Essequebo en Demerarische Courant 1794 May 25

( 235 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 30. )

ZONDAG Den 25 Mey 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]
den 24 Mey.[centered]

Zyn Excellentie den Heer Gouverneur Generaal is den 20den dezer in volkomen welstand, van deszelfs togt na de Rivier Ponmaron [sic], met de by zig hebbende Gezelschap, geretourneert, na drie dagen in gemelde Rivier toegebragt te hebben.

Het Edele Collegie der Heeren Kiezers dezer Colonie, zal op Maandag den 2de Juny aanstaande ten Raadhuize alhier Vergaderen, ter formeering eener Nominatie van twee Persoonen, om daar uit voor den Edele Achtb. Hove van Policie te werden verkooren, een Lid in voorschreeve Hove, in plaats van den Wel-Edele Gestrenge Heer Meertens; en van twee Persoonen, om daar uit door den Edele Achtbaare Hove van Justitie te werden verkooren een Lid in gemelde Hove, in plaats van de Wel-Edele Gestrenge Heer & Mr. P. G. Duker, die voor deszelfs Electie bedankt heest.

Op den 21de dezer is binnen deze Hoofdplaats overleeden de Heer Walter Barry, en op den 23den daar aan volgende de Heer Rowland Hackett.

De Sloep Mary, als den geregelde Packett van hier op Barbados vaarende, is den 17 dezer alhier gearriveerd en den 22 daaraan volgende wederom vertrokken. Dit Vaartuig zal voortaan niet langer in Barbados verblyven om na de Engelsche Pacquetten te wagten, als drie dagen; en dezelve reeds aangekomen vindende, zal terstond terug komen, met de aangebragte Brieven.

STABROEK [centered]
25th May [centered]

His Excellency the Governor General is returned safe with his Company and suite, from his voyage to Ponmaron [sic], after having spended three days in said River.

The Honorable Body of the Kiezers (Electors) of this Colony, will assemble at the Court House here, on Monday the 2d. of June next, in order to chuse 2 Candidates for an Election of a Member in the Honorable Court of Police, in place of the Honorable A. Meertens; and two Candidates for an Election of a Member in the Honorable Court of Justice in place of the Honorable P. G. Duker, who has declined accepting of his Election.

On the 21st. instant died in this place Mr. Walter Barry, and on the 23d. Mr. Rowland Hackett.

The Sloep Mary, established Packeet from here to Barbados, is arrived here on the 17th. instant and departed on the 22d. following. She shall for the future not stay any longer in Barbados than 3 Days, waiting for the English Packets, and always return immediately, whenever she will find the said Packetts arrived in Barbados.
 

( 236 )

(Continued from our last.)

We have therefore resolved to issue and decree by these presents a higher Colony tax, at the rate of Ä 3 per head, on all slaves whatever, the sick, Runaway, and children comprehended therein: and entrusting to the judicious way of thinking of all the inhabitants, we are persuaded that they shall not only be sensible of the necessity and equity of the reasons, which have induced us, and which renders the raising of reasonable Taxes indispensable in all regular commonaltys, but that they shall also be punctual in paying said Taxes indiscriminately for all slaves, one by one, owned during last year, by each Planter, inhabitant, high and Lower Officer, in Essequebo and Demerary, as well as it is regulated for the above provisory capitation Tax, for the receipt of which contribution (which is to be paid under the same penalty of immediate levy) the receivers shall also attend during the Months of May and June and thus utterly before the first of July next ensuing.
Which respective capitation Taxes and Colony Contributions are to be paid in Bills of Exchange drawn separately, (those drawn on Holland, are to be drawn in Holland Currency and to be paid there) or in cash or else in Colony Assignations: the Receivers of Essequebo and Demerary are ordered to attend daily within said months from nine o-clock in the morning, till one o-clock in the afternoon, excepted Saturdays and Sundays. And finally after having taken into consideration the necessity of it, we have thought proper to order and decree, as we do order and decree by these presents, that all Planters in both Rivers, who since five years have altered the name of their Plantations or who may here after alter the same, as well as those who since that time have divided, shared or sold any part of the Lands of a Plantation, shall be bound and obliged to give notice thereoff [sic] at the Secretarys Offices and to the Fiscals and Receivers of both Rivers.
And in order that no one should pretend ignorance hereof, these presents shall be published in both Rivers, set up there and where it is customary, and send round for reading. Done in the Court of Policie in the chief place Stabroek in Demerary 28 April 1794 and published 8 May following.
(W. S.) W. A. S. VAN GROVESTINS, Governor General; by order of his Excellency, (W. S.) G. DUSART,
Secret.
Truly translated, from the Dutch original
Stabroek 20 May 1794.
Quod attestor
J. C. DELACOSTE.
Sworn interpreter.

ADVERTISEMENT. [centered]

The Underwritten requests the Gentlemen Planters & Inhabitants in the Respective Quarters of the Colony, never to suffer or permit, upon what pretence whatever, any of his Post boys to remain to rest, or sleep on their Estates, as their orders are never to remain, rest or sleep but upon such Estates, as where the Correspondence Offices are established; he having found out, that they have many friends on most all the Plantations, and that they are generally delaying and remaining on the same, which puts it out of his power, to execute punctually the duty of his Undertaking.
The [sic] therefore takes the liberty to request the gentlemen Planters and inhabitants in the different Quarters of the Colony, where said Post boys are going, to order their servants and dryvers [sic], to drive them off from their Estates, whenever they shall come there, and incase [sic] of ne[illegible] to drive them off with the whip, by which means he will be able to keep up his Undertaking.
Stabroek 24 Mey 1794.
J. C. DELACOSTE.

WANTED TO HIRE. [centered]

Two good and able Negro - or mulatto men, well knowning [sic] the roads of the Colony and speaking freely either dutch or English. Suitable rent will be given and be paid punctually: applications to be made to the printing office.
Stabroek den 24th May 1794.
 

( 237 )

BEKENDMAKING. [centered]

DE COMMISSARIS der Venduen adverteerd by deezen elk en een ygelyk, dat op Woensdag, die zyn zal den 11 Juny aanstaande, ten Huize van den Ondergetekende van wegens de Heer F. I. van der Lott als mede Curator in den gesepareerde Boedel van C. F. Swabbe & Josina Mercieur, publicq zal worden Opgeveild en aan de meestbiedende Verkogt: Thien stucks Slaaven, als meede de Huis‡gien staande op de, door gemelde Swabbe bewerk?e stuk Land in Mahaycony, aan de Westzyde dier kreek, en bekend op de generaale Kaart onder No. 8.
En het geen verder zal werden gepresenteerd. Die er gading in heest komen ten voornoemde dagen & plaatse aanhooren de Conditien & doen zyn profyt.
Demerary den 19 Mey 1794.
WICHERS.
Commiss. der Venduen.

ADVERTISEMENT. [centered]

The COMMISSARY of the Vendues makes hereby known to the Publick, that on Wednesday the 11 of June next, there will be put up for sale to the highest bidder, for account of Mr. F. I. van der Lott, as co-Trustee in the separated Estate of C. F. Swabbe, & Josina Mercieur, at the house of the underwritten: Ten Negro Slaves, also the Buildings standing on the Cultivated piece of Land, belonging to the aforesaid Swabbe, and situated in Mahaicony on the West side of said Creek, and known in the General Cart [sic] under the Number 8.
And what evermore that shall be presented for sale. The Conditions of sale will be read on the prefixed day, & aforesaid place.
Demerary 19th. May 1794.
WICHERS.
Commissary of the Vendues.

BEKENDMAKING. [centered]

Den Ondergeteekende Commissaris der Venduen adverteerd by deezen aan elk en een ygelyk, dat van wegens de Heeren Massé en Capt. Hendrik Doetzen op Maandag den 16 Juny aanstaande presies met de klokke negen uuren, zonder na iemand te wachten, ten Huize van den Ondergeteekende binnen de Hoofdplaats Stabroek zal werden Opgeveild en aan de meestbiedende Verkogt worden; Een extra fraay Cargasoen, groot honderd stuk Goudkust Slaen, aangebragt door het Fregatschip de Hoop, gevoerd door bovengenoemde Capt. H. Doetzen. En waar van de Koopconditien twee dagen voor de Verkoop zullen te zien weezen ten Comptoire van de Commissaris der Venduen.
Rio Demerary den 24 May 1794.
E. N. WICHERS.
Commissaris der Venduen.

ADVERTISEMENT. [centered]

The underwritten Commissary of the Vendues, makes hereby known to the publick, that there will be put up for sale to the highest Bidder, for account of I. S. Massé Esqr. & Cap. H. Doetzen, on Monday the 16th. of June next, at 9 o-clock in the morning precisely, without to wait for any Body, at the house of the underwritten, an extraordinary fine Cargo of 100 Gold coast Slaves, imported in the ship de Hoop, commanded by said Cap. H. Doetzen.
The conditions of sale may be seen two Days previous to the sale at the office of the underwritten.
E. N. WICHERS.
Commissary of the Vendues.

Aangebragt per het Schip Reeders- [centered]
lust, Kapt. C. Willems van Am- [centered]
sterdam, en te bekomen by [centered]
Muller & Cosack in [centered]
Stabroek. [centered]
Beste Vriese Booter in 1 zestiende vaatjes.
Zoetemelkse, Leidse & ronde Kaasen.
Hammen, Rookvlees, Paterstukken.
Hollands Vlees in 1 vierde Tonnen, Lyn- & Raap-Oly.
Spaa-water, Rynse Wyn, Genever & Brandewyn in Kelders, en alle soorten van gedroogde Goederen, alles tot een civiele prys, verzoeken een yders gunst.
 

( 238 )
 

( 239 )
 

( 240 )

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende verzoekt alle Heeren Planters en Ingezetenen der respective Quartieren der Colonie, zyne Brievendragers of Postloopers nooit om wat reede het ook zy, op hunne Plantagien te gedulden, nog te laaten rusten of slaapen; haar orders draagen dat zy nergens anders zullen aangaan nog elders rusten of slaapen, als op zulke plaatsen, alwaar een Correspondentie-Comptoir opgeregt is, en tot des ondergetekendens grooste nadeel moet by ondervinden, dat de gemelde Booden of Postloopers, op alle Plantagien kennisse en aanhang hebben, en dat zy zig overal ophouden, waar door den Ondergeteekende buiten staat gebragt werd de gerequireerde promptitude in deszelfs onderneeming ten onderhouden. Hy neemt dus de vryheid alle Heeren Planters en Inwoonders der respective Districten der Colonie, waar de gemelde Postloopers na toe gaan, te verzoeken, zulke orders aan hunne Bediendens en Bombas te geeven, om de gemelde Boodens van hunne respective plaatsen met Zweepslaagen aftedryven, indien zy zig hierna nog mogten verstouten, om zig contrarie hunne orders te gedragen.
Stabroek 24 Mey 1794.
J. C. DELACOSTE.
 

( 241 )
 

( 242 )

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden April en Mey gevangen zyn.

2 April Een Jonge sterke Neger door J. Stephen aangebragt.
11 Ditto een nieuwe Neger, nog jong en sonder eenige merken, aangebragd door de Heer J. Neilson uit klyn Courabana.
16 Ditto een sterke nieuwe neger zonder merken; door de Heer Meyer aangebragt.
30 Een oude Neger aankomende A. P. Swaan.
1 Mey: een Neger toebehoorende Engel Loncke.
2 Ditto een dito toebehoorende L. Blair.
5 Mey twee nieuwe Negers zonder merken aangebragt door F. Dougan.
11 Dito Twee Negers met hun Landsmerken, door de Heer de Roever aangebragt.
13 Dito een jonge Neger zonder merk, door Layne aangebragt.
14 Dito een dito aangebragt door de Heer I. P. Slengarde.
16 Dito twee dito door de Heer I. W. van Dorsten.
21 Dito een jonge Neger, zonder merk, door de Heer Donlevy.
23 Dito een dito, door de Heer Codyn.
24 Dito een dito met zyn Landsmerken, door de Heer Johnston.
Stabroek 24 Mey 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of April & May & brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

2 April a young strong Negroe by Mr. J. Stephen.
11 Ditto a young new Negro without any marks, by Mr. J. Neilson from little Coerabana.
16 A strong new Negroe without any marks, by Mr. Meyer.
30 Ditto an old Negroe belonging to A. P. Swaan.
1 May a Negroe belonging to E. Loncke.
2 Ditto one ditto belonging to L. Blair.
5 Ditto two new Negroes without marks by F. Dougan.
11 Ditto two new Negros with their Country marks, by Mr. de Roever.
13 Ditto a new Negro without marks, by Mr. Layne.
14 Ditto a Negro man, by Mr. I. P. Slengarde.
16 Ditto two Negro man [sic], by Mr. I. W. van Dorsten.
21 Dito a young Negro, without marks by Mr. Donlevy.
23 Dito a dito by Mr. Codyn.
24 Dito a dito with his country marks, by Mr. Johnston.
Stabroek 23th May 1794.
G. H. LUDERS. Under Sheriff.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

21 Mey: Het Schip de Hoop, Cap. H. Doetzer, van Delmina; met Slaaven, Passagiers met denzelve de Heeren Ysselstein, A. de Wit, en A. Heber.
23 Dito de Schoender Hope, Capt. John Conck, van Surinaam; met Planken, Vis, Vaten Vlees, Spek, Rum, Riemen, Blom, Vyn, Booter, Reusel & Kaarsen.
24 Dito de Brig Ann, Capt. I. Fearson; met Blom, Brood, Vaten Haaring, en Duigen.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

23 Mey: De Sloep Hammon, Capt. Bennet, na Grenada, met Ballast.

[Transcriber's note: here the Dutch version of the 'WANTED TO HIRE' advertisement transcribed above.]

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

J. Daly Jr. [written in ink - the recipient of this newspaper.]

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow