Essequebo en Demerarische Courant 1794 June 22

( 267 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 34. )

ZONDAG Den 22 Juny 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]
14 Juny. [centered]

DE Heer D. M. Ferrieres is heeden alhier ten Huize van de Heer J. Barry overleeden.

16 Dito. [centered]

Heeden zyn ten Raadhuize alhier, door den Heer Secretaris, en ten overstaan van de Edele Achtb. Heer Commissaris van de 14 dagse Rolle, gepronuncieert verschiede definitieve Sententien, door den Edele Achtb. Hove geweezen in hunne sessien van 12 & 13 dezer, over Proceduuren van ouds aangehouden.

De Heer A. van der Vliet, eertydes Havenmeester dezer Rivier, is heeden alhier overleeden.

19 Dito. [centered]

Den Edele Achtb. Hove van Justitie dezer Rivier, heest heeden deszelfs Sessien hervat.

20 Dito. [centered]

Welgemelde Hove is heeden tot den 23den dezer gescheiden.

West-Wal der Rivier; Corresponden- [centered]
tie Comptoir No. 5. [centered]

15 Juny. [centered]

Heeden is in dit District op de Plantagie Schwanschut aankomende de Heer S. Swen, overleeden deszelfs Directeur de Heer Pfeiffers.

STABROEK. [centered]
14 June. [centered]

This day died here at the House of Mr. J. Barry, Mr. D. M. Ferrieres.

16 Dito. [centered]

Several Sentences in continued suits, given by the Honorable Court of Justice of this River in their Sessions of the 12 & 13 instant, have been pronounced to day at the Court House by the Secretary in presence of the Honorable Commissary for the 14 Days Rolle.

Mr. A. van der Vliet, formerly harbour Master of this River died here to day.

19 Dito. [centered]

The Honorable Court of Justice of this River have resumed to day their sessions.

20 Dito. [centered]

Said Honorable Court after this days sitting, are adjourned to Monday the 23d. instant.

West shore of the River; Correspon- [centered]
dence Office No. 5. [centered]

15 June. [centered]

Mr. Pfeiffers, Manager on Schanschut Plantation in this neigbourhod [sic], died to day on said Plantation.
 

( 268 )
 

( 269 )
 

( 270 )
 

( 271 )
 

( 272 )
 

( 273 )
 

( 274 )

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden April Mey en Juny gevangen zyn.

2 April Een Jonge sterke Neger door J. Stephen aangebragt.
1 Mey: een Neger toebehoorende Engel Loncke.
2 Ditto een dito toebehoorende L. Blair.
5 Mey twee nieuwe Negers zonder merken aangebragt door F. Dougan.
11 Dito Twee Negers met hun Landsmerken, door de Heer de Roever aangebragt.
16 Dito twee dito door de Heer I. W. van Dorsten.
4 Juny; een oude klyne Neger zonder merken, aangebragt door Mauvielle.
15 Dito; een oude Neger zonder merken, van Mahayka aangebragt door de Heer Nihell.
Stabroek 21 Juny 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of April, May & June brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

2 April a young strong Negroe by Mr. J. Stephen.
1 May; a Negroe belonging to E. Loncke.
2 Ditto; one ditto belonging to L. Blair.
5 Ditto; two new Negroes without marks by T. Dougan.
11 Ditto; two new Negros with their Country marks, by Mr. de Roever.
16 Ditto; two Negro man [sic], by Mr. I. W. van Dorsten.
4. June; an old Negro without marks by Mauvielle.
15 Dito; an old Negro, without marks, by Mr. Nihell.
G. H. LUDERS.
21 June 1794. Onderschout.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

17 June: De Sloep Lady Hammon, Capt. W. Bennett, van Grenada, met eenige Provisien; Passagiers met dezelve, de Heer K. F. Mc. Kenzie, de Heer J. Neilson en de Heeren J. Mc. Indoe, Nath. Whilfield, John Mackee, Geor. Mc. Gleer.
18 Dito de Sloep Mary, Capt. Whitter Saltus, van St. Eustatius, met Zout, Meel en andere Provisien.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

16 Juny: De Sloep John, Capt. Thos. Outerbridge, na Martinico.
17 Dito de Sloep Free Mason, Capt. J. Tucker, na Tabago; Passagiers met dezelve de Heeren P. Runnels, Thomas Haslin, J. Bourda, Sam. Conn[gutter]

[right pointing hand icon] Our subscribers who have not as yet paid the second term of the subscription money and specially those who owes the first with the second, are requested to send payment to this office, as it is not convenient to send out a clerk for to collect such trifle sums.
Correspondence Office in Stabroek 21st June 1794.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 
 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow