Essequebo en Demerarische Courant 1794 November 16

( 435 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 55. )

ZONDAG Den 16 November 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]
15. November. [centered]

De Edele Achtbaare Heeren Raaden Commissarissen uit den Hove van Justitie van Demerary zullen op Maandag den 1st. December hunne gewoonlyke Sessie voor de gemelde Maand houden.

Op den 13den dezer is ter Puye van het Raad huys alhier gepubliceert zekere Publicatie door den Hove van Policie geëmaneert in deszelfs laaste Sessie van den 17den October, Nopens de te doene opgaave von de staat der Plantagien en Huys-[illegible] so als dezelve zig binnen dit jaar bevindende zyn; de gemelde Publicatie is hier agter Folio 436 te zien.

OVERLEEDEN. [centered]

Op den 8ste dezer op de Plantagie Den Haag, d'Heer Henderick Koopman, Schryver van de Heeren Wolff & Helmers; en eenige dage geleeden op de Plantagie Velserhoofd by den Wel Edele Gestr. Heer F. C. Changuion, de Heer F. Schuurman.

Ingeklaarde Vaartuigen. [centered]

1 November de Schoener John & Thomas Capt. John Blackburne van Barbados, met Porter, Aardappelen, Blom &c.
Dito de Schoener Kitty & Rebecca Capt. John Ramsay van Barbados met Bakeljaauw, Kaarsen &c.
11 Dito de Brik Jennett Capt. Benjamin Tappin, van Barbados met Kalk, &c.
13 Dito de Sloep Demerary Packet Capt. William Greenidge van Barbados, met Provisien.

Uitgeklaarde Vaartuigen. [centered]

11 November de Sloep Lady Hammon Capt. Willem Bennett, na Grenada met Ballast.
12 Dito de Sloep Mount William Capt. J. Davids na St. Vincent, met Ballast.

STABROEK. [centered]
15. November. [centered]

The Honorable the Commissioners of the Court of Justice of Demerary, will hold their ordinary Session for the Month of December, on the first of said Month.

A Proclamation issued by the Court of Policy of this Colony in their Session of the 27th October last, concerning the Declaration of the number of Slaves and of the statement of each Plantation and family for the present year 1794, was published on the 13th instant; our readers will find an Abstract of the same in this present Paper Folio 441.

DIED. [centered]

On the 8th. instant on Plantation Den Haag, Mr. Hendrik Koopman Clerk to Messrs Wolff & Helmers, and a few days ago on the Plantation Velserhoofd at F. C. Changuion's Esqr. Mr. F. Schuurman.

ARRIVALS. [centered]

8 November: the Schooner John & Thomas Capt. John Blackburn from Barbados, with Porter, Flour, Potatoes &c.
Dito the Schooner Kitty & Rebecca Capt. John Ramsay from Barbados with salt Fish, Candles &c.
12 Dito: the Brig Jennett Capt. Benjamin Tappin from Barbados, with Lime &c.
13 Dito the sloop Demerary Packett, Capt. Wm. Greenidge from Barbados with Provisions.

DEPARTURES. [centered]

11 November the sloop Lady Hammon Capt. William Bennett for Grenada with Ballast.
12 Dito the sloop Mount William Capt. J. Davids for St. Vincent with Ballast.
 

( 436 )
 

( 437 )
 

( 438 )
 

( 439 )
 

( 440 )
 

( 441 )
 

( 442 )

TE KOOP. [centered]

By den Ondergetekende zyn te bekoomen tot civiele prysen gemonteerde Dames & Kinder Hoeden van alle couleuren, Touwerk in soorten, Bier in vlessen, Booter, Zout, Stockvis en Vlees, alle soorten van Plantagie Timmer & Kuyper gereedschappen, scheep Sabels, Houwers, &c. als meede alle sorten van Verf waaren Lyn Raap Oly & Traan, aangebragt door het laaste gearriveerde Schip uit Europa.
Demerary den 14 November 1794.
OLOF LAURIN.

TE HUUR. [centered]

Om terstond aan de vaarden de halve Concessie No. 18 geleegen in Stabroek aan de Middel straat, onlangs bewoond door den Wel Edl. Gestr. Heer Ant. Beaujon Secretaris, by wien de Conditien te bevraagen zyn.
Stabroek 8 November 1794.

[right pointing hand icon] De prys der Intekening tot deze Courant voor het loopende jaar, is als volgd.
Voor de geene die de Couranten ter Drukkery in Stabroek laaten afhaalen fl. 24.
Voor de geene die dezelve by de Heeren L. Chignard en J. J. Le Marchand in Courabana; van 't Schippers veerhuys en van de Plantagie Bellevue op de West-wal der Rivier, van de Plantagie Harlem op de West-Zee Kust, en van de Plantagie Vreeden Rust op de Oost wall der Rivier laaten afhaalen fl. 30.
En voor alle de geene die verder van de Hoofd-plaats afgeleegen zyn fl. 36.

Lyst der Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden.

31 Octob. een Neger aangebragd door de Post Mahayka zegt toe te behooren aan zekere Cozier.
5 Novembereen [sic] Nieuwe Neger met zyn Landsmerken, aangebragd van de Plantagie Den Hage.
6 Dito een groot en dikke Neger, met een kwasse aan 't linker been, aangebragd van de Plantage van d'Heer L. Chignard.
7 Dito een sterk Neger, hebbende zyn landsmerken op 't voorhoofd, door Kerkwyk van Mahayka aangebragd.
13 Dito een Neger Man, toebehoorende aan een der Plantagien van de Heer J. Hamer in Coerabana.
Dito een Negerin aankoomende de Heer. J. Parss.
Dito een dito aankoomende de Heer P. Haley.
14 Dito: een dito toebehoorende aan de Plantage De Beste van den Heer B. Albinus.
Iemand geneegen zynde om met goede gagie als Gerechts Bediende te fongeeren, addressere zig aan 't Officie Fiscaal, of by den Ondergeteekende.
Stabroek den 15 November 1794.
G. H. LUDERS. Onder-schout.

List of the Negroes in Goal. [centered]

31 Octob. a Negro-man belonging to a certain Cozier by the Post Mahayka.
5 November a New Negro with his country marks send from the Plantation Den Hage.
6 A tall and lusty Negro, having a sore on his left legt [sic], send from the Plantation of L. Chignard Esqre.
7 Dito a strong Negro with his country marks in his face, by Mr. Kerkwyk from Mahayka.
13 Dito a Negro Man belonging to one of the Estate of Mr. J. Hamer in Coerabana.
Dito: a Negro Woman belonging to Mr. James Parss.
Dito: a dito the property of Mr. P. Haley.
14 Dito: a dito belonging to the Plantation De Best the property of Mr. Albinus.
Stabroek 15 November 1794.
G. H. LUDERS, Under-scheriff.

[right pointing hand icon] The Price of the Subscription to the Gazette for this present year is as follows. For the Inhabitants of Stabroek and all those who shall send for their Gazettes to the Printing Office fl. 24.
For those who receives their Gazettes at L. Chignard and J. J. Le Marchand Esqrs. in Coerbana, at the Ferry of Mr. J. Lup and on the Plantation Bellevue on the West-shore of Demerary, on the Plantation Harlem on the West-sea Coast, and on the Plantation Vreeden Rust on the East shore of Demerary fl. 30.
And for all those who receive them beyond said places fl. 36.

NB. Vermits de Capts. Wm. Bennet en J. Davids vertrokken zyn zonder op 't Comptoir te komen, zyn de Brieven voor Grenada en St. Vincent tot ons innig leedweezen blyven leggen, waar van wy de geinteresseerden noodig geacht hebben, te moeten verwittigen.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow