Essequebo en Demerarische Courant 1794 March 23

( 163 )

 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 21. )

ZONDAG Den 23 Maart. 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]
22 Maart. [centered]

Den Edele Achtbaare Hove van Civiele en Crimineele Justitie dezer Rivier heest Maandag laastleeden deszelfs Sessien hervat en de geheele week bezig gewest met het Sententieeren der Proceduuren in de voorige Sessie aangehouden.

Abraham Arthur geboortig van Noord Carolina beschuldigt met braak en diesstal aan Boord van zekere Bark waar op hy
[gutter]agen matroos vaarende was, is ten eeuwigen
[gutter]agen uit de Colonien Essequebo en Demerary
[gutter]ebannen.

Den Edele Achtbaare Hove van Justitie voorgemeld is heeden op Reces gescheiden.

Op den 17 dezer, is het laaste Kind van de Heer A. Pharamond, zynde een dogtertje oud circa 4 jaaren, aan de Kinder Ziekte overleeden.

Den 19 dezer is alhier in het ouderdom
[gutter]an 34 jaaren Overleeden de Heer J. B.
[gutter]asturel Koopman binnen deze Hoofd plaats
[gutter]a Compagnon van het huys canteerende
[gutter]n naame van Mopienot Fabre & Co.

Ten zelve dagens op de Plantage Romen aankomende den wel Edele Gestrenge Heer
[gutter]. Meertens Overleeden de Heer Oliver
[gutter]yen Schryver van wel gemelde Heer.

MAHAYKA. [centered]

Correspondentie Comptoir No. 4. Maart 19.

[gutter/mutilation]n 16 dezer is in klyn Courabana op
[gutter/mutilation]fs Plantagie Overleeden de Heer J.
[gutter/mutilation]n.

Het Schip van Capt Spaan van Surinaam na Amsterdam gedestineert gelaaden met Coffy en Caoten en met de Vloot uit Surinaame gezeild, is op drie en twintig vaam waater voor de mond der Rivier door het springen van een plank verongelukt, het volk is geret en behouden te Berbice binnen gekomen, alwaar ook eenige baalen Catoen zyn koomen aandryven.

Het Schip van Captein Sybrands van Surinam na Amsterdam gedestineert en met de Vloot na Zee uit zeilende heest het ongeluk gehad van overzeild te worden, en dogt na Curacou te gaan om te repareeren.

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende vindende zig door omstandigheeden verpligt, zyne Crediteuren by een te roepen om met dezelve eene vriendelyke en wederzydsche dienstige schikking te maaken, verzoekt alle de geene die iets van hem te pretendeeren hebben, zo goed te willen zyn van op Saturdag aanstaande den 29ste deezer klokke tien uuren s'morgens ten huyze van de Heer J. C. Delacoste in Stabroek te willen compareeren en hunne pretentien op te geeven, ten einde een accuraate staat zyner schulden mag werden geformeert en voorts geprocedeert tot zulke schikkingen als partven tot weederzydsche securiteit en voordeel, met elkander zullen convenieeren.
Stabroek 22 Maart 1794.
J. P. JOURDAN.
 

( 164 )

BEKENDMAKING. [centered]

Van weegens den Heer Gouverneur Generaal word aan alle en een iegelyk bekend gemaakt, dat van de diverse l x [transcriber's note: faint impression?] tracten, Resolutien, door Zyn Hoog Edele Gestrenge uit den Vaderlande ontsangen, en behedeende gedeeltelyk 't accordeerten van dubbelde dieptens derzelven in deze Colonie van Essequebo en Demerary, thans ten Gouvernements Secretary nog te ligten yn de navolgende, te weeten.
Concessien van gronden tusschen Essequebo en Pomerone.
No. 3 & 4 aan A. Backer en zyn Kinderen.
No. 7 aan F. C. Changuion.
No. 16 & 17 aan E. H. Theekenburg.
No. 18 & 19 aan J. G. Pletner.
No. 27 aan Stoll en Taarlinck.
No. 36 aan John Paterson.
No. 40 aan C. N. Bollers en J. Van Der Burcht.
No. 45 aan J. Schwerin.
No. 52 aan F. W. Wiehe.
No. 53 aan Daniel van der Pool.
No. 58 aan H. Holstee.
No. 66 aan P. Runnels.
No. 68 aan J. Fransen.
No. 69 aan C. P. Cuvelje.
No. 72 aan Wm. Rogers.
No. 76 aan J. D. Bollers & H. Meyer.
No. 78 aan J. De Codin.
No. 84 aan C. E. G. H. Von Lasberg.
No. 86 aan L. Cuming en John Waddell.
No. 87 aan Wm. Elliot.
No. 88 aan David Hunter.
Voorts tusschen Mahayca & Mahayconie.
No. 14 aan I. Chignard.
No. 18 aan S. Van s'Gravesande.
Wyders tusschen Mahayconie en Abary.
No. 5 De eene helfte, aan Dominé de Bruyn en de andere helfte aan B. Van Den Santheuvel.
No. 7 Aan F. Sabbathier.
En in 't Canaal No. 2 in de Rivier van Demerary.
250 Akkers aan Stephanus Swen.
Eyndelyk, aan de West-zee-kust van Demerary geaccordeert de navolgende dubbelde dieptens.
No. 2 aan Johannes Heraut.
No. 6 aan Martinus de Vries.
No. 7 aan Anthony Pieter Swaan qq. voor Maria Dulong Weduwe Swaan.
No. 10 aan David Breton.
No. 11 aan Louis Chignard.
No. 12 aan Hk. van Cooten.
No. 13 aan J. L. Le Marchand.
No. 18 aan F. Martin.
No. 23 aan Jacob Matthews.
No. 25 aan Michiel Nihell.
No. 27 aan Jasper van Son.
No. 31 aan Mary Bennet.
No. 33 aan Thomas Rogers.
Werdende mits dien een ieder die deze mogte aangaan verzogt hoe eer hoe lieverde voorschreeve Resolutien, teegens betaling der daar to staande leges, te komen ligten.
Van 't Gourvernements Secretary de 18 Maart 1794.

NOTIFICATION. [centered]

His Excellency the Governor General makes hereby known to the publick that amongst the Extracts received from Holland concerning the grants of lands & of double depths of the same within the Colony of Essequebo & Demerary, are remaining the following at the Secretary Office of Government, where they may behad [sic] by applying & paying the fees due for the same.
Concessions of Lands between Essequebo & Pomerone.
No. 3 & 4 to A. Backer & his Children.
No. 7 to F. C. Changuion.
No. 16 & 17 to E. H. Theekenburg.
No. 18 & 19 to J. G. Pletner.
No. 27 F. Stol & Taarlinck.
No. 36 to John Paterson.
No. 40 to C. N. Bollers, & J. Van Den Burcht.
No. 45 to J. Schwerin.
No. 52 to F. W. Wiehe.
No. 53 to Daniel Van der Pool.
No. 58 to H. Holstee.
No. 66 to P. Runnels.
No. 68 to C. P. Cuvelje.
No. 69 to J. Fransen.
No. 72 to Wm. Rogers.
No. 76 to J. D. Bollers & H. Meyer.
No. 78 to J. De Codin.
No. 84 to C. E. G. H. Von Lasberg.
No. 86 to L. Cuming & John Waddell.
No. 87 to Wm. Elliot.
No. 88 to David Hunter.
Further between Mahayca & Mahayconie.
No. 14 to L. Chignard.
No. 18 to S. Van s'Gravesande.
And between Mahaiconie & Abary.
 

( 165 )

No. 5 The one half to Dominé de Bruyn & the other half to B. V. D. Santheuvel.
No. 7 to F. Sabbathier.
And in the Canal No. 2 in the River of Demerary.
250 Acres to Stephanus Swenn.
And finally are granted the following double depths on the West Sea-Coast of Demerary.
No. 2 to Johannes Heraut.
No. 6 to Martinus de Vries.
No. 7 to Anthony Pieter Swaan qq. for Mary Dulang Widow Swaan.
No.10 to David Breton.
No. 11 to Louis Chignard.
No. 12 to Hk. Van Cooten.
No. 13 to J. L. Le Marchand.
No. 18 to F. Martin.
No. 23 to Jacob Matthews.
No. 25 to Michael Nihell.
No. 27 to Jasper van Son.
No. 31 to Mary Bennett.
No. 33 to Thomas Rogers.
Requesting all those who the presents may concern to come & take up said resolutions as soon as possible.
From the Secretarys Office of Government the 18 March 1793 [sic].
Truly translated from the Dutch original.
J. C. DELACOSTE.
Sworn Interpreter.

BEKENDMAKING. [centered]

Alzoo de Firma van Muller & Cozack hebben moeten ondervinden, dat zeekere Persoon in Essequebo, dewelke zy genood zaakt zyn geweest, in rechten te vervolgen, van zig heest kunnen verkrygen te Excipieeren, niets van voorschreeve Firma te hebben gekogt, maar wel van J. F. Muller.
Zoo werd hier meede uit naam van gemelde Muller, ofte wel van de Firma van Muller & Cosack, aan een iegelyk bekend gemaakt, dat alle affaires door J. F. Muller binnen deeze Colonie gedaan, zeedert den 14 February 1793, schoon deselve in zyn Prive naam verrigt en aangegaan zyn, moeten verstaan worden, te zyn geschied aangegaan en verrigt, door de voorschreeve Firma, om reedenen, dat in het Contract door dezelve in Amsterdam op den 7 November 1793, voor den Notaris N. Obbes, en zekere getuygen aangegaan, en waar van de Greffe ter Secretarye alhier behoorlyk is werden gergistereerd, waar by uitdrukkelyk is bedongen, "dat alle affaires, welke J. F. Muller na zyn arrivement in Demerary, en voor het arrivement van F. A. Cosack zoude doen, schoon in zyn Prive naam verrigt niet te min voor de gezamentlyke Reekening, van de Ondergeteekende zoude zyn, verzoekende dierhalves aan ieder, die aan J. F. Muller schuldig zyn voor Goederen van hem gekogt voor het arrivement van F. A. Cosack hunne schulden aan de gemelde Firma te koomen voldoen, zullende geene andere Reekeningen dan onder de naam van de meermaalen genoemde Firma voortaan worden uitgegeeven.
Actum in Rio Demerary deeze 18 Maart 1794.
M. DIERTANGE.
Eerste Klerk van Politie.

NOTIFICATION. [centered]

Whereas the firm of Muller & Cosack has experienced by a certain Person in Essequebo, (whom they were obliged to presecute [sic] by law,) an objection of having never bought any thing from the firm of Muller & Cosack, but wel [sic] from J. F. Muller so it is that the said Muller as well as the firm of Muller & Cosack, makes hereby known that all affairs transacted in this Colony by J. F. Muller since the 14 February 1793, although the same might have been done & made in his private name, must be understood to be done & transacted by the aforesaid firm, as agreed in the Contract passed before the Notary N. Obbes & Witnesses in Amsterdam on the 7 November 1792, whereof a Copy is duely [sic] recorded in the Secretarys Office here & where in is specially agreed that all affairs which J. F. Muller after his arrival in Demerary & before the arrival of F. A. Cosack might have transacted in his private name, nevertheless should [illegible] for joint account for the underwritten, requesting all persons who are indebted to J. F. Muller for goods bought from him before the arrival of F. A. Cosack to make payment to the said firm, as no other accounts for the future will be opened but on their joint account.
Done in Rio Demerary 18th March 1794.
M. DIERTANGE.
First Clerk of Police.
 

( 166 )

TE KOOP [centered]

De Plantagie genaamd klyn Amsterdam geleegen op Leguan Eyland, waar op Circa 20 duysend Cattoen Booman staande zyn, benevens 20 beste Hegers, de gemelde Plantagie, is groot Circa 165 Akkers Land, waar in 10 Akkers met Bannannen geplant zyn, zo dezelve niet uyt de hand verkogt werden voor Primo Mey, zal 't publick worden opgeveild.
20 Maart 1794.
GEO. CRAFTS.
HU. Mc CALMONT qq.
De Boedel van wylen J. Sisk.

FOR SALE. [centered]

The Plantation called little Amsterdam on Leguan Island, on which there are 20 thousand Cotton Trees & 20 prime Negros; it contains about 165 Acres of Land 10 of which are in Plantains, if not disposed of by private sale before the 1st day of May, it will be sold at publick Vendue.
20 March 1794.
GEO. CRAFTS.
HU. Mc CALMONT. qq.
The estate of J. Sisk.

ADVERTENTIE. [centered]

D'Heer A. Meertens heest benoodigd een Persoon welke goed schryven kan, en het Boekhouden verstaat, iemand genegentheid hebbende zig te engageeren addresseeren zig by gemelden Heer Meertens op de Plantagie Romen.
Demerary 20 Maart 1794.

ADVERTENTIE. [centered]

Capt. Roelof Tengner voorende 't Schip de Demerary Packet, maakt hieremeede aan het Publick bekend, als dat by zyn Brievenzak zal sluyten den 29 van deze maande, insgelyks, dat alle de geene die iets te pretendeeren hebben of verschuldigt mogten zyn aan Lavalette & Tengner verzoeke van zulks voor den 29 van deze maand aan te geeven en betaaling te komen doen.
Stabroek den 21 Maart 1794.

ADVERTENTIE. [centered]

Opgevist by den Ondergetekende Dingsdag den 17 dezer, een vier riems Boot, wien dezelve toekomt kan by betaalen va[illegible] deze Advertentie dezelve by de Ondergetekende bekomen.
Demerary 21 maart 1794
JACOB WALLER.

ADVERTISEMENT. [centered]
On Tuesday last being the 18th instant a four oar Boat was picked up by the subscriber, whoever proves a right title to said Boat, can have her by paying the exence of this Advertisement & by applying to the subscriber at his Plantation on the West-Coast.
Demerary 21st March 1794.
JACOB WALLER.

ADVERTENTIE. [centered]

Dden [sic] Ondergetekende hebbende ondervonden dat zyne voorige Advertentie nopens het weg loopen van de jonge Neger-man Hampton en Negerinne Maria, geen effect hoegenaamt gesorteerd hebben, en vast weetende dat de eerst gemelde zig ophoudende is op de buurte van 't Canaal No. 3 is binnen deeze Rivier, en de laastgemelde op de Oost-Zee Kust van Demerary alwaar beide in die respective Quartieren onlangs gezien zyn, adverteert hier meede ieder een die eenige kenisse mogt hebben van gemelde Slaaven, dat hy vyftig guldens per hoofd vangeloon zal geeven, aan den aanbrenger derzelven, en dat hy by aldien de gemelde Slaaven binnen korte tyd niet te berde komen, hy de ophouders derzelven na de strikte Letter der Wette poursuiveren zal.
De Neger man Hampton is oud Circa 19 a 20 jaaren, middlematig van postur es heest gewoonlyk een ooring in een oorgedraagen, en is van eene zeer swarte couleeur. De Negerine is oud Circa 24 a 26 jaaren ooks van middelmaatige statuur, seer zwart van couleur en houd zig op met rond dragen van verscheide drooge Goederen, dewelke zy te koop presenteert en dewelke haar niet door den Ondergetekende, maar waarschynlyk door den een en of den andert verheler aanvertrouwd zyn.
Stabroek 22 Maart 1794.
J. C. DELACOSTE.
 

( 167 )

ADVERTENTIE. [centered]

Alle de geene die iets te prentendeeren hebben van ofte verschuldigt zyn aan de Heer Andrew Grier, werden verzogt daar van opgaave en betaling te doen, ten zyne Domicilium binnen de tyd van 14 daagen zynde gemelde Heer Andrew Grier van voorneemens om eerst daags van hier na Noord America te vertrekken.
Demerary den 14 Maart 1794.
G. DUSART.
Secretaries.

ADVERTISEMENT. [centered]

Whereas Mr. Andrew Grier, intends shortly to depart for North America, all Persons having any demands against him or are indebted to him, are requested to render in their accounts & make payment at his dwelling house within the time of fourteen days from this date.
Demerary 14th March 1794.
G. DUSART.
Secretary.

ADVERTENTIE. [centered]

Capt. Roeloff Tengner voerende het Schip Demerary Paquet gedestineerd na Amsterdam adverteerd het Publick dat hy met zyn voornoemde Schip met het aanstaande Convooy na den Vaderlanden zal vertrekken, en op den 29 deeser Maand deszelfs Brievenzak Secretary alhier zal worden geslooten.
Demerary den 18 Maart 1794.
M. DIERTANGE.
Eerste Klerk van Politie.

ADVERTISEMENT. [centered]

Whereas, Capt. Roeloff Tengner commander of the Ship Demerary Packett, intends to depart with said Ship under the next Convoy for Europe, he informs the Publick that his Letter Bag will be closed at the Secretarys Office on the 29th instant.
Demerary the 18th March 1794.
M. DIERTANGE.
First Clerk of Police.

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende maakt hier meede bekend dat t' Huys van Negotie canteerende ten naam van Mopinot Fabre & Co. hun affairens zullen continueeren even als voor het overlyden van d'Heer J. B. Pasturel een hunner Compagnons: en dat alle de engagementen van de gemelde Firma op en vervaltyd promptelyk zullen voldaan worden, verzoekende ieder en die aan dezelve schuldig is, spoedige betaing te doen.
Demerary den 20 Maart 1794. BOUISSON.

ADVERTISEMENT. [centered]

The Subscriber informs the Publick that the House of Negotiation under the firm of Mopinot Fabre & Co. will continue business as before the decease of J. B. Pasturel one of their partners, & that all engagements made by said firm will when due punctually be paid, requesting all person who are indebted to them to make speedy payment.
Demerary 20 March 1784. BOISSON.

AVIS. [centered]

Le Sousigné previent que la Maison de Commerce sous la raison de Mopinot Fabre & Co. continura les mêmes affaires comme avant la mort du Sieur J. B. Pasturel l'un des afiociés: tout ??ux a qui'il est ou peuvent se presenter, ils seront payés exactement le jour de l'echeance, il prie?e?ux que peuvent leurs devoir, de vouloir bien les satisfaire.
Demerary 20 Mars 1794. BOUISSON.

RUN AWAY. [centered]

From the Subscriber, about four weeks ago, a Negro Wench named Betsy Kitty, a native of Barbados, near 25 years of age, low statured, round shoulder'd thick limed [sic] and has a sore on her right ancle, she pretends to have permission from her owner to hire herself, and has been employed in huckstering, whoever harbours or conceals her will be prosecuted, and any person who will apprehend her and give notice of it to the subscriber will be thankfully rewarded, or by sending her to the Barraks [sic] they will oblige.
Demerary 20 Maart 1794
Rd. KEIR.
 

( 170 )

 
Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden January, February, & Maart gevangen zyn.

15 January een Neger aankomende Doctor Schraidt, door twee Matroosen aangebragt.
9 February twee Negers aangebragt door D. Link, aankoomende Doctor Schraidt.
15 Ditto 3 nieuw Negers van middel statuur en zonder merken aangebragt door Charles Lowe van Abary
8 Ditto [sic - no month given - presumably March] een jonge en lange Negerin, aangebragt door Kerkwyk Directeur op nieuwe Beehive in Mahayca.
10 Ditto een groote en sterke Neger door de Heer Brummel aangebragt.
19 Ditto een Neger aangebragt door C. Mulder tobehoorende Gordon.
21 Ditto een ditto door Florimond tobehoorende J. Philips.
Stabroek 22 Maart 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of January, February and March & brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

[blank] January a Negro belonging to Doctor Schraidt by two Sailors.
[blank] February two Negroes belonging to Doctor Schraidt, by D. Link.
15 Ditto 3 Negroes of a middle size, not marked, by Charles Lowe from Abary.
8 [sic - no month given - presumably March] Ditto a tall young Negro Wench by Kerkwyk Manager of the new Beehive in Mahayka.
10 Ditto a tall stout Negro by Mr. Brummel.
19 Ditto a Negro by C. Mulder belonging to Gordon.
21 Ditto a ditto by Florimond belonging to J. Philips.
Stabroek 22 March 1794.
G. H. LUDERS. Under Sheriff.

TE KOOP. [centered]

By den Ondergeteekende een zeer groote Boot, Circa 34 voet langen en 11 voet breed, met Mast, Zeylen, Dreg, Touwen, &c. Te bevraagen by de Heer J. S. Massé, woonende op de Plantagie Ruymveld.
Demerary den 22 Maart 1794.
J. B. VAN VLIET.

[right pointing hand icon] De geene onzer Intekenaaren die ongenoegen betoond hebben, dat wy in onse laaste Couranten de Politique Tydingen alleen in het Engelich hebben gegeeven, zullen voort aan geene reden meer hebben ons te klaagen, aangezien wy ons stipstelyk aan de Conditien onzer Intekening houden zullen, en geene Politique Tydingen hoegenaamt meer in ons weeklyks Blad insereeren.

INGELKAARDE VAARTUIGEN. [centered]

[sailing ship icon] 24 Maart de Snaauw Dauphin Capt. Jacob Stone, van Boston, met Planken, Clapboorden, Cingels, Duigen, Vis, & Vlees.
Ditto ditto de Schoener Sally Capitein Sundbeck van Grenada met Porter, Bier, Port wyn, Cingels &c.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

17 Maart de Sloep Neptune Capt. John Jones, na Dominico, met Ballast.
18 Ditto 't Brigantyn Schip Jennet Capt. John Ramsey na Barbados, met ballast, en de volgende Passagiers, J. Bollers, Samuel Ramsden, Frances Bynoe & Wm. Wolford.
Ditto 't Schip Onverwagt Capt. Johannes Mahler na Vlissingen, met ballast.
21 Ditto 't Brigantyn Schip Philantropist Capt. R. Billings na St. Eustatius, met Ballast.
22 Ditto 't Brigantyn Schip Happy Capt. F. Seymour na New-york, met Rum & Molasses.
Ditto ditto 't Schip Sally Capt. C. Ferris, na New-york, met Rum & Molasses, Passagiers, John Brotherson met zyn Huysgezien, L. Hoopstad & Cornelis Hendriksen.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

J. Daly Jr. Esq. [written in ink - the recipient of this newspaper.]

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow