Essequebo en Demerarische Courant 1794 December 07

( 459 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 58. )

ZONDAG Den 7 December 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]

6. December. [centered]

De Edele Achtbaare Heeren Raaden Commissarissen uit den Hove van Justitie van Demerary zullen hunne gewoonlyk Sessie houden op den 5 January aanstaande.

BINNEN GEKOMEN. [centered]

Den 1sten dezer de Sloep Tryal, Cap. John Wood van Grenada, met Provisien.

Den 2den de Schoener Dochworth, Cap. McNeill, van Barbados, met Provisien.

UITGEKLAARD. [centered]

Den 4den dezer, de Schoener Clarissa, Capt. Sam. Moutton, na St. Eustatius, met Cattoen en Rum.

De Packet Sloep Mary, Capt. M. Clark, na Barbados.

Door Brieven met de Schoener Dochworth van Barbados aangebragt verneemen wy, dat na het vertrek van de Packett Sloep Mary, aldar nog twee Oorlogscheepen van 74 stukken gearriveerd zyn, met een Fransch Schip van Oorlog van 22 stukken, die zy aldar opgebragt hebben; vier Schepen van 74 stukken ieder, waaren te vooren gearriveerd en terstond na Martinico vertrokken, zo dat de Engelsche thans eene aanzienlyke Zeemagt in de West-Indische Eylanden bezitten.

STABROEK. [centered]

6. December. [centered]

The Honorable the Commissarys of the Court of Justice of Demerary will hold their ordinary Session on Monday the 5 January next.

ENTRYS. [centered]

On the 1st instant the Sloop Tryal Cap. John Wood from Grenada, with Provisions.

On the second the Schooner Dochworth Cap: Mc. Neil, from Barbados, with Provisions.

DEPARTURES. [centered]

On the 4th. instant the Schooner Clarissa, Cap: Sam. Moutton, for St. Eustatius, with Cotton & Rum.

The Packett Sloop Mary, Cap: M. Clark for Barbados.

By private Letters received from Barbados by the Schooner Dochworth, we learn that since the Departure of the Sloop Mary from said Island, two 74 guns ships had arrived there; so that the English have at present a respectable Maritime force in the West Indies. The troops were not arrived as yet, but hourly expected.
 

( 460 )
 

( 461 )
 

( 462 )
 

( 463 )
 

( 464 )
 

( 465 )

P6249891

VENDUEN. [centered]

In Demerary. [centered]

Op den 8sten December ten Huise van de Heer M. Visser en van wegens de Firma van Tuchsen en Visser, Koopmans-geoderen [sic], Waag schaalen met duizend pond yzer gewicht, groote Lantaarns met vier ligten, Yzerwerk, Spykers, Rynsche Wyn, Pik in vaatjes &c. en van wegens de Heeren M. Visser als Executeur en F. A. Cosack als gesubstitueerde Executeur in den Boedel wylen d'Heer D. M. Tuchsen, een kap Chaise, een Forte Piano, diverse Meubelen en eenige Boeken &c.
Nog tal zelve dage ten Huize van den voorn. Heer M. Visser van wegens het Land op Vendue werden Verkogt: Een party Haver-degort, Meel, Tabak in Blaaden, Stokvis, Thuingieters, Scheeps Brood &c.

Op den 12den van wegens C. Von Lasberg als Executeur en F. X. J. Emmery, als mede gemagtigde in den Boedel wylen A. Van Der Vliet, en ten huise van N. Volkers [sic] woonende voor aan de Noord-Dam naast Mejuffrouw Ling, eenige Mans Kleeren, Goud, Silver &c. en van wegens de Weduwe J. M. Fussen de halve Concessie No. 61 aan de Noord-Dam in Stabroek, een Houwer en een Deegen met Silver Geresten, Meubelen en Dreggen &c.

Op den 15den van wegens de wees en onbeheerde Boedel Kamer, ten huize van wylen Doctor P. C. Schraidt Goud en Silver-werk en Horlogien, Meubelen, Linnen-Goed, Mans Kleeren, eenige Slaaven en de Concessie No. 63 in Stabroek geleegen, met de daar op staande Gebouwen, en ten volgende dag aan de Griffie van de gemelde Kamer, diverse Goederen, Horlogien, Meubelen, Mans Kleeren en Linnen Goed, benessen eenige Slaaven.
Rio Demerary 29 November 1794.

Te KOOP of te HUUR tegens de Maand January aanstaande, de halve Concessie No. 37 met de daar op staande Gebouwen, en thans bewoond door den Heer Jan Bons, en te bevraagen by J. B. Simonis.
Stabroek den 26 November 1794.

VENDUE. [centered]

In Demerary. [centered]

On the 8th following at the House of Mr. M. Visser and for account of Messrs Tuchsen & Visser, sundry Merchandize, large Scales with thousand pounds of iron weights, large Lanthrons [sic], Iron-mongery, Nails, Rhenish Wine, Pitch in Barrels &c. and for account of Messrs M. Visser as Executor and F. A. Cosack as substituted Executor to the Estate of Mr. D. M. Tuchsen deceased, a Chaise with its Harness, house Furniture, a Forte Piano, some Books &c.
On the same day at the auction to be held at the house of Mr. Visser, for account of the Land-Treasury, brown Bread, oat Meal, Flour, leaf Tobacco, Stockfish and watering pots &c.

On the 12th instant on account of C. von Lasberg as executor and F. X. J. Emmery as assumed Executor of the will of A. van der Vliet deceased and at the house of N. Volkers [sic] living on the north Dam of Stabroek next to Mrs. Lyng, men wearing apparel, Gold and Silver &c. and on account of the widow J. M. Fussen the half Concession No. 61 situated in Stabroek to the north Dam, a cutlash [sic] and a sword with Silver handles, house furniture grapnails [sic] &c.

On the 18th following on account of the orphan hall of this Colony and at the house of P. C. Schraidt deceased, Silver and Gold works, and watches, house hold stuff and furniture, wearing apparel, Books, Medicines, a few Slaves, and finally the Concession No. 63 situated in Stabroek with all the Buildings standing thereon; and on the following day at the office of the orphan hall sundry goods, as watches, house furniture, wearing apparel and Linnen &c.
Demerary 29th November 1794.

Ieder wagt zig voor schade. [centered]

Den ondergetekende informeerd alle Ingezeetenen, dat hy een order op E. Latham, groot 88 faveur E. Duplant, in de maand September, getrokken heest, en welke order gemelde E. Duplant zegt verlooren te hebben en alzo hy gemelde Duplant betaald heest, zo verzoekt hy, dat geen Mensch gemelde order in betaalinge aanneemt, alzo hy die niet betaalen zal.
Demeerary [sic] den 28 November 1794.
JOSEPH ALLAN.
 

( 466 )

SIMONIS & OVEWEG [sic] Informeere hun- [centered]
ne Vrienden en het Publick dat ter [centered]
completeëring van derzelver soorte- [centered]
ment Koopmanschappen met [centered]
de Scheepen van Capt. [centered]
H. Steur en J. J. [centered]
Holm van Amsterdam [centered]
ontsangen hebben. [centered]

Beste Schiedammer Genever.
Ceulse Genever.
Roode Wyn.
Rosé Wyn.
Muscatelle, Rynsche & Malaga Wyn.
Conjaeque Brandewyn.
Maag Elixer.
France Wyn Azyn.
Spaanse Zeep.
Corenten.
Rosynen.
Sago, Vygen.
Charlotten.
Geparelde gerst.
Scheeps Gort.
Fyne zoete Oly.
Bruyne Peeper g.
Boks of Neger Bylen.
Dubbeld verstaalde Houweelen.
Schoppen.
Staale Dullhouwers.
Houwers met Zon en Man & Sterren.
Kruys en Duym Hengsels.
Kneppen & Grendels.
Bostemmer Messen.
En meer sorten van Yserwerk en Gereedschappen.

ADVERTISEMENT. [centered]

Run away from the subscriber the Negro Woman Martilla marked on her cheeks with her country marks, and on her breast with I. C. D. but not legible, whoever will have her taken up and sent to the Barraks [sic] will receive double the price for the capture of a Negro.
Demerary 1 December 1794.
J. C. DELACOSTE.

Op den 10den dezer zal ten huize van N. Volkers [sic] door den Commissaris der Venduen, van weegens William Laurence op publicqu Vendue verkogt worden Spek & Vlees in vaaten, best Blom, Zeep, Karsen, Houweelen, Bylen &c.

On the 10th instant there will be sold at publick auction by the Commissary of the Vendues, at the house of N. Volkers [sic] and for account of Wm. Laurence, Pork and Beef in Barrels, Best Flour, Soap, Candles, Hows [sic], Axes &c.

[right pointing hand icon] The two Publications inserted in this Paper in Dutch, came to [sic] late to hands for to be Translated, an Abstract of them will be given in our next.

Lyst der Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden.

5 November een Nieuwe Neger met zyn Landsmerken, aangebragd van de Plantagie Den Hage.
13 Dito een Neger Man, toebehoorende aan een der Plantagien van de Heer J. Hamer in Coerabana.
Dito een Negerin aankoomende de Heer. J. Parss.
27 Dito een Neger aankoomende R. Cliff door Bastiaanse aangebragd.
3 December een Neger toebehoorende aan de Weduwe Wyeth, en in het Bosch gevangen.
4 Dito een Neger met lands-merken van de Maniba Natie, door de Heer F. C. Loncke aangebragd.
Iemand geneegen zynde om met goede gagie als Gerechts Bediende te fongeeren, addressere zig aan 't Officie Fiscaal.
Stabroek den 5 December 1794.

List of the Negroes in Goal. [centered]

5 November a New Negro with his country marks send from the Plantation Den Hage.
13 Dito a Negro Man belonging to one of the Estate of Mr. J. Hamer in Coerabana.
Dito: a Negro Woman belonging to Mr. James Parss.
27 Dito a Negro the property of R. Cliff, by Bastiaanse.
3 December a Negro-man belonging to Mrs. Wyth caught in the Bush
4 Dito a Negro-man with the marks of the Maniba Nation, by Mr. F. C. Lonck.
Stabroek 5 December 1794.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow