Essequebo en Demerarische Courant 1795 February 22

( 57 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 8. )

ZONDAG Den 22 February 1795.

(Vol. 2.)

 
STABROEK. [centered]

21 February. [centered]

De Edele Achtbaare Heeren Raaden Commissarissen uit den Hove van Justitie van Demerary, zullen hunne gewoonlyke Vergadering houden op den 2de Maart aanstande. En op den 16den daar aanvolgende zal welgemelde Hove deszelf gewoonlyke Sessie houden.

Op den 19den dezer is te Stabroek van een Zoontje bevallen, Mejuffrouw Kessing, Huysvrouw van de Heer L. Kessing, M. D.

INGEKLAARDE VAARTUIGEN: [centered]

12 February, de Brick Speedwel, Cap. Th. Jones, laatst van Surinaam, met Provisien en Planken: De gemelde Capitein raporteerd, dat hy voor eenige tyd te Cayenne in geweest, alwaar een Americaansch Fregat-schip van Amsterdam, na Surinaam gedestineerd, opgebragt is: de naam van 't Schip onbekend.

13. Dito de Sloep Betzy, Capt. N. Ogleby, van Boston, met Provisien en Planken; het Americaansch Fregatschip Bermingham, Capt. W. B. Foster, van Amsterdam in 7 weeken en 4 dagen, met Provisien: Passagiers met dezelve, de Heeren Hend. Temminck, Jun.; F. Krebs, J. P. Schlosser en J. H. Schlosser: En de Schoener Lucia, Capt. J. Opha, van Alexandria. met Blom, Booter, Madera Wyn: Passagier & Supercarga aan Boord van dezelve de Heer P. Marray.
15. Dito de Sloep Mary, Cap. M. Clarke, Pacquet van Barbados.
16. Dito de Schoener Kitty & Rebecca, Capt. J. Ramsay, van Barbados, met Provisien: Passagiers met dezelve, de Heeren W. Smith, J. Jones, J. de Jong.
17. Dito 's Lands Kotter van Oorlog de Zeemeeuw, gecommandeerd door den Heer Lieutenant W. Steward, van Surinaam, en, zo men zegt, met gewigtige Depéches.
18. Dito 's Lands Brick van Oorlog De Kemphaan, gecommandeerd door den Wel-Edele Gestrenge Heer Reisterborgh, Lieutenant ter Zee; komt van Berbice.

UITGEKLAARDE VAARTUIGEN: [centered]

14. February de Brick Hoope, Capt. J. Reyan, na Barbados.
15. Dito de Sloep John, Capt. Cuningham, na Barbados.
17. Dito de Schoener Lucia, Capt. J. Opha, na Trinitade, met zyn geheel Cargaisoen.
18. Dito de Brick Polly, Capt. W. Gray, na Boston.
19. Dito de Sloep Pollly, Capt. W. Dickson, na Essequebo.
20. Dito de Sloep Mary Pacquet, Capt. M. Clarke no Barbados.

STABROEK. [centered]

21. February. [centered]

The Honorable the Commissioners of the Court of Justice of Demerary, will hold their ordinary Session on the 2d. of March next: and the Honorable Court of Justice on the 16th. following.

On the 19th instant the Wife of Mr. L. Kessing, M. D. was delivered of a son.
 

( 58 )
 

( 59 )
 

( 60 )
 

( 61 )
 

( 62 )
 

( 63 )
 

( 64 )

ARRIVALS. [centered]

10 Februay: the Brig Speedwel, Capt. Th. Jones last from Surinaam, with Lumber and Provisions. Said Capt. reports that some time ago, being at Cayenne, he saw an Amerikan Ship coming from Amsterdam and bound for Surinaam brought up there by the French: he does not know the name of the Ship, nor of the Master.
13 Dito: the Sloop Betzy, Capt. N. Ogleby, from Boston with Lumber and Provisions: the American Ship Bermingham, W. B. Foster, Master from Amsterdam, with Provisions. Passengers on Board of the same, Messrs. Temminck Jun; F. Krebs J. P. Schlosser and J. H. Schlosser. Also the Schooner Lucia, Capt. J. Opha from Alexandria with Flour, Butter, Madeira Wine, &c. Passenger and Supercarga with the same, Mr. P. Marray.
15. Dito the Sloop Mary, Packet, Mr. Clarke Master, from Barbados, with the first December mail from England.
16 Dito the Schooner Kitty and Rebecca, Capt. J. Ramsay from Barbados, with Provisions. Passengers with the same, Messrs W. Smith J. Jones and J. De Jong.
17 Dito the Cutter of War De Zee Meeuw commanded by W. Steward Esqre from Surinaam, and as it is reported, with dispatches of great consequence.
18 Dito; the Brig of War De Kemphaan, commanded by * Rystenborg Esqr. from Berbice.

DEPARTURES. [centered]

14. February: the Brig Hope, Capt. J. Reyan for Barbados.
16. Dito the Sloop John; Capt. Cumingham for Barbados.
17. Dito: the Schooner Lucia; Capt. J. Opha for Trinitad; with his cargo.
18 Dito: the Brig Polly, Capt. W. Gray for Boston.
19 Dito: the Sloop Polly Capt. W. Dikson for Essequebo.
20 Dito the Sloop Mary Packet Capt. M. Clarke, for Barbados.

L'Almanac de Poche Français, Annoncé se vend chez M. J. Feuillet a Stabroek a fl 2. 10. Broché.

Lyst der Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden.

19. January: Een Negerman, middelmaatig van Statuur; door de Heer C. Boorwegen aangebragt.
20. Dito, een nieuwe Negrinne, lang van Statuur en spreekende de Mandinga Taal, aaangebragt door den Heer Schirmeester.
3 February, vyf Negers aangebragt van Mahayka.
13 Dito een Neger-man, middelmaatig van statuur spreekende de Congo taal, aangebragt van Mahayka.
15 Dito: vyf nieuwe Negers en twee Negrinnes in Abary gevangen.
Stabroek 19 February 1795.
D. TAAYSPEL Jz.
Onder-Schout.

List of the Negroes in Goal. [centered]

19. January: A Negro man of a middle Size, by Mr. C. Boorweegen.
20. Dito, a New Negro-woman, speaking the mandinga language, by Mr. Schirmeester.
3 February, five Negros brought from Mayhayka.
13 Dito: a Negrom-man [sic] of a middle size, speaking the Congo language, sent from Mahayka.
15 Dito: five new Negro-men and two Women sent from Abary.
Stabroek 19 February 1795.
D. TAAYSPEL. Jz. Under-sheriff.

DEMERARY. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.

 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow