Essequebo en Demerarische Courant 1794 May 04

( 211 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 27. )

ZONDAG Den 4 Mey 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. 3 May. [centered]

Den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Rivieren is den 28den April laast leeden en volgende dagen vergadert geweest, wy zullen hier een schets geeven van het geene wy van hun Edelens Achtbaarens verrigtingen vernoomen hebben.

De Wel Edele Gestrenge Heer Matthys Thierens heest in het gepasseerde jaar zyn post als Raad in den Edele Achtbare Hove van Politie nedergelegd, alsoo zyn tyd van zitting, volgens het Plan op de Regeering dezer Colonie, was geëxpireerd; zyn Wel Edele Gestrenge is toen op nieuw op de nominatie gebragd, en is door 't Hof geëfigeerd geworden, dog heest voor die Electie bedankt; naderhand, is tot vervulling van die plaats een tweede nominatie gemaakt, wanneer door den Hove is geëligeert d'Heer Abraham Brix, dog welke insgelyks voor die Electie heest bedankt, en heeden is tot vervulling van die plaats uit eene gesomeerde nominatie geëligeerd de Wel Edele Gestrenge Heer P. P. Luyken.

Den wel Edele Gestrenge Heer Hendrik Milborn heest vermits zyn aanhoudende ziekte en indispositie, zyn demissie als Raad van Policie verzogt en bekoomer.

Den Wel Edele Gestrenge Heer A. Meertens heest zyn Post als Raad in den Edele Achtbaare Hove van Politie nedergelegd, alsoo zyn tyd van zitting volgens het Reglement op de Regering dezer Colone, is geexpireert.

Hun Edele Achtbaare hebben geduurende hunne gehoudene Sessie de lasten over het jaar 1793 bepaald, zynde s'Lands Hoofd-geld provisioneel gesteld, op drie gulden nien stuyvers voor het werkbaar volk, een gulden voor Jongens en Meisjes van 3 tot 12 jaaren, en de last op de Huys slaven volgens resolutie van hun Edele Mogende; de Colonie ongelden zyn bepaald op drie gulden; van al 't welke wy de Publicatie aan onse leezers in onse volgende zullen meede deelen.

Den Hoog Edel Gebooren Gestrenge Heer Gouverneur Generaal heest goedgevonden de vacature in het Secretariaat der Rivier en onderhoorige districten van Essequebo op te vullen met de provisioneele aanstelling tot het waarneemen van het zelve, van de Heer F. J. Van der Lott die bereids den vereyschten Eed in handen van zyn Excellentie heest afgelegt.

BRIEVEN. Uyt Midelburg [sic] van den 28den [centered]
February laast leeden melden. [centered]

Dat in het laaste van Mey of het begin van Juny van daar, als Lettre de Marque zoude vertrekken, Capt. Alex. Ritchie voerende het Schip Vrees en Hoop, 't welk geheel en al nieuw vertimmerd is; en dat waarschynlyk het Schip de Swerver ook Lettres de Marque zoude neemen.

Van Middelburg verneemt men verder, dat aldaar is Overleeden op den 15den February de Wel Edele Gestrenge Heer Johan Valentyn Sprenger 't welk wy onse leezers mede deelen, uit hooofde [sic?] van de betrekkingen van veele, op 't huys van de Heeren Spoors en Sprengers.

Men verneemt verder dat Kapt. G. C. Zill voerende het Schip Zee Nymph, die van hier is vertrokken, in 't begin van February aldaar is gearriveert.
 

( 212 )

VENDUE. [centered]

Den Ondergetekende Commissaris der Venduen adverteert aan elk en een iegelyk dat op Maandag die zyn zal den 12 May aanstaande, des morgens com negen uuren. ten zyne huyse zal werden opgeveilt, en aan de meestbiedende verzogt, een extra parthey Vleesch in vaaten zo wel Hollands als Americaansch. en laast door Captein Ferris van Amsterdam hier gebragt, en het Americaansch door Capt. Brown, laast vertrokken uit deese Rivier, en het geene verder zal worden ten voorschyn gebragt; als meede een extra partye zeer exqus fyne Engelsche Prenten, waar van geen voorheelt tot nog toe is bevonden.
Die hier gading is heest, koome ten voorschreeve daage en doe zyn profyt.
Rio Demerary den 28 April 1794.
WICHERS.
Commissaris der Venduen.

VENDUEN. [centered]

The underwritten Commissary of the Vendues, makes hereby known to the publick, that on Monday the 12th May next, at the 9 oclock in the morning, there will be put up for sale at his house, and sold to the highest bidder, a parcel of extra best American & Dutch Beef, in barrels, imported by Capt. Ferris from Amsterdam & Capt. Brown who lately left this River, from America; also some extra fine English Prints, excelling any imported heretofore in this Colony, & further what more shall be presented for sale.
The conditions of sale wille [sic] be read on the perfixed [sic] day & aforesaid place.
Rio Demerary 14 April 1794.
WICHERS.
Commissary of Vendue.

WEG-GELOOPEN. [centered]

Eenige daagen geleeden van de Plantagie La Grange twee carmentyn Negers genaamt Pieter, & Lafayette, die de dezelve te rug brengt op de gemelde Plantagie zal boven de gemeene vangloon twee stukken Bonten genieten.
Demerary 29 April 1794.

RUN AWAY. [centered]

A Few days ago from the Plantation La Grange two carmentin Negros, named Pieter, & Lafayette, whoever shall bring the same back to said Plantation, shall receive two pieces of Check above the common seaze [sic] money. Demerary 29 April 1794.

ADVERTENTIE. [centered]

Allen den geenen die iets te pretendeeren hebben van ofte verschuldig zyn aan den Boedel van wylen Branderop gewoond en overleeden hebbende binnen den Colonie, werden verzogt daar van opgave en betaaling te doen aan de Heer Hendrik Fasey, in qualiteit als Executeur Testamentair in voorschreeve Boedel en zulks binnen den tyd van ses weeken, ten eynde die gemelde Boedel op te maaken en te liquiditeit te brengen.
Demerary den 28 April 1794.
J. STAS. Adsistent.

ADVERTISEMENT. [centered]

All persons who have any demands against the estate of Branderhop [sic] deceased in this Colony, or who are indebted to the same, are requested to deliver in their accounts & make payment within the time of six weeks to Hendrik Fasey as Executor to said estate in order to bring the same to a fair liquidation.
Demerary 28 April 1794.
J. STAS. Assistant.
 

( 213 )

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergeteekende verzoekt op het allervrindelykste de Heeren Planters en Inwoonders van de West-wal der Rivier Demerary en voornaamelyk die van de buurte van Stabroek en van het Canal No. 3, de goedheid te willen hebben van stricte orders te geeven aan hunne Tuyn-baasen en Bombas, om de Neger Hampton die van denzelve zedert het begin van January laast-leeden, weg geloopen is, en in die buurte alwaar hy onlangs gezien is, zig ophoudende is, te apprehendeeren en in de Caterne te doen bezorgen: beloovende hier mede hondert guldens vangloon aan die geene die denzelve zullen vangen en aanbrengen,
Stabroek den 28 April 1794.
J. C. DELACOSTE.
 

( 214 )

VENDUE. [centered]

De Commissaris der Venduen adverteerd by deesen elk en een ygelyk dat op Maandag die zyn zal den 18 deesel loopende Maand, ten huyse van den Ondergetekende van weegens de Heer James Fraser, publick zal worden opgeveild en aan de meestbiedende verkogt, een party [illegible] voornaame Engelsche Boeken.
Die'er gaading in heest kome ten voornoemde daage & plaatse aanhooren de Conditien en doe zyn profyt.
Demerary den 2 May 1794.
E. N. WICHERS.
Commissaris der Venduen.

VENDUE. [centered]

The Commissary of the Auctions informs the publick that on Monday this instant, there will be put up for sale sold to the highest bidder for Mr. James Fraser, at the house of the underwritten, a parcel of extra fine English Books, the conditions of sale will be read at the aforesaid place on the perfixed [sic] day.
Demerary 1 May 1794.
E. N. WICHERS.
Commissary of Vendues.
 

( 215 )

PUBLICATIE. [centered]

Wy Jonkheer WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA thoe GROVESTINS, Gouverneur Generaal der beide Rivieren en Onderhoorige Districten van Essequebo & Demerary, Colonel & chef der gezamentlyké Militie aldaar, President in alle de Collegien, mitsgaders Generaal Majoor by de Infanterie in dienst van den STAAT der vereenigde Nederlanden. &c. &c. &c.
Alle de geene die deezen zullen zien ofte hooren lezen Salut! doen te weeten.
Dat wy vermits 't overlyden van den Wel Edelen Gestrenge Heer Jan Coenraad Lanfferman in leeven Raad Boekhouder Generaal dezer Rivier, goedgevonden hebben in deszelfs plaats ad interim tot Raad Boekhouder Generaal over de Rivieren en onderhoorige Districten van Essequebo & Demerary aan te stellen, gelyk wy doen by desen den Wel Edelen Gestrenge Heer M. Visser, welke in gemelde qualiteit de behoorlyke Eed in onse handen heest afgelegd.
Lastende en beveelende alle Amptenaaren van den Staat in dezelve Rivieren en die 't verders mag aangaan, om voornoemde Heer M. Visser in op gemelde zyne qualiteit te erkennen en te respecteeren.
En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude kunnen pretendeeren zal deze zoo in Essequebo als Demerary werden gepubliceerd geaffigeerd en ter lectuure rond gezonden.
Actum in ons Gouvernement van Demerary den 28 April 1794.
(W. S.) W. A. S. VAN GROVESTINS.
Gouverneur Generaal.
Ter ordonnantie van dezelve.
ANTHONY BEAUJON.
Secretaris.

ADVERTENTIE. [centered]

Op Vrydag 25 April LL. is agter de Plantagie Groeneveld aankoomende de Heer Karel Brandes, in de Bosch verdwaald, een Neger man genaamt Oranie, die dezelve te regt brengt op gemelde Plantagie, kan des begeeren de voor deselve moeite voldoening erlangen.
Demerary 1 Mey 1794.
J. H. FRERICKS.

PUBLICATION. [centered]

WE WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA Thoe GROVESTINS, Governor General of the Rivers & adjacencys of Essequebo & Demerary, Colonel of all the Militia President in all Colledges [sic] & Major General of Infantry in service of their HIGH MIGHTINESSES the STATES GENERAL of the united Netherlands &c. &c. &c.
To all those who shall see or hear these presents read Sendeth Greeting makes known.
That we have thought proper to apoint [sic] in the place of the Honorable Jan Coenraad Lanfferman late Counsellor & Bookkeeper General of both Rivers, as Counsellor & Bookkeeper General ad interim of the Rivers & adjacencys of Essequebo & Demerary, the Honorable M. Visser who has taken the Oath before us; commanding all Officers of the states in both Rivers & all those whom it may concern, to respect the sad M. Visser Esqr. in his respective qualitys & in order that no one should pretend ignorance hereof, these presents shall be published so well in Essequebo as in Demerary & set up there & where it is customary & sent round for reading.
Done in our government the 28 April 1794.
(W. G.) W. A. S. VAN GROVESTINS.
Governor General.
By order of the same.
G. DUSART Secretary.
Truly translated from the Dutch original
Demerary 2 May 1794.
J. C. DELACOSTE. Sworn Interpreter.

[right pointing hand icon] Wy verzoeken onze Intekenars tot de Essequebo en Demerary Courant en tot vry Brieven geld, indagtig te zyn, dat het tweede termyn van betaling met primo dezer Maand vervallen is.
Stabroek 3 Mey 1794.

We beg our Subscribers to the Gazette and to free Postage in this Colony, to remember that the second payment of the Subscription money is become due since the 1st. instant.
Stabroek 2 May 1794.
 

( 216 )
 

( 217 )
 

( 218 )

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden April en Mey gevangen zyn.

2 April Een Jonge sterke Neger door J. Stephen aangebragt.
11 Ditto een nieuwe Neger, nog jong en sonder eenige merken, aangebragd door de Heer J. Neilson uit klyn Courabana.
16 Ditto een sterke nieuwe neger zonder merken; door de Heer Meyer aangebragt.
30 Een oude Neger aankomende A. P. Swaan.
1 Mey: een Neger toebehoorende Engel Loncke.
2 Ditto een dito toebehoorende L. Blair.
Stabroek 3 Mey 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of April & May & brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

2 April a young strong Negroe by Mr. J. Stephen.
11 Ditto a young new Negro without any marks, by Mr. J. Neilson from little Coerabana.
16 A strong new Negroe without any marks, by Mr. Meyer.
30 Ditto an old Negroe belonging to A. P. Swaan.
1 May a Negroe belonging to E. Loncke.
2 Ditto one ditto belonging to L. Blair.
Stabroek 3 Mey 1794.
G. H. LUDERS. Under Sheriff.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

28 April de Sloep Polly, Capt. Benjamin Boden van Zuyd Carolina, met Ryst, Tabak, Booter, roode Wyn, Hamen, Vlees, & Reusel.
2 Mey, het Hoeker Schip de Vrouw Gertrude Capt. Willem Petersen van Amsterdam, met diverse Provisien & stuk Goederen.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

Geen. [centered]

STABROEK. [centered]
3 May. [centered]

The Honorable Court of Police of this Rivers [sic], have been assembled at the Court house in this Town on Monday the 28th of April and following days, and the following is what we have learned of the resolutions.

That the Honorable M. Thierens and the Honorable A. Brix who had been successively chosen Members of said Court having declined their nominations, the Court have been pleased to nominate the Honorable P. P. Luyken as Counsellor in [illegible] Ilnes [sic] Court.

That the Honorable H. Milborn on account of constant ilnes [sic], has demanded and obtained his dismission, and [illegible] the Honorable A. Meertens on account of the time appointed by the regulations of the Colony, for the Sitting of a Member being expired, has retired from said Court.

That the honorable Court have provisory fixed and regulated the capitation tax at fl. 3 10 a head for working people, and at fl. 1 a head for Children from 3 to 12 years; and for house Slaves agreeable to the resolution of their noble Mightinesses and the Colony tax at fl. 3 a head: we shall in our next give the Publication thereof in full.

His Excellency the Governor General has been pleased to appoint Mr. F. Van Der Lott, for to act as Secretary ad interim of Essequebo, during the Vacancy of said Office: said Gentlemen [sic] is already sworn in his new Office.

By Letters from Middelburg we have learned that Johan Valentyn Sprenger a partner of the house of Spoors en Sprenger of said Town, died there on the ?? February last.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

J. Daly Jr. [written in ink - the recipient of this newspaper.]

 
 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow