Essequebo en Demerarische Courant 1795 March 15

( 81 )
 

ESSEQUEBO EN DEMERARISCHE

COURANT.
 

(No. 11. )

ZONDAG Den 15 Maart 1795.

(Vol. 2.)

 
STABROEK. [centered]

14. Maart. [centered]

Den Edele Achtbaare Hove van Justitie van Demerary en onderhoorige Districten, zal op Maandag aanstaande deszelf gewoonlyke Sessite houden.

De Heeren Raaden Commissarissen uit gemeld Hove zullen hunne Maandelyk Vergadering houden, op den 6. April aanstaande.

Op den 8de dezer is deze Rivier uitgezeild de Schoener Jenny & Hannah, Cap. J. Cox, na Boston.

Dito, de Sloep Demerary Pacquet, Cap. Wm. Greenidge na Barbados.

Op den 9de is alhier gearriveerd de Pacquet Sloep Mary, Cap. M. Clark, van Barbados, met de eerste January Maal.

En op den 11de is binnen gekomen de Sloep Lezard, Cap. Smith, van Surinaam; dito de Brig Dolphin, Cap. J. Stone, met Planken van Peperelsborough.

Op den 13de is uitgezeild de Brig Resolution, Cap. J. Cutts, na Portsmouth, en de Sloep Lezard, Cap. Smith, na Surinaam.

STABROEK. [centered]

14. March. [centered]

The honourable Court of Justice of Demerary wil [sic] hold their ordinary Session on the 16st instant.

The honourable the Commissioners of said Court, will hold their monthly Session on Monday the 6st of April next.

On the 8st instant sailed from this river, the Schooner Jenny & Hannah Cap. J. Cox, for Boston, and the Sloop Demerary Packet Cap. W. Greenidge for Barbados.

On the 9th following arrived the Packet Sloop Mary, M. Clark Master from Barbados with the first January mail from England.

On the 11th arrived the Sloop Lezard Cap. Smith from Surinaam and the Brig Dolphin Cap. J. Stone with Lumber from Peperelsborough.

On the 13th departed this River, the Brig Resolution, J. Cutts Master for Portsmouth and the Sloop Lezard, Cap. Smith for Surinaam.
 

( 82 )
 

( 83 )
 

( 84 )
 

( 85 )
 

( 86 )
 

( 87 )
 

( 88 )

EERSTE BEKENDMAKING. [centered]

Alle den geene die iets te pretendeeren hebeen van ofte verschuldigt zyn aan de Boedel van John Merrick binnen deze Colonie overleeden, werden verzogt dezelve te koomen op en aangeeven, en van 't verschuldigde betaaling te doen binnen den tyd van zes weeken na dato dezes ten Huyze van den Wel-Edele Gestrenge Heere [sic] Thomas Cuming ten eynde na expiratie van voormelde tyd den Boedel tot eene behoorlyke Liquiditeit te kunnen brengen.
Actum Demerary den 14 Maart 1795.
ANTHONY BEAUJON.
Secret.

[right pointing hand icon] Onverwagte omstandigheeden hebben den uitgeever dezer belet de Couranten van den 15, 22 & 29 Maart op zyn tyd uit te geeven: De Heeren Intekenaaren werden geinformeerd dat de Couranten voortaan 's Vrydags zullen uitgegeeven worden en dat de Courant van den 22de Maart, met die van den 10de April te gelyk zal uitgegeeven worden, en vervolgens op den 17de daar aan volgende, de nog ontbreekende Courant van den 29den Maart, met die van den 17de April.

[right pointing hand icon] Unforeseen circumstances have prevented publishing this paper on the 15. 22. & 29th of march [sic]. The subscribers are informed that hence forth the papers will be published on thursday [sic] and distributed on friday [sic] and that the paper due on the 22d instant will be published on the 10th of April and that of the 29th of march [sic] on the 17th of april [sic] together with the papers of said days. -

An abstract from the Two Publications in- [centered]
serted in the present paper fol. 82 & 83.
By the first publication, issued by a combined court of Policy and Justice, all and every persons are ordered under the penalty of civil confinement to accept of the Trusteeships, which may be intrusted to them by the court of Justice, without to be admitted te [sic] excuse themselves from accepting of the same, without any lawfull reason, and by the second issued by the court of Policy, all petitioners for Manumissions of Slaves, are ordered to fulfil [sic] the requisites ordered by the Law, within the interval of two Sessions of said court, from the time the Manumissions shall be granted, under the penalty that otherwise the granted Manumission should be void and of no Effect. -

Lyst der Negers die zig in de Tronk in Stabroek bevinden.

 

14. February: Een nieuwe Neger, aangebragt door de Heer J. Walcott.
15. Dito, een nieuwe Congo Neger, aangebragt door den Heer Commandant des Lands Post van Mahaica.
20. Dito, een nieuwe Neger, aangebragt door deszelve uit Mahaica.
26. Dito, een nieuwe Neger, aangebragt door den Heer John Griffis, aan de kant Berbice gevangen.
11. Maart, Drie nieuwe Negers waar van de eene gemerk Q HALL, aangebragd door de E. H. Huss van de Plantage 't Loo.
Demerary 14 Maart 1795.
D. TAAYSPEL Jz., Onder-Schout.

List of the Negroes in Goal. [centered]

14. February: A new Negro, by Mr. J. Walcott.
15. Dito, a new Longe [sic] Negro, by the commander of the post of Mahayka.
20. Dito, a new dito by the same.
26. Dito, a new Negro, by Mr. Griffis, taken up on the Boundaries of Berbice.
11. March, thwee [sic] new Negros, whereof one is marked Q HALL, brought by Mr. E. H. Huss from the Plantation 't Loo.
Demerary 14 March 1795.
D. TAAYSPEL. Jz. Under-sheriff.

DEMERARY. [centered - width of page]
* * * Gedrukt met Provisioneele Authorisatie van den Edele Achtbaare Hove van Policie dezer Colonie, by
J. C. DELACOSTE.
 


Created: 22 August 2010   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow