Essequebo en Demerarische Courant 1794 December 28

( 485 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 61. )

ZONDAG Den 28 December 1794.

(Vol. 1.)

 
STABROEK. [centered]

27. December. [centered]

De Edele Achtbaare Hove van Civiele en Crimineele Justitie van Demerary en de Edele Achtbaare Hove van Policie van Essequebo Demerary en Districten van dien, zullen hunne respective ordinaire Sessien houden den Raadhuyze in Stabroek, den eerstgenoemde, op den 19 den en de laatstgenoemde op den 26den January aanstaande.

In de Zitting der Nationaale Conventie aan den 18den September laatstleeden, heest Duhem voorgestelt, de geheele Familie van Capet, met alle hunne aanhangers, uit de Republick te bannen; dit voorstel is aan de Committées toegeweezen.

De Keurvorst, Paltzgraaf en Hertog van Beijeren heest aan de Vergadering van de Scaaten van den Rhyn aangezegt, dat het hoog noodzaakelyk was, Negociatien voor Vreede, met Frankryck te openen, en ten allerspodigsten de middelen te beraamen om dezelve te erlangen.

STABROEK. [centered]

27. December. [centered]

The honorable Court of Civil and Criminal Justice of Demerary, and the honorable Court of Police of Essequebo ad [sic] Demerary and adjacencys will hold their respective and ordinary Sessions at the Court house in Stabroek, the first named, on the 19th of January next and the latter on the 26st following.

A Policy was opened at Lloid's [sic] Coffee-house in London, in the beginning of October last, at 12 guineas to pay 100, if a peace is concluded by the 3d of April next.

The French have sent almost all the Gunsmith and their Families from Liege to France.

A proposal was made by Duhem in the sitting of te [sic] French National Convention of the 18th of September last, to banish the whole family of the Capets, and all their adherents; which proposal has been referred to the Committées.

The Elector Palatine of Bavaria has signified to the assembly of the Rhenish States on the upper Rhyne, that it would be expedient to open Negociations of peace with France, and to deliberate speedily upon the means of attaining that End.

[right pointing hand icon] Cotton will be taken in payment at the rate of 12. stuvvers [sic], for the subscription money to the Mary Packett, if delivered in Town before the 15th of January next.
 

( 486 )
 

( 487 )
 

( 488 )
 

( 489 )
 

( 490 )
 

( 491 )

ADVERTENTIE. [centered]

De Betaling van de twee stukken Grond, dewelke in onze Courant No. 57 door de Heeren J. de Vry J.Z. en J. C. W. Herlin te Berbice te Koop zyn gepresenteerd, zal moeten geschieden zes weeken naar den Verkoopdag met Wissels getrokken op zes Maanden zicht, voor een derde der Kooppenningen; op twaalfde Maanden zicht, voor de 2de een derde, en op agtien Maanden zicht, voor de derde of laatste een derde der Koopschat, ofte wel zoo veel eerder als den Koper zoude verkiezen; daar en boven zullen de Koopers ook moeten stellen, twee Borgen ten genoegen van den Vendumeester, en voorts alles, breder by de Veil-Conditien ten dage der Verkopinge voor te leezen.
Rio Berbice den 18 December 1794.
J. DE VRY, J.Z.,
En
J. C. W. HERLIN.

ADVERTENTIE. [centered]

Alle de geene die iets te prentendeeren hebben van ofte verschuldigd zyn aan Johanna Dekkers, geweezene Weduwe van C. Pottgiesers en van J. Triebels en thans Huysvrouw van A. Van Der Veen, als mede de geene die iets te pretendeeren hebben van haar Dogter G. P. J. M. Triebels, werden verzogt zulks op en aan te geeven en betaaling te doen aan haar zelfs, ofte aan de Heer J. Homberg Koopman in Stabroek, en zulks uiterlyk voor ultimo February 1795, also van voorneemen is deze Colonie te verlaaten.
Stabroek 18 December 1794.
JOHANNA DEKKERS,
Huysvrouw van
A. VAN DER VEEN.

Ten eersten aan te vaarden. [centered]

Een Huys & Erss, te Huur of te Koop, alhier op Stabroek bekend onder No. 63 laast bewoond door den Overleeden Doctor Schraidt te bevraagen by Jonas Fileen of by den Ondergetekende.
Demerary den 19 December 1794.
JAN HOMBERG.

Van 't Exploiteurs Comptoir. [centered]

Alle dene geene die iets te pretendeeren hebben van 't Exploiteurs Comptoir tot den 13de dezer Maand inclusive, gelieven daar van binnen 14 dagen opgave te doen ten Comptoire voornoemd, om de verdeeling te kunnen opmaaken en sluiten. En word een yder, zonder onderscheid, nogmals gewaarschouwd, die openstaande Rekening met het Comptoir hebben en aan het zelve debit zyn, geen langer Crediet door het zelve zal gegeeven worden dan drie Maanden, om in de vierde Maand te betaalen, zullende anders zonder verdere aanmaaning daar voor gedagvaard worden, en die geen openstaande Rekening met het Comptoir hebben, zullen by het afhaalen hunner Papieren moeten betaalen of een genoegzaame Borg aanwyzen.
Stabroek 18 December 1794.
P. OUCKAMA,
Eerste Expl.

BEKENDMAKING. [centered]

De Deelneemers in de Lotery van P. J. Duhard worden by deeze geĽnformeerd, dat de Trekking van dezelve voortgang zal hebben den 14 January aanstaande, des nademiddags precies om drie uuren, ten zynen Huize op de Concessie No. 48 in Stabroek. Eenige overgeblevene Looten zyn nog te bekomen by den ondergetekende.
P. J. DUHARD.

FOR SALE ON FAVORABLE [centered]
CONDITIONS. [centered]

The half of Lott No. 27 next to the Middeldam, with a good convenient dwelling House, a Kitchen & Oven, a Negro House, a large store House on brick pillars, a horse-stable, a stock House, and a large shade with watter [sic] Butts thereon all in good order. If said half lott is not sold before the first of January next, it will then be rented on reasonable terms: any person inclined to purchase or to rent the same, are requested to apply to the subscriber, or in his absence, to Mr. John Fraser at Messrs. H. Mc. Calmont & Co.
Stabroek 15 December 1794.
J. SUTHERLAND.
 

( 492 )

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende in qualiteit als door den Edele Achtbaare Hove van Justitie van Demerary aangestelde Curator in den Boedel van wylen P. G. Van Haveren verzoekt een andermaal alle de geene die iets van de gemelde Boedel te pretendeeren hebben en hunne rekeningen nog niet hebben overgegeeven, zulks te willen doen ten zyne huise in Stabroek en die aan de gemelde Boedel nog schuldig zyn, betaaling daar van te doen aan den Ondergetekende, uiterlyk voor den eerste Maart aanstaande, zynde van voorneemen den gemelde Boedel ten Hove van Justitie in de Vergadering van de Maand Maart, ter decisie over te leggen.
Stabroek 27 December 1794.
J. C. DELACOSTE.

NOTIFICATION. [centered]

The underwritten in quality as Trustee for the Estate of P. G. van Haveren deced: appointed by the Honorable Court of Justice of Demerary, request again those who have any demands against said Estate and who have not as yet given in their accounts, to render in the same to the underwritten at his Office in Stabroek, and those who are yet indebted to the same, to make payment, utterly before the first of march [sic] next, as he intends laying over the statement of said Estate before the honorable Court of Justice at their Session in march [sic] next.
Stabroek 27 December 1794.
J. C. DELACOSTE.

Lyst der Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden.

27 Dito een Neger aankoomende R. Cliff door Bastiaanse aangebragd.
3 December een Neger toebehoorende aan de Weduwe Wyeth, en in het Bosch gevangen.
4 Dito een Neger met lands-merken van de Maniba Natie, door de Heer F. C. Loncke aangebragd.
10 Dito een Neger Jonge van de Heer Brotherson.
11 Dito een Negerinne van de Heer P. Haley
Dito dito Een Negerman door Juffrouw Howard aangebragd, zegt toe te behooren aan de Plantagie The Garden of Eden.
16 Dito een Neger toebehoorende aan de Plantagie Eleonora, aangebragd door den Directeur van den Haag.
Dito een dito, tobehoorende aan d'Heer H. Jonas prive qq. aangebragd door C. Boorweegen.
NB. daar bevind zig nog zedert eenige tyd in de Tronk, een Neger van de gemelde Heer Jonas, en nu eerst ontdekt.
Dito een Negerinne van De Weever in Mahycony, en een Neger van Doctor Hogh van Essequebo.
Iemand geneegen zynde om met goede gagie als Gerechts Bediende te fongeeren, addressere zig aan 't Officie Fiscaal.
Stabroek den 24 December 1794.

List of the Negroes in Goal. [centered]

27 Nov. a Negro the property of R. Cliff, by Bastiaanse.
3 December a Negro-man belonging to Mrs. Wyth caught in the Bush
4 Dito a Negro-man with the marks of the Maniba Nation, by Mr. F. C. Loncke.
10 Dito a Negro Boy belonging to Mr. Brotherson.
11 Dito a Negro Woman belonging to P. Haley.
Dito a Negro-man brought by Mrs. Howard, [illegible] be belonging to the Plantation The Garden of Eden.
16 Dito a Negro-man belonging to Plantation Lenora, by the Manager of the Plantation Den Haag.
Dito a Negro-man, the property of H. Jonas Esq prive or qq. by Mr. C. Borwegen.
NB. There is a Negro-man a [illegible] Goal, belonging to said Jonas Esqre [illegible] been [illegible] untill now.
Dito a Negro Woman, the property of De Weever of Mahycony and a Negro-man belonging to Doctor Hogh of Essequebo.
Stabroek 24 December 1794.

STABROEK. [heading - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 
 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow