Essequebo en Demerarische Courant 1794 March 30

( 171 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 22. )

ZONDAG Den 30 Maart. 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]
29 Maart. [centered]

De Vloot van onze Colonien na de vereenigde Nederlanden onder Convooy van de wel Edele Gestrenge Heer Dekker commandeerende s'Lands Fregat van Oorlog, Enkhuysen, en van de onderzig hebbende Oorlog Scheepen na nentlyk s'Land Fregat de Minerva en s'Lands Brig de Snelheyd, al Sondag aanstaande den 6 April onder zeil gaan.
De Koopvaardy Scheepen dewelke onder het voorgemelde Convoy zullen zeilen, zullen successivelyk hunne Brieven zakken ter Secretary alhier sluyten binnen de week aanstaande.
De Edele Achtbaare Heeren Raaden Commissarissen uit den Edele Achtbaare Hove van Justitie van Essequebo en van Demerary, zullen, de eerste genoemde Dingsdag den 8 April aanstaande op de Forteresse Zelandia, en de laast genoemde, Maandag den 7 April aanstaande, op het Raad-huys binnen de Hoofd plaatz Stabroek hunne respective Sessien houden.

COERABANE. [centered]
27 Maart. [centered]

Heeden is alhier of de Plantagie van den Wel Edele Gestrenge Heer D. Breton in den Huwelyke Staat getreeden de jonge Juffrouw Maria Breton, met den Wel Edele Gestrenge Heer Pool Lieutenant ter Zee in diest van den Staat.

ESSEQUEBO. [centered]
29 Maart. [centered]

Deze week is alhier Overleeden de Heer Jacob Eliasen in zyn leeven magazyn en waag-meester binnen deeze Colonie.

STABROK. [sic – centered]
29 Marh. [sic - centered]

The Fleet from our Colonys, for the united Netherlands, under the Convoy of Dekker, Esqr. commander of the Frigott [sic] Enkkuysen, having under his command the Frigott [sic] de Minerva and the Brig of war De Snelheid, shall weigh anchor Sunday next the 6th of April and depart for their distination [sic].

The Merchant-men who are to sail in said Fleet shall successively close their Letter-bags in the Course of the ensuing week, at the Secretarys Office in this Town.

The Honorable the Commissioners of the Court of Justice of Essequebo and of Demerary will hold their respective Sessions, the first on Tuesday the 8th of April next at Fort Zeelandia, and the latter on Monday the 7th of April next at the Court house in Stabroek.

COERBANE. [centered]
March 27. [centered]

Miss Maria Breton was this day Married on the Plantation of the Honorable D. Breton, with Pool Esqr. Lieutenant in the navy of their High Mightinesses.

ESSEQUEBO. [centered]
March 29 [centered]

Mr. Jacob Eliassen store keeper and weigh master of this Colony Dyed [sic] here some days ago.
 

( 172 )

PUBLICATIE. [centered]

Wy Jonkheer WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA Thoe GROVESTINS, Gouverneur Generaal der Rivieren en onderhoorige Districten van Essequebo en Demerary, Collonel en Cheff over de gezaan entlyke Militie aldaar, en President in alle de Collegien mtsgaaders Generaal Major by de Infanterie in dienst van den STAAT der Vereenigee Nederlanden &c. &c. &c.
En Raaden van Politie der voorschreeve Rivieren &c. &c.
Alle de geenen die deeze zullen zien, of hooren leezen SALUT! doen te weeten
Dat ann ons tot ons innige leedweezen door veel vuldige gevallen gebleeken is het wynige effect het welk ofte op den 30 July des voorleeden jaar 1700 dire en neegentig gearresteerde, vervolgens gepromulgeerde alomme & geassigeerd Publicatie teegen 't ongeoorloofd verkoopen van Rum & sterke dranken en daar by gevoegd Reglement omtrent het houden van Herbergen, Kroegen & Tap-huysen in beyde de Rivieren teegens onse zoo billyke verwagtig heest gesorteerds, en 't aan ons onvermydelyk is voorgekoomen hoe noodzakelyk het is, alle verdere perniciuse Handelwyse teegens ons speciaal bevel aan teegen te gaan & te beletten, mitsgaders voor te koomen, de allare sach uste gevolgen, welke anders gewisselyk daar uit moeten proflueeren.
Zoo is 't dat wy goed gevonden hebbende ten dien eynde het seevende Articul van op gemelde Reglement omtrent het houden van Herbergen, Kroegen & Tap-huysen en 't verkoopen en uitzoetelen vyn Wyn, Bier, Rum en andere sterke dranken in deeze Colonie & byzonderlyk binnen de Forteresse Zeelandia in Essequebo & de Hoofd-plaats Stabroek in Demerary, voor zoo verre de Poenaliteit berresuite altereeren, het selve altereerens hier meede in di'er voegen dat de by den Articul na gestatueerde boete van fl. 30 voor de eerste reyse by deese word verdubbeld, zoo dat voortaan de Contraventeurs van dat Articul zullen verb uren voor de eerste ryze een bote van fl. 600, en by overtreeding voor de tweede maal, gewisselyk als qwaadwillige Ingezetenen zullen incurreeren de strasse van Banissement met verdere bepaling in ampliatie al meede van 't zelve Reglement, dat eenige Militaire gevonden wordende by de Winkeliers, Herbergiers, Kroeyhouders of Tappers eenige Wyn of sterken Drank te gebruyken, of schoun niet aan hun verkogt, dezelve Winkeliers, Herbergiers, Kroeghouders of Tappers vostrektelyk zullen geconsidereerd worden in de stricte termen van 't boverstaande te zyn vervallen, blyvende diensvolgens met die in deeze gedane alteratie en ampliatie het meergenoemde Reglement voor 't overige in allen deele in deszelfs geheel.
En op dat niemand hier van eenige de minst ignorantie zoude kunnen of mogen pretendeeren zal deeze zo in Essequebo als Demerary werder Gepubliceerde en Geaffigeerd ter plaatse daar men gewoon is Publicatien & Affictien te doen, wyders ook ten huyse van alle Winkeliers, Herbergiers, Kroeghouders of Tappers werden aangeplakt en eyndelyk in beyde de Rivieren aan alle Burgers en Ingezetene ter Lecture worden rond gezonden.
Aldus gearresteerd in den Hove van Politie der byde Rivieren Essequebo en Demerary ten Raad-huyse op de Hoofd-plaatse Stabroek den 11 Maart 1794 en gepubliceerd den 24 ditto.
W. A. S. VAN GROVESTINS.
Gouverneur Generaal.
ANTHONY BEAUJON, Secretaris.

PUBLICATION. [centered]

We Sir WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA Thoe GROVESTINS, Governor General of the rivers and Adjacencys of Essequebo & Demerary, Colonel of all the Militia, President in all Colledges [sic], Major General of Infantry in service of their HIGH MIGHTINESSES the STATES General of the united Netherlands &c. &c. &c.
And Counsellors of Police of said Rivers &c. &c.
To all those who shall see or hear the presents read Sendeth Greeting make known.
That having to our great sorrow Experienced what little effect our Publication of 20 July 1700 ninety three, duely pu-
 

( 173 )

blished & stuck up as Customary, has produced against the selling of Rum & strong Liquors & that the thereby fixed Regulation about Keeping of Taverns, Tap-houses &c. in both Rivers are to our great surprise deviated from.
We have found incumbent upon us to stop such pernicious proceedings as much as it lays in our power, in order to prevent the fatal consequences which may derive from the same, we therefore have thought proper to alter the seventh Article of said Regulation about Keeping of Taverns and Tap-houses & the selling & retailing of Wine, Beer, Rum & other strong Liquors in this Colony & especially in Fort Zelandia in Essequebo & in the Town of Stabroek in Demerary, for so far as it concerns the penalty, altering the same hereby in the following manner, that is to say that the penalty of fl. 300, decreed in said Article for the first time, is by these presents doubled, so that the person transgressing said Article shall pay for the first time, a penalty of fl. 600 & transgressing the same for a second time, shall as malevalous [sic] Inhabitants, certainly be Banished from these Colonys, and incur the further punishment stipulated by ampliation of said Article, and by the Regulation by which all shop & tavern keepers, Beer, Wine or strong Liquor Hucksters, in whose house, or shop, any Military shall be found drinking Wine or strong Liquors, althought [sic] not sold to them, shall be considered as having transgressed the aforesaid Regulation & shall be liable to the penalty and punishment aforesaid, remaining the said Regulation together with this alteration and ampliation in its full force and validity.
And in order that no one should pretend ignorance hereof, these presents shall be published in Essequebo & Demerary & stuck up there & where it is customary & further be put up in all shops, taverns Wine and Bier houses & be sent round for reading to all Inhabitants in both Rivers.
Done in the Court of Police of Essequebo and Demerary in the Chief place Stabroek 11 March 1794 and published on the 24 following.
(W. S.) W. A. S. Van Grovestins.
Governor General.
By order of the same.
Anthony Beaujon Secretary.
Truly Translated from the Dutch original.
J. C. DELACOSTE. Sworn Interpreter.

PUBLICATIE. [centered]

Wy Jonkheer WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA Thoe GROVESTINS, Gouverneur Generaal der Rivieren en onderhoorige Districten van Essequebo en Demerary, Collonel en Cheff over de gezaamentlyke Militie aldaar, en President in alle de Collegien mitsgaaders Generaal Major by de Infanterie in dienst van den STAAT der Vereenigde Nederlanden &c. &c. &c.
En Raaden van Politie der voorscheeve Rivieren &c. &c.
Alle den geene, die deeze zullen zien, ofte hooren leezen Salut! doen te weeten.
Dat wy in aanmerking neemende, de berhaalde klachten, welke gedaan worden in deeze Colonie, weegens de vermindering der Producten, die in de Scheepen na de Republick der vereenigde Nederlanden gedestineert, van hier gelaaden worden, eerstinatie aangebracht werden, en ontlaaden en groote schaade der inlaaders en eygenaaren dier gelaagene Producten is strekkende.
Zoo is het, dat wy daar teegen zoo veel mogelyk willende voorzien, goed gevonden hebben te ordineeren en te statueeren, gelyk wy doen by deezen; dat van nu voortaan de Schippers of Eygenaars der Hollandsche Koopvaardy Scheepen na deeze Colonie uit eenige der Havenen van den Stàat zullende vertrekken, zich zullen hebben te voorzien en met zig meede herwaards neemen, eene geeykte Balance met vyfthien hondert Ponden, insgelyks geeykt Amsterdamsch gewigt in differente grooten, ten eynde daar meede al zulke Producten, welke zy in hunne Scheepen uit deeze Colonie na 't Republic zullen vervoeren, tot securiteit van de inlaaders en eygenaaren, derzelve Producten naauwkeurig kunnen gewoogen, en by pertinent recief der Schippers dier Scheepen, of die in hunne plaats op dezelve mogten bevel voeren geverifieerd worden; op poene dat alle de geenen, welke zullen bevonden worden, dit gestatueerde niet promtelyk te hebben na gekoomen, of dier contrarie eenigsints te hebben gehandelt, zullen verbeuren een somma van fl. 1000 te appliceeren als na style.
En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude kunnen of vermeemen te pretendeeren zal deeze behoorlyk worden
 

( 174 )

gepubliceert en egaffigeerd ter plaatse alwaar men gewoon is zulks te doen, en zal een gedrukte Exemplair deezes aan Boord van een ieder der thans in deeze Rivier leggende Hollandsche Koopvaardy Scheepen werden gezonden, tot de Schippers of andere bevelhebbers van de zelve hun naricht.
Aldus gearresteerd in den Hove van Politie der Riveren [sic] van Essequebo en Demerary deeze 10 Maart 1794 en gepubilceerd den 24 ditto.
W. A. S. VAN GROVESTINS.
Gouverneur Generaal.
Ter Ordonnantie van de zelve.
ANTHONY BEAUJON.
Secretaris.

PUBLICATION. [centered]

We Sir WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA Thoe GROVESTINS, Governor General of the Rivers and Adjacencys of Essequebo & Demerary, Colonel of all the Militia, President in all Colledges [sic] & Major General of Infantry in service of their HIGH MIGHTINESSES the STATES General of the united Netherlands &c. &c. &c.
And the counsellors of Police of said Rivers &c. &c.
To all those who shall see or hear these presents read Sendeth Greeting! makes known.
That having taken notice of the many Complaints made to us of the lessening of the Produce ship'd from this Colony in the ships bount [sic] to the united Netherlands at their arrival and on the delivery of the same at the port of their destination, to the great loss of the Schippers and owners thereof; we in order to prevent the same as much as possible, have thought proper to order and decree, as we do by these that for the future, the Captains or owners of the Dutch Trading Schips coming to this Colony from any of the sea ports of the State, shall be obliged to have & bring with them a stamped Scale with fifteen hundred Pounds, stamped Amsterdams weights, of different sizes, in order to weigh all the Produce, which they may take on board of their ships for the united Netherlands, in order to secure the loaders or owners of the said Produce, by a proper receipt from the Captain of said Ships, or from those who may have the command in their steed, on penalty of fl. 1000, to be forfeited by all those who shall neglect the same, or act any how Contrary to the present, which sum is to be applied as Customary.
And in order that no one should pretend ignorance hereof, these presents shall be published & set up there and where it is Customary & a printed Copy of it shall be sent on board of every Dutch Ship laying in this River for the instruction of the Captains & Commanders of the same.
Done in the Court of Police of the Rivers of Essequebo & Demerary the 10 March 1794 and published the 24 following.
(W. S.) W. A. S. Van Grovestins.
Governor General.
By order of the same.
Anthony Beaujon. Secretary.
Truly translated from the Dutch original.
J. C. DELACOSTE, Sworn Interpreter.

ADVERTENTIE. [centered]

Alle de geene welke iets te pretendeeren hebben van den Boedel wylen Ignace Robert Perpigna zoo voor hem zelve als voor de Plantagie Malgré tout worden verzogt daar van afzonderlyk opgaave te doen op de Plantagie De Goede Verwachtig aan de Oost Zee-Kust dezer Rivier by den Wel Edele Gestrenge Heer David Breton, als Executeur by acte van superschriptie door den Overleeden benoemd, en wel binnen den tyd van ses weeken, zynde dit de eerste affixie.
Actum ter Secretary in Rio Demerary den 25 Maart 1794.
M. DIERTAGE.
Eerste Klerk van Politie.

NOTIFICATION. [centered]

All persons having any demands against the estate of Ignace Robert Perpigna or against the Plantation Malgré tout are requested to render them in seperately within the time of six weeks to the Honorable David Breton living on the Plantation De Goede Verwagting on the East-Sea-Coast of this River, as Executor, by an Act of superscription, made by the deceased.
Done in the Secretaris Office of Rio Demerary the 25 March 1794.
M. DIERTANGE
First Clerk of Police.
 

( 175 )

Correspondentie Comptoir van Stabroek. [centered]
30 Maart 1794. [centered]

Het Correspondentie Comptoir van Stabroek hebbende van zyn Hoog Edele Gebooren Gestrenge den Heer Gouverneur Generaal, geobtineert gunstige Approbatie en Authorisatie tot het adverteeren deses, maakt hier mede aan al en aan iegelyk bekend, dat van heeden af een Regulier Packet Boot alle Sondagen vast van Stabroek na het Leguan Lyland [sic] en van daar na 't Fort Zelandia en vice versa vaaren zal.
Dat de gemelde Packett [sic] Boot, bestaande in een wel beze 1de Bark groot Circa 20 tonnen, ( 10 lasten ) hebbende een bekwaame Cajuit met 4 konjen, allenlyk aangelegt is, om de Correspondentie tusschen Essequebo en Demerary te bevoord ren, en gevolgelyk om de Brieven en Passagiers regulier over en weeder te brengen: nader te bevraagen ten voorgemelde Comptoir.

Correspondence Office of Stabroek. [centered]

By Authorisation from His Excellency the Governor General, the Correspondence Office of Demerary informs the Publick, that from this day a Packet Boat will regularly sail every Sunday from Stabroek to Leguaan Island & from there to Fort Zeelandia & back again.
That the said Packet being a fast sailing Sloop, burthen 20 tons, accomodated with a good Cabin & 4 Beds, is established merely for procuring a regular Correspondence between Essequebo & Demerary & for conveying Letters & Passengers once a week regularly; for particulars apply to the said Office.

[right pointing hand icon] Whereas Complaints have been made to this Office, that some Letters taken up by several persons, for to convey or deliver them to their friends, have been delivered open, or not delivered at all; and whereas this Office has experienced that a certain person has had the impudence of assuming an other mans name, in order to take up a Letter directed to said man, in the supposition that no body in the Office did known [sic] him personally nor the other man, the contrary of which was however istantly [sic] proved to him; this is to give notice that in future no Letters shall be delivered to no body whatsoever nor in Stabroek nor in any of the Offices in the country, but to the persons themselves to whom they shall be directed, or to the bearer of a written order from the same.
Stabroek 29th March 1794.

WILLIAM TAYLOR. [centered]

Has removed to Mr. P. Cambridge's, at the store formerly occupied by Messrs. Hugh Mc. Calmont & Co. where he has for sale a general assortment of dry goods
Demerary 30 March 1794

WILLIAM TAYLOR. [centered]

Is verhuysd by den Heer P. Cambridge, in het Pak-huys eertydes bewoond door de Heeren Hugh Mc. Calmont & Co. alwaar hy een generaal sortiment van drooge Goederen te koop heest.
Stabroek 30 Maart 1794.

BEKENDMAKING. [centered]

Word mits deesen aan een iegelyk die bet aangaat bekent gemaakt, dat de generale Procuratie van den wel Edele Gestrenge Heer C. J. Hecke Senior door zyn Edele Gestrenge op zyn Zoon Christoffel Johan Hecke & Wm. Van Dura verleeden, als nu door de komst van den Heer A. C. Hecke en 't vertrek na den Vaderlande van gemelde C. J. Hecke Jr. is overgegaan op meergemelde A. C. Hecke & Wm. van Dura.
Rio Demerary den 12 Maart 1794.
Wm. VAN DURA.
 

( 176 )

BEKENDMAKING. [centered]
Van weegens 't Gouvernement van Berbice. [centered]

De Capt. Spaan gevoert hebbende 't verongelukte Schip Vogelestyn verzoekt een ieder door wier Catoen of eenige andere Goederen uit 't zelfde Schip mogte zyn gevangen, daar van opgave te willen doen aan den Wel Edelen Heer B. Lobman Gouvernements Secretaries in Berbice, zullende voor de geborge Goederen een der de worde betaalt van de waarde, die zy by verkoop op publique Vendue zullen komen te gelden.

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende verklaaren dat uyt krachte eener Acte gepasseerd te Secretary van Demerary zy overgenoomen hebben de Handteekening van Mopinot Fabre & Co. en dat zy dugtige Quantitie zullen uytgeeven voor al het geene aan het gemelde Huys van Negotie mag komende zyn.
Zy verklaaren insgelyks dat alle de zaaken van dat zelve Huys, te rekenen van den 19 deser loopende Maand, zullen zyn op de naam en handteekening van Bouisson Freres & Mopinot.
Demerary den 26 Maart 1794.
(W. G.) Bouisson Freres & Mopinot.
My present.
M. DIERTANGE.
Eerste Klerk van Politie.

ADVERTISEMENT. [centered]

The underwritten declare that in virtue of an Act pass'd at the Secretarial Office in Demerary they have taken over the firm of Mopinot Fabre & Co. and that they will deliver valid acquittances for all what may due to the said house of Commerce.
They likewise declare that all the bussiness [sic] of the same house to recken [sic] from the 19 of this current Month, shall be on the name and firm of Bouisson Freres & Mopinot.
Demerary 26 March 1794.
(W. S.) Bouisson Freres & Mopinot.
In my presence
M. DIERTANGE.
First Clerk of Police.

AVIS. [centered]

Les Sousignés declarent qu'en vertue de Acte passé à la Secretairie de Demerary ils ont pris la Signature de Mopinot Fabre & Co. & fournirent quitance val[illegible] qu'il peut être due à la susditte maison de Commerce.
Ils declarent egalement que touttes [illegible] affairs que se seront dans la ditte maison à compter du 19 du courant, seront sous le nom & raiso de Bouisson Freres & Mopinot.
Demerary le 26 Mars 1794.
(Signé) Bouisson Freres & Mopinot.
En ma presence.
M. DIERTANGE.
Premier Clerc de Police.

ADVERTISEMENT. [centered]

Robert Murray, Saddler & Harness-maker from London, respectfully offers his services to the Gentlemen & Ladies of this Colony in making & repairing Saddles, Bridles, Chaise & Cart Harness-Collars &c. &c.
He has for sale at his shop on the front of Evelary Plantation near the fort an elegant assortment of Saddlery of every discripton [sic], those who chuse to employ him may depend on having their work done in a satisfactory manner and on reasonable terms, commissions from the country will be duly attended to, & Gentlemen are requested to be particular in pointing out the places where their Saddles gall their Horses, that he may be the better able to remedy them.
NB. New Saddles fitted to any particular Horse on the shortest notice, and a reasonable discount made for ready money.
Demerary 28 March 1794.

ADVERTENTIE. [centered]

De Ondergetekende verzoekt alle de geene die binnen deze Colonie iets te pretendeeren hebben van den Boedel wylen C. Bakker, het zy voorgeprotesteerde Wisselbrieven of voor Obligatien of Boek Schulden, te willen Compareeren op Donderdag den derden April aanstaande s'morgens klokke tien uuren, ten huyse van de Heer J. C. Delacoste binnen Stabroek ten einde termynen van betaaling te bepaalen.
Demerary den 28 Maart 1794.
CATHARINA MULDER.
Weduwe Casten Bakker.
 

( 177 )

[Transcriber's note: previously published items on this page]
 

( 178 )

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden January, February, & Maart gevangen zyn.

15 January een Neger aankomende Doctor Schraidt, door twee Matroosen aangebragt.
9 February twee Negers aangebragt door D. Link, aankoomende Doctor Schraidt.
15 Ditto 3 nieuw Negers van middel statuur en zonder merken aangebragt door Charles Lowe van Abary
8 Ditto [sic - no month given - presumably March] een jonge en lange Negerin, aangebragt door Kerkwyk Directeur op nieuwe Beehive in Mahayca.
10 Ditto een groote en sterke Neger door de Heer Brummel aangebragt.
19 Ditto een Neger aangebragt door C. Mulder tobehoorende Gordon.
21 Ditto een ditto door Florimond tobehoorende J. Philips.
23 Ditto en Neger-man toebehoorende aan Bleicher, aangebragd door Doctor Arnott.
Stabroek 29 Maart 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of January, February and March & brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

15 January a Negro belonging to Doctor Schraidt by two Sailors.
9 February two Negroes belonging to Doctor Schraidt, by D. Link.
15 Ditto 3 Negroes of a middle size, not marked, by Charles Lowe from Abary.
8 [sic - no month given - presumably March] Ditto a tall young Negro Wench by Kerkwyk Manager of the new Beehive in Mahayka.
10 Ditto a tall stout Negro by Mr. Brummel.
19 Ditto a Negro by C. Mulder belonging to Gordon.
21 Ditto a ditto by Florimond belonging to J. Philips.
23 Ditto a Negro-man belonging to Bleicher by Doctor Arnott.
Stabroek 29 March 1794.
G. H. LUDERS. Under Sheriff.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

[sailing ship icon] 23 Maart de Sloep Commerce Capt. J. Wines Van Grenada, met Porter, Madera Wyn, Booter &c. Passagier, J. Mc. Carty.
26 Ditto de Bark Julius Cesar Capt. Ezekiel Hubbel van St. Eustatius met Taback Vlees, Spek & leege vaaten.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

26 Maart de Sloep Commerce, Capt. J. Wines na Grenada, met ballast. Passagiers Wm. Postelthwaite Mc. Carty, M. Wilson, M. Chisholm.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

J. Daly Jr. [written in ink - the recipient of this newspaper.]

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow