Essequebo en Demerarische Courant 1794 July 07

( 283 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 36. )

ZONDAG Den 7 July 1794.

(Vol. 1.)

 

( 284 )
 

( 285 )
 

( 286 )
 

( 287 )
 

( 288 )
 

( 289 )
 

( 290 )

BEKENDMAKING. [centered]

Den Capiteyn ter Zee Frans Smeer, commandeerende 's Lands Brigantyn van Oorlog de Kemphaan, doet adverteeren, dat huy uit het Koopvaardy Schip Non-pareil, Capiteyn E. Barker, heest ontsangen een papiere Pak gemerkt FS/C inhoudende Rotterdamse, Leydse en Haagse Hof-Couranten, en alzo hy Capt. uyt geene zyner Brieven kan zien, dat gemeld Pak aan hem is gezonden, zoo gelieve die geene die sustineert het aan hem te behooren zig by gemelde Capiteyn te addresseeren.
Actum in 's Lands Brigantyn de Kemphaan, geankert in Rio Demerary, den 4 July 1794.

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden April Mey, Juny en July gevangen zyn.

2 April Een Jonge sterke Neger door J. Stephen aangebragt.
2 Mey; een dito toebehoorende L. Blair.
5 Dito; twee nieuwe Negers zonder merken, aangebragt door T. Dougan.
11 Dito; Twee Negers met hun Landsmerken, door de Heer de Roever aangebragt.
16 Dito twee dito, door de Heer I. W. van Dorsten.
4 Juny; een oude klyne Neger zonder merken, aangebragt door Mauvielle.
15 Dito; een oude Neger zonder merken, van Mahayka aangebragt door de Heer Nihell.
23 Dito; een jonge en lange Neger, aangebragd van de Post in Mahayka; zegt aan de Heer J. J. Lemarchand toe te behooren.
30 Dito; een jong en nieuwe Neger, door Bokken na de Post Mahayka gebragd en van daar na hier.
2 July; een Neger kind met de jas, gevonden op de Plantagie Werk & Rust, aangebragd door den Directeur der gemelde Plantagie.
4 Dito; een jong Neger met zyn Lands marken, zeggende op de West-Wal van Demerary 't Huys te behooren, van Mahayka, door Th. Lawrence aangebragd.
Stabroek 5 July 1794. G. H. LUDERS
Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of April, May June & July brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

2 April a young strong Negroe by Mr. J. Stephen.
2 May; one ditto belonging to L. Blair.
5 Ditto; two new Negroes without mark. by T. Dougan.
11 Ditto; two new Negros with their Country marks, by Mr. de Roever.
16 Ditto; two Negro man [sic], by Mr. I. W. van Dorsten.
4. June; an old Negro without marks by Mauvielle.
15 Dito; an old Negro, without marks, by Mr. Nihell.
23 Dito; a young and Tall Negro, the property of J. J. Lemarchand Esqre, by the Military post of Mahayka.
30 Dito; a young and new Negro brought by indians to the Post in Mahayka.
2 July; a Negro child with the yaws, found on Plantation Werk en Rust, by the Manager of said Estate.
4 Dito; a young Negro, with his country marks, the Negro tells to belong to an Estate on the West shore of the River.
Stabroek 6 July 1794. G. H. LUDERS.
Onderschout.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

29 Juny: Het Fregat-schip Non Pareil, Capt. E. Barker van Amsterdam, met Hollandsche Goederen en Provisien: Passagiers met dezelve; de Wel-Ed. Gestr. Heer M. Teine Ontsanger Generaal, met deszelfs Huysvrouw: De Heer J. C. Cells.
3 July; de Schoender Recovery, Capt. Adam, van St. Vincent met ballast: Passagier met denzelve de Heer S. Mackay.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN. [centered]

3 July: Het Brigantyn-schip Anna, Capt. J. Harding na Boston met Rum: Passagier met dezelve de Heer Palfrey.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow