Essequebo en Demerarische Courant 1794 April 13

( 187 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 24. )

ZONDAG Den 13 April 1794.

(Vol. 1.)

 
[Transcriber's note: this page missing in the bound copy of this newspaper.]
 

( 188 )

[Transcriber's note: this page missing in the bound copy of this newspaper.]
 

( 189 )

VENDUE. [centered]

Den Commissaris der Venduen adverteert by deese aan elk en een iegelyk dat op Maandag d[illegible] zal, den 28 April deezer loopende Maand, ten Huyse van de Heeren Bouisson Freres & Mopinot publick zal werden opeveilt en aan de meestbiendende verkogt de Concessie No. 15 geelegen [illegible]e Stabroek, en differente soorten en articulen van Koopmans Goederen, Winkel Waaren, Huys Meubelen en Galanteryen, toebehoorende aan gemelde Heeren.
Alle koopen die twaalf guldens bedragen, zullen dadelyk contant by den Palmslag voldaan worden, en boven de twaalf guldens met ultimo December aanstaande.
Alzoo deeze Verkooping verscheyden dagen agter een zyne voortgang staat te houden, zo word wel expresselyk bepaalt, dat op Maandag den 28 April, precies met de klokslag een uur, zal worden opgeveilt de Concessie No. 15 met zyne behuysinge daar op staande, gedeeltelyk of geheel; de koopers kunnen gemelde Concessie en Behuisinge aanvaarden den eersten July aanstaande.
De betaaling van gemelde Concessie en behuysinge zal moeten geschieden in twee Termynen, waar het eerste betaalbaar is op ultimo December 1794, on het tweede Termyn met ultimo December 1795, de gemelde Heeren verkoopers, zullen aan de Heere kooper of koopers, haar recht van gemelde Concessie door quitanties bewysen.
Alle betaalingen hier boven gemeld, zullen aan den Commissaris der Venduen worden betaalt in Hollands Contant Geld, goede Wissels op Producten, met Cognossementen annex, behoorlyk door de borgen geandesseerd en op getrokken, of goed geandosseerde Wissels ten genoegen van den Commissaris der Vendue, goede Catoen & Coffy; te ontsangen ingevolge courante Colonie prys, zo als die zyn zal, den tyde der betaalinge.
Na de afgeloopene Venduen zullen de Goederen en Effecten van wylen de Heer Pasturel nagelaaten, worden opgeveilt, en verkogt.
Die hier in gading heest, koomen ten voornoemde dage en plaatse des s'morgens ?? negen uuren aanhoore de conditie & doe zyn profyt.
Rio Demerary den 10 April 1794.
WICHERS.
Commissaris der Venduen.

VENDUE [centered]

The Commissary of the Auctions informs the publick that on Wednesday the 28th instant there will be put up for sale by publick auction at the house of Messrs Bouisson Freres & Mopinot & sold to the highest bidder the Concession No. 15 situated in Stabroek and sundry articles of Merchandize, as house furniture, Jewellry &c. belonging to said Gentlemen.
All Lots less than twelve guilders, must be paid down & all above twelve guilders on the last of December next.
And whereas said sale will be continued for several days, it is expresely [sic] determined that said Concession No. 15 with the buildings thereon, shall be put up for sale on Monday the 28 April at one oclock precisely.
The purchaser of [sic] purchasers of the same will be put in possession thereof on the first of July next.
The payment for said Concession & Houses is to be made in two instalments, the first on ultimo December 1794 & the second ultimo December 1795.
The sellers thereof shall exhibi [sic] to the purchasers their right and title to the same.
All payments are to be made to the Commissary of the auctions in cash Dutch Currency, good Bills of exchange drown [sic] with Bills of Loading annexed, duely endossed [sic] by the guarantees or in any other good Bills approved by the Commissary of the auctions, in merchantable Cotton & Coffee, at such Colony price as will be current at the time of payment.
The Conditions of sale will be read on the prefixed day & aforesaid place.
Rio Demerary 10th April 1794.
WICHERS
Commissary of Vendue.

AVERTISEMENT. [centered]

Le Commissaire des Ventes publiques avertit un chacun que Lundy le 28 du present mois d'Avril il fera procedé a la Vente publique & adjugé au plus cher encherifleur chez Messieurs Bouisson Freres & Mopinot, la Concession No. 15 [illegible] Stabroek, [Transcriber's note: return to obtain corrections and next two lines of text]
 

( 190 )

Effets appartenant aux dita Sieurs.
Tourtes les adjudications de douze florins & au desous, devront être payées en especes sonnantes, au moment de l'adjudication de chaque lot, celles audessus de douze florins feront payables fin December prochain.
Comme la Vente durera plusi urs jours, il est expressement resolu que l'adjudication de la Concession fera faute le dit jour 28 Avril a une heure precis: la ditte Concession fera [illegible]ée en son entier, ou par lot, aux choix des amateurs. Les Sieurs vendeurs produirot leurs titres de proprieté & les quittance de l'entier payement de la ditte Concession.
Le payement devra s'en faire en deux termes, le premier fin December [sic] de la presente année, & le second fin Decembre 1795, l'acquereur en lera mis en possession au premier de Juillet prochain.
Les payements devront être faits au Commissaire des Ventes publicques, en especes au cours d'Hollande, en bonnes lettres de change, avec conaissements annexes, & duement endossées par les cautions, ou en d'autre bonnes lettres de change à la satisfaction du oit Commissaire des Ventes, en bon Cotton ou Caffé, au prix courant lors de l'echeance des payemens.
Après la vente de Effets susdits, il fera procedé a la Vente de Effets laisiès par feu Mr. J. B. Pasturel: tous ceux qui defireront fai?e quelours acquisitions a la ditte Vente, tont près de s'? [illegible] au jour fixé
Demerary le 10 Avril 1794.
WICHERS.
Commissaire des Ventes publiques.

TWEEDE BEKENDMAKING. [centered]

Alle de geenen die iets te prentendeeren hebben van, ofte verschuldigd zyn aan de Boedel van wylen Hendrik Van Schoenderbeek gewoond en Overleeden binnen deze Colonie, worden verzogt daar van opgaave en betaaling te doen aan de Heer J. F. Muller in qualiteit als Executeur Tastamentair [sic] in gemelde Boedel, ofte aan de wel Edel [sic] Gestrenge Heer Mr. M. Lamaison als gesubstuueerde gemagtigde van den meede Executeur J. Van Schoenderbeek woonende te Berbice, ende zulks binnen den tyd van drie Maanden ten eynde gemelde Boedel op te maaken en tot liquiditeit te brengen.
Stabroek in Demerary den 11 April 1794.
JOSEPHUS STAS.
Adsistent.

SECOND NOTIFICATION.

All those who have any demands against the estate of Hendrik Van Schoenderbeek deceased in this Colony, or who are indebted to the same, are requested to render in their accounts & make payment within the time of three Months to Mr. J. F. Muller in quality as Executor to said estate or to the Honorable M. La Maison as substituted attorney for J. Van Schoenderbeek Coexecutor residing in Berbice, in order to bring the same to a fair liquidation.
Stabroek in Demerary 11 April 1794.
JOSEPHUS STAS.
Assistant.

ADVENTIE. [centered]

Den Ondergetekende verzoekt vriendelyk alle de geene die iets schuldig zyn gebleeven aan de Captyns M. Rood of J. D. Van Vliet, deselve binnen agt daagen te koome voldoen, ten eynde zeer noodakelyke onaangenaamheeden voor te koomen.
Demerary den 7 April 1794.
J. S. MASSE. qq.

GEVONDEN. [centered]

In de Coffy Tuynen van de Plantagie Ruymveld een Geyt met drie Jongen, dezelve toehoort, kan ze te [illegible] mits betaalende de koste van deze Advertentie, een [illegible] voor den vinden zal zyn goede wil afhangen.
Demerary 7 April 1794.

TE KOOP. [centered]

Eenige Dreggen in zoorten, G[illegible] in kelders, en kanneties, Osnaburgs linnen: swaare Touwen & Loopers, [illegible] Boot met een dek &c. Te be[illegible] de Plantagie Ruymveld.
Demerary den 7 April 1794.

VERLOOREN. [centered]

Zeedert veertien dagen, een donkere Tygerhond met Circa een swaret kop en lange ooren, die denzelven opgehouden of gevangen heest, word verzogt denzelven ter Drukkery te rug te bezorgen, en zal voor het bezorgen een douceur genieten.
Demerary den 11 April 1794.

LOST. [centered]

About 14 days ago, a Dark Tiger-dog his head almost black, with long ears, the finder of the same is requested to deliver him at the Printing Office, where he will receive a suitable reward.
Demerary 11th April 1794.
 

( 191 )

 

( 192 )
 

( 193 )

[Transcriber's note: this page missing in the bound copy of this newspaper.]
 

( 194 )

[Transcriber's note: this page missing in the bound copy of this newspaper.]

 

 
 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow