Essequebo en Demerarische Courant 1795 January 04

( 1 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 1. )

ZONDAG Den 4 January 1795.

(Vol. 2.)

 
STABROEK. [centered]

3. January. [centered]

De Edele Achtbaare Hove van Civiele en Crimineele Justitie van Demerary en den Edele Achtbaare Hove van Policie van Essequebo en Demerary, zullen hunne respective Sessien houden, den eerstgenoemde op den 19de en den laatstgenoemde op den 26den dezer, ten Raadhuize alhier.

Op den 27den laastleeden is van Portsmouth, in Noord-America, alhier gearriveerd de Brigantyn Betzy, Capt. Joseph Ches, gelaaden met Planken, Cingels, Bakeljaauw &c.

Op den 28den des voorleeden Maand is alhier gearriveerd de Pacquet Sloep Mary van Barbados en heest mede gebragt de eerste November Maal uit Engeland.

Binnen deze week zyn alhier nog gearriveerd, Capt. Bonjes, van Middelburg, die laatere tydingen, als die wy van Europa met de Sloep Mary ontsangen hebben, mede heest gebragt, egter niet meer vergenoegend als de voorige: En Capt. J. Seymour, vorende de Schoener Harris & Ann, van Charlestown, met Provisien.

De ordinaire Vergadering der Eerwaarde Kerken Raad dezer Colonie, zal op den raden dezer 's morgens om tien uuren in de Weeskamer op de Hoofdplaats Stabroek gehouden worden, waar van de respective Ingezeetenen die daar eenige belang in hebben, werden geinformeerd.
Demerary 2. January 1795.
N. ROUSSELET,
Diacon & Scriba.

STABROEK. [centered]

3. January. [centered]

The Honorable Court of Civil and Criminal Justice of Demeray, and the Honorable Court of Policy of Essequebo & Demerary, will hold their respective and ordinary Sessions at the Court House in Stabroek, the first named, on the 19th and the latter on the 26th instant.

On the 27th ultimo arrived here the Brig Betzy, Joseph Ches Master from Portsmouth in America, with Lumber, Shingels [sic], Salt-fish &c.

The Barbados Packett Sloop Mary is arrived here Sunday last in the Evening and brought over the second October and the first November mails.

Cap. Bonjes arrived here this week from Middelburg and brought later news from Holland, then [sic] what we have received by the Mary, but, we ary [sic] sorry to say, not more pleasant. The Schooner Harris & Ann J. Seymour Master, from Charlestown is also arrived and brought a Cargo of Flour, Rice Wines &c.

On the 9th of December last arrived at Bridgetown in Barbados the Schooner Martin, with an account that a party of the French from Guadeloupe have escaped over to Marygalant, which they have taken possession of. This is a fertile little Island, about three leagues from Guadeloupe, producing canes, indigo, cotton, &c. but totally in want of water.
 

( 2 )
 

( 3 )
 

( 4 )
 

( 5 )
 

( 6 )
 

( 7 )
 

( 8 )

BEKENDMAKING. [centered]

De ondergeteekenden, uit het Vaderland aagekomen zynde met het Schip Planters Wensch, Capt. H. Steur, adverteeren mits deezen alle Heeren Planters en Ingezetenen dezer Colonie, dat zy medegebragt hebben ter Negotie, en opgeslangen in het Huis in Stabroek, veleer bewoond door den Heer Secretaris Beaujon, een extra f[illegible] Assortement van drooge Goederen en fyne Waaren, mitsgaders Nieuwmodes Engelsch gesleepen Glaswek, goed Yzerwerk, en aller[illegible] zoorten van Provisien en [illegible] Waaren, en dat tot een zeer moderate prys.
[illegible] hun Edelens Gunst en Remonnadantie.
Stabroek 24 December 1794.
WAAGDAAL & BALMER.

Lyst der Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden.

15 December 1794, een Negerinne van De Weever van Mahyka.
Dito een Neger toebehoorende Doctor Hogh in Essequebo.
27 Dito twee jonge nieuwe Negers met het landsmerken, aangebragd door d'Heer Windisch.
[right pointing hand icon] Na drie Advertentien zal van weegens het Officie Fiscaal van Demerary, op de eerstkomende [gutter]
werden verkogt een Neger en een Negerin.
Demerary 2 January 1795.

List of the Negroes in Goal. [centered]

16 Decemb. a Negro Woman, the property of De Weever of Mahycony and a Negro-man belonging to Doctor Hogh of Essequebo.
27 Dito two young new Negros, with their country marks, by Mr. Windisch.
[right pointing hand icon] A Negro-man and a Negro Wensh will be sold at publick auction for account of the Fiscaals Office after three Publications, hereof.
Demerary 2 January 1795.

STABROEK. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow