Essequebo en Demerarische Courant 1794 May 11

( 219 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 28. )

ZONDAG Den 11 Mey 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]
10 May. [centered]

De Sessie van den Edele Achtbaare Hove van Justitie van Demerary, die op den 19 den dezer stond gehouden te worden, is toe den 3den Juny aanstaande ongesteld.

Door den Hoog Wel Geboren Heer Gouverneur Generaal, is tot Gouvernements Secretaris aangesteld de Heer Eppo Johannes Muller, die eeniger tyd 't Gouvernements Secretarie waargenoomen heest.

STABROEK. 10 May. [centered]

The Session of the Honorable Court of Justice of Demerary appointed to sit on the 19th instant, is prorogued [sic] till the 3 of June next.
His Excellency the Governor General has been pleased to appoint as Government Secretary Mr. Eppo Johannes Muller who had heretofore acted as such.

PLANTAGIE LA GRANGE. [centered]

Den 5 May. [centered]

Heeden is alhier gelukkig verlost van een wel geschaa?en & gezond D?gtenje, de Huysvrouwe van den Wel Edele Gestrengen Heer J. H. Boode, oud Raad van Justitie.

            Den Capityn ter Zee Frans Smeer com-
            mandeerente t'Lands Brigantyn van Oor-
            log de Kemphaan adverteert
Dat de Koopvaardy Scheepen die voor ultimo deezer Maand te Suriname zullen gereed zyn om te vertrekken zullen van daar werden geconvooyeer tot Barbads, voor s'Lands Chaloep de Lesard
Dienende tot een iders narigt dat dit Convooy zig den eersten Juny zal vertoopen voor de Rivier Corantyn: de Scheepen zon van hier, als Berbice welke van dit Convooy gelievende profiteeren, moeten zig voorgemelde Rivier tegens dien tyd maaken te bevinden.
Actum aan Boord van s'Lands Brigantyn de Kemphaan gankert leggende in Rio Demerary den 8 May 1794.
FRANS SMEER.

PUBLICATIE. [centered]

WY WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA Thoe GROVESTINS, Gouverneur Generaal der Rivieren en Onderhoorige Districten van Essequebo en Demerary, Colonel en che over de gezamentlyke Militie aldaar en President in alle de Collegien; mitsgaders Generaal Major by de Infantere in dienst van den STAAT der vereenigde Nederlanden &c. &c. &c.
En Raaden van Politie der voorschreeve Rivieren &c. &c.
Allen den geenen die dezen zullen zien ofte hooren lesen Salut! doen te weeten.
Dat voor als nog uit den Vaderlande niet ingekoomen zynde de aanschryving wegens eene bepaaling van s'Lands Hoofd-gel en over den jaar? 1793, en het nogthans in de onz kerheid hoe lange wel gemelde aanschryving nog zoude kunnen uitblyven, aan ons, na eene verkreegene Schets der gesteldheid van s'Lands Casse in deeze Colonie, ten uitersten noodzaakelyk is voorgekomen, ter gaande houding van de differente objecten, en godemaking, zo veel doenlyk, van de onvermydelyke kosten daar uit proflueerend, dat provisioneel en tot zo lang nadere ordre zullen uitkomen, een uitschryvinge der Hoofd-gelden over gemelden jaare 1793, worde bepaald; wy mitsdien op voordragt van den Heer Gouverneur Generaal, in Raade hebben beslooten, in allen deelen d?iwe gens te volgen de jongstieeden gedaane uitschryvinge over den jaare 1792; dienvolgens by deezen de Hoofd-gelden over den jaare 1793, provisioneel is steilende op fl. 3 10 per hoofd voor ieders werkbaare Slaaf of Slavin boven de 12 jaaren oud, en op eene gulden voor Kinderen van drie tot twaalf jaaren.
Met verdere bepaaling, op gronden door Hun Edele Mogende toenmaals nopens de meerdere Bereekening voor de huys Slaaven gesteld, dat weders m???als nu over den jaaren 1793 gelyk by de uitschryving over 1792 was gestatueerd voor ieder huys Slaaf of Slavin zal worden betaald door de geenen die drie of minder Slaaven of Slavinnen hebben fl. 6 per hoofd; door de geenen die vier hebben fl. 10 per hoofd; door de geenen die vyf hebben fl. 15 per hoofd; door de geenen die ses hebben fl. 25 per hoofd; door de geenen agt hebben fl. 30 per hoofd, en door de geene die negen of daar boven hebben fl. 40 per hoofd.
 

( 220 )

Doch van welk Hoofd geld bevryd zullen zyn Planters die op hunne Plantagien woonen, als meede de Gouverneur Generaal tot een getal van twintig Slaaven, Raaden, Secretarissen, Ontsangers en Vendue Meesters als meede de staf Officieren tot ses Slaaven, de mindere Officieren en l??gere Amptenaaren, die verpligt zyn aan de Hoofd-plaats te woonen, tot een ge?l van vier huys Slaaven toe.
Dat de Ambagt lieden voor de Slaaven die zy by hun Ambagt employeeren, zullen betaalen een Hoofd geld van seven guldens voor elk Slaaf of Slavin.
Dat de vrye lieden zo Negers als Mulatten verpligt zullen zyn, ingeval van eenige expeditie teegens de Bosch Neegers of ander fiats, den Militairen Arm te adsisteeren, wanneer hen de kost en wapenen zullen gegeeven worden.
En voor zo verre zy door deeze verpligting aan s'Llands Dienst geaffecteerd zyn, de Mans persoonen geen Hoofd-gelden zullen betaalen, doch om aan voorschreeve eindens beeter te beantwoorden, zy onder stricte subordanatie zullen worden gehouden, en by wetgering van de aan hen ongelegde diensten, dadelyk de Colonie moeten ontruymen, doch dat de Vrouwen zo vrye als Negerinnen en Mulattinnen &c. een Hoofd-geld van fl. 10 zullen moeten opbrengen.
Voorts hebben wy beslooten de betaalingen der voorschreeve Hoofd-gelden te doen geschieden gedutende de Maanden May en Juny eerstkoomende en dus voor primo July aanstande, sub poene van parate Executie.
En naar dien wy teffens in overweeging hebben genoomen de verscheidene betaalingen welke uit de Colonie Cassa moeten worden gedaan, en de aanmokelyke meerdere uitgaaven en behoesten van die Cassa, by de dagelyks toeneemende aanwas en vermendering der Colonie, en in de teger woordige omstandigleeden van tyden, dan t?en de laaste uytschryving voor Colonie contributien geschied is, Mitsgaders de redelykheid en billykheid, dat de Ingesetenen, naar gelang van die beheestens het nunne gereedelyk toebrengen, ons ter bevondering van de algemeere welvaart der Colonie waar van deszelfs behoudt, en aanzien, mitsgaders de goede order, observatie en gedurige loop harrer publique zaaken, onafscheydbaare voorwerpen zyn in de gemeld uitgaaven door het fourneeren van zekere Colonie engulden, als eene gewetigde Contributie ten allen tyden in deze Colonie ge?suerd zynde te kunnen voorzien.
Daar wy [illegible] aan de eene kant bewrogen worden door de order der zaake en de gestelcheid der tyden en omstandigheeden waar in wy ons met den Oorlog bevinden en aan de andere kant het zonderling geneegen hebben, te beleiven, dat tot hier toe door on Zegeningen des Alderhoogsten, dien Oorlog geene wezentlyke rampen aan de Colonie heest ver[illegible]zaak, maar dat veel een, ondanks de floimen en weederwaardigheeden die ons lieve Vaderland en in gelyk anderen haarer bezittingen hebben overvallen, dese Colonie tot hier toe alle welvaart en voorspoed en een uitstrekkerd geluk hebben mogen genieten, en in het generaal byverig landbouwen dezer importante welk planting, geblecken is en voor hare Inwoonders en voor het Moederland, niet onvruchtbaar maar voordeelig te zyn gebleeven, door de aanfirmlyke pryzen van de meeste der voortrengzelen de ongesloorte vaart en naar deeze gewelien, en zal merkelyke weldarden meer.
Zo is 't dat wy wyder geresolveerd hebben by delzen uit te schryven eene verhoogde Colonie Contributie ??eegens fl. 3 per Hoofd van Slaaven en Slavinnen, Malingers, Macroenen en Kinderen daar onder begreepen, van de judicieuse den huyse aller Ingezeerenen vertrouwende, dat zy niet alleen de noodzakelykheid en equiteit der reedenen die ons daar toe gepermoveerd hebben en in alle welgeregelde maarschappyen ten allen tyden het hesen van reedelyke lasten onvermydelyk maken, tevens met ons zullen penetreeren, maar eek dat zy zonder onderscheid de gemelde Colonie Contributie prompt zullen betaalen, over alle Slaaven Hoofd voor Hoofd naar het getal dat een ieder Planter Ingezeten, Amptenaar of Bediende, zo in Essequebo als Demerary geduurerde het voorleeden jaar heest gehade zo wel als de hier voren provisioneel bepaaling in gemaakt; tot den ontsangst van welke Contributie (waar toe by een voldoening insgelyks de poene van Parate Executie is staande) de Heeren Ontsangers meede zullen vaceeren gedrende de Maanden Mey en Juny en dus uiterlyke voor primo July eerstkoomende.
Welke respective betalingen van Hoofd en Colonie ongelden, zullen moeten worden gedaan in Wisselbrieven ieder separaat, en die op Holland getrekken zyn in Hollandsch Courant en aldaar betaalbaar, das wel in Contanten specien of in Assignatie op het Land, en verder de respective Ontsangers so in Essquebo als Demerary gelast geduurende de voorgemelde Maanden tot de Ontsangst dagelyks te Vaceeren van s'morgens neegen uuren, tot de namiddags ten een urre, uytgezoneerd de Zaturdagen en Zondagen.
Eindelyk hebben wy als door ons in onze deliberatien van heeden, de noodzakelykheid dar van is overweeging zynde genoomen, goedgevonden te ordonneeren en statueeren, gelyk wy doen by [illegible]zen, dat ieder Planter welke in de een of andere der beide Rivieren zedert vyf jaaren de naam zyner Plantagie heest veranderd, of in het vervolg m[illegible] komen te veranderen, gelyk ook in cas van een zedert gemelde tyd plaats gehad hebbende of voortaan te doene verdeeling, verkooping of andere veralieneering der grond van een Plantagie, gehouden zal zyn dit alles respectivelyk op te geeven ter Secretaryen, by de Fiscaals en Ontsangers der genoemde beide Rivieren.
En ten eynde hier van geene ignorantie zoud kunnen werden gepretendeert, zal deezen werden gepubliceert geaffigeert en ter lecture in beyde de Rivieren rond gesonden.
Actum in Raade van Politie ter Hoofd plaatse Stabroek in Rio Demerary deze 28 April 1700 vier en neegentig en gepubliceerd den 8 Mey daar aan volgende.
W. A. S. VAN GROVESTINS.
Gouverneur Generaal.
Ter ordonnantie van dezelve.
G. DUSART. Secretarys.

ADVERTENTIE. [centered]

Den Heeren deelneemers in de Lotrye van N. Volkerts, werd by deesen kennis gegeeven dat deszelfs Lotery trekkug voortgang zal hebben Saturdag den 24 Mey agtermiddag, om vier uuren precies, ten huyse van J. P. Smit in Nieuwe Rosendaal, sonder naar iemand te wagten, waar naar hun Edelen zig gelieven te reguleeren.
Stabroek den 9 May 1794.
N. VOLKERTS.
 

( 221 )

VENDUE. [centered]

De Commissaris der Venduen adverteerd by deezen elk en een ieglyk dat op Maandag die zyn zal den 21ste dezer Maand ten huyse van de Heer M. Visser op redelyke Conditien publick zal worden opgeveild en aan de meestbiedende verkogt
De geheele Concessie No. 43 geleegen binnen de Hoofd plaats Stabroek met alle de daar op staande Gebouwen, als eerstelyk aan de middeldam een hegt en sterk Woonhuys zynde in het jaar 1792 by na geheel vernieuwt en aan het zelve opgemetzelt pilaaren, een groote Gaandery getimmert, welk Huys thans bewoond word door gemelde Heer M. Visser, agter het selve een Negery Paardestal en Combuis met gemetzelde Schoorsteen & bak Oven &c. &c.
Die'er gading in heest koome ten voornoemde dage & plaatse aanhooren de conditien en doe zyn profyt.
Rio Demerary den 3 Mey 1794.
E. N. WICHERS.
Commissaris der Venduen.

Nog zal opgeveilt en verkogt worden de geheele Concessie No. 68 meede geleegen in Stabroek Noord zyde, op dezelve aan de agterdam, een Woon-huys op steene pilaaren [illegible] 't jaar 1792 mede nieuw gebouwt.
Datum ut Supra.
E. N. WICHERS.
Commissary of Vendues.

VENDUE. [centered]

The Commissary of the Vendues makes hereby known to the publick, that on Wednesday the 21 instant at the house of M. Visser Esq. there will be put up for sale, on reasonable conditions and sold to the highest bidder.
The whole Concession No. 43 situated in the Town of Stabroek with all the building standing thereon viz.
On the front dam, a strong and neat dwelling house on stone walls entirely repaired in the year 1792, with a great Gallery and in the yard of the same some Negro Houses, a Kitchen with a brick Chimney and a Oven &c. at present occupied by M. Visser Esq. and further on the back dam of the said Concession, two new Houses built in the year 1792, with brick Warehouses under the same each having in their respective yards a Stable, Kitchen with a brick Chimney, Oven &c.
The Conditions of sale will be read on the perfixed [sic] day, and aforesaid place.
Rio Demerary 3 Mey 1794.
E. N. WICHERS.
Commissary of Vendues.

There will also be put up for sale, and sold the Concession No. 68 likewise situated in Stabroek to the Northerd [sic] of the same on the back dam, a dwelling house on brick walls built in the year 1792.
Datum ut Supra.
E. N. WICHERS.
Commissary of Vendues.

RUN AWAY. [centered]

From the Plantation Sparendam a new Negro named Neptune, of the Congo Nation & has got his country marks he has absented himself for about ten days; any person that will deliver him up either to the Subscriber, or the manager on the above estate shall receive the usual reward.
Stabroek 5 May 1794.
J. WILSON.

ADVERTENTIE. [centered]

Alle die geene die iets te pretendeeren hebben van de Heer Alex. Wishard werde verzogt hunne pretentien in te geeven ofte hunne verschuldigde te voldoen alzoo zyn Edele van voorneemens is na expiratie van drie weeken deeze Colonie te verlaten.
Demerary den 7 Mey 1794.
G. DUSART.
Secretaris.

ADVERTISEMENT. [centered]

All those who have any demands against Mr. A. Wishard or who are indebted to him are requested to render in the same & make payment within the time of three weeks; as at the expiration of said time he intends to leave this Colony.
Demerary 7 May 1794
 

( 222 )

TE KOOP. [centered]

Ten Huise van J. Huiberts, in Stabroek.
Roode, [here, a right pointing brace inclosing this and the next three, and indicating 'Wynen.']
Rynsce.
Moezel.
Mallaga.
Seltser-water.
Stougton [sic] Bitter.
Mosterd.
Genever.
Bradnewyn. [sic]
Hammen.
Vleesch in heele & halve vaaten.
Ryst.
Tabak in vaaten & cardoesen.
Hammen.
Booter.
Zeep.
Kaarsen.
Indigo.
Styssel.
Kaneel.
The.
Poeyer.
Pomade.
Haver &c. &c.
Stabroek 30 April 1794.

FOR SALE. [centered]

At Hubert's [sic] store in Stabroek.
Claret. [here, a right pointing brace inclosing this and the next three, and indicating 'Wines.']
Old Hoch.
Moezel.
Malaga.
Gin.
Brandy.
Seltser water.
Stougton Bitter.
Mustard.
Beef in bbs & half bbs.
Rice.
Tabaco in Cask and canisters.
Hams.
Butter.
Soap.
Candles.
Indigo.
Cinnamon.
Tea.
Hairpowder.
Pomatum.
Oats, &c. &c. Stabroek 30 April 1794.
 

( 223 )
 

( 224 )
 

( 225 )

ADVERTENTIE. [centered]

In het Huys van den Ondergetekende [illegible]at een Biljard tafel zonder benden; beneevens ses Lampetten, een groot waater Vat, een Vliegen-kast, drie Stoelen, een Kist met 4 borden; Messen & Vorken & twee oude Tafels toebehoorende aan Jan Lord, welke de 12 Mey publick [illegible] Vendue verkogt zullen werden; die geene te gelieven inden te koopen, gelieven aan [illegible] huis van den Ondergetekende te koomen, desselve te bezien, door dien 't niet in 't Hors waar zal Vendue werden gehoudende, gebragt word.
Stabroek 6 Mey 1794.
FREDERICH HENNING.

ADVERTISEMENT. [centered]

There will be sold at Vendue on the 8th instant the following goods standing at the house of the underwritten,
A Billard [sic] table without bands, 6 Lamps, a gread [sic] Water-cask, a Safe, 3 Chairs, a [illegible]ess with Plates, Knives & Forks & two old Tables, belonging to John Lord, any one wishful to purchase any of the same, are requested to come and look at them at the house of the underwritten before the sale commences, as said goods shall not be brought to the house where the sale will be kept.
Stabroek 6 May 1794.
F. HENNING.

VENDUE. [centered]

Den Ondergetekende Commissaris der Venduen adverteerd aan elk en een iegelyk dat on Woensdag den 21 May aanstaande zal werken opgeveilt, en aan de meestbiedende verkogt twee mans Negers welke zig in de tronk-bevinden, zynde [illegible]eene aangebrag den 1 November 1792, door Bauer, en de tweede den 31 December 1792, door R. Barry.
Die hier in gading heest koome ten voornoemde dage aanhoore de Conditien en doe zyn profyt.
Rio Demerary den 8 May 1794.
E. N. WICHERS.
Commissaris der Venduen.

VENDUE. [centered]

The underwritten Commissary of the Vendues, makes hereby known to the publick that on Wednesday the 21th May next, there will be put up for sale, & sold to the highest bidder, two Negro-men remaining in the Barracks; the one brought there on 8 November 1792, by Bauer, and the other on the 31 December 1792, by Rd. Barry.
The Conditions of sale will be read on on [sic] the perfixed [sic] day & aforesaid place.
Rio Demerary 8th May 1794.
E. N. WICHERS.
Commissary of Vendues.

WEG-GELOOPEN. [centered]

Van den Ondergetekende, een Negerin genaamt Marie, een Barbadianin, te vooren toebehoord hebbende aan Doctor B. Thomas, zy is kort van postuur roodagtig van v l, man eert eenige voor tanden, heest versceyde lidteekens onder haar kin, 't geen zy altyd dekt, door 't draagen van een doek over haar hoofd en om den hals toegebonden; die dezelve te rug brengt by den Ondergeteekende zal fl. 25 voor vangloon bekoomen, die aangeeven kan waar dezelve opgehouden word, zal fl 50 tot recompens ontvangen & zyn naam zal des verkiesende versweegen blyven.
Stabroek den 8 Mey 1794.
D. P. SIMON.

RUN AWAY. [centered]

From the underwritten a Barbadian Negro-wench named Mary, formerly the property of Doctor B. Thomas, of a short statue [sic], read [sic] skin, and having lost some of her fore teeth, she has several marks under her chin, which she hides by wearing a handkerchief round her head & tying it under her neck; any one bringing said Wench back to the underwritten will receive fl. 25 for their trouble & by given [sic] information by whom & where she is detained, the informer shall receive a recompenee [sic] of fl. 50 & his name; if required, will be kept secreet [sic].
Stabroek 8 May 1794.
D. P. SIMON.
 

( 226 )

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden April en Mey gevangen zyn.

2 April Een Jonge sterke Neger door J. Stephen aangebragt.
11 Ditto een nieuwe Neger, nog jong en sonder eenige merken, aangebragd door de Heer J. Neilson uit klyn Courabana.
16 Ditto een sterke nieuwe neger zonder merken; door de Heer Meyer aangebragt.
30 Een oude Neger aankomende A. P. Swaan.
1 Mey: een Neger toebehoorende Engel Loncke.
2 Ditto een dito toebehoorende L. Blair.
5 Mey twee nieuwe Negers zonder merken aangebragt door F. Dougan.
Stabroek 10 Mey 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of April & May & brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

2 April a young strong Negroe by Mr. J. Stephen.
11 Ditto a young new Negro without any marks, by Mr. J. Neilson from little Coerabana.
16 A strong new Negroe without any marks, by Mr. Meyer.
30 Ditto an old Negroe belonging to A. P. Swaan.
1 May a Negroe belonging to E. Loncke.
2 Ditto one ditto belonging to L. Blair.
5 Ditto twoo [sic] new Negroes without marks by F. Dougan.
Stabroek 10 May 1794.
G. H. LUDERS. Under Sheriff.

TE HUUR. [centered]

Terstond te aanvaarden, twee Huysen staande op de Concessie No. 77 ieder met twee vertrekken en verdere commodietyten te bevraagen by F. Swanke qq.
Stabroek 9 Maart [sic] 1794.

ADVERTENTIE. [centered]

Te zeylen na Nieuw york over 12 a 14 daagen, het Brigantyn Schip Sally, v[illegible] Vragt & Passagie, te bevraagen by [illegible] Ondergetekende, of by de Heer Ph[illegible] Cambridge te Stabroek.
Stabroek 10 Mey 1794.
ELISHA TRACY.

ADVERTISEMENT. [centered]

Will sail in 12 or 14 days for New york the Brig Sally, for Freight or Passage apply to the Subscriber or to the [sic] Ph[illegible] Cambridge Esqr. at Stabroek.
Stabroek 10 May 1794.
ELISHA TRACY.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

[sailing ship icon] 28 April 't Schip Reed[illegible] Capt. Willemse [illegible] Amsterdam met [illegible] Goederen & Provisien Passagiers met dezelve: den Advocaat Mr. Willem Hesse met deszelfs 2 Dochter[illegible]
9 Ditto de Schoender Willing Maid Capt. Edmond Freeman van Boston, met[illegible]keljauw, Vlees, Kaarsen, Zeep, Ka[illegible] Bloom, Ryst, Hammen, Zalm & Duyg[illegible]

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

6 May de Schoender Sophia Capt. Alexander Smith na St. Martins met o[illegible] Goederen & Yzerwerk door hem alsmede gebragt.
10 Ditto de Sloep Nancy Capt. Abraham Somes na Glocester met R[illegible] Scheeps Provisien.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

J. Daly Jr. [written in ink - the recipient of this newspaper.]

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow