Essequebo en Demerarische Courant 1794 April 20

( 195 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 25. )

ZONDAG Den 20 April 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]
14 April. [centered]

De Heeren Kiesers hebben heeden ten Raadhuyse op de Hoofd plaats vergadert, tot elligeering van een lid van den Hove van Justitie dezer Rivier.

Den Edele Achtbaare Hove van Justitie van Demerary den 22 Maart op Reces gescheiden zal den 22 dezer deszelfs Sessien ?ervatten.

Den 15 dezer is alhier in s'Lands Hospitaal overleeden J. D. Keiser eertyds Bootsman aan boord van het verongelukte Schip van Kapt. Spaan en laast Kapitein van de Sloep Essequebo Packett.

Den 16 is alheir Overleeden na eene herhaalde siekte, de wel Edele Gestrenge Heer J. C. Lanfferman Boekhouder Generaal dezer Colonie, en Griffier der Wees en onbeheerde Boedel Kamer van Demerary.

De Edele Achtbaare Hove van Policie van Essequebo, Demerary en onderhoorige Districten, zal op den 28 dezes deszelfs gewoonlyke Sessie houden ten Raadhuyze binnen deze Hoofd-plaats.

STABROEK. [centered]
14 April. [centered]

The Honorable Body of the Electors has been assembled to day at the Court house within this place, in order to choose a candidate for the Honorable Court of Justice of this River.

The Honorable Court of Justice of Demerary who adjourned on the 22 March, will begin their Sessions again on the 22 instant.

The 15 instant died at the City Hospital J. D. Keiser formerly Boatswain on board the wrekt [sic] Ship of Captain Spaan & lastly Captain of the Sloop Essequebo Packet.
The 16 instant died after repeated sickness the Honorable J. C. Lanfferman Bookkeeper General of this Colony & Griffier of the Orphan Hall of Demerary.

The Honorable Court of Police of Essequebo & Demerary will begin their Sessions at the Town hall here on the 28 instant.

ADVERTENTIE. [centered]

Alzo den Ondergetekende voorneemens is, met de eerste geleegenthyd naar Holland te vertrekken, zo word een iegelyk verzogt die iets van hem te pretendeeren hebben, zulks aan hem op te geeven en hun voldoening te ontsangen, en de geene welke aan hem verschuldigt zyn, werden verzogt hunne schulden te komen voldoen binnen de tyd van 4 weeken na dato dezes.
Demerary den 18 April 1794.
Cn. BROEKHUYSEN.

ADVERTISEMENT. [centered]

Whereas the underwritten intends to go by the first opportunity to Holland, he requests all persons having any demands against him to render in the same & receive payment, & those indebted to him to make payment, within the time of four weeks from this date.
Demerary the 18 April 1794.
Cn. BROEKHUYSEN.
 

( 196 )

BEKENDMAKING. [centered]

Van wegens den Héer Gouverneur Generaal werd door dezen bekend gemaakt den ontsangst ven eene Missive, door zyn Hoog Wel Gebooren, van den Admiraal of Bevelhebber der Engeliche Vloot [illegible] gewesten, [illegible] Barbados den 8 January 1794, en luidende, [illegible] de beste kondschappen, welke ik hier kan bekomen, zal het van Mey, denkelyk te St. Christopher verzamelen, en in het begin van Juny vertrekken, wanneer dezelve bescherming zal gegeeven worden, aan de Koopvaardy scheepen van den Staat der vereenigde Provencien, welke de Onderdaanen van den Koning myn Meester onsangen.
Kunnende deshalve een iegelyk die zulxs [sic] mogt aangaan, zig daar na reguleeren.
Van het Gouvernement Secretary den 14 April 1794. E. J. MULLER.
'T Gouvernements Secretaris Waarn.

NOTIFICATION. [centered]

By His Excellency the Governor it is hereby made known that he has received a Letter from the right Honorable the Admiral commander of the English Naval forces in the West Indies, dated Barbados the 8 January 1794 wherein he says that according to his best knowledge the first Convoy for Europe will meet at St. Cristophers on the last of May & will sail in the beginning of June, when the same protection will be granted to the Merchant Schips belonging to the united States, as to those belonging to the Subjects of his Bretanick [sic] Majesty.
Every one may regulate themselves accordingly.
Given from Government Secretarys Office the 14 April 1794.
E. J. MULLER.
Acting as Gouvernment Secretary.

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende maakt hier meede bekend dat hy een Kook-huys Daas benoodig is, iemand de bequaamheeden daar toe gerequireerd, hebbende, gelieve zig by dezelve te addresseeren.
Plantagie Uitvlugt 13 April 1794
J. F. BOODE.

TE KOOP. [centered]

Uit de hand, de geheele Concessie No. 22 geleegen in Stabroek met de daar op staande drie capitaal Gebouwen van inlands hout & van steen opgemetzeld, met een Reegenbak & Paardestal, Keuken, & Secreeten, of wel een derzelver Gebouwen, zynde ieder een voorzien met alle de vereischte comoditeyten voor een Koopman, & doende 't grooste, thans bewoond werdende door de Heeren Muller & Cosack, een rente van fl. 3800 s'jaars & waar in de Negotie met succes gedaan is; de andere doende eer rent van fl. 1800; alle voor deeze behoord hebbende de Heeren Kofoet & Schoemaker, thans den eygendom van den Heer A. Pharamond in Stabroek.
De Conditien die zeer avantageus zyn voor een kooper, zyn te bevraagen by den Ondergeschreeven, woonende op de Concessie No. 2 op de voorgrond van de Plantagie Werk & Rust.
Rio Demerary 14 April 1794.
N. ROUSELET. [sic]

FOR SALE. [centered]

By private sale the whole Concession No. 22 in Stabroek with three capital buildings thereon, all three built on a brick foundation and of country wood, with a large Cistern, Horse Stable, Kitchen & necessary, or each dwelling house separately being every one furnished with all the acomdations [sic] requisite for a Merchant; the bigest [sic] of which, at present occupied by Messrs Muller & Cosack, is rented for fl. 3800 a year, and the other two fl. 1800; mercantile business is carried on with great success on said Concession, which was formerly the property of Messrs Kofoet & Schoemaker, and at present belongs to Mr. A. Pharamond.
For the Conditions, which will be very favorable, enquiry is to be made at the underwrittens dwelling house, on the Concession No. 2 on the front lands of the Plantation Werk & Rust.
Demerary 14 April 1794.
N. ROUSSELET.
 

( 197 )

Wy Jonkheer WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA thoe GROVESTINS, Gouverneur Generaal over de Rivieren en onderhoorige Districten van Essequebo en Demerary, Colonel en Chef over de gezamentlyke Militie aldaar en President in alle de Collegien, mitsgaders Generaal Major by de Infantery in dienst van den STAAT der Vereenigde Neederlanden &c, &c. &c.
En Raaden van Politie der zelve Rivieren.
Allen den geenen die deeze zullen zien ofte hooren leesen Salut! doen te weeten.
Dat vermits de Edele Moogende Heeren Raaden Der Colonien van den Staat in de West Indien, Sessie houdende in s'Hage by geleegentheyd der nu laast gedaane uitzending van contante spetien, hebben goed gedagt, onder anderen ook duyten horwards te zenden, en het nodig is dat dezelve duyten, ingevolge hoogst derzelve Resolutie dato 24 December 1792, eene verhooging van Cours verkrygen, geproportioneerd na de overige Vaderlandiche Spetien, ten eynde te kunnen werden ontsangen en uytgegeeven.
Zo is 't dat wy ter voorkoming van alle difficultyten dien aangaande, goed gevonden hebben voor de Colonie van Essequebo en Demerary te bepaalen, dat ses duyten voor een stuyver zullen gelden, dog vermits dezelve voor Wissel-geld moeten verstrekken, dat niemand gehouden zal zyn, hooger als tot tien stuyvers te gelyk, duyten in betaaling te neemen.
En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude kunnen pretendeeren, zal deze alomme werden gepubliceerd geaffigeerd en ter lecture rond gezonden.
Actum in Rade van Politie ter Hoofd-plaats Stabroek in Rio Demerary den 14 Maart 1794 en gepubliceerd den 24 daar aanvolgende.
(W. G.) W. A. VAN GROVESTINS.
Gouverneur Generaal.
Ter Ordonnantie van dezelve.
G. DUSART.
Secretaris.

PUBLICATION. [centered]

WE SIR WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA Thoe GROVESTINS, Governor General of the Rivers & adjacencys of Essequebo & Demerary Colonel of all the Militia, President in all Colledges [sic] & Major General of Infantry in service of their HIGH MIGHTINESSES the STATES GENERAL of the united Netherlands &c. &c. &c.
And Counsellors of Police of said Rivers &c. &c.
To all those who shall see or hear these presents read Sendeth Greeting makes known.
Whereas their Noble Mightinesses the Commissioners for the West India Colonys residing in the Hague, have thought proper to send out farthings (Duyten) amongst the coin for the use of this Colony & whereas it is necessary that in conformity to said resolution, bearing date of 14 December 1792, the said farthings (Duyten) should have a higher value, in proportion to the course of the other dutch currency, in receiving & paying the same.
We in order to prevent all difficultys which may arise there from, have thought proper to fix the value of said farthings or duyten in Essequebo & Demerary at six for one stuiver, and whereas said coin is only considered as small change money, no one shall be obliged to receive in one payment, more than the value of ten stuivers.
And in order that no one should pretend ignorance hereof, the presents shall be published, stuk [sic] up & sent round for reading.
Done in the Court of Police of Essequebo & Demerary in the chief place Stabroek the 14 March 1794 & published the 24 following.
W. A. VAN GROVESTINS.
Governor General.
By order of the same.
G. DUSART.
Secretary.
 

( 198 )

ADVERTENTIE. [centered]

Op zeer favorable conditien uyt de hand te koop, de geheele Concessie No. 43, geleegen in Stabroek met alle de daar opstaande Gebouwen, waar van de helft aan de midd-l [sic] dam thans bewoond word door den ondergeteekende, welke heeft deser Concessie, ook separaat is te bekoomen & de helft aan de agterdam mede apart, of wel in twee quarten zal worden verkogt, te bevragen by den Drukker deeses.
Rio Demerary 16 April 1794.
M. VISSER.

ADVERTENTIE. [centered]

Capt. Paul Sturk van Amsterdam zal zyn Brieven-zak sluyten den 10 Mey aanstaande, om over de Eylanden te zylen naar Amsterdam, die Laading heest 't zy Coffy, Zuyker of Catoen, gelieven bytyds te laaden.
By denzelve zyn te koop twee Scheeps Booten, de eene 36 & de andere 33 voet lang overstuur.
Demerary den 17 April 1794.

FIRE WOOD. [centered]

For sale at fl. 7 a Cord; by applying to Mr. Robr. Anderson at the Brickery of Thomas Cuming Esqr.
Demerary 17th April 1794.

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende laat by deesen aan 't Publick bekend maaken dat op den 17 April des moorgens, tusschen 5 en ses uren op zyn Horlogie-makers-winkel is ontstoolen neegen stuks Horlogies waar onder waaren twee groote Fransche goude met Kettings, en seven silvere Horlogies, een van de goude Horlogies gemerkt No. 12119, een klyne zilvere Fransche Horlogie gemerkt in de kast A. L. I. een ander met twee glaasen, van agter by het gaan de werk geemalgiert, een zilvere groote Horlogie niet compleet, een gedeelte van het werk noch by den Ondergetekende.
Den Ondergetekende belooft aan den aanbrenger een seer goede belooning en sal verfweegen blyven.
Den Ondergetekende n[illegible] aan om te betaalen aan alle de geenen haar ver[illegible] zoo de Horlogies niet meer ten voorschy[illegible] mogten koomen.
Rio Dememerary [sic] den 17 April 1794.
J. V. D. BERG.

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende hebbende moeten Ondervinden dat de Heer C. Clark ni[illegible] tegenstaande het tegens hem geobtineerd Interdict poenaal, van zig heest kunnen l[illegible]gen, Producten van de Plantagie Windor [sic] Forest buiten kennis van den Ondergetekende af [sic] te leeveren en Provisien en andere Goederen aan te koopen, so vind hy [illegible] genoodzaakt elk en een iegelyk hier meede te waarschouwen dat de gemelde Heer Clark geen magt heest om iets af te leeven van de Plantagie Windor [sic] Forest, nogt[illegible] voor dezelve aan te koopen, sonder van kennis en consent van den Ondergetekende in zyn qualiteit als generaale en speciaale gevolmagtigde van Vrouwe Elisabeth Of?bans Weduwe wylen John Gregorie, [illegible] dat alle Transactien die de gemelde Heer Clark onweetend van den Ondergetekende zal doen of verrigten, door denzelve [illegible] zullen erkend nog goed gekeurt worden.
Demerary 17 April 1794.
P. ISKENIUS, qq.
 

( 199 )
 

( 200 )
 

( 201 )
 

( 202 )

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden January, Feb. Maart & April gevangen zyn.

15 January een Neger aankomende Doctor Schraidt, door twee Matroosen aangebragt.
9 February twee Negers aangebragt door D. Link, aankoomende Doctor Schraidt.
10 Ditto een groote en sterke Neger door de Heer Brummel aangebragt.
2 April Een Jonge sterke Neger door J. Stephen aangebragt.
11 Ditto een nieuwe Neger, nog jong en sonder eenige merken, aangebragd door de Heer J. Neilson uit klyn Courabana.
Een Neger-man aankoomende de Heer J. Haslin; gesonden door de Heer J. S. Massé.
16 Ditto een sterke nieuwe neger zonder merken; door de Heer Meyer aangebragt.
Stabroek 19 April 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of January, Febr. March & April & brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

15 January a Negro belonging to Doctor Schraidt by two Sailors.
9 February two Negroes belonging to Doctor Schraidt, by D. Link.
10 Ditto a tall stout Negro by Mr. Brummel.
2 April a young strong Negroe by Mr. J. Stephen.
11 Ditto a young new Negro without any marks, by Mr. J. Neilson from little Coerabana.
Ditto a Negro-man belonging to Mr. J. Haslin, by Mr. J. S. Massé.
16 A strong new Negroe without any marks, by Mr. Meyer.
Stabroek 19 April 1794.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

17 April de Schoender Sophia Capt. Alexander Smith van St. Martin met diversche Koopmanschappen &c.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

[Transcriber's note: an unfinished transcription here.]

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

J. Daly Jr. [written in ink - the recipient of this newspaper.]

 
 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow