Essequebo en Demerarische Courant 1794 November 23

( 443 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 56. )

ZONDAG Den 23 November 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]

22. November. [centered]

Den Edele Achtbaare Hove van Justitie van Demerary is de geheel week Vergaderd geweest en zal deszelf Sessie binnen de aanstaande week vervolgen.

De Heeren Raaden Commissarissen uit wel gemelde Hove zullen hun Ordinaris Vergadering houden op den eersten December aanstaande.

Op den 16den dezer is de eerste Proclamatie geschied van het aanstaande Huwelyk van de Wel Edele Gestrenge Heer D. Breton J.D.Z. met Mejuffrouw Mary Jeems.

Op den 21den dezer is alhier gearriveerd het Schip De Boode gevoerd door Capt. R. Broers van Amsterdam, gelaaden met stuk Goederen en Provisien: met dezelve zyn als passagiers uitgekomen de Wel Edele Gestrenge Heer J. C. Hecke oud Raad van Justitie dezer Rivier, met deszelfs Huysvrouw en twee Dogters, Mejuffrowe Sibelius en de Huisvrouw van de Heer Potier met haar Dogter.

De gemelde Kapitein rapporteert dat hy met de Vloot op den 6den September uit Texel is gezeilt, dat de Vloot te Portsmouth binnen was geloopen dog kort daar na weerom te Zee was gegaan, dat hy op de hoogte van de zout Eylanden van de Vloot was afgeraakt: en dat nog drie Scheepen na onse Rivier gedestineert, zig in de Vloot bevinden, zynde dezelve gevoerd door de Kapiteins Spiegelberg, Steur en Holm.

STABROEK. [centered]
22. November. [centered]

The Honorable Court of Justice of Demerary have been daily assembled during last week and they will resume their Session on Monday next.

The Honorable the Commissioners of said Court will hold their ordinary Session, on the first of December next.

On the 16th instant was published the first Publication of the intended Matrimony between the Honorable D. Breton J.D.Z. and Miss Mary Jeems.

On the 21st instant arrived here the Ship De Boode, Capt. R. Broers from Amsterdam, with a large Cargo of dry Goods and Provisions: Passengers with the same, J. C. Hecke Esqr with his Lady and two Daughters, Mrs Sibelius, & the Wife of Mr. Potier and her Daughter.

Capt. Broers reports that he sailed with the Fleet on the 6th of September, that the Fleet put in into Portsmouth, from whence they sailed shortly after, and that he parted with the Fleet in latitude of the Island of St. Jago.

[right pointing hand icon] Whilst buzy [sic] Printing this Paper, the signal was fired from the Fort for an other Dutch ship being in sight: it is presumed that it is Capt. J. C. Spiegelberg.

[right pointing hand icon] Onder het Drukken dezer zyn nog twee schooten van het Fort gevallen, aankondigende een ander Vaderlandsch Schip voor den mond der Rivier: men denkt dat het Capt. Spiegelberg is.
 

( 444 )
 

( 445 )
 

( 446 )
 

( 447 )
 

( 448 )
 

( 449 )
 

( 450 )

Correspondentie Comptoir. [centered]

De Brieven voor de Intekenaars tot de Courant zullen hun na hunne respective Districten werden toegesonden en het Brieven geld voor dezelve zal op Rekening gebragd worden op 't Comptoir in Stabroek.
Voortaan en te beginnen met den 30den dezer, zal de Post tot Abary gaan en de Brieven en Couranten tusschen Mahayka en Abary op drie differentes, nader te bepaalene plaatzen afgeeven: de Brieven en Couranten voor Berbice zullen in Abary afgegeeven worden, alwaar een Boode dezelve alle Dinsdaagen afhaalen zal.
Stabroek 22 November 1794.

Correspondence Office. [centered]

The Letters from the Subscribers to the Gazette will be send to them, and the Postage due for the same will be charged to them at the Office in Stabroek.
Henceforth, and to begin from the 30th instant, the Post will go as farr [sic] as Abary and deliver the Letters and Gazettes between Mahayka and Abary on three different places, to be fixed hereafter: the Letters and Gazettes for Berbice will be delivered at the last Office in Abary, where a Messenger from Berbice will come for them every Tuesday.
Stabroek. 22 November 1794.

LOST. [centered]

A Small Boat on the West-Sea Coast, near the Plantation Den Haag: her bottom is painted Black, her gunnel and six inches of the inside are painted with turpentine and the remainder red; two Oars were in her when she drifted away: whoever will give information of said Boat to the Subscriber, will be handsomely bewarded [sic] and all costs paid by
DEAN GREY.
Master of the Brig Polly.
Demerary 22 November 1794

TE HUUR. [centered]

Teegens primo February aanstaande aan te vaaren, de halve Concessie No. 22 met de daar op staande Gebouwen geleegen aan de Middel-dam van de Hoofd-plaats Stabroek, en thans bewoond door de Heeren Muller & Cosack, als meede direct aan te vaaren de quart Concessie No. 22. geleegen aan de Agter-dam en laast door de Heer Pharomont bewoont, de Huur Conditien zyn te bevraagen by.
F. A. COSACK. qq.
J. CUCHE.

Lyst der Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden.

5 November een Nieuwe Neger met zyn Landsmerken, aangebragd van de Plantagie Den Hage.
13 Dito een Neger Man, toebehoorende aan een der Plantagien van de Heer J. Hamer in Coerabana.
Dito een Negerin aankoomende de Heer. J. Parss.
Dito een dito aankoomende de Heer P. Haley.
Iemand geneegen zynde om met goede gagie als Gerechts Bediende te fongeeren, addressere zig aan 't Officie Fiscaal, of by den Ondergeteekende.
Stabroek den 22 November 1794.
G. H. LUDERS. Onder-schout.

List of the Negroes in Goal. [centered]

5 November a New Negro with his country marks send from the Plantation Den Hage.
13 Dito a Negro Man belonging to one of the Estate of Mr. J. Hamer in Coerabana.
Dito: a Negro Woman belonging to Mr. James Parss.
Dito: a dito the property of Mr. P. Haley.
Stabroek 22 November 1794.
G. H. LUDERS, Under-Sheriff.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow