Essequebo en Demerarische Courant 1794 April 27

( 203 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 26. )

ZONDAG Den 27 April 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. April 26. [centered]

Den Edele Achtbaare Hove van Justitie dezer Rivier is heeden na de geheele week gevaceèrd te hebben gescheiden.

Den Edele Achtbaare Hove van Policie van Essequebo, Demerary en districten van dien, zal op Maandag aanstaande den 28 dezer deszelfs gewoonlyke Sessie houden, ten Raadhuyse binnen deze Hoofd-plaats.

De Wel Edele Gestrenge Heer M. Visser is provisioneel aangesteld als Raad en Boekhouder Generaal dezer Colonien in plaats van wylen den wel Edele Gestrenge Heer J. C. Lanfferman en heest gisteren in die qualiteit den Eed in handen van den Heer Gouverneur Generaal afgelegt.

STABROEK. 26 April. [centered]

The Honorable Court of Justice of this River are this day broke up after a laborious [sic] Sitting through the whole week.

The Honorable Court of Police of Essequebo, Demerary, & adjacencys, will begin their ordinary Sessions, at the Court house of this place, on Monday the 28th instant.

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende in qualiteit als door den Edele Achtbaare Hove van Justitie van Demerary aangestelde Curator in den Boedel van wylen P. G. Van Haveren, met last om dezelve uit handen van de voorige curateuren over te neemen, en so spoedig als mogelyk tot liquiditeit te brengen, verzoekt alle de geene die iets van denzelve te pretendeeren hebben, daar van opgaave te willen doen ten zyne huyze in Stabroek, en die aan dezelve mogten verschuldigd zyn, daar van betaaling te doen uitterylk voor den 15 den Mey aanstaande, zullende na expiratie van die tyd sonder eenig uitstel alle onvoldaane Rekeningen in handen van den Deurwaarder stellen.
Stabroek den 25 April 1794.
J. C. DELACOSTE. qq.

TE HUUR. [centered]

Twee ruyme beneden Kamers, met hun boven vertrek, waar be een goede Combuis en Bak Oven op de Concessie No. 8 op de Plantagie Werk & Rust, te bevraagen by den Ondergetekende.
Demerary den 25 April 1794
G. D. SCHRACK.

TO LETT. [sic - centered]

By the underwritten on the Concession No. 8 upon the Plantation Werk & Rust, two large Chambers on the first floor, with their above rooms, a Kitchen & Oven, for particulars apply to.
Demerary 25 April 1794.
G. D. SCHRACK.

RUN AWAY. [centered]

From the Subscriber about 14 days ago a sailer [sic] Negroe call'd Salomon, well known about Stabroek, who ever takes up said Negroe & delivers him to Mr. Lyngs tavern, will be handsomely rewarded for his trouble.
Stabroek April 26th 1794
Ed. LATHAM.
 

( 204 )

FOR SALE. [centered]

A Young Mulatto Woman, an excellent seamstress, with her Mustie Child.
Also a Mulatto lad, a good House Boy, for particulars apply to George Munro at the Compting House of Messrs. Lambert Blair & Co.
Stabroek 26th April 1794.

TE KOOP. [centered]

Een jong Mulattine, zynde een bequaame naayster, met haar mustie kind.
Als ook een bequaame Mulate huys Jonge te bevraagen by George Munro, ten Comptoir van de Heeren Lambert Blair & Co.
Stabroek 26 April 1794.
 

( 205 )

PUBLICATIE. [centered]

Wy Jonkheer WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA thoe GROVESTINS, Gouverneur Generaal over de Rivieren en onderhoorige Districten van ssequebo [sic] en Demerary, Colonel en Chef over de gezamentlyke Militie aldaar en President in alle de Collegien, mitsgader Generaal Major by de Infantery in dienst van den STAAT der Vereenigde Neederlanden &c, &c. &c.
En Raaden van Politie der zelve Rivieren &c. &c.
Allen den geenen die deeze zullen zien ofte hooren leesen Salut! doen te weeten.
Na dien wy in aanmerking hebben genoomen de prenciuese gevolge welke zoude kunnen proflueeren uyt het schieten als mede 't afsteeken van Vuur-werken &c. in de Hoofd plaatse Stabroek, en al 't zelve willende prevenieeren en voorkoomen.
Zoo is 't dat wy goed gevonden hebben te ordonneeren en statueeren, gelyk wy ordineeren en statueeren by desen, dat niemand van wat staat of conditie hy ook zy, zal vermogen in gemelde Hoofd-plaats, mitsgaders op de voor, zyn en agterdammen van dezelve, met eenige Schietgeweer hoe ook genaamd te schieten, ofte eenige Vuurweerk af te steeken of langs de straaten en weegen van gemelde Hoofd plaats op een ligtveerdige wyze, zig met Vuur of brandende Stoffen laaten zien, alles op een boete van dertig guldens ofte andere staffen na exigentie van zaaken, zullende gemelde te verbeuren Boete geappliceerd worden, een derde voor de Heer Fiscaal, een derde voor den Armen & een derde voor de aanbrenger.
En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude kunnen pretendeeren, zal deze allomme worden gepubliceerd, en geaffigeerd ter plaatse daar zulks gewoonlyk is te geschieden.
Actum in Raaden van Politie den 30 April des jaars 1700 drie en negentig en gepubliceerd den 3 Mey daar aan volgende.
W. A. S. VAN GROVESTINS.
Gouverneur Generaal.
Ter ordonnantie van dezelve.
G. DUSART.
Secretaris.

PUBLICATION. [centered]

WE SIR WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA Thoe GROVESTINS, Governor General of the Rivers & adjacencys of Essequebo & Demerary, Colonel of all the Militia, President in all Colledges [sic] & Major General of Infantry in service of their HIGH MIGHTINESSES the STATES GENERAL of the united Netherlands &c. &c. &c.
And Counsellors of Police of said Rivers &c. &c.
To all those who shall see or hear these presents read Sendeth Greeting.
Makes known that having ripely considered the bad consequence which may arise from shooting or Firing off Fireworks &c. in the Town Stabroek, & in order to hinder & prevent the same, we have thought proper to order & decree, as we do order & decree by these presents, that no one of what rank or condition he may be, shall in said chief place or on the side or the behind dams, be permitted to fire off any guns, nor any Fireworks whatsoever, nor walk unadvisely along the streets of said Chief-place, with any fire, or burning stuff, or matter, under a penalty of thirty gulders, or of a punishment according to the merits, which sum is to be applied, one third to the Honorable Fiscaal, one third to the Poor, & one third to the informer.
And in order that no one should pretend ignorance hereof, these presents shall be published & set up there & where it is customary.
Done in the Court of Police the 30 April 1700 ninety three [sic] & published the 3 May following.
(W. S.) W. A. S. VAN GROVESTINS.
Governor General.
By order of the same.
(W. G.) G. DUSART.
Secretary.
Truly translated from the Dutch original,
Demerary 25 April 1794.
J. C. DELACOSTE.
Sworn Interpreter.
 

( 206 )

EERSTE ADVERTENTIE. [centered]

Alle de geene die iets te pretenderen hebben van ofte verschuldigd zyn, aan den Boedel van wylen Z. Boyée gewoond hebbende en overleeden binnen deze Colonie, werden verzogt daar van opgave en betaaling te doen aan de Heeren Nicolaas Rousselet & Ths. Duim in qualiteit als door den Edele Achtbaare Hove van Justitie aangestelde Curators in op gemelde Boedel, en zulks binnen den tyd van ses weeken, ten eynde gemelde Boedel op te maaken en tot Liquiditeit te brengen.
Demerary den 10 April 1794.
M. DIERTANGE.
Eerste Klerk van Politie.

FIRST ADVERTISEMENT. [centered]

All persons having any demands against the estate of Z. Boyée deceased in this Colony, are requested to render in the same, & those indebted to said estate make payment, within the time of six weeks, to Messrs N. Rousselet & Ths. Duim, trustees in said estate: appointed by the Honorable Court of Justice, in order to bring the same to a fair liquidation.
Demerary 10th April 1794.
M. DIERTANGE.
First Clerk of Police.

ADVERTENTIE. [centered]

Alzo den Wel Edele Gestrenge Heer Willem Portegies voorneemens is, met de eerst vertrekkende Koopvaarder, deze Colonie te verlaaten, adverteerd daar van een iegelyk, met versoek dat de zodanige welke iets ten zynen Edele Gestrenge lasten mogten hebben, daar van met den eersten en voor deszelfs vertrek van hier, opgave te willen doen, en hunne betaalingen te willen ontsangen ten zyn Ed. Gestrenge huyse in dese Hoofd plaatse Stabroek in Rio Demerary.
Actum Demerary den 25 April 1794.
M. DIERTANGE. Eerste Klerk van Politie.

ADVERTISEMENT. [centered]

Whereas Willem Portegies Esqr. intends to leave this Colony with the first Merchant ship, which shall depart the same, he gives this publick notice, requesting all persons who may have any demands against him, to render them in directly and before his departure, and to come and receive payment at his dwelling house in Stabroek.
Done in Demerary the 25 April 1794.
M. DIERTANGE. First Clerk of Police.

Myn Heer.
By deeze neeme de vryheid U Edele te verzoeken, om de volgende Advertentie in de Courant te laaten adverteeren, namentlyk, dat ik alle myne Crediteuren, namentlyk, dat ik allae myne Crediteuren op eysche, om naar het eyndige van ses Maanden van dato heeden, met dezelve willende liquideeren en sluyten, als meede die aan my schuldig zyn, hunne schulden te komen voldoen.
Myne Domicilum zal weezen boven is de Rivier op het Metzelars Welvaaren, tusschen de gronden van de Heeren Labou en Hartzink, en zal daar toe vaceeren twee dagen in ieder maand, zynde den 24 en 25ste der maand, als wanneer met myn schryver zal te huys blyven.
Intusschen hebbe de eer te verblyven.
Myn Heer.
UFd. W. Dienaar.
Diederick Warneken.
Demerary den 24 April 1794.
Aan de Heer J. C. Delacoste te Stabroek.

RUN AWAY. [centered]

From the Subscriber a stout well looking Negroe-man named Abel, a Carpenter, he limps as he walks, and has absconded himself since the 23 instant, he is supposed to be harboured about the Plantations the Friendship and Good Success, belonging to John Haslin Esqr. any person apprehending said Negroe-man and returning him to his owner shall be rewarded.
Demerary 25th April 1794.
JANE WHEELER.

TWEEDE BEKENDMAKING. [centered]

Na drie voorgaande Advertentien, de Ondergetekende zal op de eerste daar aanvolgende Vendue verkoopen, de onderstaande Neegers die zig in de Tronk bevindende.
Een Neger aangebragt den 8 November 1792, door Baker.
Een ditto aangebragt den 31ste December 1792, door Rd. Barry.
G. H. LUDERS. Onder-Schout.
 

( 207 )
 

( 208 )
 

( 209 )
 

( 210 )

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden January, Feb. Maart & April gevangen zyn.

15 January een Neger aankomende Doctor Schraidt, door twee Matroosen aangebragt.
9 February twee Negers aangebragt door D. Link, aankoomende Doctor Schraidt.
10 Ditto een groote en sterke Neger door de Heer Brummel aangebragt.
2 April Een Jonge sterke Neger door J. Stephen aangebragt.
11 Ditto een nieuwe Neger, nog jong en sonder eenige merken, aangebragd door de Heer J. Neilson uit klyn Courabana.
16 Ditto een sterke nieuwe neger zonder merken; door de Heer Meyer aangebragt.
18 Ditto drie nieuwe Negers zonder merken door de Heer Cornett aangebragt.
19 Dito drie dito met lands merken door de Heer Wm. Bell van de Plantagie Bellevue aangebragt.
20 Dito een oude Negerin door de Heer Cuche van Klyn Courabana aangebragt.
Stabroek 26 April 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of January, Febr. March & April & brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

15 January a Negro belonging to Doctor Schraidt by two Sailors.
9 February two Negroes belonging to Doctor Schraidt, by D. Link.
10 Ditto a tall stout Negro by Mr. Brummel.
2 April a young strong Negroe by Mr. J. Stephen.
11 Ditto a young new Negro without any marks, by Mr. J. Neilson from little Coerabana.
16 A strong new Negroe without any marks, by Mr. Meyer.
18 Ditto three new Negroes without any marks by Mr. Cornett.
19 Ditto three ditto with their country marks by Mr. Wm. Bell from the Plantation Bellevue.
20 Ditto an old Negro Wench by Mr. Cuche from Little Courabana.
Stabroek 26 April 1794.
G. H. LUDERS. Under Sheriff.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

Geen. [centered]

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

23 April de Sloep Free Mason Capt. Nathan Tucker na St. Eustatius, Ballast.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

J. Daly Jr. [written in ink - the recipient of this newspaper.]

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow