Essequebo en Demerarische Courant 1794 May 18

( 227 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 29. )

ZONDAG Den 18 Mey 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. 17 Mey. [centered]

Den Hoog Edel Gebooren Gestrenge Heer GOUVERNEUR GENERAAL is den 15den dezer in 's Lands Bark na de West Zeekust van Essequebo vertrokken, om de Rivier Ponmaron [sic] en de gronden aldaar te bezigtigen, zyn Excellentie is in deze togt verzelt, door den Wel Edele Gestrenge Heer Kapitein ter Zee Frans Smeer en door den Wel-Edele Gestrenge Heer P. van Schuylenburg, Oud-Commandeur dezer Rivier. De Heeren Louis Chollet en I. van den Burght hebben de Eer gehad van zyn Excellentie in hunne qualiteit als gezwooren Landmeeters, te volgen.

De Sessie van den Edele Actbaare [sic] Hove van Justitie dezer Rivier, dewelke op Maandag aanstaande den 19den dezer stond gehouden te worden, is uitgesteld tot den 3de Juny aanstaande.

De Wel Edele Gestrenge Heer & Mr. P. G. Duker, Oud-Fiscaal dezer Rivier, is den 14de April laatstleeden door de Heeren Kiezers op de Nominatie gebragt, tot opvulling van de Vacature in den Hove van Civiele en Crimineele Justitie van Demerary, en is vervolgens op den 22den daar aanvolgende, door den Hove geéligeert, maar zyn Wel-Edele Gestrenge heest, tot het leedweezen van het algemeen, voor de Electie bedankt.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

14 Mey De Sloep Lady Hammon, Capt. W. Bridges van Martinique, met Ballast.
15 De Sloep Demerary Packett Capt. W. Greenidge van Barbados, met Porter Bier, Booter, Kaas, Kaarsen &c.
Passagiers; de Heeren E. Butler, F. Borows, R. F. Edwards, T. Juce, Wm. Maloney, J. & M. Dackson,
15 Sloep Commerce Capt., [sic] J. Wines van Grenada, met Porter, Bier, Ryst, Vlees, & Bloom.
Passagiers de Heeren Mc. Keeth & Cap. Sandbach.
15 Schoender Olive Capt. J. Grant met Planken, Klapboorden & Cingels.
17 Sloep Lady Hammon, Capt. Wm. Bennett van Grenada, met Porter, Vlees & Brood.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN [centered]

12 Mey. De Schoender Fox, Capt. Rose na Peppersborough Noord-Amerika met Ballast.
15 De Sloep Lady Hammon, Capt. Wm. Bridges na Grenada met Ballast.
16 Het Snouw Schip Dawphin, Capt. S. Stone na Tabago met Vlees, Duyzen &c.
16 Het Schip Liesveld, Capt. P. Sturk na Amsterdam, met Producten, Passagiers met denzelve, de Heer Willem Hesse en twee Dogters.
16 Het Schip Boodes Welvaren Capt. P. Thomsen na Amsterdam, Passagiers met denzelve, de Wel-Ed. Gestrenge Heeren Portugies en Huisvrouw, & C. Roulagh en Huisvrouw, Mejuffrouw Sommes, Mejuffrouw de Winter & de Heer Manning.
 

( 228 )

ADVERTENTIE. [centered]

Allen den geenen die iets te pretendeeren hebben van ofte verschuldigt zyn aan den Boedel van nu wylen de Heer E. H. Tekenburg, gewoond en overleeden hebbende binnen deze Colonie, werden verzogt daar van opgaave en betaaling te doen aan de Wel Edele Gestrenge Heer F. Swanke, in qualiteit als eenige over g[illegible]l[illegible]vene Executeur Testamentair in opgemelde naagelaatene Boedel, en zulx [sic] binnen den tyd van vier weeken naar dato deezes, zullende de nalaatige daar van, door middel van regten daar toe werden gec[illegible]st[illegible]geerd, en zulx [sic] ten eynde gemelde Boedel tot liquiditeit te brengen.
Actum ter Secretary van Demerary deezen 9 May 1794.
G. DUSART.
Secretaris.

ADVERTISEMENT. [centered]

All those who have any demands against the estate of E. H. Tekenburg deceased in this Colony, are requested to render in the same & those indebted to him to make payment within the time of four weeks from this date, to F. Swanke Esqr. in quality as [illegible] Executor to said estate & notice is hereby given, that those who shall be dilatory in discharging their debts will be prosecuted in law, in order to bring said estate to a fair liquidation.
Done in the Secretary's Office of Demerary the 9 May 1794.
G. DUSART.
Secretary.

NB. NB, [centered]
NB. [centered]

Aan het grooste gederlte myner D[illegible] hunne Reekeningen met de diverse Post B[illegible] per missive toegezonden hebbende & een ieder derzelve vriendelyk verzogt my te willen voldoen, dan ondervindende dat zulks van weynig of geen effectis, zoo [illegible] ik hier meere nogmaals, alle die geene zoo aan my verschuldigt zyn, op het vriendlykste de goederen te willen hebben & my voldoen, zoo als ik hier meede Notificeerte dat ik ten ieder [illegible] my reedt geruymen tyd geleeden hadden moeten betaald hebben, [illegible] den zsloop [sic] deezer Maand Mey, zal [illegible] ten Dagvaarden voor de Edele Achtbaare Justitie, ten einde hun daar toe gecondemneert te zien 't geen zy lang gek[illegible] verpligt zyn geweest te doen,
Stabroek den 12 Mey 1794.
D. P. SIMON.

NB. NB. [centered]
NB. [centered]

Having wrote to the greatest part of my Debtors by the established post, and inclosed their accounts, requesting them friendly for payment and finding that such has produced but very little effect.
I request once more by this, all those who are indebted to me, to be so obliging as to make speedy payment, as I hereby inform them, that every one of those who ought long ago to have paid their accounts, will be prosecuted before the Honorable Court of Justice, at the end of the present Month, in order to see them condemned to do [sic], what the [sic] ought to have done long ago.
Stabroek 12 May 1794.
D. P. SIMON.

TO BE SOLD [centered]

A Lott of Land No. 94 belonging to Sophia Oxley the wife of Hamlet Oxley Junior, with a yard, dwelling House, and out Houses thereon; also a fine lime [illegible] a parcell of bearing fruit trees; the said lot &c. will be sold cheap by H. Oxley Junior
Stabroek 14 Mey 1794.
 

( 229 )

ADVERTISEMENT. [centered]

Het word aan een yder bekent gemaakt, door F. W. WIEH [sic], in huwelyk hebbende Mejuffrouw A. M. Pipersberg, en door hem geobtineerde Interdict Poenal, op de Plantagie TUSCHEN DE VRIENDEN, toekomende de Erven van wylen Daniel Pipersberg te Essequebo, bevonden hebbe, dat de Heer E. J. Pipersberg, zig niet ontzien heest teegens het Interdict Poenaal Transactien te doen, voor de Plantagie & Producten afleeverd, zonder voorkennis van F. W. Wiehe nom: Uxor. Zo word een yder gewaarschouwt, geene Transactien te doen met den Heer E. J. Pipersberg, voor de Plantagie Tuschen de Vrienden, zonder voorkennis van F. W. Wiehe nom: uxor. by ondervinding van dien, teegens deeze Publicatie, zal alle gedaane Transactien, zonder voorkennis van voorgenoemde van Nul en geener waar de gehouden worden, en teegens den geene die Producten van de Plantagie ontvangt, in Regten ageeren.
Essequebo 2 Mey 1794.
F. W. WIEHE.
Nom Uxor.

PUBLICATION. [centered]

We Sir WILLEM AUGUSTUS SIRTEMA thoe GROVESTINS, Governor general of the Rivers & Adjacencys of Essequebo & Demerary, Colonel of all the Militia, President in all Colledges & Major General of Infantry in service of their HIGH MIGHTINESSES, the STATES GENERAL of the united Netherlands. &c. &c. &c.
And Counsellors of Police of said Rivers &c. &c.
To all those who shall see or hear these presents read Sendeth Greeting makes known.
That having not received as yet from our mother country any regulations concerning the Colony taxes for the year 1793 and being uncertain when we may receive the same, we after having had before us a sketch account of the Colony treasury, have found necessary in order to keep up the different objects & to suport [sic] the charges and costs arising from the same, to regulate and fix provisory the Colony tax for said year 1793, untill such time as we shall receive any orders and regulations from Europe: we have therefore on the proposition of his Excellency the Governor General resolved to follow enterely [sic] the last regulation, issued for the year 1793 at fl. 3 10 a head, for all working Slaves, above 12 years old.
Limitting further, on the principals of the resolution of their noble Mightinesses about the house Slaves, that the calculation issued for the year 1792 shall be made for the year 1793 and consequently that those who have three or less house Slaves shall pay fl. 6 a head; those who have four fl. 10 a head; those who have five fl. 15 a head; those who have six fl. 20 a head; those who have seven fl. 25 a head; those who have eight fl. 30 a head; and those who have nine & more fl. 40 a head; of which capitation tax shall be free the Planters who lives on their Plantations His Excellency the Governor General for a number of twenty Slaves, the Counsellors, Secretarys, Receivers and Vendue Masters, & the chief Officers, for a Number of six Slaves; the lower & subaltern Officers who are obliged to live in Stabroek for a number of four Slaves.
That the Tradesmen shall pay a capitation tax of seven guilders a head, for each Slave male or female they employ at their trade.
That all free Coloured People either Negros or Mulattos shall in case any Expedition should take place against the Bush Negros, be obliged to assist the Military; and in that case, they will be provided with victuals, arms, & amunition [sic]. And whereas by that obligation they will be bound to the Publick Service, the men shall be free of Capitation tax, but in order that they should answer better the above purpose, they shall be kept in a strict Dependence and be banished from the Colony, in case they should Refuse or deny the above mentioned service. - The free Coloured Women either Negros or Mulattos, shall ne-
 

( 230 )

vertheless pay a Capitation tax of 10 Gulders a head. We have further decreed that the payment of the aforesaid Capitation Taxes, should be made within the Months of May and June next, and Consequently before the first of July next, under the penalty of Immediate Execution.
And whereas we have also taken into consideration the Several payments which are to be made from the treasury of the colony, and the more repeated wants and Expenses occasioned by its encrease and augmentation and by the present situation of time, more then when the last colony capitation has been fixed, and being just and reasonable that all inhabitants should contribute proportionably to said Expences, and assist in promoting the common welfare of this colony, whereof its safety, and Credit, the good order and continual cours [sic] of Business are depending, we have thus thought proper to issue a lawfull contribution, to the above purposes, as it has always been usual in this Colony.
And having thus taken into consideration on the one side the order of things, the conditions of the present time, and the circumstances in which we find ourselves on account of the war, and on the other side having the Special satisfaction to see, that by the Blessing of our Lord, said war has untill now occasioned no real disaster to this Colony, but to the contrary, that in Spite of the Storms and Calamitys which have overtaken our dear mother country and possibly some other of her possessions, we have untill now had the good fortune to experience, that our colony has enjoyed a perfect wellfare [sic] and prosperity, by the industrious cultivation of its inhabitants, equally beneficial to them and to the mother country, by the high prices of their produce and by an unmolested navigation from and to our Colony.

(To be continued in our next.) [centered]

ADVERTENTIE. [centered]

Het CORRESPONDENTIE-COMPTOIR no. 5 op de West-Wal der Rivier, is verplaatst van de Heer Boorweegen by de Heer I. Lup.

THIRD AND LAST ADVERTI- [centered]
SEMENT. [centered]

WHEREAS EMANUEL ANDRE', [sic - single quote indicating an acute?] in quality as Executor to the Estate of Fredrick Heyland deceased on the Arawabis Coast on his Plantation Waschsenburg situated on the west sea Coast of Essequebo, intends to Liquidate said Estate, he Request all those who have any demands or are indebted to the same, to render in their accounts & make payment within the Time of three Months, at his dwelling on the Plantation Nismes.
Done in Demerary 17 Mey 1794.
M. DIERTANGE.
first Clerck of Police.

ADVERTISEMENT. [centered]

WHEREAS Mr. EDWARD LATHAM intends leavnig [sic] this Colony for North America within the time of Six weeks he Request all those having any demands against him to render in the same at the Secretarys office here & to come & Receive payment at his dwelling in Stabroek.
Done in Demerary 13 Mey 1794.
M. DIERTANGE.
first Clerck of Police.

ADVERTISEMENT. [centered]

WHEREAS MR. JOHN CALAHAN is of intention to leave this Colony, all persons having any demands against him are requested to render in the same, & make payment within the time of three weeks, at his lodging at Mr. N. Rousselet on the front Lands of the Plantation Werk & Rust.
Demerary 17 Mey 1794.
M. DIERTANGE.
first Clerck of Police.

ADVERTISEMENT. [centered]

WHEREAS Capt. WILLIAM SANDBACH Commander of the [illegible] Lucretia intends sailing with said ship for Amsterdam on the 10th of next June he informs here by the Publick that the Letterbag will be shut at 12 Oclock precise on said day.
Demerary 17 Mey 1794.
ANTHONY BEAUJON.
Secretary.
 

( 231 )

This is to inform the public that the Copartnership of Alexander Robb Co. being mutually dissolved, that the Subscriber continues carrying on the business of Taylor and habit maker in the same place as he always did, where Gentlemen may have their cloaths made with all expedition and in the neatest Manner.
May 14 1794
ALEXANDER ROBB.

DERDE EN LAATSTE [centered]
BEKENDMAKING. [centered]

Also EMMANUEL ANDRE' [sic - single quote indicating an acute?], in deszelfs qualiteit als Executeur Testamentair van wylen Fredrik Heyland, overleeden in Rio Essequebo aan de Arabische Kust op de Plant. Wachsenburg, voorneemens is, voorschreeve Boedel tot Liquiditeyt te brengen, werd een iegelyk verzogt, daar aan schuldig zynde, te koomen voldoen, of eenige Praetentie ten Lasten van gem. Boedel hebbende, zulks te willen opgeeven, ter zynder Domicilium op de Plantage Nimes [sic], geleegen in de Rivier Demerary, alles binnen den tyd van drie Maanden.
Actum Demerary den 17 May 1794.
M. DIERTANGE.
Eerste Clercq van Politie,
Secret.

BEKENDMAKING. [centered]

Alzoo Captein WILLIAM SANDBACH, voerende 't Schip Lucretia, voorneemens is met zyn onderhebbende Schip van hier naar Amsterdam den tiende Juny aanstaande te zeilen, word een ygelyk daar van by dezen geadverteerd dat ten zelven dagen des voormiddags om twaalf uuren deszelfs Brievenzak zal worden geslooten.
Demerary den 17 Mey 1794.
ANTHONY BEAUJON.
Secret.

ADVERTENTIE. [centered]

All Persons having any demands against the Estate of John Tubman decd:, are requested to render in their Accounts to the Executors, or leave them at the store of Robert Cliff & Co. in Stabroek.
Demerary May 16 1794.

BEKENDMAKING. [centered]

De Commissaris der Venduen adverteerd by deze elk en een ygelyk, dat op Maandag die zyn zal den 26 dezer lopende Maand, op de halve Concessie No. 1. aan de Middeldam, toebehorende aan den Boedel wylen den Wel. Ed. Gestr. Heer J. C. Lanfferman, publicq zal worden opgeveild en aan de meesbiedende [sic] verkocht:
De HALVE CONCESSIE No. 1. aan de Middeldam, mit de daar op staande Gebouwen, als meede eenige Meubilairé Goederen, bestaande in Mahognyhoute Tafels, Stoelen, Ledikanten, Sophaas [sic], Matrasien, Glaswerk, Spiegels, &c. Voorts vier Paarden en eenige zeer bekwaame Huisslaaven.
En 't geene verder zal worden gepresenteerd.
Die er gading in heest kome ten voornoemde dage en plaatse aanhooren de Conditien & doe zyn profyt.
Demerary 8 Mey 1794.
WICHERS.
Commiss [sic] der Venduen.

BEKENDMAKING. [centered]

Alzoo de Heer Edward Latham voorneemens is deze Colonie te verlaaten en binnen den tyd van zes weeken na Noord-America te vertrekken, verzoekt een iegelyk welke iets van hem te pretendeeren heest zulks aan het Secretary alhier te willen opgeeven en daar voor by zyn Edele in deze Hoofdplaatse de Betaaling te koomen Ontsangen.
Actum in Demerary den 13 Mey 1794.
M. DIERTANGE
Eerste Clercq van Politie.
 

( 232 )

[Transcriber's note: this page appears to contain advertisements which appeared in earlier issues.]
 

( 233 )

[Transcriber's note: this page appears to contain advertisements which appeared in earlier issues.]
 

( 234 )

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden April en Mey gevangen zyn.

2 April Een Jonge sterke Neger door J. Stephen aangebragt.
11 Ditto een nieuwe Neger, nog jong en sonder eenige merken, aangebragd door de Heer J. Neilson uit klyn Courabana.
16 Ditto een sterke nieuwe neger zonder merken; door de Heer Meyer aangebragt.
30 Een oude Neger aankomende A. P. Swaan.
1 Mey: een Neger toebehoorende Engel Loncke.
2 Ditto een dito toebehoorende L. Blair.
5 Mey twee nieuwe Negers zonder merken aangebragt door F. Dougan.
11 Dito Twee Negers met hun Landsmerken, door de Heer de Roever aangebragt.
13 Dito een jonge Neger zonder merk, door Layne aangebragt.
14 Dito een dito aangebragt door de Heer I. P. Slengarde.
16 Dito twee dito door de Heer I. W. van Dorsten.
Stabroek 17 Mey 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of April & May & brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

2 April a young strong Negroe by Mr. J. Stephen.
11 Ditto a young new Negro without any marks, by Mr. J. Neilson from little Coerabana.
16 A strong new Negroe without any marks, by Mr. Meyer.
30 Ditto an old Negroe belonging to A. P. Swaan.
1 May a Negroe belonging to E. Loncke.
2 Ditto one ditto belonging to L. Blair.
5 Ditto twoo [sic] new Negroes without marks by F. Dougan.
11 Ditto two new Negros with their Country marks, by Mr. de Roever.
13 Ditto a new Negro without marks, by Mr. Layne.
14 Ditto a Negro man, by Mr. I. P. Slengarde.
16 Ditto two Negro man [sic], by Mr. I. W. van Dorsten.
Stabroek 17 May 1794.
G. H. LUDERS. Under Sheriff.

Aangebragte GOEDEREN met de [centered]
Snaauw Reedersluft, Kapt. Corn. [centered]
Willemsen, te bekomen by [centered]
Wolff & Helmers. [centered]
Beste Genever in Kelders van 12,
Dito Wyn Azyn in ankers,
Dito Pekelworst in een agtste vatejes
Dito gezoute Vlees in tonne,
Dito Westphaelse Hamme,
Dito stolkse Kaasen,
Dito Zeeuwsche Aardappelen,
Dito rynsche Wyn in soort,
Dito Rook Tabak in dooze en pett[illegible]
Dito Pruymedanten op Brandewyn,
Dito Coren?en in keldervlessen,
Dito groene Thee in dito dito,
Dito Verwen in soort,
Dito Schryfpapier,
Dito rood Lak en Ouweltjes,
Dito Steyffel in een agtste vaetjes,
Dito Indigo in Pakjes,
Moolen smeer,
Allerhande kenken blikke Goed,
Tinne Clesteer spuiten,
Dito Waterpotten,
Ronde Mans- en Kinderhoeden,
Zwarte Vrouwe Caminke schoenen,
Delfs Aardwerk in soort,
Best Coffy Baaldoek,
Glaese Ruytens,
Rio Demerary 17 May 1794.
WOLFF & HELMERS.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

J. Daly Jr. [written in ink - the recipient of this newspaper.]

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow