Essequebo en Demerarische Courant 1793 December 29

( 65 )


ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE COURANT.


(No. 9.)
(Vol. I.)


ZONDAG DEN 29 DECEMBER 1793.


STABROEK. [centered]
27 December. [centered]


DEn Heer & Mr. P. G. Duker zyne demissie van desselfs bekleede charges verzogt hebbende, en op primo January aanstaande zullende bekomen, hebben Haar Edele Mogende de Heeren Raaden der Colonien van den Staat in de West Indien, de waarneeming van 't Fiscalaat dezer Rivier vervuld met de aanstelling van d'Heer & Mr. M. Lamaison, practzeerend Advocaat alhier.


STABROEK. [centered]
28 December [centered]


MEn heest de zekere en seer droevige tyding dat de ongelukkige Marie Antoinette Koningin van Franckryk door de handen des Beuls den 16 October laast leeden na ongewoone vernedering en smaad ondergaan te hebben, haar leven op het schavot gelaaten heest; de omstandigheeden die dit smertelyk geval bekleed hebben, zyn al te wreed om te kunnen vermoeden dat onze leezers eenig vermaak zouden vinden om dezelve te leesen.


Men vermeemt also dat de Keyserlyke en Pruisiche, de Fransche Linies by Weissenburg en Lauterburg overrompeld hebben en Landau en Strasburg zyn genaadert, met intentie van dezelve te omcingelen; daar en tegen heest men ook tyding dat de Fransche Generaal Jourdan een vleugel van de Armee onder den Prins Cobourg, geheel en al ter neer geslagen heest en dien Prins genoodzaakt de belegering van Maubeuge op te breeken.


STABROEK. [centered]
27 December. [centered]


THe Honourable P. G. Duker master at law, having petitioned for demission of his Offices and having obtained the same for the first of January next, Their Noble Mightinesses the Commissioners for the West India Colonys of the State, have been pleased to appoint M. Lamaison Esqr. Advocate & Master at law, as provisional Fiscal for this River.


STABROEK. [centered]
28 December. [centered]


BY Dutch Papers imported by the Nonpareil Capt Barker, we have the certain and most melancholy intelligence, that the infortunate Marie Antoinette late Queen of france [sic], has lost her life by the hands of the executioner on the scaffold on the 16th October last, after having endured unheard mortifications: the particulars of that tragical scene are too horrid for to presume that our readers should take any diversion in reading the same.


We have learned by the same papers that the Austrian and Prussian have routed the French Lines near Weissemburg and Lauterburg and that they are advanced towards Landau and Strasburg in order to invest them: on the other part, we have learned that the French General Jourdan has defeated the left wing of Prince Cobourg's Army and obliged that General to break up the siege of Maubeuge.


There is a report that Dunkirch has given it self over to the English forces, but confirmation of that intelligence is required.


INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]


22 December de Schoener Chancellor Pitt, Capt. Wm. Greenidge van Barbados, met Kalk-steen.
23 Ditto de Sweedsche Sloep Royalin, Capt. Algate van St. Eustatius, met Ballast.
25 Ditto de Sloep Mary Capt. M. Clarke van Barbados met Zout, Vlees, Rys, & Bloem.
26 Ditto het Schip de Nonpareil Capt. Barker van Rotterdam, Passagiers met dezelve den Heeren P. C. Kotweg van Mourik & P. H. Humphreys.


UYTGEKLAARDE VAARTUIGEN [centered]


21 December de Schoener Swallow Capt. Thomas Adamson, na Essequebo.
24 Ditto de Schoener Phenix Capt. Wm. Porter na Tabago.
27 Ditto de Sweedsche Sloep Royalin, Capt. R. Algate na St. Bartholomeus.
27 Ditto het Brigantyn Schip Jennett Capt. J. Ramsey na Barbados, Passagiers met dezelve John Poyd & John Harris.


( 66 )


VENDUEN. [centered]


DEn Ondergeteekende 't Vendu Comptoir waarneemende adverteerd by deesen elk en een yeglyk dat op


VRydag die zyn zal den 3 January aanstaande van weegens de respective Wees en onbeheerde Boedel Kamer deser Rivier en ten Huyse van wylen C. P. W. Rochemont gewoond hebbende binnen desse Hoofdplaats op de Concessie No. 69 publick zal werden opgeveild en aan de meestbiedende verkogt, eenige Meubelen & Huystraad, bestaande in een extra mooy Cabinet, Stoelen, gemaakt en engemaakt Linnen, Mans en Vrouwe Kleederen, eenig Goud en Zilver, een party Yzerwerk, als meede eenige Slaven waar onder een goede huys Jongen, en twee wasch Meyden, en 't geen verder zal worden gepresenteerd.


EN op Maandag die zyn zal den 6 January aanstaande van weegens den Wel Edelen Gestrenge Heer F. Swanke als Executeur Testamentair en den Boedel wylen E. H. Tekenburg en ten huyse van den Overleedenen publick zal werden opgeveilt en aan de meestbiedende verkogt het overgeblevene van de zelve Boedel & nalatenschap bestaande in diverse Meubelen, als Bureaux, Tafels, Stoelen, Ledikanten, Beddens, Spiegels waar onder eene extra fraaye met eene gebeeldhoude vergulde lyst, Goude Zilvere & Pinsbekke zak Horlogien, Vriessche Klokken, zilvere Leepels & Vorken, Engels Aardewerk, waater Jarren en Vaaten, halve Leggers, eenige Boeken &c. Winkel waaren als Bonten No. 2. blauw Osnabrugs, Bylivelds Linnen, Bretanies, Catoenen, Rokke Streep, Servet-goed, zyde Taffen, zyde catoene & gaaren Koussen, wolle Deckens, Baaldoek, Pennin, Papier, Lak & Ouwels, Schryf Boeken, Taback, Poeyer, Pomade, Lootwit, Menie, lyn & raap Oly, zoete Oly, Azyn, Kruydeniers en Verf Waaren, Thee in heele en halve vlessen, Speceryen, ingeleyde Vrugten in zuur roode, witte & rynsche Wynen, Spykers in sorten.
En 't geene verder zal werden gepresenteerd.
Die'er gading in heest kome ten voornoemde dage & plaatse aanhooren de Conditien & doe zyn profyt.
Rio Demerary 19 December 1793.
M. VISSER.
'T Vendu Compt. Waarn.


VENDUES. [centered]


THe underwritten acting as auctioneer makes hereby known, to all and every one, that on Fryday the 3d January next there will be sold at publick auction for account of the orphan hall in the house of C. P. W. de Rochemont deceased, on the Concession No. 69 viz: some house furniture, as an extraordinary fine Cabinet & Chairs, made & unmade Linnen, Men & Women wearing apparel, some Gold & Silver, a parcel of Iron worck [sic]; likewise some Slaves among them a good house Boy and two washer Women.


ANd on Monday the 6 of January next there will also be sold at publick auction for account of F. Swanke Esqr. in quality as executor to the will and Testament of the late E. H. Tekenburg at his late dwelling house the remainder of his goods & Chattels consisting of sundry house hold furniture as Bureauxs Tables, Chairs Bedsteads, Beds & Looking-glasses, among which one with an extraordinary fine schulpt gilt Frame, Gold Silver & yellow Brass-Watches, Friesland Clocks, silver Spoons & Forcks [sic], Earthen ware, water Jaars, butts & Barrels and a few Books &c. sundry Merchandise consisting in Checks No. 2 blew [sic] Osnabrigs, Bielleveld Linnen, Britanies, Cottons, Quilts, table Linnen, silk, cotton, & thread Stockings, Blankets, Bagging, Quills, paper seal Wax & Wafers, blanc Books, Tabacco, white & read [sic] Lead, line & rape seed Oil, sweet Oil, Vinegar, Grocers ware & sundry Paints, Tea in whole & half Bottels [sic], Spices, Fruit in Brandy & Pickles, Brandy, Gin, Claret, white & rhenish Wyne, nails of different sizes & what ever more shall be presented for sale.
The Conditions of sales will be read on the perfixed [sic] days & aforesayd places.
Rio Demerary 23 December 1793.
M. VISSER,
Acting as Auctioneer.


TE HUUR. [centered]


OM terstond te aanvaarden een Woonhuys staande aan de zy Dam Noord zyde op de Concessie No. 27 toebehoord hebbende aan den Boedel van wylen H. Schoenderbeek door den zelven bewoond gewest, nader onderrichting te bekoomen ter Drukkerye.


DEn Ondergeteekende maakt aan de Heeren geinteresserdens van syne Lotery bekend, als dat de trekking derselver geschieden zal Saturdag den 4 January 1794, agter middags om 4 uuren ten huyse van den Heer D. Kerschner, versoekende hem de eere te geeven van dar by te willen assisteeren, ook zyn nog open gebleeven twee Nommers, dewelke onvergeeven zyn, en te bekomen van heeden af tot den dag der trekking.
Demerary den 27 December 1793.
C. E. WUSSANDT.


LOst some days ago on the road between Mahayka & the River, a Tin dressing Box with rasors &c. & with a brass padlock, whoever should find it, is requested to restore the same and leave it at the late store of Inglis Mackay Telfer & Co. on the front of La Bourgade estate.
Demerary 25th December 1793.


( 67 )


Aangebragt per 't Schip Nonpareil [centered]
Capt. Barker van Rotterdam. [centered]


VLees in vaaten.
Genever in kelders.
Roode Wyn in kisten.
Burton Ale in ditto.
Hysan Thee in doosjes.
Mostard in ½ pond bottels.
Booter in vaatjes van 20 pond.
Haring in ditto.
Kaasen in kasjes.
Kleyne ronde ditto.
Hammen en gerookt Vlees.
Aardappelen in manden.
Demerary den 26 December 1793.


Just imported in the Ship Nonpareil [centered]
Capt. Barker from Roterdam [sic]. [centered]


BEef in barrels.
Gin in Cases.
Clarett in ditto.
Burton Ale in ditto.
Hyson Tea in canisters.
Mustard in ½ pound bottles.
Butter in 20 pound kegs.
Herrings in kegs.
Cheeses in boxes.
Small round Cheeses.
Hams & smoked Beef.
Pattatoes [sic] in hampers.
Demerary the 26th December. 1793.


MOpinot Fabre & Co. doen hier mede aan het Publiek bekend maaken en byzonderlyk aan de Heeren Planters, dat zy bereyd zyn te Contracteeren voor eenige quantiteyt Spaansche Muyl-Ezels om de zelve by hun arrivement op de Plantagie van zondanige Heeren Contractanten te leeveren.
Die'er geneegen zyn om eenig Contract aan te gaan met gemelde Heeren, geheven zig te addresseeren aan hun Pak huys tot Stabroek.
Demerary 24 December 1793.


MOpinot Fabre & co. acquaints the publicq & the Gentlemen Planters in particular that they are ready to Contract for any quantity of Spanish Mules as may be wished for, to be delivered at their arrival on the Plantation of such as will Contract for the same.
For particulars apply to the aforesaid at their store in Stabroek.
Demerary 24 December 1793.


TE KOOP. [centered]


EEn Jonge gezonde Neegerman zynde een extra capable Dames & Heeren Haarkapper, is een reedelyk goed Huys Timmerman, is meede een capable Boot Neeger, en verstaande generaal meest alle werken zoo in huys als daar buyten, nader onderrigting ter Drukkery alhier.
Stabroek den 27 December 1793.


RAADZEL naamloos in eene onzer brieven doosen gevonden; wy hebben de meening daar van nog niet kunnen ontdekken, en presenteeren het zelve hier mede onze leezers tot splossing, wy zullen in onze naaste de verscheide ingekomene uitleggingen, onze leezers meede deelen.


ICh bin nichts lebendiges, doch habe ich einen vernunstigen sin, denn ich sage den Leuten was ich will, ich diene dem Menschlichen geslacht, doch mache ich einen unterscheid, deen ich diene nur den erwachsenen Manns Personen, aber keinen Priester und Studenten, zuweilen gehe ich nicht aus, wenn ich aber ausgehe, so ist mir fast ganz Europa zu klein, und ob ich gleich nicht weis, wo ich hingehe, so ist doch mein austenthalf auf dem rucken geschrieben, komm ich wieder zu meinem Herrn, so musz ich sterben, und er freut sich das er mich getodtet hat.


( 68 )


ALle de geene welk iets te pretendeeren hebben van den Boedel en Nalatenschap van wylen den Wel Edelen Heer E. H. Teekenburg, gelieven daar van opgave te doen binnen den tyd van drie Maanden aan den Wel Edelen Gestrengen Heer Swanke, als Executeur Testamentair wonende in de Hoofd-plaats Stabroek, met verder versoek dat die geene welke iets aan voormelde Boedel verschuldigt zyn, het zelve binnen die bepaalde tyd te komen voldoen, ten eynde voorschreeve Boedel te kunnen opmaken, en tot liquidityt te brengen.
Actum in Demerary den 21 December 1793.
C. I. A. STAKMAN.
Eerste Klerk van Justitie.


ALl Persons having any demands against the estate of E. H. Tekenburg Esqr. deceased, are requested to render them in & those indebted to the same to make payment within the time of three Months to F. Swanke Esqr. living in the Town of Stabroek in quality as Executor to the will & Testament of said E. H. Tekenburg, in order to bring that estate to a fair liquidation
Done in Demerary 21st December 1793.
C. I. A. STAKMAN.
First Clerk of Justitie.


ALle die iets te pretendeeren hebben van, ofte verschuldigt zyn aan den Boedel van wylen de Heer Jan Jacob Van Straten, gelieve daar van opgave en betaling te doen binnen den tyd ses weeken aan d'Heer F. X. J. Emmerey woonende op de Plantagie La Penitance speciaale gemagtigde van den Wel Edele Gestrenge Heer C. E. G. H. von Lasberg, als Executeur Testamentair in voornoemde Boedel, ten eynde naa expiratie van gemelde tyd de zelve tot liquiditeit te kunnen brengen.
Demerary den 20 December 1793.
G. DUSART.
Secretaris.


ADVERTISEMENT. [centered]


ALl Persons having any demand against the estate of Jan Jacob Van Straten deceased are requested to render them in & those indebted to the same to make payment [illegible line - poor impression?]
F. X. J. Emmery living on the Plantation la Penitance who is im powered [sic] by C. E. G. H. Von Lasberg Esqr. in quality as Executor to the will & Testament of said J. B. Van Straaten in order to brig that estate after the expiration of that time to a fair liquidation.
Demerary the 20 December 1793.
G. DUSART.
Secretary.


ADVERTISEMENT. [centered]


THe Copartnership of Gwyn Jones & Co. with [sic] be disolved by mutual consent on the 31st instant; all persons having demands against Copartnership, are desired to render their accounts for settlement, and all persons indebted to said Copartnership or to the late firm of Morgan & Jones, are required to make immediate payment to Gwyn Jones on the front lands of the Plantation Vlissingen.
Demerary the 23d December 1793.
GWYN JONES & Co.


ADVERTENTIE. [centered]


DE Compagnieschap van Gwyn Jones & Co. zal met weedersydsche genoegen den 31 deeser Maand scheyden, alle en een iegelyk daar aan schuldig zynde, werden verzogt hunne schulden te komen voldoen, en eenige pretentie ten laste van de gemelde firma, of van de voorige Compagnieschap van Morgan & Jones hebbende, daar van opgaave te doen aan de Heer Gwyn Jones woonende op de voorgronden van de Plantagie Vlissingen.
Demerary den 23 December 1793.
GWYN JONES & Co.


ADVERTENTIE. [centered]


DEn Ondergeteekende maakt by deesen aan allen en een iegelyk bekent, dat vermits'er nog een order door den vry Neeger Thomas Pooler, op den Ondergeteekende getrokken groot fl. 166 en op den 17 Augustus deeses jaars, door den zelven geaccepteerd, nog in weesen en in handen van de Heer Wm. Dykman Everts is, werd een ieder thans vriendelyk gewaarschout dezelve van gemelde Heer Wm. Dykman geensints in betaalingaan te neemen alzo den Ondergeteekende van zyn Ed. daar voor een recief in handen heest.
Stabroek den 23 December 1793.
HARMANUS [illegible - possibly MUTZ]


( 69 )


ADVERTENTIE. [centered]


'T Word hier mede aan ieder een bekend gemaakt dat de Compagnieschap van John Sutherland & Co. met weederzydsche genoegen den 31 deezer scheyden zal, hunne binnenlandsche crediteuren zyn verzogt hunne Rekeningen in te leeveren, ten einde dezelve mogen geslooten en betaald worden, en alle de geenen die aan de gemelde Compagnieschap schuldig zyn, ofte aan de oude Compagnieschap gecanteerd hebbende ten naame van Sutherland Mc. Rae & Co. zyn verzogt van het verschuldigde, spoedige betaaling te doen en wel bysonderlyk de geene die hunne Rekeningen van verleeden jaar nog niet voldaan hebben, also'er geen verdere indulgentie zal verleend worden, als tot den 1 January aanstaande.
John Sutherland & Co. [centered]
De Ondergetekende hebben nog op handen de volgende Goederen, dewelke zy tot geringe prysen verkoopen zullen tegens gereede betaaling of op korte tyd: te weeten.


INverness cattoen Baaldoek.
Vlaams ditto voor ditto.
Wit en bruyn Osnabrugs.
Gevoerde Neger Baatjes.
Neger Hemden en Broeken.
Blaauw Penniston.
Salempoeris.
Coffee Baaldoek.
Fyne Boekjes en Bonten.
Witte Platilles.
Oost-Indische Nankeen.
Brittanjes en Russisch Linnen.
Best Hollandsch Zeil-doek.
Groote Matrassen met Hoofd-kussens en Peuluwen.
Medecynen in sorten.
Paarde Tuygen in ditto.
Boekwinkel waaren in ditto.
Glass werk in ditto.
Verf en Oly in ditto.
Aardwerk in ditto.
Messe-maakers kramery in ditto.
Yserwerk in ditto, bestaande in gesorteerde Spykers: Hengsels, Bouten, koorn Moolen, Schoppen, Howeelen, Kapmessen, stryk Yzers, yzerne Potten, keuken [ge]reedschap &c. &c.
Ankers en Dreggen.
Stookshuys Lampen.
Schuymers en Scheppers voor ditto.
[illegible line]
Blikke waaren in sorten.
Timmermans en kuypers Gereeschappen in ditto, en verscheide andere drooge Goederen.
Roode Wyn in kisten van 48 vlessen.
Rhynse ditto in ditto.
Spaa Waater in kannen.
Oude cherry Wyn by de Dozyn.
Genever in Kelders.
Brood Zuyker.
Best Hyson Thee.
Superfin Blom in vaatjes.
Zy presenteeren tessens ook te koop de halve Concessie No. 27 geleegen aan de Middel-dam binnen deze Hoofd-plaatz Stabroek met het daar opstaande Woon-huys, Combuys, Neger Huys, waater Huys, paarde Stall en hoener Hok: de prys en conditien zullen so gemakkelyk als mogelyk gemaakt worden.
Rie Demerary 16 December 1793.
JOHN. SUTHERLAND. & Co.


ADVERTISEMENT. [centered]


NOtice is hereby given that the Copartnership of John Sutherland & Co. will de [sic] disolved, by mutual consent of the partners, on the 31st day of this Month, their Colony creditors are desired to send in their accounts that they may be adjusted and paid; and all Persons indebted to said Copartnership, or to the late firm of Sutherland Mc. Rae & Co. are requested to make speedy payments, particularly those who have not paid thier [sic] accounts for last year, as no longer indulgence can be given them than to the first of January next.
John Sutherland & Co. [centered]
The Subscribers have the following goods on hand, which they will sell off for ready payment, or on a short credit at very low prices vitz. [sic]


INverness Cotton Bagging.
Flemish Linnen for ditto.
White and brown Osnabrigs.
Negroe Jackets lined.
Negroe Frocks and Tronsers.
Blue Pennistones.
Salempories.
Coffee Bagging.
Fine Checks and Stripes.
White Plattillas.
India Nankeen.


( 70 )


Brittanias and Russia Linnen.
Best Hollands Sail-duck.
Large Mattrasses with Bolsters and Pillows.
An assortment of Medicines.
Ditto . . . . of Sadlery.
Ditto . . . . of Stationary.
An assortment of Glass-ware.
Ditto . . . . of Paints & Oil.
Ditto . . . . of Earthen-ware.
Ditto . . . . of Cutlery.
Ditto . . . . of Iron-mongery.
Consisting of Nails of all sizes; Hinges, Boults, corn Mills, Shovels, Hoes, Cutlashes, sad Irons, Pots, Kitchen Utensils, &c. &c.
Ditto . . . . of Cordage from the size of Rattling Stuff to an 8 inch Cable.
Anchors and Grapnels.
Boiling-house Lamps.
Ditto Scummers & Ladles.
Ditto . . . . Brass-wire Strainers.
An assortment of Tin ware.
Ditto Carpenters & Coopers Tools.
And Sundry other Articles of Dry-goods
Claret in cases of 48 bottles.
Rhenish Wine in ditto.
Spa Water in jugs.
Old sherry Wine by the dozen.
Gin in cases.
Loaf Sugar.
Best Hyson Sea [sic].
Super fine Flour in Barrels.
They will also sell the half Concession No. 27 next to the middle Dam in Stabroek, with a commodious dwelling House, a good Kitchen, and Negroe House, a large store, a Horse Stable, a Stock House, and a Water House, all in good order; the price and terms of payment will be made as agreeable as possible.
Rio Demerary 16th December 1793.
JOHN SUTHERLAND. & Co.


ADVERTISEMENT. [centered]


THe Subscribers requests all persons indebted to the late firm of Bennie & Cambridge as well as to themselves to pay their accounts as all those unsettle'd in January next will be but [sic] into the hands of an attorney to be sued for without respect to persons.
Philip Cambridge & Co.
They have for Sale a young healthy Negroe wench an excellent washer & ironer also a smart girl about 16 years of age for conditions apply as above.
December 17th December. 1793.


LA BOURGADE. [centered]
19 December 1793. [centered]


NOtice is hereby given to all Persons indebted to the late concerns of Fraser Inglis & Co. and Inglis Mackay Telfer & Co. that unless their accounts are previouusly settled, they will be put in a lawyers hand for recovery on the 1st day of January.


TO BE SOLD. [centered]


OR rented the House & half Lott No. 55 on the South Dam, with a kitchen Horse Stable, &c. the terms will be made easy to an approved purchaser, for particulars inquire of James Parss.


TE HUUR. [centered]


OP de Concessie No. 11 geleegen aan de middel Dam, Noord zyde, is den 5 January 1794 te verhuuren, een Woon-huys met 4 Vertrekkingen, neevens een van steen gemetzelt Pack-huys, Combuys, Neeger-huys, Gemak-huys, Paarde Stal, met een uytgang na de Agter-dam, bekwaam voor Kooplieden, & Castleynen &c.
Ook is op dezelfde Concessie No. 11 aan het dwars Pat, een Woon-huys, het welke tot den 28 January 1794 in kaamers zal verhuurt worden, ieder Kaamer kan gemaklyk door twee Persoonen bewoont worden daar by is een Combuys neevens Gemak-huys, alle Kaamers hebben de vrye Zeelugt en een aangenaame uytzigt, de geenen zoo mogten geneegen zyn deeze twee Huysen te huuren, kunnen zig aan den Ondergeteekenden addresseeren.
Stabroek 18 December 1793.
FRIDERICH HENNING.


( 71 )


BEKENDMAKING. [centered]


ALle de deene die iets te pretendeeren hebben van, of verschuldigd zyn aan den Heer Otto Jacob Finck die voorneemens is binnen drie weeken na dato deeses uit deeze Colonie te vertrekken, worden versogt zig ten dien eynde voorschreeve te addresseeren binnen Stabroek in 't Logement het Hoff van Holland zynde gemelde Heer Otto Jacob Finck door gewichtige reedenen genoodzaakt eerder van hier te vertrekken als wel anders zyne nog hier loopende zaaken zouden wel gepermitteerd hebben, ter welke, finiceering hy nu gevolmagtigdens heest moeten aanstellen.
Rio Demerary den 25 December 1793.
M. DIERTANGE.
Eerste Clerck van Politie.


NOTIFICATION. [centered]


ALl Persons having any demands against Mr. Otto Jacob Finck, intending to leave this Colony within the time of three weeks, are requested to render in their accounts & those indebted to the same to make payment at his lodginig in the inn 't Hof van Holland the said Mr. Otto Jacob Finck being obliged for particular reasons to leave this Colony sooner than the business on hands should permit & for finishing of which, he finds himself obliged to constitute attorneys.
Rio Demerary 24 December 1793.
M. DIERTANGE.
First Clerck of Policy.


ADVERTENTIE. [centered]


EEn iegelyk die iets te pretendeeren hebben van, of verschuldigd zyn aan J. F. Swabbe [sic] en Vrouwe Josina Mercier werden versogt binnen den tyd van drie Maanden na dato deeses hunne pretentien in te geven en het verschuldigde te koomen voldoen aan de Heeren F. J. Van Der Lott of J. P. Bisschop in qualiteit als door den Hove van Justitie aangestelde Curators over den Boedel van dezelve J. F. Swaabe en Josina Mercier by wel gemelde Hove van tafel bed goederen en bywooning gesepareerd, alles ten eynde den Boedel te liquideeren en scheyden.
Demerary den 24 December 1793.
M. DIERTANGE.
Eerste Clerk van Politie.


ADVERTISEMENT. [centered]


ALl Persons having any demands against, or are indebted to the estate of J. F. Swaabe & his Wife Josina Mercier, are requested to render in their accounts & to make payment within the time of three Months from the date hereoff, to Messrs. F. J. Van Der Lott or J. P. Bischop in quality as appointed Curators by the Court of Justice over the estate of the said J. F. Swaabe & Josina Mercier, separated by the said Court from Table, Bed &c. in order to bring said estate to a fair liquidation & separation.
Demerary 24th December 1793.
M. DIERTANGE.
First Clerk of Policy.


TE HUUR. [centered]


OM teegens den 9de January eerstkomende bewoond te worden de Gebouwen staande op de Concessie No. 51 Noord zyde aan den Dam; zynde diens halve Concessie Zuyd-zyde uyt de hand te koop: t bevraagen by den Heer P. Ouckama.


TO BE RENTED. [centered]


THe buildings on the Concession No. 51 North side, to be enter'd into on the 9th of January next; the half Concession South side is to be sold by private sale enquire of P. Ouckama Esqr. at his Office in Stabroek.


ADVERTENTIE. [centered]


DEn Ondergeteekende presenteerd uit de hand te koop een party Horlogie-Makers Gereedschap waar onder ook een groote quantiteit Trommel-veeren, Kettingen, Spiral Veeren, Glaasen, Sleutels & Wyfers &c. tegelyk versoekt hy, by hem af te haalen. Horlogies, welke aan hem op onderscheidene tyden tot reparatie gegeeven zyn, en de reparatie kosten, daar voor te betaalen, zal anders genoodzaakt zyn by zyn vertrek, het welk in 't voor jaar met een der eerste vertrekkende Scheepen na Europa zyn zal, dezelve op Publique vendue voor de reparatie kosten te verkoopen
C. E. WUSSANDT.


( 72 )


Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek [centered]
bevinden, en in de Maanden November en [centered]
December gevangen zyn. [centered]


15 Nov. een Neger wat laam van middelmaatige postuur aangebragt door de Heer Jos. Chalmers.
28 Ditto een Neger wat oud, aangebragt door d'Heer J. W. van Dorsten.
Ditto Een Neger en eene Negrinne van ordentlyke lengte, aangebragt door J. Movielle.
5 Decemb. een groote en sterke Neger, gemerkt B. E. (edog onduidelyk) aangebragt door Van Groeninge, van de Plantagie Amelis Waert.
9 Ditto een Neger van ordentlyke lengte, gemerkt dog niet leesbaar, aangebragt door Wieschrop.
Ditto een jonge Neger van ordentlyke lengte aangebragt door A. Culpeper.
Ditto een groot en sterke Neger aangebragt door de Heer Mc. Rae.
15 Ditto een Neger van middelmatige statuur aangebragt van de Post van Boerasirie.
18 Ditto een Neger gemerkt G. E. op de regter Borst, en L. G. op de lincker, aangebragd door de Heer J. Haslin.
27 ditto een groote en sterke Neger aangebragd door de Heer J. Phillips.
Ditto een oude Negerinne aankomende de Heer J. Bastiaanse, qq in de Tronk gesonden door de Commandant van 't Fort Willem Frederic.
Stabroek 28 December 1793.
G. H. LUDERS,
Onder Schout.


NEGROS IN GOAL. [centered]


List of the Negros taken up in the Months of November [centered]
and December and brought to the Barraks by seve- [centered]
ral persons, with the dates of their entry. [centered]


15 Nov. a Negro some what lame of a middel size by Mr. Jos. Chalmers.
28 Ditto an Elderly Negro, by M. J. W. van Dorsten.
Ditto a Negro Man and a Negro Woman of a good size by J. Movielle.
5 December a big and strong Negro, marked B. E. (but not very legible) by Van Groeninge from Amelis Waert Plantation.
19 Ditto a Negro of a good size marked but not legible by Wieschrop.
Ditto a young Negro of a good size by A. Culpeper.
Ditto a big and strong Negro, by Mr. Mc Rae.
15 Ditto a Negro of a middel size, brought from the Post of Boerasirie.
18 Ditto a Negro marked G. E. on the right side and L. G. on the left, by Mr. J. Haslin.
27 Ditto a big and strong Negro by Mr. J. Phillips.
Ditto an old Negro Woman belonging to Mr. J. Bastiaanse qq. by the Commandant of the Fort Willem Frederick.
Stabroek 28 December 1793.
H. G. LUDERS.
Under-Sheriff.


ADVERTENTIE. [centered]


DE geene die iets te pretendeeren hebben van den ondergetekende, werden verzogt hunne pretentien in te geeven om ten eerste betaald te worden, en die aan hem schuldig zyn hunne schulden te komen voldoen op de Plantage Blygezigt voor den 15den January 1794, also na dien dag voorneemens is na Europa te vertrekken: zynde middlerwyl by denzelve nog te Koop, Hollandsch Vlees in halve vaaten, Goude Ringen en Slootjes, Silvere Gespels en Snuyf-doosen, Leepels en Vorken, Mahagony Laa-tafels en speel Tafels, Thee en Taback Kistjes, Dam en Schach Borden met haar toebehooren: Saxsche Porselyne Koffy en Thee Serviesen, dito Pond kommen en kamer potten: kruys Hangen en Spykers in soorten.
Plantagie Blygezigt den 27 December 1793.
Wm. EFTINCK.


TE KOOP. [centered]
By D. P. Simon. [centered]


ALlerbest Tuyn Saad aangebragt met het Schip Nonpareil Capt. Barker, in kastjes waar in 23 soorten van Saad.


TE HUUR. [centered]


HEt Huys staande op de voorgrond der Plantagie Eveleary, thans bewoond by de Heer en Mr. M. Lamaison, is te hur tegens medio January 1794, nader te bevraagen by de Drukker deses.


[right pointing hand icon] Op den 6den January aanstaande zal nog ten zelve dage en plaatze van weegens de W. E. G. Heer F. Swanke in qualiteid als Executeur Testamentair ten Boedel en Nalatenschap van wylen E. H. Tekenburg werden opgeveild en aan den meestbiendende verkogt een party nieuwe en beste Provisien, ingelegde Groentes &c. aangebragd met het Schip de Nonpareil Capt E. Barker van Rotterdam.


[right pointing hand icon] Onze Intekenaars zyn als nog verzogt hunne Brieven eygenhandig te contrasigneeren, by faute van dien, zullen dezelve ten Comptoir blyven leggen.


STABROEK. [centered across bottom of page]
⁂ Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Acht- [centered across bottom of page]
baare Hove van Policie dezer Colonie, by [centered across bottom of page]
I. C. DELACOSTE. [centered across bottom of page]


Created: 14 September 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow