Essequebo and Demerary Royal Gazette 1811 January 08

 
THE ESSEQUEBO & DEMERARY ROYAL GAZETTE.

Vol. VI.]

[No. 335.

TUESDAY, JANUARY 8th, 1811.

WY H. W. BENTINCK, Gouverneur en Commandant en Chef der Colonien ESSEQUEBO en DEMERARY, Vice Admiraal, mitsgaders President in alle Collegien, &c. &c. &c.
En RAADEN VAN POLITIE van gem: Colonien, gecombineerd met Representanten der Ingezeetenen van dezelven.
Allen de geene die deeze zullen zien of hooren leezen, Salut! doen te weeten:
NAADIEN aan Ons gebloken is het beloop der benodigde Penningen, ten einde te voldoen aan de Jaarlyksche Ordinaire en Extraordinaire Onkosten der Administratie dezer Colonie.
Zoo is het, dat wy op heden de heffing van eene Colonie Belasting over het Jaar 1810, hebben bepaald, gelyk wy dezelve bepaalen mits deezen als volgd:-
Dat alle Eigenaaren, Huurders en Bezitters van eenige Plantagien in deeze Colonien en derzelver Districten, cultiveerende of aangelegd wordende ter culture van Zuyker, Rum, Molassen, Coffy, Catoen of Indigo, gehouden zullen zyn te betaalen de som van Drie Guldens Tien Stuivers voor ieder Slaaf toebehoorende tot of werkende op zoodanige Plantagie of Plantagien, daaronder begreepen Huis, Ambachts, en Boot Slaaven, Ouden of Bejaarden, Kinderen en Zuigelingen, Malingers en Macroenen zonder eenig onderscheid volgens de opgaven en in maniere hier agter nader te bepaalen.
Dat alle de overige Ingezeetenen van gem: Colonien of derzelver Dependentien zullen hebben te betaalen eene eeven gelyke som van Drie Guldens Tien Stuivers voor ieder hunner Huis-Slaaven geene daarvan uitgezonderd.
Dat voorts alle Persoonen die binnen deeze Colonien, of dervelzer [sic – derzelver] Districten, eenige Inkomsten genieten, of mogen koomen te genieten, uit eenige andere oorzaak spruitende dan het bekleeden van Militaire Posten, het trekken van Salaris van den Souverein (zynde de Profyten of emolumenten van wat aart ook door Civiele Publieke amptenaaren genooten aan de naagemelde Tax onderheevig), of de culture van de hier vooren gemelde Producten van derzelver zoodanige Inkomsten, gerekend, naar het grosse beloop van dien, zonder aftrek van eenige onkosten, en gecalculeerd naar het geen dezelve Inkomsten hebben bedraagen van primo January 1810, tot ultimo December van dat Jaar, en zoo proportioneel voor eenig korter tydak van dat Jaar, almeede zullen verpligt zyn te betaalen, invoegen als by de naavolgende Classen is vastgesteld, te weeten, wier Revenuen als voorz. bedraagen:
--- No. 1. -- - - f 2000, to f 3500, - - f 44. ---
--- -- 2. -- - - 3500, -- 5000, - - - 88. ---
--- -- 3. -- - - 5000, -- 6500, - - - 110. ---
--- -- 4. -- - - 6500, -- 8000, - - - 160. ---
--- -- 5. -- - - 8000, -- 10,000, - - - 200. ---
--- -- 6. -- - - 10,000, -- 15,000, - - - 250. ---
--- -- 7. -- - - 15,000, -- 20,000, - - - 370. ---
--- -- 8. -- - - 20,000, -- 25,000, - - - 500. ---
--- -- 9. -- - - 25,000, -- 30,000, - - - 620. ---
--- -- 10. -- - - 30.000, -- 35,000, - - - 740. ---
--- -- 11. -- - - 35,000, -- 40,000, - - - 850. ---
--- -- 12. -- - - 40,000, -- 45,000, - - - 1000. ---
--- -- 13. -- - - 45,000, -- 50,000, - - - 1200. ---
--- -- 14. -- - - 50,000, -- 55,000, - - - 1400. ---
--- -- 15. -- - - 55,000, -- 60,000, - - - 1600. ---
--- -- 16. -- - - 60,000, -- 65,000, - - - 1800. ---
--- -- 17. -- - - 65,000, -- 70,000, - - - 2000. ---
--- -- 18. -- - - 70,000, -- 75,000, - - - 2200. ---
--- -- 19. -- - - 75,000, -- 80,000, - - - 2400. ---
--- -- 20. -- - - 80,000, -- 85,000, - - - 2600. ---
--- -- 21. -- - - 85,000, -- 90,000, - - - 2800. ---
--- -- 22. -- - - 90,000, -- 95,000, - - - 2900. ---
--- -- 23. -- - - 95,000, -- 100,000, - - - 3000. ---
--- -- 24. - - - 100,000, -- 110,000, - - - 3200. ---
--- -- 25. - - - 110,000, -- 120,000, - - - 3400. ---
--- -- 26. - - - 120,000, -- 130,000, - - - 3600. ---
--- -- 27. - - - 130,000, -- 140,000, - - - 3800. ---
--- -- 28. - - - 140,000, -- 150,000, - - - 4000. ---
Zullende van deze betaaling, de belasting, der Revenuen betreffende, bevryd zyn alle de geenen wier Revenuen over het Jaar 1810, niet hooger dan de somma van twee Duizen Guldens beloopen hebben.
Zullende nogthans alle zoodaanige Persoonen de bevenstaande belasting van f 3 10 – op ieder hunner Huis of andere Slaaven moeten betaalen.
Zullende alle Persoonen die eenige Revenuen genieten spruitende uit den arbeid van Slaaven, niet tot Plantagien behorende, op wat wyze zoodanige Slaaven ookgeëmployeerd mogten worden enofschoon die Slaaven somtyds op Plantagien geemployeerd worden ter verrichting van werk by aanbesteeding of anderzints, aan de gemelde Tax op Revenuen onderheevig zyn; - en dezelve Tax mitsdien moeten betaalen van het grosse beloop der Revenuen spruitende uit den arbeid of hœœr van zoodaanige slaaven zoo wel als van de Revenuen die zy uit eenige anders oorzaak komen te genieten, en zonder daarvan eenige deductie voor het onderhoud van zoodaanige slaaven of andersints te moogen maaken.
Zoodaanige Persoonen zullen niettemin insgelyks opgaave van het getal dier Slaaven moeten doen.
Gelastende voorts, met betrekking tot Firmas of compagnieschappen in de Negotie, het verhuuren of den arbeid van slaaven, tot het verrichten van aanbesteed werk, als andersints, Houtmaakeryen, Steenbakkeryen of in eenige andere onderneemingen van wat aart die ook mogen zyn, dat waar eenige compagnieschap plaats heest, het zy alle de compagnons in de Firma genoemd, of enkel de naamen van een of meer derzelven bekend zy, de ageerende compagon of compagnons in deeze Colonien resideerende, de voormelde belasting zal of zullen moeten betaalen op het geheele grosse beloop van de Revenuen door de compagnieschap gemaakt, ofschoon alle of eenige der oyerige compagnons alhier of elders resideeren, - zoodaanig dat de ageerende compagnon of compagnons in deeze Colonien woonachtig, ter goeder trouwe, zal of zullen moeten betaalen, niet alleen zyn of hun aandeel in de belasting op het geheele Grosse Revenue van de Compagnieschap, maar insgelyks het aandeel van ieder der overige compagnons waar of dezelven ook mogen woonachtig zyn. --- Terwyl niettemin alle de compagnons in zoodaanige compagnieschap, buiten en behalven de belasting in voegen voorschreeven door hen of voor hunne reekening te betaalen, onderheevig zullen zyn aan voorenstaande belasting op eenig ander Revenue of Revenuen, welke zy respectivelyk uit eenige andere oorzaak, buiten en behalven zoodaanige compagnieschap, in deeze Colonien mogten genoten hebben.
Alle die geenen welke uit deeze Colonien vertrekken willen, alvoorens het uitschryven en publiceeren der Coloniale Belasting over het Jaar in den loop van het welk zy aldus vertrekken willen, het zy zy [sic] aan de belasting op Revenuen, ingevolgen de classificatie vervat in de Publicatie tot heffing der Belasting over het voorgaande Jaar, onderheevig zyn of niet, zullen, alvoorens zy tot het obtineeren van een Pasport gerechtigd zullen zyn, buiten en behalven het observeeren der andere formaliteiten, by de Wetten dezer Colonien bepaald, eendaartoe bevoegd persoon moeten qualificeeren, om, in geval zy op den tyd wanneer de Coloniale Belastingen over het Jaar in den loop van het welk zy de Colonien verlaaten, betaald zullen moeten worden, niet in dezelven geretourneerd mogten zyn, alsdan in hunne naam of naamen, of in den naam of de naamen van de Firmas of compagnieschappen in de Negotie of andersints, als boven omschreeven, welke zy mogten representeeren of gerepresenteerd hebben, opgaave te doen van het Revenue of de Revenuen door hen of de compagnieschappen door hen gerepresenteerd wordende of geweest zynde, alhier gemaakt, alsmeede om in hunne naam en ziel zoodaanige opgaave Beëedigen; en zal den vertrekkende persoon voorts behoorlyke en suffisante cautie moeten stellen, niet alleen voor de betaaling der belastingen waaraan hy of zy, ingevolge zoodaanige te doene opgaave zullen bevonden worden onderheevig te zyn, maar insgelyks voor het doen en Beëedigen dier opgaaven, door de Persoon of Persoonen daartoe door hen gequalificeerd; zoodaanig dat de cautionaris, ingeval die opgaave niet ter bekwaamer tyd behoorlyk gedaan worden, als dan insgelyks zal gehouden zyn in de pÏnaliteiten op het niet doen van opgaaven gesteld. – En worden de Secretarissien der respective Colonien mits deezen geinjungeerd van een Borgtoch ten voorschreeven effecten behoorlyk te doen passeeren alvoorens zy aan eenig Persoon of Persoonen de Colonien verlaatende het gewoone Certificaat, van de formaliteiten by zoodaanige geleegenheid gerequireerd te hebben geobserveerd, zullen mogen afgeeven.
Lastende en beveelende, dat met opzigte tot de hiervooren gelegde belasting op de Slaaven, door alle de daaraan onderhevige Persoonen exacte opgave van het getal van zoodanige Slaaven als zy op den laasten December 1810 zullen bezitten, gesterkt met Eede, in maniere hierna gemeld, zal moeten worden gedaan, welke opgaven de gemelde Persoonen voor den 1ste Mey 1811 ten Comptoire van de respective Ontsangers zullen moeten inleveren of verzorgen; zullende deze opgaven alleen voor zoo veel die der Slaaven aangaat, door den druk publiek gemaakt worden.
Lastende en beveelende wy dat alle Persoonen in deze Colonien zonder eenig uitzondering, het zy dezelve aan de hiervoor bepaalde geclassificeerde belasting onderhevig zyn dan niet, moeten verklaaren, tot welke Classen dezelve behooren en voorts te gelyker tyd onder Eede naar hunne beste wetenschap declareeren, dat het grosse beloop van derzelver Revenuen of het grosse montant der Revenuen gemaakt door de Firmas of Compagnieschappen in de Negotie of andersints, welke zy representeeren, over den Jaare 1810 niet excedeerd de hoogste Som van de Classe, waartoe dezelve zullen verklaard hebben te behooren, ofte, (zoo zulks het geval mogte weezen), dat zy in het geheel daarin niet vallen, doordien zy geene zoodanige Revenuen als vooren gemeld, hebben genoten, ofte dat die de somma van twee duyzend Guldens niet te boven gaan; doch worden by dezen van de verpligting der Eeds prūstatie geëximeerd, alle die geenen, welke zullen verklaaren tot de hoogste Classe te behooren, en als zoodanig hun aandeel in deze belasting betaalen.
En zullen de verschillende beëedigingen, hiervooren gemeld, moeten worden afgelegd in handen van de Gouverneur over de beide Rivieren, of van den Commandeur van Essequebo, een der Raaden van Politie of wel in handen van de Burger Majoors of Capteinen in hunne respective Divisien, ten welken einde zoodaanigen van de genoemden, als niet reeds gequalificeerd zyn, door den Hove van Politie daartoe speciaal worden geŠuctoriseerd by dezen.
En is wyders vastgesteld en bepaald, dat de behoorlyke Attestatien van het afleggen der voorschreeven Eeden ondertekend door de geenen in wiens handen zoodanige Eeds prūsatien respectivelyk zyn geschied, ter zelver tyd met de hier voor gemelde opgaven en verklaaingen [sic - verklaaringen] aan de respective Ontsangers ten hunne Comptoire zullen worden geproduceerd voor den 1ste Mey 1811, en dat voorts by het produceeren aan dezelve ten Comptoire van de Ontsangers, Ingevolge voornoemde opgaven en verklaaringen, door alle Persoonen aan de voorz: belastingen onderhevig, betaaling zal moeten gedaan worden van hun aandeel in gezegde belastingen in Contante Gelden of goede Wisselbrieven ten genoegen van de respective Ontsangers, alles voor den 1st Mey 1811.
Zullende die geenen, welke nalatig zyn (een ieder in deszelfs respect) hunne voorgemelde Opgaven, Attestatien en Verklaaringen te produceeren, en de respective Belastingen hiervooren bepaald te betaalen, in maniere en binnen den tyd, hierboven gestatueerd, gehouden zyn, dadelyk naa expiratie van dezelve tyd, naamentlyk wat de Slaaven betreft, ten Comptoire van de respective Ontsangers betaaling te prūsteeren (gelyk zy ook alfdan in de boeken aldaar gedebiteerd zullen worden,) voor al zulk getal Slaaven, als waarvoor zy volgens hunne laatst gedaane opgaven, betaald hebben, en dat wel pro rato van Drie Guldens Tien Stuivers per kop, en met byvoeging van zoodanig eene additioneele somma als een vierde van het geheel hunner laatstgedaane opgave uitmaakt; mede gerekend tegens Drie Guldens Tien Stuivers voor ieder Slaaf; - terwyl die geenen, die niet mogten bekend staan op de Boeken der respective Ontsangers en nalatig blyven hunne opgave van Slaaven, in maniere hiervoor bepaald, te doen, betaalen zullen Vyf Honderd Guldens aan de Colonie Cas.
En voor zo veel aangaat de belasting op Inkomsten by Classen, zullen de nalatigen ten dien opzigte, naa expiratie van de gestatueerde tyd voormeld, dadelyk ten Comptoire van den Ontsanger betaalen de hoogste somma by de laatste Classe bepaald, naamentlyk f 4000, met de nagemelde 10 per Cent verhooging.
En is laatstelyk nog vastgesteld, dat tot het ontvangen van alle de voormelde Belastingen en Opgaven ten Comptoire van de respective Ontsangers zal worden gevaceerd van 1ž January tot den 1ste Mey 1811, aale dagen van 9 Uuren s'morgens, tot 1 Uur naa den middag, uitgenomen alle Zaturdagen en Zondagen.
Buiten en behalven de voorafgaande Ordinaire Belastingen en de exemptie gelden te betaalen door die geenen welke geene werklyke dienst doen in de Militie ingevolge Publicatie van den Hove van Politie de dato 19 Augustus 1809, en de betaaling van welke exemptie gelden, op de wyze by gem: Publicatie vermeld, by wyze van eene Speciaale Colonie belasting voor het aanstaande Jaar, deeze gecombineerde vergadering op nieuws heest goedgevonden te approuveeren, -- insgelyks de navolgende lasten aan de Colonie moeten worden betaald, als:-
1ste. Een Coloniale Belasting van Vyftig Guldens voor ieder Pyp Madeira of andere Wyn in fust en na rato voor ieder grooter of mindere quantiteit – en van Een Gulden per dozyn op alle Wyn in flessen, bunnen deeze Colonie geimporteerd wordende – welke beide belastingen zullen moeten betaald worden ten Comptoire van den Collector van Zyn Majesteits Customs (die aangenomen heest dezelven ten behoeve der Colonie te incasseeren) en zulks sub pÏne van Eene Boete van Vyf honderd Guldens telkens aan de Colonie te verbeuren wanneer eenige Wyn, als voorschreeven, zal bevonden worden te zyn geland zonder dat deeze Coloniaale Belasting betaald, of behoorlyke Securiteit voor de betaaling dervelve ten genoege van den Collector voornoemd zal zyn gesteld; - Zynde voorts met Concurrentie van den Heer Gouverneur vastgesteld dat geen Schip of Vaartuig, Madeira of andere Wyn, 't zy in fust, 't zy in flessen, aanbrengende zal ingeklaard kunnen worden, ten zy mede op het Manifest van de Cargo van zoodaanig Schip of Vaartuig van wegens den Collector voornoemd blyke dat deeze Belasting betaald is, of voor de betaaling derzelve Securiteit als voorm: is gesteld.
2de. Zullen alle Ongedomicilieerde Kooplieden, te weeten Schippers, Supercargas of anderen, die geduurende hun vertoef in deeze Colonie eenig Revenue komen te genieten, Sprüitende uit de Verkoop van Goederen of Koopmanschappen eene Coloniaale Belasting van Vyf per Centum op de Factuur van zoodaanige Goederen moeten betaalen; gelastende wy dierhalven dat alle zoodaanige Schippers, Supercargas of anderen die zulks aangaat, vóór hun vertrek van hier ten behoeve der Colonie, aan den Collector van Zyn Majesteits' Customs voornoemd, zullen betaalen de bovengemelde Tax op de Origineele Factuur voornd: die door hen zal moeten worden geproduceerd, of wel met Eede zullen moeten verklaaren (tot het afneemen van welke Eed den Collector voornoemd, mits deezen geauthoriseerd word) dat zy nog direct of indirect eenig zoodaanig inkomen geduurende hun versoef in de Colonie gemaakt of getrokken hebben; - en ingeval, 't zy by Attestatie van den Collector wegens het prūsteeren van dien Eed, of wel de quittantie voor de betaaling der gemelde Tax, niet ter Secretary geproduceerd word, zal aan zoodaanig Persoon door den Secretaris geene Pas om uit de Colonie te vertrekken worden afgegeeven.
De Schippers of Supercargas van Americaansche Vaartuigen zyn niet begreepen onder die geenen welke de gem: Tax onderheeving zyn, uit hoofde van de Zwaare Rechten die zy reeds aan de Land's Kas betaalen.
3de. Zal de Tax van Twee en Twentig Guldens, alle Zes Maanden te betaalen voor Paasen of Permisse Billeten voor het ronddraagen ter Verkoop van Goederen ten platze lande en in de Stad en omstreek van Stabroek, by voortduuring betaalbaar blyven op de wyze en subject aan de PÏnaliteiten en Strassen bepaald by Publicatie de dato 17 December 1807 en de daarop gemaakte Ampliatie de dato 26 Jaunary van het Jaar 1808.
4de. Is verder gestatueerd zoo als gestatueerd word mits deezen dat in 't vervolg alle Eigenaaren van P????? in deeze Colonie, zonder uitzondering hoe ook genaamd, zullen moeten betaalen een Coloniaale belasting van Twee en twentig Guldens voor ieder Paard waarvan zy Eigenaar zyn: - blyvende mits dien alle exemptien van het betaalen dier Belasting welke voorheen p???s hebben gehad, ingetrokken.
En tal voorts door alle Ingezeetenen zonder onderscheif of uitzondering, 't zy dezelven op Plantages of elders binnen deeze Colonie woonachtig zyn, moeten betaal worden eene Belasting van Vyftig Guldens voor ieder Rytuig op twe wiele en van Een Honderd Guldens voor ieder Rytuig op vier wielen, respectivelyk in hun bezit; - Welke Belastingen op Paarden en Rytuigen zullen moeten betaald worden ter Comptoire van de respective Ontvangers der Colonie Kas op of voor den 1ste Mey 1811, - ter gelyker tyd met de Belastingen op Slaaven en Revenuen hiervooren omschreeven; zullende mitsdien in de opgaaven wegens Slaaven en Revenuen, mede onder Eede verklaard moeten worden het getal Paarden, of Rytuigen welke die geenen door wien zoodaanige opgaave word gedaan op 31 December 1810 zal bezeeten hebben.
En Naadien de buitengewoone Onkosten veroorzaakt door de laatst gedaane Bosch Expeditien uit de Coloniale belastingen over het teegenswoordige Jaar moeten gevonden worden, - Zoo is 't dat wy hebben goedgevonden en verstaan om, in plaats van het Hoofd of Colonie Ongeld op Slaaven te verhoogen, als eene min ongelyke wyze van de daartoe genoodigde Som te heffen, over dit Jaar nog de naavolgende Extraordinaire Belasting te bepaalen; - Lastende en beveelende overzulks als volgd; te weeten:-
In de Eerste plaats. – Dat door of van wegen ieder Eigenaar, Huurder of Bezitter van eenige Plantagie of Plantagien binnen deeze Colonien of derzelver districten, ten behoeve van de Colonie zal betaald worden als volgd:-
Twee Stuivers op ieder Honderd Ponden Suyker gemaakt van 1ste January 1810 tot 31 December 1810, beiden inclusief.
Twaalf Stuivers op ieder Honderd Gallons Rum, gemaakt als boven.
Tien Stuivers op ieder Honderd Gallons Molassen, gemaakt als boven.
Vyf Stuivers op ieder Honderd Ponden Koffy, gemaakt als boven.
Neegen Stuivers op ieder Honderd Ponden Catoen, gemaakt als boven.
En Vyf Stuivers op ieder Honderd Bosschen Banannen geduurende de voorschreeven tyd verkogt; - alles te bepaalen by de Eeds verklaaring van den Eigenaar, Huurder, Bezitter of Administrateur van de Plantagie alwaar zoodaanige Producten gemaakt of van welke zoodaanige Banannen verkogt zyn; - met deezen verstande, dat de hiervooren gemelde Tax op Molassen niet zal betaald worden van zoodaanig Molassen als welke door den Planter geduurende de voorschreeven tyd tot het maaken van R[illegible] zyn geemployeed geworden; zullende mitsdien in de opgaven welken als hiervoor vermeld voor den 1ste Mey 1811 ten Ontvanger's Comptoire door alle Eigenaar, Huurder, Bezitter of Administreteur [sic] van eenige Plantagie of Plantagien moeten gedaan worden insgelyks verklaard worden de Producten op zoodaanige Plantagie op Plantagien binnen den voorschreeven tyd gemaakt, en het getal Bossen Banannen van dezelven verkogt.
En in de Tweede plaats. – Dat alle die geenen die aan de hier voor gemelde Belasting op Revenuen onderheevig zyn zullen moeten betaalen eene additie van 10 per Cent op het montant van de belasting reeds door hen respectivelyk ingevolge de hier voor geinfereerd classificatie te betaalen.
Zullende voorts deeze twee laarst gemelde Extraordinaire Belastingen op Producten en Revenuen, ter respective Coloniale Ontvangers Comptoiren moeten bepaald worden ter gelyker tyd en in voegen als omtrent de overige hierin vermelde Belastingen bepaald is.
En word al wyders mits deezen gestatueerd dat by gebrek aan betaaling van eenige der hier voor beschreevene Belastingen die betaaling volgens gewoonte by Parate Executie zal worden gercouvreerd.
Gelastende voorts dat de hiervoor gerequireerde opgaaven wegens Slaaven, Revenuen, Paarden, Rytuygen en Producten, op de volgende wyze respectivelyk zullen moeten worden ingerigt.
IK Ondergeteekende verklaar met Solmeneele Eede, naar myn beste kennis en weetenschap, dat'er op den 31 December 1810 niet meer dan [blank] Slaaven, zonde onderscheid, waren toebehoorende tot, of werkende op de Plantage [blank]
Dat ik op den 31 December 1810, in het bezit, was van niet meer dan [blank] Rytuig met Twee Wielen, [blank] Rytuig met Vier Wielen, [blank] Paard.
Dat'er op de gemelde Plantage tuschen den 1ste January 1810 en den 31e December 1810, beiden incusief niet meer gemaakt zyn den –

                   

Ponden (Holland's gewigt) Suyker.

 

Gallons Rum.

 

Gallons Molassen.

 

Ponden (Holland's gewigt) Koffy.

 

Ponden (Holland's gewigt) Cattoen.

En dat'er an ged: Plantagie geduurende de voormelde tyd niet meer dan [blank] Bosschen Banannen zyn verkogt geworden.
*

BeEedigd voor my den

(*) Op deeze plaats moet ingevuld worden of de Persoon welke deeze opgaaf doet eenig Revenu in of van deeze Colonien genooten heest uit eenige andere oorzaak spruitende dan die op het Revenu waarvan ingevolge de Publicatie van den den [sic] Hove tot het heffen de Coloniale Belastingen over den Jaar 1810, geene Belasting behoeft te worden betaald; en zo ja, tot welke Classe dat Revenu behoord, &c.

IK Ondergeteekende verklaar met Solemneele Eede dat het grosse beloop van het Revenu door [blank] gemaakt; spruitende uit eenige andere oorzaak dan die van het Revenu van welke, ingevolge s'Hofs Publicatie tot het heffen de Coloniale Belastingen over den Jaare 1810, geene Belasting benoefd te worden betaald, geduurende het ged: Jaar 1810 niet excedeerd de hoogste som van de [blank] Classe.
Dat [blank] op den 31 December 1810 niet meer bezat dan [blank] Slaav, [blank] Rytuig met Twee Wielen, [blank] Rytuig met Vier Wielen, [blank] Paard.
BeEedigd voor my, den [blank]

Zullende gedrukte exemplaaren van deeze opgaaven in blanco door den Colonie Secretaris aan de Burger Majoors en Capteins in de respective Districten worden toegezonden, om te worden ingevuld door die geenen welke de voormelde opgaaven moeten doen, met last op dezelve Burger Majoors en Capteins van toe te zien dat dezelven behoorlyk ingevuld, zy door die geenen welke zoodaanige opgaaven voor hun zullen komen Beedigen.
In het district van Stabroek en aan het Fort Eiland, zullen de ged. opgaven in blanco, ter respective Ontvangers Comptoiren te bekomen zyn.
En op dat niemand eenige ignorantie hiervan zoude kunnen pretendeeren zal deeze worden gepubliceert, geaffigeerd en Rondgezoden.
Aldus gearresteerd in Onze Jaarlyksche gecombineerde Vergadering den 5de December 1810, en gepubliceerd op den 31ste derzelve Maand.
H. W. BENTINCK.
Ter Ordannantie van den Hove,
C. T. TINNE, Sects.

PUBLIC VENDUES.

[right pointing hand icon] The Vendue of RICHARD JONES Esq. q.q. will take place on Monday next the 14th Instant, and not on the 21st as before Advertised.

On Monday the 28th inst. at the Vendue Office, by Order of COLIN ELDER, the half Lot No. 86, North Dam, Stabroek, with the Dwelling House thereon 28 feet by 14 feet, with a good side Building, Kitchen, Oven and Necessary, the half Lot being newly railed in and in good Order with Garden &c. it would answer any person well, who wished for a retired residence after the hours of Business.
Jany. 8th. KINGSTON & MCBEAN.

On Wednesday the 30th January at the store of JOSEPH HILL. - Printed callicoes, muslins, table cloths, towels, chintz furniture, checks, Irish linens, platillas, britannias, sheeting, huckaback, pocket handkerchiefs, Negro cloathing, flannel, green baize, bed tick, romal and Madras handkerchiefs, coloured nankeens, granderels, shirting callicoes, coats, coatees, black silk and other vests, trowsers, jackets, cloth pantaloons, shirts, hosiery, silk and cotton umbrellas, hats of every kind, saddles, bridles, japan and tin ware, ironmongery, tripe, tongues, hams, cheese, butter, potatoes, split pease, soap, candles, Madeira onions, vinegar, paint and lamp oil, white lead and other paints, hoes, shovels, cutlasses, cogniac brandy, perry, porter and ale, black pepper, loaf sugar, raisins, currants, tea, spices, powder and shot, broad cloth, jewellery, London boots and shoes, glass and earthen ware, bar iron of various kinds, puncheon hoops, &c.
January 8th. KINGSTON & MCBEAN.

SECRETARY'S OFFICE,
DEMERARY.
 

THIS is to inform the
Public, that the follow-
ing Persons intend
quitting this Colony;-

VAN HET SECRETARY
deezer Colonie word gead-
verteerd dat de volgende
Persoonen von voorneemen
zyn van hier na elders te
vertrekken, viz;

 
John Foal, in 14 days from the 14th Decb.
Aaron Bryant, in 14 days or 6 Weeks, from Dec. 24.
A. De Rick, in 14 days, from 27th do.
Isaac Lazarus, in do. from 28th do.
P. C. Mickerts will send to Berbice, in 14 days from 2d January 1811, a Negro Woman named Phillis, the property of A. G. Burmester.
Jane Wise, in 14 days, from the 2d January 1811.
P. L. Monier, in 14 days or 6 weeks, from Jan. 4th.
Mary Lynch, in 14 days, from the 5th January.
A. TINNE, senior Clerk.

JOSEPH PAXTON.
HAS just received per Ship MARY, Capt. FERGUSON, from Liverpool, the following Goods, which he will sell at the Store adjoining the Druggist's Shop of JOHN LEWIS Esq. very cheap for immediate payment, viz: -
[first column]
New Cork butter in half firkins,
Yorkshire Hams,
Hung beef,
Tripe in Jars,
Single and double Gloucester cheese,
Mess beef and pork in half barrels,
Onions in hampers,
Mustard and Vinegar,
Sallad oil, and pickles,
Raisins and currants in jars,
Turkey figs in do.
White wine and brown stout Vinegar,
English sweet meats assorted,
Almonds in boxes,
Soap and Candles,
White, Yellow and red Paint and paint oil,
Green do. in small pots,
Gentlemens fine black, blue, bottle green, and fancy Coats, and coatees,
Do. Black florentine and Marseilles Vests.
Do. cassimeres and Stocking nett Pantaloons,
[second column]
Do. white & striped Jean trowsers,
Glover's best Hessian and Jockey boots,
Do. mens laced, ancle and dress shoes,
Ladies half boots, Morocco kid, and cream coloured shoes,
Jean and black Velvet,
Gentlemens fine black and drab beaver hats,
Do. silk do.
Boy's and Girls do.
Servants Glazed do.
Negro hats,
Stationary assorted in trunks
Superfine broad cloths assorted,
Cotton braces,
Linen and cotton checks,
Pullicat and Madrass handkerchiefs,
White Lining Calico,
Corded dimity,
Check shirts,
Nails assorted from 4dy to 30dy.
Earthen ware assorted in crates,
[end columns]
An Elegant PIANO FORTE with additional keys and Dampers, Pedal highly ornamented.
American-Street, 5th January 1811.

ON SALE
THE CARGO of the Schooner SALLY, Capt. DAVIS, from Portsmouth, N.A. viz: -
Lumber,
Staves, R. O. and W. O. Shooks,
Scale and Cod Fish,
Corn, Sheep, Turkeys.
CHORLEY & COOK.
Jany. 7th, 1811. J. H. ALBOUY & Co.

LOST.
BY the Subscriber, two Notes of hand drawn by H. F. SLOANE and WILLIAM JEFFERY Esqrs. dated the 25th day of October 1810, one for Fifty Joes and the other for Twenty-five Joes, also a Note of WILLIAM JEFFERY's for Four Joes, all in my favour. A great obligation will be conferred and a Reward paid to any Person who has found or may find the said Papers, on delivering them to ALEXr. REITH Esq. in Stabroek, or to me at the Post Morocco. Mr. SLOANE and Mr. JEFFERY are requested to refuse paying the Notes, should they be presented, as they are not endorsed by me.
Demerary, 7th January 1811. H. K. LINAU.

ABSENTED himself from the Subscriber on the 1st instant a Negro Man named TOM, well known as a Pilot. - All Persons are forbid harbouring or employing the said Man and Masters of Vessels from taking him off the Colony, as the Law will be rigidly enforced against such offenders.
Jany. 7th, 1811. WILLIAM GIBSON.

RUNAWAY from the Subscriber, a Negro Boy named LIVERPOOL, well known about Town, and has got sore on both feet with cloth round them. Whoever will apprehend and bring him to the Subscriber on Lot No. 4 in Kingston, shall be Rewarded for their trouble.
January 8th, 1811. THOS. RIDING.

The new Ship Perthshire,
Capt. JOHN McKINLAY.
Now in Berbice River, will be down here in a few days to load immediately for GLASGOW.
She has on board a Cargo of best Newfoundland Cod Fish, which will be sold at a moderate price for prompt Payment.
FRASER, CAMPBELLS & Co.
Cumingsburg, 8th January 1811.

DRIFTED.
FROM the the [sic] Ship AURORA, laying at Berbice, a new Six Oared PINNACE, 21 feet long, Carvel built with White Bottom and Black above, Yellow moulding, swivel stock in the bow and is supposed to have been seen towed in here a few days ago. Whoever can give information of the above Boat will be handsomely rewarded by applying to Messrs. FRASER, CAMPBELLS & Co. and if found in the possession of any Person or Persons after this public intimation he or they will be prosecuted as the Law directs.
MALCOLM McDOUGAL.
Cumingsburg, 8th January 1811.

DEMERARY FERRY.
WHEREAS, it appears to the Undersigned that by giving credit to Passengers crossing the Ferry, it has put it out of their power to fulfil their engagements.
They hereby make known, that in future, no person will be allowed to pass the Ferry without immediate payment, (except those who have contracted by the year, who are also requested to call and pay their respective contracts; and renew the same before the first day of February next, otherwise they will be considered as not to have contracted any longer.)
And all those indebted to the Ferry, are requested to call and make payment of the same before the 31st inst. in order to avoid disagreeable measures which must inevitably ensue.
LELYVELD & Co.
January, 5th 1811.
[Transcriber's note: this advertisement did not appear in an earlier issue.]

DEMERARY FERRY.
ALZO het aan de Ondergeteekenden gebleeken is dat het geeven van Credit voor het Overwaaren, hun zelve zoude buyten staat brengen aan hunnen engagementen te voldoen.
Zo is dienende dat nu voortaan niemand zal overgevaaren worden zonder directe betaaling (hiervan uytgezondert de zodanige welke by het Jaar geaccorderd zyn. Dewelke egter ter gelyke tyd ook verzogt worden, betaaling te komen doen, en hunnen Contracten te komen vernieuwen, voor Primo February aanstaande, - alzo anders naar dien tyd niet meer zullen geconsidereerd worden als te hebben gecontracteerd voor het vervolg.
En worden alle die geenen die aan het Veer verschuldigd zyn, verzogt voor ultimo deezes betaaling te komen doen, ter voorkoming van zodanige onaangenaamheeden welke uyt nonbetaaling zoude kunnen proflueeren.
LELYVELD & Cq.
Ferry, 5de January, 1811.
[Transcriber's note: this advertisement did not appear in an earlier issue.]

Plantains for Sale.
Any Quantity will be deliver Weekly at a moderate price. Application to be made on Plant. Perseverance, Canal No. 3. January 7th, 1811.

RUNAWAY from the undersigned on the 1st January, without any known cause whilst sent upon a message, a Negro Man named WAKENAM. Whoever will bring him to the Subscriber shall receive a Reward of ONE JOE.
January 8th, 1811. JAMES CAMPBELL.

A Cooper Wanted
ON HIRE.
Apply to the Printer. – Demerary, 8th Jany. 1811.

Sheet Almanacks,
For the Present Year.
ON SALE at the ROYAL GZETTE OFFICE.
Demerary, 8th January 1811.

Average Cash Prices of Produce in Stabroek this day.
Cotton - 15 to 15 1/2 stivs. Sugar - 3 1/2 to 4 stivers.
Coffee - 7 to 7 1/2. Rum (C.P.) - 20 to 22 1/2

The three-masted Schooner Packet Dispatch, came in on Sunday with the Mail due for November. She brings no News of so late a date as we were previously in possession of.

The Mail for Europe will be closed at the Post Office at twelve o'clock to-morrow, and the Packet will sail in the Afternoon.

A dreadful occurrence has taken place at Cork. – Three houses in Brandy-lane were on the 3d November, blown up by gunpowder. The houses were burned and 21 persons perished by the explosion. It is supposed that some persons were drying gunpowder in one of the houses, and that a candle being brought too close to it, caused the dreadful explosion.

At the recent sales at Bayonne, of the American cargose sequestered in France, cotton wool sold as high as a dollar per pound, logwood solt at 275 dollars per ton, and other articles in proportion; the goods were delivered to the purchasers duty free.

The gallant King of SWEDEN made his escape from the Continent in an American vessel – He was soon afterwards received on board the Ruby, and from thence put on board Sir JAMES SAUMAREZ's ship, the Victory. Sir JAMES dispatched his MAJESTY to England in the Tartarus.

We are requested by a correspondent to insert the following: -
Considerations regarding the loss of Merchant Seamen by Fever

The loss of Seamen to our Merchant service from sickness on board the Ships lying in the Rivers of these Colonies, and at a time too when the Inhabitants on shore are generally healthy, is a circumstance which deserves a most serious consideration and demands every possible enquiry to ascertain the causes which operate to destroy so many useful and highly valuable Men, as are occasionally carried off by fever in the course of one sickly season. - At this time the Shipping is very unhealthy, and it appears that the rainy season, the most favourable to the Inhabitants on shore, is the most unhealthy to the Seamen on board Ship.
That Men who are in the daily habits of hard labour, and who expose themselves carelessly to every vicissitude of heat and cold, should get fever in a climate like this, is not to be wondered at. But it does not appear that they suffer us much while discharging their outward cargoes, as while taking in for a homeward voyage.
From this we are naturally led to conceive that not mere fatigue alone, and even the changes from heat to cold, are necessary to produce fever among the Seamen, but that the impure air which they breathe while employed in stowing the Ship, and generated by uncured sugars, wet cotton bags, and coffee perhaps not thoroughly dried, is the principal active cause of fever - and when we add too, that in a rainy day in this country, the naturally heavy unelastic atmosphere of the Climate is hardly equal to displacing the artificial impure air generated by such a combination of unwholesome smells.
But if this impure air cannot be displaced, might it not be changed by the introduction of nitrous gas? - This is a question which hardly admits of a doubt, and which most certainly deserves a trial.
The introduction of this practice of fumigating Ships in His Majesty's Navy has saved, it is said, many useful men, and as it can be adopted with perfect safety, it ought to be adopted upon every principle of humanity. At the same time, it is submitted to the Merchants and Captains loading their Ships, whether they should not more generally employ Negroes in the more laborious part of stowing the hold, and it is presumed that this is practicable under the direction of one of the crew, and altho' the whole of the Ship's crew were necessarily kept below to direct the stowage, they would not be by any means so liable to get fever, when not fatigued by hard labour as under the influence of that cause which is known to induce fever - namely, fatigue.

LOST by Mr. RUTHERFORD'S Boat Captain, between Demerary and Mahaica, the Register of the Schooner PhÏnix of Nicaris – A Joe Reward will be given on its deliver to him, or
Jany. 1st. 1811. HENEAGE WILLIAMS.
[Transcriber's note: this advertisment did not appear in an earlier issue.]

STABROEK: Printed and Published
EVERY TUESDAY AND SATURDAY AFTERNOON
By Edward James Henery.
 


Created: 22 June 2011   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow