Essequebo en Demerarische Courant 1794 June 29

( 275 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 34. )

ZONDAG Den 29 Juny 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]
23 Juny. [centered]

Heeden heest den Edele Achtb. Hove van Justitie dezer Rivier deszelfs Sessien den Raadhuyse alhier hervat.

De Edele Achtb. Heeren Raaden Commissarissen uit welgemelde Hove, zullen op Maandag den 7den July aanstaande hunne gewoonlyke Vergadering houden.

In de nacht tusschen den 21 en 22den dezer, is alhier overleeden d'Heer C. van Streek, in zyn leven Koopman binnen deze Hoofdplaats.

27 Dito. [centered]

Den Edele Achtbaare Hove van Justitie dezer Rivier is heeden gescheiden.

West Wal der Rivier, [centered]
Correspondentie Comptoir No. 5. [centered]

27 Juny. [centered]

Heeden avond klokke circa 7 uuren is
[gutter] Huise van den Wel-Edele Gestrenge
[gutter] J. G. Rausch, op deszelfs Planta-
[gutter] Heer Henderyk Cantzlaar, in leeven
[gutter] voor den Edele Achtbaare
Hove van Justitie dezer Rivier; wiens
[gutter] door zyne talryke vrienden smer-
[gutter] beklaagd werd.

Wy hebben den Packet-Boot Sloep
[gutter] zedert den 24den dezer te gemoet
[gutter] en twyselen niet of de Zuydlyke
[gutter] en de stilten die in dit faizden op
[gutter] regeeren, de reden zyn van haar
[gutter]woonlyk uitblyven.

STABROEK. [centered]
23 June. [centered]

The Honorable Court of Justice of this River have resumed to day their prorogued Sessions of last week.

The Honorable the Counsellers Commissarys of said Court, will keep their monthly Session on Monday the 7th of July next.

Died in this Town, in the night between the 21st and 22d instant, Mr. C. van Streek, Merchant.

27 Dito. [centered]

The Honorable Court of Justice broke to day their Sessions.

West Shore of the River, [centered]
Correspondence Office No. 5. [centered]

27 Juny. [centered]

Yesterday evening about seven o-clock died at J. G. Rausch Esqre. on the Plantation Vreede en Hoop, Henderyk Cantzlaar Esqre., attorney at Law before the Honorable Court of Justice of this River; whose loss is sincerly [sic] lamented by his numerous friends.

[right pointing hand icon] We have lookt [sic] out for the Packett Sloop Mary every since the 24th instant, and do not doubt but her staying out, is merely occasioned by the calm or by the Southerly winds which reigns on our coast in the present season.
 

( 276 )

BEKENDMAKING. [centered]

Den ondergeteekende Commissaris der Venduën adverteerd aan elk en een ygelyk, dat op Maandag den 7 July aanstaande op de Plantagie Christiaanenburg, geleegen aan de West-Wal in Rio Mahayka, des morgens om 9 uuren zonder na iemand te wagten, van weegens de Heeren J. P. Bischop & J. C. Rousselet de La Jarie, als aangestelde Curators in den Boedel van wylen H. Neuwieller, in gevolgen authorisatie van de Edele Achtbaare Hove van Justitie deezer Rivier, dato 20 Juny H. A., publicq aan de meestbiedende zal werden Opgeveild en Verkogt: Neegen - en - twintig stuks Huisen Thuin-Slaaven, en meede wat verder zal werden ten voorschyn gebragt. Die hier in gading heest koomen ten voornoemde dage en plaatse aanhoore de Conditien en doen zyn profyt.
Rio Demerary 21 Juny 1794.
WICHERS.
Commiss. der Venduën.

VENDUE. [centered]

The underwritten Commissary of the Vendues, makes hereby known to all and every one, that on Monday the 7th of July next, there will be put up for sale and sold to the highest Bidder on the Plantation Christianenburg situated on the West shore of Rio Mahayka, on the part of Messrs. J. P. Bischop & J. C. Rousselet de la Jarie, trustees to the estate of H. Neuwieller, Decd: and by authorisation of the Honorable Court of Justice of this River, bearing date of the 20th June H. A. twintig nine House and Field Negros and what ever more shall be presented there for sale:
The Conditions of sale will be read at the aforementioned day and place.
Rio Demerary 21 June 1794.
WICHERS.
Commissary of the Vendues.

[Transcriber's note: other advertisements on this page not transcribed.]
 

( 277 )

BEKENDMAKING. [centered]

Word by deese alle en een ygelyk opgeroepen, welk zoude kunnen sustineeren eenig regt van Eigendom of Aanspraak te hebben, op zeker klein HUISAGIE, geleegen op de Voorgrond der Pl. Eveleary No. 18., ten einde hun gesustineerde by Geschriften in te geeven, binnen den tyd van zes weeken, van dato dezes, ten Comptoire van den Heer Mr. M. Lamaison, binnen Stabroek woonagtig, om daar na, des aangaande door de Ed. Achtb. Hove van Justitie dezer Rivier zodanig te worden gedisponeert, als zal bevonden worden te behooren.
Demerary den 21 Juny 1794.
M. LAMAISON, qq.
J. v. d. Paadevoort, qq. den Boedel M. H. Lesten.

ADVERTENTIE. [centered]

Den ondergetekende na bekomene permissie van den Heer Gouverneur Generaal, van voorneemen zynde, zyn extra mooije en welbezeilde Bark, dewelke dagelyks by hem, benessen den Inventaris derzelve te zien is, te Verlooten, adverteerd hier mede dat hy nog Sessien Looten te koop heest, en dat deszelfs Loterye getrokken zal worden, zo dra als alle Looten zullen verkogt zyn.
West wal van Demerary, in het Schippers Veerhuys den 24 Juny 1794.
J. LUP.

BEKENDMAKING. [centered]

'T Word by deeze bekend gemaakt, dat ingevolge Decisie van den Ed. Achtb. Hove van Justitie, in dato den 19 Juny H. A. wegens de Procedures van oppositie aangaande de Plantagien Hand in 't Veld en Heusden, de Verkoping derzelve: Namentlyk drie vierde Portien van de opgend. Plantagien, zullen werden Verkogt den derde van de eerstkomende Maand July.
Iemand tegens deeze Verkoping eenig Regt of Eygendom vermeenende te kunnen sustineeren, addresseeren zig midlerwylen met hunne reedenen van oppositie in geschrifte, wanneer ik dezelve als opposant of opposanten ontsangen en den dag van Regten beleggen zal.
Wyders iemand gading hier inne hebbende, kome ten dage en plaatse op voornoemde Plantagien aanhooren de Conditien en doen hun Profyt.
Rio Demerary den 23 Juny 1794.
E. A. SIMON.
Exploict.

NOTIFICATION. [centered]

Know all men by these presents, that agreable [sic] to a resolution of the Honorable Court of Justice of this River bearing date of the 19th instant, concerning the Law-suit in case of opposition against the sale of the Plantations Hand in 't Veld & Huesden, the three fourth parts of said Plantations will be sold on the third of July next.
Who ever should pretend to have any right or claim against the same, may in the mean time address himself by writing to me underwritten, and give in his reasons for opposition, when J [sic] shall admitt him as opposant, and appoint a day for Trial.
Any one inclined to purchase, be pleased to come on the prefixed day on the premises, where the Conditions of sale will be made known.
Demerary 23d June 1794.
E. A. SIMON.
Summoner.
 

( 278 )
 

( 279 )
 

( 280 )
 

( 281 )
 

( 282 )

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden April Mey en Juny gevangen zyn.

2 April Een Jonge sterke Neger door J. Stephen aangebragt.
2 Mey; een dito toebehoorende L. Blair.
5 Dito; twee nieuwe Negers zonder merken, aangebragt door T. Dougan.
11 Dito Twee Negers met hun Landsmerken, door de Heer de Roever aangebragt.
16 Dito twee dito door de Heer I. W. van Dorsten.
4 Juny; een oude klyne Neger zonder merken, aangebragt door Mauvielle.
15 Dito; een oude Neger zonder merken, van Mahayka aangebragt door de Heer Nihell.
23 Dito; een jonge en lange Neger, aangebragd van de Post in Mahayka; zegt aan de Heer J. J. Lemarchand toe te behooren.
27 Dito; een Negerman aankomende de Plantagie Vreedenstein, aangebragd door Carstenkamp.
Stabroek 28 Juny 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of April, May & June brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

2 April a young strong Negroe by Mr. J. Stephen.
2 May; one ditto belonging to L. Blair.
5 Ditto; two new Negroes without mark. by T. Dougan.
11 Ditto; two new Negros with their Country marks, by Mr. de Roever.
16 Ditto; two Negro man [sic], by Mr. I. W. van Dorsten.
4. June; an old Negro without marks by Mauvielle.
15 Dito; an old Negro, without any marks, by Mr. Nihell.
23 Dito; a young and Tall Negro, the property of J. J. Lemarchand Esqre, by the Military post of Mahayka.
27 Dito; a Negro man belonging to Vreedenstein Plantation, by Carstenkamp.
Stabroek 28 June 1794. G. H. LUDERS.
Onderschout.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

23 Juny: Het Snaauw-schip Th[gutter]
Capt. Isaac Johnson, van Amsterdam met Provisien en Hollandsche Stuk [gutter]
deren: Passagiers met dezelve, Heeren C. G. Gaaswyk en Lanfferman.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

24 Juny: Het Brigantyn-schip J[gutter]
Capt. John Ramsay, na Barbados in Ballast.
De Sloep Lady Hammon, Capt. William Bennett, na Grenada met Bal[gutter]
Passagier met dezelve, d'Heer K. F. Mc. Kenzie.
28 Dito: de Sloep Mary, Capt. W. [gutter]
tus, na St. Kitt's met Ballast, Passagier met dezelve de Heer William Dougan.

RUN AWAY. [centered]

From the subscriber, the Negro man Primo, the property of Mr. Sede, Manager of Blankenburg Plantation, from whome [sic] said Negro was take in hire and who has absented himself eight weeks ago: whoever should see or hear of said Negro, are requested to apprehend the same and to informe [sic] the subscriber of it who shall readily pay for his Capture.
Demerary 28th June 1794.
P. LAFONT.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.
 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow