Essequebo en Demerarische Courant 1794 June 08

( 251 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 32. )

ZONDAG Den 8 Juny 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]
den 2 Juny. [centered]

Het Edele Collegie der Heeren Kiezers is heeden ten Raadhuize alhier Vergaderd geweest, ter formeering eener Nominatie van twee Persoonen, om daar uit verkoosen te worden één Lid van den Hove van Policie; en van twee Persoonen om daar uit verkoosen te worden één Lid van den Hove van Justitie.

3 Dito. [centered]

Den Edele Achtbaare Hove van Justitie dezer Rivier heest deszelfs uitgestelde Sessie van den maand Mey, heeden begonnen; en Hun Edelen Achtbaare hebben uit de geformeerde Nominatie van Heeren Kiezers, tot Lid in welgemelde Hove geëligeert, de Wel-Edele Gestrenge Heer J. S. Massé.

Heeden is binnen deze Hoofdplaats overleeden de Heer William Taylor, een Engelsche Koopman, wiens verlies door alle goed Ingezetenen beklaagd is.

4 Dito. [centered]

De Wel-Edele Gestrenge Heer J. S. Massé heest heeden Zitting genomen in den Edele Achtbaare Hove van Civiele en Crimineele Justitie dezer Rivier, in qualiteit als Raad en Lid van welgemelde Hove.

Heeden heest binnen deze Hoofdplaats Ondertrouw gedaan de Heer R. Yearwood, Timmerbaas, met de jonge Juffrouw Dorothea Welch.

5 Dito. [centered]

De Paketboot - Sloep Mary is heeden van Barbados gearriveerd en heest mede gebragt de Brieven van de eersten April-Paket uit Engeland. De gemelde Sloep zal den 10de dezer wederom vertrekken, en haar Brieven-Zak zal ten Correspondentie-Comptoir op den 10de 's morgens ten acht uuren precies geslooten worden.

Den Edele Achtbaare Hove van Justitie dezer Rivier, is op reces gescheiden tot op Donderdag den 12den dezer.

6 Dito. [centered]

De Heer P. L. Dietz, Kleermaaker binnen deze Stad, is heeden alhier overleeden.

STABROEK. [centered]
2 June [centered]

The Honorable Body of the Kiezers (Electors) have been assembled to day in the Court-hall of this Town, in order to chuse two candidates for the Election of a member of the Court of Policie, and two candidates for the Election of a member of the Court of Justice.

3 Dito. [centered]

The Honorable Court of Civil and Criminal Justice of this River have begun to day their prorogued Sessions of may [sic] last, and have Elected as a member of said Court J. S. Massé Esq.

To Day died in this Town Mr. William Taylor Merchant, whose loss is muck [sic] lamented by all good citisens [sic].
 

( 252 )

4 Dito. [centered]

The Honorable J. S. Massé has to day taken his first Session in the Honorable Court of Justice of this River, in quality as a Counsellor of said Court.

Mr. Rob. Yearwood was to day bethroted [sic] to Miss Dorothea Welch.

5 Dito. [centered]

The Barbados Packett Sloep Mary, is to day arrived with the first April mail; she will sail again on the 10th instant: Her Letter-bag will be closed at the Correspondence Office in Stabroek, on the 10the at 8 o-clock precisely.

The Honorable Court of Justice of this River, are adjourned to Thursday next, the 12th instant.

6 Dito. [centered]

Dyed [sic] to to [sic] day in this Town Mr. P. L. Dietz, Taylor and habit maker.

EERSTE [centered]
BEKENDMAKING. [centered]

Allen den geenen die iets te [gutter]
deeren hebben van, ofte verschuld[gutter]
aan den Boedel van nu wylen [gutter]
den Bergh, werden verzogt daar [gutter]
gave en betaaling te doen binnen [gutter]
van zes weeken, naar dato dezes, [gutter]
Heeren P. J. Dubard & N. T[gutter]
qualiteyd als Executeurs Testamen[gutter]
opgemelde Boedel, en zulx [sic] ten [gutter]
Boedel tot Liquiditeyd te brengen. [gutter]
dende teffens aan een iegelyk by [gutter]
geintimeerd, die hunne Horlogien [gutter]
melde van den Bergh ter reparatie [gutter]
gegeeven, teegens betaaling der [gutter]
van reparatie te kooomen [sic] afhaalen[gutter]
lende by faute van dien ter goed[gutter]
van de onkosten, by Publicque [gutter]
werden Verkogt.
Demerary den 5 Juny 1794.
G. DUSART
Secret.

FIRST [centered]
ADVERTISEMENT. [centered]

All those who have any demands [gutter]
the Estate of Jan van den Bergh [gutter]
quested to render in their accounts [gutter]
make payment, within the time [gutter]
weeks from this date, to Mess. P. [gutter]
and N. Titkou, in quality as [gutter]
to said Estate, and in order [gutter]
the same to a fair Liquidation.
It is also hereby made known [gutter]
those who have left any [gutter]
him for reparation, to come and [gutter]
up, by paying the expences for [gutter]
ration, signifying herewith th[gutter]
watches as will not be sent for [gutter]
for their repair, will be put up [gutter]
blick sale for the payment of [gutter]
tion.
Demerary 5th. Juny 1794.
G. DUSART.
Secr[gutter]
 

( 253 )
 

( 254 )
 

( 255 )
 

( 256 )
 

( 257 )
 

( 258 )

Het word hier mede van wegens het Exploiteurs Comptoir bekend gemaakt, dat de Verkooping by Executie der Plantagien HAND IN 'T VELD en HEUSDEN, die op den 10den dezer stond gehouden te worden, geen voortgang zal hebben te nadere orders.
Rio Demerary den 5den Juny 1794.
E. A. SIMON.
Exploiteur.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow