Essequebo en Demerarische Courant 1795 January 11

( 9 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 2. )

ZONDAG Den 11 January 1795.

(Vol. 2.)

 
STABROEK. [centered]
10. January. [centered]

De Edele Achtbaare Hove van Civiele en Crimineele Justitie van Demerary en den Edele Achtbaare Hove van Policie van Essequebo en Demerary, zullen hunne respective Sessien houden, den eerstgenoemde op den 19den en den laatstgenoemde op den 26den dezer ten Raadhuize alhier.

De Sloep Lezard, van het Gouvernement van Surinaam, is op den tweede dezer alhier gearriveerd en heest depeches aan den Heer Gouverneur Generaal medegebragd, op den ontlangst van dewelke, zyn Excellentie een gecombineerde Krygsraad, bestaande uit eenige Leeden van den Hove van Policie, uit den Heer Commandant van 's Lands Brigantyn van Oorlog de Kemphaan, en dit die Hoofd-Officieren van het Guarnisoen, op den 3de belegt heest.

Op den 4de dezer is alhier gearriveerd de Schoener La Senora del Rosario, Capt. A. Rosales, van Oronocco, met Paarden, Muyl Ezels, Taffen of Spaansch gedroogd Vlees &c.

Op den 6den heest de Heer H. Mutz Ondertrouw gedaan met de jonge Juffrouw Maria Roost.

Op den 7de is gearriveerd de Sloep Honour Capt. Harway Winchister van New London met Muyl Ezels, Paarden, Kaarsen, Zeep, Vlees, & Spek.

Ter Drukkery's Comptoir in Stabroek zyn te bekomen Nieuwe Plak-Almanachen voor het Jaar 1795.

STABROEK. [centered]
10 January. [centered]

The Honorable Court of Civil and Criminal Justice of Demerary, and the Honorable Court of Policy of Essequebo & Demerary, will hold their respective and ordinary Sessions at the Court House in Stabroek, the first named, on the 19th and the latter on the 26th instant.

The Sloop Lezard belonging to the Governement [sic] of Surinaam is arrived here on the 2d intant and brought some dispatches to his Excellency our Governor, on the receipt of which he has been pleased to call a combined Court Martial; consisting of several members of the Court of Policy, of the Commander of the Brig of war the Kemphaan and of the Chief Officers of the Garrison, which court martial was held on Saturday the 3d instant.

On the 4th instant arrived here the Schooner La Senora Del Rosario, Capt. A. Rosales from Oronocco, with Mules, Horses, & Spanish dry meet [sic].

Mr. H. Mutz was on the 5th instant bethroted [sic] with Miss Maria Roost.

On the 7th instant arrived the Sloop Honour Capt. Harway Winchester from New-London with Horses, Mules Candles, Soap, Beef & Pork.

New Sheet Almanacs for the year 1795 are for sale at the printig [sic] Office in Stabroek.
 

( 10 )
 

( 11 )
 

( 12 )
 

( 13 )
 

( 14 )
 

( 15 )

ADVERTENTIE. [centered]

Alle de geene die iets te prentendeeren hebben van de Plantagien Ruymveld & de Goede Hoop in Abary, of aan dezelve verschuldigt zyn tot 15 Juny 1794 in cluis, gelieve hunne betalinge te koomen afhaalen of hunne schulden te komen voldoen op de Plantagie Ruymveld by,
J. S. MASSE.
Demerary den 2 January 1795.

TE HUUR BY DE MAAND. [centered]

Een a twee Bokke Slaven, die in eene fatsoenlyke Familie dienen kunnen, zynde één derzelve een zeer goede Kok en Kapper. Te bevraagen ten Sterfhuize van den Heer M. W. Reuter binnen Stabroek.
Demerary 9 January 1759 [sic].

TO BE HIRED, BY THE MONTH. [centered]

One or two Indian Slaves, brought up to serve in a genteel Family, one of them is an excellent Cook and Hair dresser. Inquire at the House of M. W. Reuter deced. at Stabroek.
Demerary 9 January 1795.

A VERY ADEQUATE REWARD [centered]

Will be given to any Person who will transport a Tomb Stone from the house of Richard Harris Esqre in Stabroek, to the Plantation Cellsborough.
Marisburg 28 December 1794.
ALFRED BARTRUM.

ADVERTENTIE. [centered]

Van de Plantagie Johanna Cornelia voor omtrent 3 weeken weg geloopen, een Creol Negerman genaamd Janje, dewelke volgens raporten by Demerary gezien is. - Die denzelven vangen, in de Tronk, of aan gemelde Plantagie te rug bezorgen, zullen f 25 voor hunne moeyte genieten.
Essequebo 29 December 1794.
PETERZEN.

FOR SALE. [centered]

The Cargo of the Schooner Harris & Ann, Capt. Seymour from Charlestown consisting of superfine Flour in Barrels, prime Cargo Beef, Pork dito, Rice in half tierces, Brandy in pipes, Tabacco in hogsheads and a few hogsheads of excellent Clarrett [sic].
For further particulars please to apply on Board of said Schooner or to the Subscriber at the store of Messrs Hugh Houston & Co. in Stabroek, where he has also for sale a few pieces of sail Canvas, Coffee and Cotton Bagging, Osnabrugs, Brown and bleached Sheeting, Dowlas, Linnen, Callendery Chintzes, Muslins, Muslinets, Dimites and Guiltings [sic], Plain Cotton and Fancy Hosiery, Nankeens, Nankeenetts, and a variety of other Articles lately imported from Europe, which will be disposed of on reasonable terms, for cash, good Bills or Produced delivered in Town at the Colony price.
Also for sale at the above store London Porter in Barrels, Irish Butter, smoked Beef Madeira Wine, mens common and dress Shoes, Jocky [sic] and Military Boots Mens Hatt's [sic]
Stabroek 2 January 1795.

TO BE RENTED. [centered]

On reasonable Terms a good Dwelling House, Kitchen, Outhouses &c. situated on Lott No. 7. on the North-dam of Stabroek, formerly occupied by Mesrs Latham & Lyng, and lately by Mr. J. Huisbers, and conveniently situated for trade, or [sic] particulars apply to Mr. T. Mewburn, on the Plantation Kitty, or Mr. J. Robb in Stabroek.
Demerary 29 December 1794.

ADVERTENTIE. [centered]

Van de Plantagie Klyn Pouderoyen in de Maand December 1794, een Slaave Indiaan, genaamd Casper, gemerkt op de Schouders J: B:, weg geloopen is, worden een ieder verzogt van die voornoemde Indiaan aanterouden en daar van kennis te geeven, waar voor de behoorlyke Vangloon zal voldaan worden door den Heer
A. P. SWAEN.
 

( 16 )

BEKENDMAKING. [centered]

Alzo den Ondergeteekende uit naam van zyne Principaalen de Heeren J. P. Bisschop en F. J. van der Lot, als aangestelde Curators in den gesepareerde Boedel van C. F. Swaebe en deszelfs Huysvrouwe Josina Mercier, geauthoriseerd is, om by de naaste ordinaire Sessie van den Edele Achtbaare Hove van Justitie dezer Colonie rekening en verantwoording te doen hunner gehoudene Administratie van dien Boedel en ten dien gesepareerde Boedel met batige daar toe relatief: Zo worden de Crediteuren van gem. C. F. Swabe [sic] & Josina Mercier voor de laatste Maal verzogt om hunne pretentien in tyds op te geeven, en werden de Debiteuren aan den Boedel wederom serieuselyk aangemaand om hunne Rekening die aan hun Edelens reeds zyn overgeleverd te komen voldoen, ten einde de Curateuren voornoemd in staat te stellen hunne verantwoording te kunnen doen, tot voorkoming dat de gemelde Curatoren niet genoodzaakt worden om de onwillige in Regten te bertrekken, welke kosten kunnen gemenageerd worden by het doen van betaalinge.
Demerary 20 December 1794.
N. ROUSSELET, qq.
De Heeren F. J. van der Lot & Bisschop als Curatoren in bovengem. Boedel.

ADVERTENTIE. [centered]

Daar is gisteren verlooren op de weg van Coerabane na Stabroek, een goud Orlogie van beste Goud met een goude Plaat en kleyn ouwerwest maakzel, die dezelve te rug brengt zal een derde van de waarde genieten van den Ondergetekende.
Verders verzoekt den Ondergetekende niemand gemelde Orlogie te koopen maar het zelve aan te houden.
Stabroek 25 December 1794.
S. B. VERSCHUEREN,
Doctor in Stabroek.

ADVERTENTIE. [centered]

Den Ondergetekende adverteert het algemeen dat hy voortaan alle Woensdagen en Saturdagen ten zyne huize Beesten flagten zal, om 's Donderdags en 's Zondags vroeg het Vlees tegen 10 st. per pond te verkoopen: ieder een kan verzeekerd zyn van eene prompte en civiele bediening en staat maaken, dat hy Beesten genoeg in voorrad heest, om deze onderneeming eene lange tyd vol te houden.
Stabroek 10 January 1795.
JH. FEUILLET.

ADVERTENTIE. [centered]

De Vendue van de twee Gronden genaamt Zeelust en Deutekom geleegen in Berbice dewelke door de Heeren J. De Vry J.Z. en J. C. W. Herlin aldaar staat gehouden te worden, is bepaald op den 21 dezer.

ADVERTISEMENT. [centered]

The publick sale of the two pieces of land called Zeelust and Deutekom situated in Berbice, and announced in our No. 57, will be held in said River on the 21st instant.

Lyst der Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden.

16 December 1794, een Negerinne aankomende an Deweever van Mahyka.
Dito een Neger toebehoorende Doctor Hogh in Essequebo.
27 Dito twee jonge nieuwe Negers met het landsmerken, aangebragd door d'Heer Windisch.
7 January 1795. Een Neger toebehoorende als de Plantagie Vreedenstein.
[right pointing hand icon] Na drie Advertentien zal van weegens het Officie Fiscaal van Demerary, op de eerstkomende [gutter]
werden verkogt een Neger en een Negerin.
Demerary 10 January 1795.

List of the Negroes in Goal. [centered]

16 Dec. 1794 a Negro Woman, the property of Deweever of Mahycony and a Negro-man belonging to Doctor Hogh of Essequebo.
27 Dito two young new Negros, with their country marks, by Mr. Windisch.
7 January 1795 a Negro belonging to Plantation Vredenstein.
[right pointing hand icon] A Negro-man and a Negro Wensh will be sold at publick auction for account of the Fiscaals Office after three Publications, hereof.
Demerary 10 January 1795.

DEMERARY. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow