Essequebo en Demerarische Courant 1795 February 01

( 33 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 5. )

ZONDAG Den 1 February 1795.

(Vol. 2.)

 
STABROEK. [centered]

31. January. [centered]

Op den 24den dezer is binnen deze Hoofd-plaats Overleeden de Weduwe J. Wheeler.

Ten zelve dage is uitgezeyld de Sloep Betzy, Cap. C. Kennedy, na Barbados.

Op den 26den is van hier na Grenada vertrokken de Sloep Trial, Capt. J. Wood.

Op den 27den is alhier van Surinaam gearriveerd de Wel-Edele Gestrenge Heer Visser, Kapiteyn ter Zee, met de onderzighebbende Fregat van Oorlog.

Ten zelve dage is na Barbados vertrokken de Schoener Kitty & Rebecca, Capt. John Ramsay.

Op den 28den zyn binnen gekomen de Schoener Dispatch, Cap. Mc. [sic] Fernald, met Provisien, en de Schoener Adventure, Cap. Wm. Treduk, met dito, beide van Portsmouth, in Noord-America.

Op den 29den dezer is op de Plantagie Iveleary Overleeden, de Wel-Edele Gestrenge Heer * Kraaijenhoff, in leeven Ingenieur en Kapiteyn by de Artillery in dienst van Haar Hoog Moogende de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

STABROEK. [centered]
31 January. [centered]

On the 19th instant the Honorable Court of Justice of Demerary and adjacencys, have issued a Publication, by which they inform the publick, that they have been pleased to appoint Josephus Stas as Deurwaarder and Exploiteur in this River, in the room of E. A. Simon Deceased, which Publication was published as as [sic] usually at the front of the Townhall, on the 30th. instant in order that every one should acknowledge said Josephus Stas, in his said quality.

On the 24th instant died in this town Mistress J. Wheeler widow of J. Wheeler.

On the 29th died on the Plantation Ivelary, & Kraaijenhoff Esq. an Engineer and Captain of Artillery in Service of their high Mightinesses the States General of the united Netherlands.

ARRIVALS. [centered]

On the 27th, arrived here from Surinaam Visser Esqr., with his Frigott, and took the command of the harbour.

On the 28th, the Schooner Dispatch, Cap. Mc. Wm. Treduck, both with Provisions &c. from Portsmouth in North America.
[Transcriber's note: the above has some obvious errors.]

DEPARTURES. [centered]

On the 24th instant the Sloop Betzy, Cap. C. Kennedy, for Barbados.

On the 26th the Sloop Trial, Cap. John Wood, for Grenada.

On the 27th the Schooner Kitty & Rebecca, Cap. John Ramsay, for Barbados.
 

( 34 )
 

( 35 )
 

( 36 )
 

( 37 )
 

( 38 )
 

( 38 )
[Transcriber's note: typographical error, should be '39.']

LYST VAN GOEDE- [centered]
REN, aangebragd met het [centered]
Schip Sally, van Newyork, ge- [centered]
voerd door Capt. Samuel Lat- [centered]
hrop, en te koop aan Boord [centered]
van gemelde Schip. [centered]

Best nieuw Vlees.
Mess Vlees in halve vaatjes.
Bilstukken in tobben.
Zalm in vaatjes.
Best nieuw Spek in halve vaatjes.
Booter in ferkins.
Kaas.
Geele & bruyne Zeep.
Gegooten Kaarsen.
Sigaaren.
Azyn in vaaten.
Roode Wyn in Oxhoofden.
Ryst.
Turks-Eylanden Zout.
Erwten.
Ajuyn.
Traan.
Teer.
Madera Wyn in quart vaatjes.
Rozynen.
Tabak in Oxhoofden.
Blom.
Scheeps Brood.
Kleyn Tafel - Beschuyt in vaatjes.
Demerary 21 January 1795.

Just imported by the Ship Sally, Capt. Sa- [centered]
muel Lathrop from Newyork, and now [centered]
for sale on Board of the same Vessel viz. [centered]

New prime Beef.
Mess Beef in half Barrels.
Beef in Tubs.
Salmon in Barrels.
New prime Pork in half Barrels.
Butter in firkins.
Cheese.
Yellow & Brown Soap.
Mould Candles.
Segarrs.
Vinegar in casks.
Claret Wine in Hogsheads.
Rice.
Turks Island Salt.
Peas & Onions.
Dog Oil and Tarr.
Madeira Wine in quarter Casks.
Raisins.
Tobacco in hogsheads.
Flour.
Ship Bread & Crakers [sic] in kegs &c. &c.
Demerary 21 January 1795.

ADVERTENTIE. [centered]

De Ondergetekende adverteeren hier mede alle de geene die zulks mogte aangaan, dat zy van voorneemens zyn de Administratie over de Plantagie Engelrust, in Essequebo geleegen, na verloop van veertien dagen over te geeven aan den Edele Manhaste Heer E. J. Piepersberg, en verzoeken alle de geene die iets van de gemelde Plantagie mogten hebbe te pretendeeren, zulks voor de Expiratie der gemelde tyd op en aan te geeven aan den eerst ondergetekende ten zyne Domicilium, ofte ter Secretary van Rio Essequebo.
Demerary den 21sten January 1795.
STEENEKEN & KRAMER.
qq. de Plantagie Engelrust.

ADVERTENTIE. [centered]

De Negrinne genaamd Maria, eertyds aan wylen C. P. W. de Rochemont en vervolgens aan J. C. Delacoste toebehoord hebbende en op haar Borst gemerk I. C. D., dog niet wel leesbaar, heest zig op den 25den dezer van den Ondergetekende, haar tegenwoordige Eigenaar, geabsenteerd: Ieder een die kennisse daar van mogt hebben werd verzogt den Ondergetekende daar van te informeeren ofte dezelve te laaten apprehendeeren, zullende met dank den vangloon betaalen.
Stabroek 31 Jannary [sic] 1495 [sic].
A. NUNES HENRIQUES.
 

( 40 )

RUN AWAY. [centered]

From the Subscriber on the 25th instant the Negro Woman named Maria, formerly the property of C. P. W. De Rochemont decd: and lately of J. C. Delacoste, she is marked J. C. D. on her breast but not very legible, all persons who may see or hear of said wench, are requested to apprehend her and to give notice thereof to the Underwritten who shall cherfully [sic] pay for the capture of the same.
Demerary 31 January 1795.
A. NUNES HENRIQUES.

ADVERTENTIE. [centered]

Een nugter en bekwaam Jongman een goede Hand Schryvende, die geneegen zoude zyn, zig op goede Salarissen op een Plantagie als Schryver en teffens als Directeur (schoon de Plantery niet kondig zynde) onder de opzigt van de Eigenaar te engageeren, addresseere zig ter verneeming van nadere Conditien by d'Heer N. Volkerts.
Demerary 27 January 1795.

Lyst der Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden.

19. January: Een Negerman, middelmaatig van Statuur; door de Heer C. Boorweegen aangebragt.
20. Dito, een nieuwe Negrinne, lang van Statuur en spreekende de Mandinga Taal, aaangebragt door den Heer Schirmeester.
29 Dito: 4 nieuwe Negers, twee daar vantaamelyk groot, en met hun Landsmerken, en twee met blaauwe Jakken aan, aangebragd door de Heer Ch. Lowe van Mahycony.
Drie Negers, die onder de beheering van wylen Doctor Schraidt zyn geweest, zullen na verloop van drie Advertentien met de reeds aangek[illegible] op Vendue verkogt worden, van wegens het Officie Fiscaal dezer Rivier.
Demerary 31 January 1795.
G. H. LUDERS.
Onder-Schout.

List of the Negroes in Goal. [centered]

19. January: A Negro man of middle Size, by Mr. C. Boorweegen.
20. Dito, a New Negro-woman, speaking the Mandinga language, by Mr. Schirmeester.
29 Dito: 4 new Negros, whereof two are pretty tall and with their Country marks, the other two have each a blew [sic] Jacket, brought by Mr. C. Lowe from Mahycony.
Three Negros having formerly been under the Administration of Doctor Schraidt deceased, will be sold at publick auction for account of the Fiscals Office of this River, after three Publications hereof, to gether [sic] with the Negroes already Published.
Stabroek 31 January 1795.
G. H. LUDERS.
Ondersheriff.

DEMERARY. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow