Essequebo en Demerarische Courant 1794 September 14

( 363 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 46. )

ZONDAG Den 14 September 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]

13 September. [centered]

In de nacht tuschen den 5 & 6 dezer is op deszelfs Plantagie op de Oost-wal van Rio Essequebo Overleeden de Wel Edele Gestrenge Heer H. Milborn, oud Raad van Policie dezer Colonie.

Op den 8 dezer is op de Plantagie Ruymvelt Overleeden Mevrouw A. Deurwaarder Huysvrouw van den Wel Edele Gestrenge Heer J. S. Massé Raad van Justitie van Demerary.

Op dezelve datum is alhier binnen gekoomen de Schoener Turnbull, Capt. Jos[illegible] Buntun van Tortola, gelaaden met Provisie.

Op den 9 is binne deze Hoofd-plaats Overleeden de Wel Edele Hanhafte Heer M. W. Reuter Capitein der Burgerye van de Divisie van het Witte Vaandel, Wyk en Rooymeester dezer Hoofd-plaatz &c.

En is op dezelve datum Uitgeklaard de Schoener Hope Capt. Philip Stanwood na Newburry, in Noord America, gelaaden met Rhum.

Heeden zyn na Zee gedreeven het Schip Fair American Capt. H. Tredwell en de Brig Philanthropiste Capt. R. Billings beide in Noord America toebehoorende, en na Amsterdam gedestineert.

De Edel Achtbaare Heeren Raaden Commissarissen uit den Hove van Justitie van Demerary zullen op Maandag den 6de October en volgende dagen hunne ordinaris Maandelyke Sessie houden ten Raad-huyse alhier.

STABROEK. [centered]

13 September. [centered]

Died on his Plantation on the East-shore of Essequebo in the night between the 5 & 6 instant the Honorable H. Milborn Esqr. late Member of the Court of Policy of this Colony.

On the 8 instant Died on the Plantation Ruymvelt on the East shore of Demerary Mrs. A. Deurwaarder, wife of the Honorable J. S. Massé Esqre a Member of the Court of Justice of this River.

On the 9 Died in this Town M. W. Reuter Esqre Capt. of the Burgher Militia of the Division of the White Banner, Alderman & Warden of this Town &c.

To day put out to sea the Ship Fair American H. Tredwell master and the Brig Philanthropiste Richard Billings master. Both belonging to the united States of America, and bound to Amsterdam.

The Honorable the Commissarys of the Court of Justice of Demerary shall hold ther [sic] ordinary Monthly Session on Monday the 6 October next, at the Town-hall in Stabroek.

ADVERTISEMENT. [centered]

The Copartnership of William Laurence & Co. being desloved [sic], they request all those indebted to them, to make payment and those whome [sic] they are indebted to, to bring in their accounts for settlement.
Rio Demerary September 13th 1794.
 

( 364 )
 

( 365 )
 

( 366 )
 

( 367 )
 

( 368 )

[Transcriber's note: this page may contain pertinent material yet to be transcribed.]

VENDUE. [centered]

DE Commissaris der Venduen adverteerd aan elk en een iegelyk dat op Woensdag den 17 September aanstaande weegens de Heeren J. Pemberton in Comp. zal doen opveylen & verkoopen, op de navolgende quart Concessie op de Generaal Kaart bekend onder No. 43 naast de Concessie No. 44. geleegen aan de Agter-dam Noord zyde in de Hoofd plaats Stabroek, met de daar opstaande nieuwe Behuisinge van onder met steen op gemetsel, en de zy Gebouwen, meede zal aldaar verkogt worden van weegens de Heer O. Laurin diverse soorten van Provisien Genever, Haring in vaatjes, zo Princesse als bruin Bier, Vleesch & Hammen en wat meer ten voorschien zal worden gebracht.
Die hier in gading heest koome ten voornoemde dage en plaatse aanhoore de Conditien en doe zyn profeyt.
Rio Demerary den 12 September 1794.
WICHERS.
Commissaris der Venduen.

VENDUE. [centered]

The Commissary of the Vendues makes known hereby to all and every one that on Wednesday the 17 September next there will be put up for sale for account of Messrs. J. Pemberton & Co. on the quart Concession No. 43 situated in this Town to the side dam Northward, said half Concession, joining the Concession No. 44 with all the buildings standing thereon and that some Provisions, consisting of Gin, Herrings, Princesse and Brown Beer, Beef, Hams &c. shall be exposed there for sale for account of Mr. O. Laurin and what ever more shall be exposed there for sale.
The Conditions of sale will be read at the afore mentioned day on said place.
Demerary 12 September 1794.
WICHERS.
Commissary of the Vendues.
 

( 369 )
 

( 370 )

FOR SALE. [centered]

AT Hugh Holms Logie near the Fort, a Schooner Boat 31 feet keel & 11 feet 2 inches wide, and deep loaded draughts 4 & 1/2 feet water, built intirely [sic] of Colony wood and nearly finished, for term [sic] apply as above.
Stabroek 7 September 1794.
HUGH HOLMS.

Lyst van de Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden, en in de Maanden Augustus en September gevangen zyn.

1 Augustus een Neeger en een Negerin, toebehoorende aan de Heer Mc. Cragh.
9 Dito; Een Neegerin behoorende aan de Heer Hamilton.
29 Een groote Neger behoorende aan de Heer Samuel Kendall; aangebragt door de Heer Koning.
4 September een Negerin behoorende aan de Heer P. Haley door de Patroulje opgebragt.
5 Ditto voor de tweede maal gevangen een Neger toebehoorende aan de Heer Le Blanc.
10 Dito een nieuwe Neger-man zonder merk, gevangen op de Plantagie Werk & Rust.
11 Dito een Neeger, aangebragt door de Heer Mackay zegd te behooren aan de Heer Hamer.
12 Dito een groote sterke Neeger, aangebragt door de Heer J. Krain, zegd in Berbice 't Huis behoorende.
Dito een nieuwe Neeger aangebragt door de Heer Jourdan.
Stabroek 13 September 1794.
G. H. LUDERS, Onder-Schout.

NEGROES IN GOAL. [centered]

List of the Negroes taken up in the Months of August and September brought to the Barraks [sic] by several persons with the dates of their entry.

1 August a Negro man & a Negro woman, the property of Mr. M. Mc. Cragh.
9 Dito a Negro Woman the property of Mr. Hamilton.
99 [sic] Ditto a big Negro-man, the property of Mr. S. Kendall
4 September: a Negro Woman belonging Mr. P. Haley.
5 Dito for the second time a negro belonging to Mr. Le Blanc.
10 Dito a new negro without any marks taken up on Plantation Werk en Rust.
11 Dito a Negro-man by Mr. Mackay, the Negro says to be the property of Mr. Hamer.
12 Dito a big and strong Negro by Mr. Krain: he sais [sic] to be belonging to Berbice.
Dito a new Negro by Mr. Jourdan.
Stabroek 13 September 1794.
G. H. LUDERS, Onderschout.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow