Essequebo en Demerarische Courant 1794 February 09

( 115 )


ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE COURANT.


(No. 15.)
(Vol. I.)


ZONDAG DEN 9 FEBRUARY. 1794.


STABROEK. [centered]
8 February. [centered]


MEt het laast gearriveerde noord Americaansche Schip gevoerd door Capt. C. Ferris van Texel naa St. Jean gedestineerd, hier binnen geloopen om zyn Vrienden te spreeken &c. verneemt men, dat den Oorlog op dato zyn vertrek nog by continuatie voort duurende was, en dat de Oorlogende Mogendheeden geen winter quarteering zullen betrekken; ook loopt'er gerugt dat de Fransche Vloot op de gronden buyten het Canaal, door den Admiraal Hood zou genoomen weesen bestaande in omtrent 15 Oorlog Scheepen & 60 Koopvaarders.


STABROEK. [centered]
8th February. [centered]


WE have accounts by the last arival of an American Schip, Capt. Ferris commander, from Texel bound to St. Jean, who put in here for some particular business, that when he left that place, the war was still continuing & that the warlike powers did not intend to take any winter quarters; there is further more reported that an engagement took place outside of the Channel between the French Fleet and the English, under the command of Lord Hood & that the latter should have Captured 15 Ships of war & 60 Merchantmen.


COERABANA. [centered]
Correspondentie Comptoir. No. 1. February 6
Mejuffrouw de Weduwe van wylen de Heer S. Niescher, is heeden met de Heer Phil. Lewis hertrouwt.
De jonge Juffrouw Francina Benett, is heeden met de Heer J. Hunt M. D. in den Huwelykschen State getreeden.


COURABANE. [centered]
Correspondence Office No. 1 February 8.
The Widow of the late S. Niescher Esq. is this day married again, to Mr. Phil. Lewis, and Miss Francina Benett is also this day married to Mr. J. Hunt, M. D.


MAHAYKA. [centered]
Correspondentie Comptoir No. 4 February 4.
Zondag den 2den dezer is alhier in de Rivier voor de Plantagie van de Heeren Kofoet en Schoemaker verongelukt een Blank Persoon, die opgevist zynde, bevonden is de tuyn Baas van de Heer Phillips te zyn geweest.
De onpasselykheid van den Wel Edele gestrenge Heer W. L. Storm Van s'Gravesande heest de Sittingen van de Edele Achtbaaren Heeren Gecomitteerdens alhier, voor eenige dagen doen uitstellen, Hun Edele Achtb. zullen denkelyk hunne Zittingen in het begin van de aanstaande week herneemen.


MAHAYKA. [centered]
Correspondence Office No. 4. February 4.
The indisposition of the Honorable W. L. Storm Van s'Gravesande, has obliged the Honorable Committee to adjourn their Sessions for some days, however we think their Right Honorables will set again in the beginning of next week.


INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]


4 February de Schoener Nanny Capt. Fellows van Nieuw London, met Paarden, Muyl-Ezels, Scheepen, Vis, Vlees, Ajuyn & Kaas.
5 Ditto de Snaauw Mercuor Capt. Dennis Lines van Canniback, met huys Vraamen, Vis, Turpentyn, Planken & Vlees.
7 Ditto 't Schip de Sally Capt. Cornelis Ferris, van Amsterdam, met 400 Kalk & Tras.
8 De Sloep La Betzy Capt. Alexis Blondel van Trinidate, met Mallaga Wyn. Passagiers de Heer Van Hove en zyn Huysvrouw.


UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]
6 February 't Brigantyn Schip Polly Capt. Z. Smit, na Boston, met Rum & Scheeps Provisien.


( 116 )


ADVERTENTIE. [centered]


DE Heer Temple Harris woonende alhier voorneemens zynde deeze Colonie te verlaaten zoo werd een ieder verzogt die iets van gemelden Heer heest te pretendeeren of aan den zelven is verschuldigt daar van binnen ses weeken na dato deezes opgave en betaling te doen ter zyne Domicilium alhier op Stabroek.
Demerary den 3 February 1794.
C. I. A. STAKMAN.
Eerste Klerk.


ADVERTISEMENT. [centered]


WHereas Mr. Temple Harris a liver in this Town, is intending to leave this Colony, all persons having any demands against him or who are indebted to the same are requested to render in their accounts & make payment within the time of six weeks from this date at his dwelling house in Stabroek.
Demerary 3 February 1794.
C. I. A. STAKMAN.
First Clerk.


ADVERTENTIE. [centered]


VOor een zeer modicque prys, word uit de hand te koop gepresenteerd 't Huys en Erve behoorende den Wel Edelen Gestrenge Heer A. V. D. Mieden staand een geleegen op 't groot Vlaage Eyland in Rio Essequebo tuschen het erf bewoond J. Nyst, en 't Huys van den Chirurgyn Majoor Rudolf, bestaande in negen Royale Kamers, waar onder een extra ruyme Saal, vier groote Galleryen, een van steen gemetselde Combuys en Pak-huys als meede een stuk land geapproprieerd tot een moestuyn en verdere ab & dependentien.
De Conditien der verkoop syn te zien by den Wel Edele Gestrenge Heer A. V. D. Mieden, als eygenaar van 't selve.
Essequebo 5 February 1794.


ADVERTENTIE. [centered]


TO be sold by private sale for a moderate price a House & Land belonging to the Honorable A. V. D. Mieden situated on the great Vlagge Island in Rio Essequebo between the ground & dwelling of J. Nyst & the house of the Surgeon Major Rudolf, containing nine Royal Chambers where under an extraordinary large room, four great Gallarys, a stone Kitchen & Pak house, also a piece of Ground proper for a garden & further with all its appurtenances.
The Conditions of sale to be seen by applying to the Honorable A. V. D. Mieden owner of the same.
Essequebo 5 February 1794.


ADVERTENTIE. [centered]


J. Huiberts verzoekt dat alle de geene die haere aan hem verschuldigde rekeningen zederd de Maend December 1792 nog niet voldaen hebben, zoo goed willen zyn dit te doen voor het vertrek der eerste vertrekkende Hollandsche Vloot, zullende hy anders in de zeer onaengenaeme noodzaeklykeid gebracht worden, haere hier voor gegeeven belosten, in rechten te bewyzen, en te doen volbrengen.
Deeze Advertentie, hoopt hy, zal niet beschouwd worden als alleen proforma gedaen, zullende dezelve zeer zeeker, indien men'er de proef van neemd, uitgevoerd worden.
Stabroek den 5 February 1794.


ADVERTISEMENT. [centered]


J. Huiberts requests all those who stand indebted to him, and whose accounts are unsettled, since the Month of December 1792, that they will be good enough to pay him, before the departure of the next Fleet to Holland, to prevent him from the disagreable necessity to prove their given promises to this purpose, and to compell them to the performance thereof, by law.
He is in hopes that this Advertisement shall not be considered as a meer [sic] matter of form, whilst it, most assuredly will be put in Execution if put to the trial.
Stabroek February 5th 1794.


( 117 )


EXTRACT Uyt een particuliere Brief van Parys, dato den 8 October 1793.


EEn groot gedeelte van de Zitting van Zaturdag den 5den is besteed aan de Reformatie van onzen Almanach. Romme, Rapporteur van het Comitte van Publique Instructie, heest met veel geweld de Tekens van den Zodiac geattaqueerd. Wy gelooven niet dat zy weerstand kunnen bieden aan eene dergelyke aanval; de Resolutie verhest zicht tot in den Hemel, en gelyk wel eer de Reuzen Jupiter in zyn Paleis bestormden, zo zyn de Stier, de Leeuw, en de andere Monsters van den Zodiac voor den Helden moed van Romme gaan vluchten. Het volgende Decreet is op zyn voorsteld genoomen. 1˚. Het Fransche-Jaar zal beginnen den 22 September, dag van de Stigting van de Republicq, op de Nachtevening van de Hersit. 2˚. Het eerste Jaar van de Fransche Tydrekening heest begonnen op middernacht den 22 September 1792, en geendigd den 22 Sept. 1793. 3˚. Het Decreet, 't welk 't begin van het tweede Jaar van de Fransche Republick stelde op den 1 January 1793 is afgeschaft. Alle de Acten gedateerd zedert, den 1 January tot den 22 September 1793 worden gerekend te behooren tot het eerste jaar van de Fransche Tydrekening. 4˚. De 12 Maanden van het Jaar zullen elk 30 dagen hebben; de 5 overblyvende daagen zullen tot geen Maand behooren. 5˚. Ieder Maand zal verdeeld zyn in 3 gedeelten. Elke gedeelte zal van 10 dagen zyn, en genoemd worden Decade. (De Tiende.) Men heest vry lang getwist over de naamen van de Maanden; zommigen wilden ze noemen de Maand van de Montagne, van het Kaatspel enz. Doch Dubem heest zeer verstandig deeze zogenaamd Zedelyke en Allegorique benaaming doen verwerpen: En eerste en tweede Maand - de - eerste en tweede dag is algemeen aangenoomen.
De geweesene Gravin Dubarry, by het voorige Committé van algemeen Veiligheyd ook gevangen genoomen, en weder ontslagen, is op nieuwe gearresteerd, en in St. Pelagie overgebragt. De stukken tot haare leevens wyze betrekkelyk zullen gedrakt worden.
De Goederen, gereekend als behoesten van de eerste noodzaaklykheid, waar van uitvoer en het onmaatig verhoogen van den Prys vebooden is, zoo dat door heel Frankryk niet duurder mogen verkogt worden dan een derde boven den prys, die de zelve in de byzondere Departementen hadden in 1790, zyn verich en gezouten Vleesch, Boter, Olyven-Olie, Kool en Raapzaad, Slacht-Vee, zouten Visch, Wyn, Brandewyn, Azyn, Cider, Brandhout, Houtskoolen en Koolen, (voor welke drie Artic. nog byzonder de prys bepaald is) Kaarsen, Lampoile en Zout, (dit mag nergens duurder zyn dan 2 st. het pond) Weed-asch, Potasch, Yzer, Lood, gegooten Yzer, Zeep, Zuiker, Honing, Tabak, schryf Papier, (druk Papier mag uitgevoerd worden) Leer, Staal, Koper, Hennep, Linnen, Wol, alle Stoffen van Wol, Gaaren en Hennep, en de eerste behoestens ten dienste der Fabrieken; hier by is daar na nog gevoegd Schoenen en Klompen.


EXTRACT out of a Letter from Parys dated the 8th October 1793.


THe greatest part of our Sessions of Saturday the 5st instant was taken up by reforming our Almanach, Romme reporter of the Committee for Publick Instructions, has attacked the signs of the Zodiack with great Vigour, we believe not that they can stand against such an attack the Revolution mounts to heaven, and as the Giants who stormed Jupiter in his Palace so are the Bull & Lion & the other Monstery of the Zodiack obliged to fly before the valient Romme, the following Decree is took on his proposition, 1˚. the French year shall begin on the 22 day of September, the day of the Session of the Publick, on the eve of autumn 2˚. the first year of the French Chronology shall begin in the midnight of the 22 September 1792 & end the 22 September 1793. 3˚. the Decree by which the second year of the French Republick was to begin on the first January 1793 is cancelled, every act dated since the 1 January till the 22 September 1793 are accounted to be belonging to the first year of the French Chronology 4˚. the 12 Months of the year shall have each 30 days & the 5 remaining days shall belong to no Month. 5˚. each month shall be divided in 3 divisions & be called Decade (the tenth) there was long disputes about the names of the Months, some would call them the Month


( 118 )


of de Montagne or the Kaatspil but Dubem has very sensibly overthrouwn this very Moral Allegorical undertaking & the 1 & 2 Month & 1st & 2d. day is universally received.
The late Dutchess of Dubarry who was made prisoner by the last committé so the General tranquility & released, is now again arrested & brought in to St. Pelagie. The particulars concerning her life will be printed.
The goods reckoned as the most necessary for life, & on which the exportation & raising the price was prohibited so that nothing cou'd be sold thrugh [sic] out France as by Decree of sundry Departments in the year 1790 for more than one third above the price are as follows fresh & salt meat, Butter, Olive Oil, Cabbage & Rape-seed, Butchers Meat, salt Fish, Wine, Brandy, Vinegar, Cyder, Firewood, Charcoal & Coals, for which 3 Articles the price is particulary [sic] fix'd Candles, Lampoil & Salt these are not to be sold dearer any where than for 2 st. the pound, Weed ashes, Pot Ashes, Iron, Lead, Cast iron, Soap, Sugar, Honey, Tobacco, writing Paper, Printing Paper may be exported, Leather, Steal [sic], Copper, Hemp, Linnen, Wool, all woolin stufs, thread & Hemp & the first Articles necessary for Manufactories, afterwards where added Shoes & Klogs.


WEG GELOOPEN. [centered]


J Snardy laat bekend maaken dat twee Negers van hem zyn weg geloopen, van middel statuur een met lands-merken in zyn gezigt, en de andere zonder dat; die iets daar van weet of ken deselve te rug brengen zal na costim beloond worden.
Primo February 1794.


RUN AWAY. [centered]


J Snardy makes hereby known that 2 of his Negroes are run away, both of a middle stature, & one of them having his country marks in his face, any one knowing where they are, or bringing them back shall be rewarded as customary.
Primo February 1794.


ADVERTENTIE. [centered]


ALle die geene dewelke schuldig zyn, aan de geweesene firma van Robb & Blair, werd hier meede verzogt om betaaling te doen zoo schielyk als mogelyk is, anders zullen zyn genoodzaakt om middelen te gebruyken dewelke voor beyde partyen zal zyn zeer onaangenaem.
Demerary 6 February 1794.
A. ROBB qq.


ADVERTISEMENT. [centered]


ALl Persons indebted to the late firm of Robb & Blair are hereby requested to make payment as sou [sic] as possible otherwise such measures will be taken as will be disagreable to both parties.
Demerary 6 February 1794.
A. ROBB qq.


ADVERTENTIE. [centered]


DE Heer P. C. Groen voorneemens zynde van hier na Berbice te retourneeren verzoeke een yder die iets van zyn Edele te pretendeeren heest ofte aan zyn ED. verschuldigt mogt syn daar van opgave te doen binnen den tyd van ses weeken op de Plantagie La Grange waar syn ED. gelogeerd is.
Demerary den 6 February 1794.
G. DUSART.
Secretaris.


ADVERTISEMENT. [centered]


WHere as Mr. P. C. Groen intends to return to Berbice, he requests all those who have any demands against him, or who may be indebted to him to render in their accounts and to make payment within six weeks at his dwelling on the Plantation La Grange.
Demerary the 6 February 1794.
G. DUSART.
Secretary.


( 119 )


ADVERTENTIE. [centered]


DE Heer . . . . Winnerquest voorneemens zynde van hier na elders te vertrekken verzoekt dat een ieder welke iets van hem te vorderen heest of aan hem schuldig is daar van opgave of betaling zal gelieve te willen doen binnen ses weeken na dato deeses ten zyner woonplaatse of by den Wel Edele Gestrenge Heer G. Dusart in Stabroek.
Demerary den 7 February 1794.
G. DUSART.
Secretaris.


ADVERTISEMENT. [centered]


WHere as Mr. Winnerquest intends to leave this Colony, he requests all persons who have any demands against him to render in their accounts and all those who are indebted to him to make payment within six weeks from this date, at his dwelling or at the Honorable G. Dusart Esqr. in Stabroek.
Demerary the 7th February 1794.
G. DUSART.
Secretary.


ADVERTENTIE. [centered]


DE Heer James Crebon woonende alhier voorneemens zynde deeze Colonie te verlaaten zoo word een ieder verzogt die iets van gemelden Heer heest te pretendeeren of aan den zelven is verschuldigt daar van binnen zes weeken na dato deeses opgave en betaaling te doen ter zyner Domicilium alhier op Stabroek.
Demerary den 7 February 1794.
G. DUSART.
Secretaris.


ADVERTISEMENT. [centered]


WHere as Mr. James Crebon a liver of this Colony intends to leave the same, he hereby request all those who have any demands against him or who are indebted to him to render in their accounts and make payment within six weeks from this date at his dwelling in Stabroek.
G. DUSART.
Secretary.


ADVERTENTIE. [centered]


L. Kessing presenteerd te koop uit de hand tot een reedelyke prys en op favorable Conditien deszelfs Pharmacie bestaande in de volgende Articulen.


ALumen Crud:
Pistum Antim: Crud: Diaphoretu.
Aloë Hepatic.
. . . . Succot.
Arcanum Dupl;
Aur: Pigment.
Aqua Cinamom.
. . . . Theriac.
Bals. Copaive.
. . . . Lucatel.
. . . . Peruvian.
. . . . Vita Hoffm:
. . . . Sulph Anisat.
. . . . Therebint.
. . . . Torlington.
Borax Venet.
Bace: Laurin.
Bolus Aremen.
Buctyr: Antimon.
Bovist.
Bischop: in vlesjes van 4 onces.
Camphor.
Calomel.
Cantharides.
Castoreum Ang.
Cealb: & Flav.
Cerat Epilatic.
Cinabre Antm:
Corn: Cerv: pptt.
Coral Rubs:
Conche . . . .
Cort: Peruv: Rubr.
. . . . Sima Rulb.
. . . . Cascaril.
Crocus Orient.
. . . . Mart Adsto:
. . . . Mart.
Crem Tarivr:
Diaschord: Fracastr.
Diagridium.
Esent Dulc: Hall.
. . . . Lignor.
Empl. de Ran C. 8 Mererio.
Elesa prop: P.
. . . . Vitriol Mynth.
Ferugo.
[right pointing hand icon] En midlerwyl is de geheele List ter Drukkery te zien. (Het bervolg is onze aanstaande.)


120


ADVERTENTIE. [centered]


H. Blanke Schreyver by de Wel Edele Gestrenge Heer F. Van Den Velden voorneemens zynde met het einde van de Maand February 1794, deze Colony te verlaaten, zoo word een iegelyk die iets van den zelven te pretendeeren hebbende verzogt zig uiterlyk voor die tyde by hem te vervoegen.
Demerary den 27 January 1794.
ANTHONY BEAUJON.
Secretaris.


ADVERTISEMENT. [centered]


WHereas H. Blanke Clerk by F. Van Den Velden Esqr. is of intention to leave this Colony in the last of February 1794, so are all those who have any pretentions against him requested to call on him within that time.
Demerary the 27 January 1794.
ANTHONY BEAUJON.
Secretary.


DERDE EN LAASTE BEKENDMAKING. [centered]


EEn iegelyk die iets te pretendeeren heest van, ofte verschuldig is aan den Boedel en nalatenschap van wylen G. J. Riem werden versogt hunne pretentien in te geven ofte hunne schulden te koomen voldoen binnen 3 Maanden na dato deezes aan P. W. Prins & J. C. Lanfferman, als by den Edele Agtbaare Hove van Justitie aangestelde Curators in gemelde Boedel, werdende spetiaal de debiteuren der vendue door de Wel Edele Gestrenge Heeren B. Albinus & B. Van Den Santheuvel als geweesene Executeuren in deezen Boedel op den 3 September 1789 gehouden aangemaand hun verschuldigde desweegens ten eersten te voldoen, ten eynde alle onnoodige poursuites in regten te prevenieeren en Curators in staat te stellen, deesen Boedel tot liquiditeit te brengen.
Actum in Rio Demerary den 20 January 1794.
C. I. A. STAKMAN.
Eerste Klerk.


THIRD & LAAST [sic] NOTIFICATION. [centered]


ALl & every one who have any demands against or are indebted to the estate of the late G. I. Riem deceased are requested to render in their accounts & make payment within the time of three Months from this date to P. W. Prins & J. C. Lanfferman as appointed Curators by the Honorable Court of Justice to said estate, Especially all those who are indebted to the sale kept by B. Albinus & B. Van Den Santheuvel Esquires late Executors to said estate on the 3 September 1789, that they make immediate payment, to prevent the trouble-some suits of law which might ensue & in order to enable the Curators to bring said estate to a fair liquidation.
Done in Rio Demerary the 20th January 1794.
C. J. A. STAKMAN.
First Clerk.


VERLOOREN. [centered]


DEn 28 January by 't overvaaren met de Veer Boot van den Ondergeteekende, een Brieve-tas in 't waater gevallen waar in eene acceptatie ten lasten de Heeren C. F. M. De Florimond & D. Breton & Co. groot fl. 500, een ditto ten lasten P. Lariviere groot fl. 120, een dito ten lasten F. Van Ooyen groot fl. 70 alsoo de zelve Brieve-tas naar alle apparentie gezonken is, zoo worden die geene verzogt indien voorschreeve Brieve-tas mogte weeder gevonden worden geene betaaling op voornoemde acceptatien te doen als aan den Ondergeteekende of deszelfs eygen-hand-teekening.
Rio Demerary 30 January 1794.
J. F. WULFFERS.


To the editor of the Essequebo & Demerary Gazette [sic] a Stabroek.


Sir,
ON Thursday the 23 instant the wreck of a Ships long Boat drove ashore at windsor Forest Plantation, by inserting this in your weekly Gazette those interested or apprehensive of such an accident may satisfy themselves by viewing the mast rigging &c. that was saved from her, upon the aforesaid Plantation.
Demerary the 27th January 1794.
C. CLARK.


( 121 )


BEKENDMAKING. [centered]


IEmand geneegen zynde tot Bedelving der byde Canaalen en tot schoonmaking deezer Hoofd-plaats eenige Slaaven (zo goede Delvers als Gras-werkers) te verhuuren, worden verzogt zig uiterlyk binnen de tyd van agt daagen by een der Ondergeteekendens te addresseeren, ten eynde deeser halven de noodige schikkingen te maaken, en weegens de te geevene huur te accordeeren.
Verders verzoeken dezelve aan alle Ingeseetenen en Eygenaaren van Concessien binnen deeze Hoofd-plaatse te sorgen, dat binnen de tyd van drie weeken, haare Concessien schoon en van gras gezuyvert zyn, als meede dat de trensen loopende rondsomme dezelve schoon zuiver en op een behoorlyke diepte zyn, en voorts ten allen tyde worden onderhouden.
Stabroek den 31 January 1794.
M. W. REUTER.
JONAS FILEEN.
D. M. TUCHSEN.
GERRIT WINTER.
Wyk & Rooymeesters.


NOTIFICATION. [centered]


ANy one desirous of hiring out a few good Slaves as trencchers & weeders to dig out the 2 Canells & make clean the Town; are requested to address themselves to one of the underwritten within the time of 8 days in order that the same may be settled.
They further requests all Inhabitants & owners of Concessions in this town to be carefull that within the time of 3 weeks their Concessions be cleaned from grass & the trenches running round the same, be also clean & of a proper depth, further always to keep the same in good [mutilated - order?]
Stabroek January 31st. 1794.
(W. S.) M. W. REUTER.
JONAS FILEEN.
D. M. TUCHSEN.
GERRIT WINTER.
Surveyors & Aldermen.


ADVERTENTIE. [centered]


ALle de geene die iets te pretendeeren van of verschuldigt zyn aan de Wel Edele Heer C. J. Hecke Junior werden verzogt daar van opgaave en betaaling te doen ten zyne Domicilium op de Plantagie Met en meer Zorg, ofte ten huyze van de Heer D. P. Simon op Stabroek, alzoo zyn Edele van voorneemens is met de Vloot op primo Maart na den Vaderlande te vertrekken.
Demerary den 30 January 1794.


TE KOOP. [centered]


BY den Ondergeteekende twee mooye Neeger Mans & een Negerin Slavin, alle frisch & gezond & hebben reeds de Kinder-ziekte gehad, alles op favorable conditien.
Demerary den 31 January 1794.
D. P. SIMON.


TO BE SOLD. [centered]


BY the underwritten 2 prime Negro Men & a Negro Wench all well & healthy, having had the small Pox, on favorable conditions.
Demerary 31 January 1794.
D. P. SIMON.


ADVERTENTIE. [centered]


DEn Ondergeteekende verzoekt by deezeer vriendelyk, dog niet minder eenstig aan alle die geene dewelke aan hem nu by nae twee jaaren lang verschuldigt zyn, hunne schulden te koomen voldoen als meede herrinert hy zyne debiteuren aan hunne gedaane beloste om hem voor 't vertrek der Vloot te betaalen, also hy by faute van betaaling zonder onderscheyd, dezelve in Rechten zal laaten belangen.
Demerary den 1ste. February 1794.
D. P. SIMON.


ADVERTISEMENT. [centered]


THe underwritten requests very frien[mutilation]
ly, at the sametime seriously, of al[mutilation]
sinc[mutilation]y one that are indebted to [mutilation]
of [mutilation] near 2 years past that they mak[mutilation]
thi[mutilation]e same, he also begs [mutilation]
pay[mutilation]on the promises th[mutilation]
the[mutilation] their debts befo[mutilation]
fai[mutilation]et, as in case h[mutilation]
re[mutilation]yment they w[mutilation]
[mutilation] to persons.
Demerary 1 Februa[mutilation]


( 122 )


Lyst van de Negers die zig in de Tronk in [centered]
Stabroek bevinden, en in de Maanden De- [centered]
cember January en February gevangen zyn. [centered]


2 December eene Negerinne von ordentlyke lengte, aangebragt door J. Movielle
5 Ditto een groote en sterke Neger, gemerkt B. E. (edog onduidelyk) aangebragt door Van Groeninge, van de Plantagie Amelis Waert.
Ditto een Neger van ordentlyke lengte, gemerkt dog niet leesbaar, aangebragt door Wieschrop.
9 Ditto een jonge Neger van ordentlyke lengte aangebragt door A. Culpeper.
18 Ditto een Neger gemerkt G. E. op de regter Borst, en L. G. op de linker, aangebragt door de Heer J. Haslin.
27 ditto een groot en sterke Neger aangebragt door de Heer J. Phillips.
25 January een Neger aankomende Doctor Schraidt, door twee Matroosen aangebragt.
Stabroek 8 February 1794.


NEGROS IN GOAL. [centered]


List of the Negros taken up in the Months of [centered]
December January and February and brought [centered]
to the Barraks by several persons, with the [centered]
dates of their entry. [centered]
2 December a Negro Woman of a good size by J. Movielle.
5 Ditto a big and strong Negro, marked B. E. (but not very legible) by Van Groninge from Amelis Waert Plantation.
9 Ditto a Negro of a good size marked but not legible by Wieschrop.
Ditto a young Negro of a good size by A. Culpeper.
18 Ditto a Negro marked G. E. on the right side and L. G. on the left, by Mr. J. Haslin.
27 Ditto a big and strong Negro by Mr. J. Phillips.
25 January a Negro belonging to Doctor Schraidt by two Sailors.
Stabroek 8 February 1794.
G. H. LUDERS. Under Sheriff.


WEG GELOOPEN. [centered]


EEn jong Negerman genaamd Hampton oud Circa 19 jaaren zynde van een swarte complexie, heest veel familie op de Plantagie Herstelling en Le Jardin de Provence, de geene die dezelve te rug brengt by den Ondergetekende zal voor zyne moeyte wel beloond werden.
Demerary 23 January 1794.
J. C. DELACOSTE.


RUN AWAY. [centered]


A Young Negroe-man named Hampton about 19 years old of a black complexion, has many of his family on the Plantation Herstelling & Le Jardin de Provence, any person apprehending and delivering him to the underwritten will be handsomely rewarded for their trouble.
Demerary 23 January 1794.
J. C. DELACOSTE.


OP den 6 deezer in de namiddag, is door de Heeren A. C. Hecke & Wm. Van Dura op de Hoogte van de Plantagie Harlem, ruym 3¼ me?? in Zee, opgevist, een nieuwe Neger-man, zynde meest geheel buyten kennis, dan door zeer veele aangewende moeyte is den zelve wederom eenigsints by gekoomen en zal na alle waarschnelykheid door het gebruyk van gepaste geneesmiddelen volkomen hersteld worden, men kan tot nog tot niets van hem ontwaar worden, aan welke eygenaar hy is toebhoorende geweest, of op hoedanige wyse hy in het waater is gekoomen; na aller wat men van hem ontdekken kan, moet hy meet dan 24 uren gezwommen hebben.
Die bewyzen kan eygenaar van gemelde Neger te zyn, addresseeren zig aan voormelde Heeren, ten fine van arrangement.
Plantagie Met & Meer Zorge den 7 February 1794.


[Standard closure of issue - but mutilated in this issue.]


Created: 14 September 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow