Essequebo and Demerary Gazette 1804 March 17

Home
Background
Description
Transcripts
Indexes
Search
Assist
Discuss
Images

Ao. 1804 )

The

( No. 64.

 

Essequebo and Demerary

 

 

Gazette.

 

 
Saturday, the 17th of March.

PUBLICATIE. [heading]

Wy Mr. M. LaMaison, Vice-President in den Hove van Crimineele en Civiele Justitie der Rivier en onderborige Districten van Demerary doen te weeten:
Dat de tyde der Zitting van de Commissorialle Vegadering, welke op Maandag den 2de April 1804. zoude hebben plaats gehad, uit hoofde der tuschenkoomende Feest dagen is uitgesteld tot op Dingsdag den 3 April aanstaande, waarnaa oon ieder dien het aangaat, zich zat kunnen reguleeren.
En opdat zulks tot kennisse van een ieder koome, is deze gepubliceerd en gea[umlaut]ssigeerd, daar en zoo het behoort, en te geschieden gebruskelyk is.
Actum op de Hoofdplaats Stabroek dezen 15 maart 1804.
M. LaMaison.
Ter Ordonnantie van dezelve
P. C. Ouckama, Secretaris.

Uit naam en van wegens den Edelen Achtbaaren Hove van Justitie der Rivier en onderborige Districten van Essequebo wordt aan een iegelyk daar by belang hebbende bekend gemaakt dat uit hoofde van het invallende Paasch Feest de Rolle of Zitting van Heeren Raaden Commissarissen is bepaald op den 9 April eerstkoomende [large blank] En wyders dat welgemelden Hove op Reces tot afdoening van Zaaken gescheiden is tot op den 10 daaraan volgende.
Actum ten Hove van Justitie den 10 Maart 1804.
A. van Ryck de Groot, Secretaris.

BEKENDMAAKINGEN, Van de Secretary. [heading]

Secretary's Office, 16th March 1804.
Notice: - Any Person or Persons having demands against F. D. Horsham, (formerly a resident in Essequebo, but now in the island of Trinidad,) are requested to render the same to Mr. Richard Hinkson, in Essequebo, in the course of six weeks, He the said Mr. Horsham having ordered his Property to be sent out of the Colony, to him.
J. C. Stadtman, Sworn Clerk.

Alzoo de Heer Alexander William Cozier, minderjaarig Jongman, geboren te Barbados, geassisteerd met des zelft Moeder Mary Cosier [sic] ter eenre EN Mejuffrouw Elisabeth Runnels meerderjaarige Jonge Dochter, geboren binnen deze Colonie ter andere zyde van voorneemens zyn met elkander een wettig Huwelyk aantegaan, zoo als dezelve dan ook op den 9de Maart 1804 voor heeren Raaden Commissarissen uit den Edelen Achtbaaren Hove van Justitie deser Rivier in ondertrouw zyn opgenomen, zoo wordt zulks mit dezen aan elk en een regelyk gea[umlaut]dverteert, ten einde die geenen, welke vermeenen zich tegens dit voorgenomen Huwelyk te kennen opponeeren, zulks in tyds ter plaatze, waar zulks behoor, te doen
Actum ter Secretary van Rio Demerary dezen 11 Maart 1804
In Kennisse van my J. C. Stadtman, gezw. Clercq.

Alzoo de Heer M. J. Verroen, Procureur vor den Edelen Achtbaaren Hove van Justitie alhier met deszelfs Huisvrouw voorneemens is trinnen den tyd van vier weeken, als mede de Heeren J. P. Jourdan, Med. Doctor James Steward, Aron Sobre, Francis Arthur, Thomas Jones en James Harrison binnen den tyd van veertien dagen van hier te vertrekken, zoo wordt mits dezen aan elk en een iedelyk bekend gemaakt, ten einde die geenen, welke iets van hun te pretendeeren hebben of an hun verschuldigd zyn, hunne pretensien te koomen voldoen, of hunne schulden te betalen ter hunner Domicilium of wel ter Secretary alhier, worden die geenen, welke eenige Processtukken in handen van gem Heer M. J. Verroen, of de gewezen Paradys & Verroen gegeeven hebben, verzogt dezelve zoo spoedig mogelyk te koomen afhaalen, voorts dat he Heer M. Mark voortaan zyn Domicilium citandi & executandi heeft op deszelfs Plantagie de Paerel in de Boven Rivier.
Actum ter Secretary van Rio Demerary, dezen 8 Maart 1804
In kennisse van my J. C. Stadtman, Gezw. Clercq

PUBLICK AUCTIONS. [heading]

The Commissary of the Vendue advertises, that on Tuesday the 30th Instant, at 10 o'Clock, will be Exposed for Sale, with the Approbation of His Honor Lieutenant Governor Nicholson; - Five Hundred barrels of Flour, out of the King's Stores, Payment for which, will be received in Cash or good Rum at Market Price and Proof, deliverable at the Commissary's Stores, free of any Expences.
Demerary, 17th March 1804. E. N. Wichers.

The Commissary of the Vendue advertises, that on Thursday the 22d Inst. will be Exposed for Sale to the highest Bidders, by Order of Messrs. I. S. Masse & I. P. Bischop, Executors to the Estate of A. P. Deurwarder deceased; - Three Negro Men, Three Women and a Child.
Demerary, 17th March 1804. E. N. Wichers.

The Commissary of the Vendue advertises, that on Wednesday the 28th Inst will be Exposed for Sale to the highest Bidders, at the Store of Messrs McInroy, Sandbach, McBean & Co. - Prime Irish beef and pork, Irish butter, candles, soap, &c.
Demerary, 17th March 1804. E. N. Wichers.

The Commissary of the vendue advertises, that on Monday the 2d of April, will be Exposed for Sale to the highest Bidders, by Order, and at the Store of Mr. Paul Smith, the following Articles, viz: Mess and cargo pork in barrels and half barrels, mess and cargo beef in barrels, rounds beef in tubs, butter in kegs, cheese and bread, Pilot bread in barrels, cod fish in hogsheads and boxes, mould candles, lamp oil, red oak staves, boat oars, &c
Demerary, 17th March 1804. E. N. Wichers.

The Commissary of the Vendue advertises, that on Friday the 6th of April, will be Exposed at Public Sale, to the highest Bidders, on Plantation Bel Air, situated on the East Coast, the following Articles of Furniture, &c. - A tea Urn, silver tea, milk and sugar pots, coffee do. different kinds of spoons, an oil & vinegar stand, an elegant plate with ornaments, compleat wine & beer glasses, rhenish, champaign & bourgoine do. cut decanters, rummers, 12 pair shades, 4 silver candlesticks, 8 double plated do 4 do. with shades for card tables, 7 lanthorns, gilt arms and shades, a pair of elegant looking glasses, a large ditto, a set of blue earthen ware, a do. desert, gold and white do. a do. brown & white do. an elegant white & gold tea set, a do. blue & gold coffee do. 2 mahogany orbs with copper hoops, a do. cooler with do. do a mahogany case with 12 bottles, blue wash hand basons, 3 elegant lanthorns with copper chains, two back-gammon tables, 4 card boxes, 4 silver salt cellars, 4 plated do, 4 silver waiters, a large japan turtle dish, a do. blue fish do., a patent coffee pot, a Phaeton and two Horses, different fine cattle, 30 sheep, small whist tables, 10 dozen knives & forks, 12 desert spoons, 12 do. larger, 1 spy glass, different mahogany bedsteads with elegant curtains, feather beds, matrasses, pillos &c. a Lady's elegant mahogany cabinet or ward robe, a mahogany writing do. 2 D end tables for 18 Persons, a square ditto for 14 do., an elegant side board, two mahogany card tables, 2 do. tea do. tow do. with drawers, a Lady's writing Secretaire, 2 sophas, 12 elegant chairs, two arm do., twenty four mahogany do.,24 painted chamber chairs, 3 different arm chairs, one mahogany night table, 6 chamber glasses, 1 mahogany bureau with drawers, 1 wash hand stand, 12 crab wood chairs, 1 sopha and matrass, 2 small sophas, 2 Lady's mahogany writing desks, a mahogany stand with an 8 day clock which shews the day of the Month &c. an elegant Organ playing 50 Tunes, two very elegant globes, twelve very fine pictures, gilded frames, exhibiting different Sea battles and Portraits of the Heroes, 4 ditto do. a do. of Windsor Castle, 8 ditto Landscapse, 2 do. of the History of England, one compleat 6 oar'd Yacht in good Order, &c. &c.
Demerary, 17th March 1804. E. N. Wichers.

ADVERTISEMENTS. [heading]

The Undersigned, Receiver of the Government Chest requests all those who have been deficient in paying the Capitation Tax, for 1802, and in giving in their Returns for 1796 & 1802. (the time for doing which, having expired on the first of the present Month,) to attend at his Office as soon as possible for that purpose.
C. T. Tinne, Receiver.

Office of Ordnance, Demerary, 17th March 1804.
Wanted for His Majesty's Service, Cash for Bills of Exchange, drawn upon Messrs. Cox & Greenwood, Agents to the Royal Artillery, and Christopher Teesdale Esqr. Agent to the Corps of Royal Engineers, to the Amount of L 400 Sterling.
Sealed Tenders will be received at the Office, on Monday the 19th Instant, and the highest Exchange offered, will have the Preference. John Mead,
Store Keeper & Paymaster.

All those to whom the Estate of the deceased William Bower is Indebted, are requested to render their Accounts to the subscriber, before the last of April; and those Indebted, will please make Immediate Payment.
Pln. Chateau Margo, 17th March 1804. L. Cuming,
Executor.

The Subscriber intending to leave the Colony in April or May next, gives this Notice to all whom it may concern.
Demerary, March 17th 1804. Wm. Shanks.

NOTICE. [heading]
As the Subscriber intends to leave this Colony in the Month of May next, for Britain, he requests all those to whom he is indebted, to render their Accounts for Payment; and those who are indebted to him, to come forward and settle the same. - All Accounts unsettled by the first of May next, will on that day be put into the hands of his Lawyer, to be sued for, without respect to Persons.
Demerary, March 17th 1804. John Donaldson,

Uit Krachte van zekere bekomene Auctorisatie van den Edelen Achtbaaren Hove van Justitie zal de Ondergetekende Eerste Exploicteur dezer Colonie publicq by Executie verkoopen, ten Raadhuyze op de Hoofdplaatze Stabroek den 8 May eerstkoomende voor en ten behoeve van Fraser Littledale & Co. - Zekere Hout Grond bestaande in 2000 Akkers Land, Siberie genaamd, gelegen in deze Rivier, met deszelfs ap en Dependentlen, als mede ses stuks Neger Slaaven, ook aan dezelve Hout Grond behoorende, alles aankoomende H. van Lange. Die hierinne gading heest, kome ten dage voornoemd en doe zyn profyt.
Demerary den 17 Maart 1804. M. Smit, Eerste Exploit.

STRAYED. [heading]
Four Spanish Mules; - A handsome Reward will be given for Information where they can be found.
Demerary den 16 Maart 1804. Bruninghaus & Bergh.

GENUINE PORT WINE. [heading]
Just Imported, and for Sale by E. Sandiford, at the Store of Mr. William Hallstead, - a few Pipes of excellent Port Wine, for which, he will receive Produce in Payment.
Demerary, March 17th 1804.

NOTICE. [heading]
On Friday last early in the Morning, went out of the Subscriber's House, a New Negro Girl about six or eight years old, bought lately out of Mr. Bynoe's Cargo; as she has not yet returned, it is supposed she has lost her way. She talks very little, and has thick lips. She had on when she went away, a white linnen petticoat and a check Wrapper. - Any Person finding her is requested to send her home, and will be generously rewarded.
Demerary, March 17th 1804. J. Huiberts.

Runaway from the Subscriber, a Carboga Man named Apollo, he is a Native of these Colonies, and a Carpenter by Trade, speaks good English and is well known in the Colonies in general; he has a Mother and Sister living in the Town of Cumingsburgh, and also a Wife who resides in the yard where Mr. Forshaw occupies at present, and where likely he may me met with; All Persons are cautioned not to employ the said Man, as also all Owners or Masters of Vessels are forbid taking him off the Colony, or transporting him from one District to another in the said Colonies, and forbid harbouring him in any respect whatsover, as the Law will be rigidly enforced against such Offender or Offenders. - One Joe Reward will be given for apprehending said Man and lodging him in the Barracks and Two Joes Reward will be given to any Person who will give sufficient Proof, so as to bring the Offender or Offenders to legal Conviction. Thomas Ince, Residing on
March 17th 1804. Plantation Manville, Mahaica.

We the Undersigned, Masters and Agents for Ships, do agree to take in Produce at the following Rate of Freight, not being able from the increased Expence on Shipping to take it at a lower
Coffee in Bags, f 9 per Cwt.
Ditto in Casks, 11 per Cwt.
Sugar, 9 per Cwt.
Cotton in square bales, 2d 1/2 per lb.
Ditto in round ditto, 3d per lb.
Demerary, March 17th 1804.
John Scott, Ship Scarborough,
John Brand, Fame,
William Brand, Tiber,
Thomas New, Admiral Colpoys,
Henry Bond, Hortio,
James Bunderson, Comet,
Archilaus Ball, British Queen,
John Jackson, Feio,
Andrew Blackwood, Margaret,
William McBean, for Ships Duke of Kent, Neptune, and Sloop Gipsey
H. I. Underwood, for the Maria,
. . . . . . . . Bachalhae,
. . . . . . . . and Good Intent,
Rt. Hall, Fame,
Schwiers, Downer & Co. Irlam,
R. S. Turton, Favorite
. . . . . . . and Rebecca & Sarah.

FOR LONDON [heading]
The Ship favorite, J. Vollans Master, will sail with the first Convoy: - For Freight or Passage, apply to said Master, or
C. N. Huchot.
Who has for Sale, a few Hhds. building lime, and Gloucester cheese. Demerary, 17th March 1804.

To be Sold at Public Auction on Friday the first day of June next, unless previously disposed of by private contract; the House and Buildings on two lotts of Land in the New Town, the Property of the late John Weldon deceased. For particulars enquire of H. I. Underwood, q.q.
Demerary, 17th March 1804. Js. Cooper, q.q.

To be Sold on the most reasonable Terms, a quantity of excellent Grating Bars of different sizes. Apply to Robert McArthur, Plantation de Liesde, Wakenaam.
Essequebo, 10th March 1804.

Drifted, on the Night of the 13th Instant, from the Brig Good Intent, a large Punt with cross beams; - Whoever will give information where she is, or deliver her to the Subscribers, will be Rewarded.
Demerary, 17th March 1804. John Madden & Co.

For Sale: - A House Frame of green heart wood, 40 by 20 feet, one story and a half high, with Blocks thereto belonging of nine feet long. Also the Concession No. 103, situated in Cumingsburg, which is newly pailed round; - For Particulars, apply to the Printer, or the Subscriber.
Demerary, 17th March 1804. J. de Rooy.

De Ondergetekenden hebben gemeend het Publicq te moeten adverteeren, gelyk zyn adverteeren by dezen, dat zy geen van beiden Houders zyn van de Procuratie van den G. F. H. Milborn, zoo als abufif de Courant van den rode dezer staat gementioneerd.
Stabroek den 17 Maart M. J. Verroen.
1804. Wm. Van Dura.

Just Imported in the Ship General Washington, Capt. J. Swart [John Swart – in Dutch version of advertisement], from Charleston, and for Sale by the Subscriber, in the House of E. Butler Esqr. On the front of Plantation Werk en Rust, Occupied by Messrs. Remy & Boter; the following Articles for immediate Payment, in Cash, Coffee, Sugar or Rum. – Beef, pork, sausages, beef sausages, butter, sweet milk and round cheese, flour, fat fish, stock fish, vinegar, sweet oil, paint and lamp oil, old hock and spa water, wax, spermacetie and tallow candles, castile soap, pickles in jugs and cases, preserved fruits in brandy, different sorts of sweet meats, Liqueurs, starch, hair-powder, pomatum, Eau de Cologne, Plantation and Carpenters tools, nails of different sizes, Gentlemens, Ladies and Childrens shoes, boots, gloves, hats, silk and thread stockings for Gentlemen & Ladies, broad cloths of different colours, muslins, muslinets, cambric, platillas, Dutch checks, Flemish linen, oznabrugs, Dutch linen, plumes, garlands, satins of different colours, ribbands and gauze, fans, all sorts of paint, beeds [sic] and all sorts of Buck Negotie [sic – no comma] garnets, glass ware, table knives & forks, pen knives, gold and silver watcches, Jewelery, tin ware, sewing silk and thread, fine long Dutch and Negro pipes and tobacco, all sorts of Medicines and other Articles
Demerary, 5th March 1804. Joseph Ceurvorst.
 

List of Runaway and arrested Slaves, on this 15th day of March 1804,

in the Stocks of Demerary.

Lyst der op heden den 15 Maart 1804, zig in arrest bevindende

Weglopper slaaven, in Rio Demerary.

Names.

Proprietors.

By whom brought.

Naamen.

Eygenaaren.

Aanbrengers.

Letty.

Haslin.

11th West-Indische Reg.

Jane Betsy.

Mr. Beresford.

Post Iveleary.

Feronika.

Van Well.

F. Kroll.

Jan.

Staunton.

Eigenaar.

Jeem.

Clark.

dito. [sic – Dutch]

Asking.

J. Freese.

Post Mahaica.

Calais.

J. Ogle.

Eigenaar.

Washington.

Idem.

Pl. Industry.

Cuffy.

Philips.

Ord. Fiscaal.

Jeem.

Miss Klizy.

Pl. Lesouveneur.

Calais.

Idem.

Idem.

Polly.

Hopkinson.

Robbinson.

Jack.

Scott.

Ord. Fiscaal.

Jack.

Mr. Fraser.

Idem.

Patrick.

Roose.

Schellingburg.

George.

Bruse.

De Dienders.

Cocoraco.

Canan.

Johnston.

Robbin.

Young.

Price.

Zeeman.

Van Laing.

Pl. Providence.

Stephen.

Idem.

Wussandt.

Mariamne.

Swenn.

Ouckama.

Harriott.

[blank]

Idem.

Cuffy.

Jan Henderson.

Eigenaar.

Tam.

Cadell.

Tredoux.

Robbin.

Meertens.

J. C. Schutz.

Bab.

Murrow in Mahaica.

Dienders.

Goodluck.

Runnels.

Labee van de Pl. Rome.

Mary.

Boon.

Paadevoort.

Sophia.

Juffrouw Luders.

Mevr. W. [?]letz.

William.

Wits in Barbados.

[?]. Cennedy.

Pieter.

Doctor Lucas.

F. Duberge.

Jack.

Heathcote.

Wussand.

Sch[?]ioe.

Philips.

Young.

Anthony.

Swalling.

Dienders.

Primo.

Franson.

Williams.

Adam.

Knight.

Carrington.

Richard.

Draiton.

J. Luthers.

Jeem.

Timmerman.

Pl. Lusurrust.

Goodluck.

Tappin.

Pl. Zan[?]heuvel.

Bab.

Macrae.

Pl. Elizabeth Hall.

Silvy.

Haar.

Idem.

Touloge.

Plettner.

Henry Waller.

Satick.

Du Frain.

Pl. Middleburg.

Elj.

Anna Fox.

H. Noltje.

Jan.

Russ.

Pl. Ruimveldt.

Prevent.

Haslin.

Urbanus.

Sam.

Latham.

King.

And Twenty-one New Negroes, the names of their Owners unknown.
Voorts een en twintig Nieuwe Negers, waarvan men de naamen der Eygenaar niet kan ontwaar worden
J. Runnels, Drossaart

Dooden. [heading]

Begraaven zedert den 9 tot den 15 Maart 1804.
Zeelieden.
Den 9 Maart. Een Matroos Dames Kriet, van het Schip M[illegible]rorie 16 Jaaren oud, geboren te Leverpool.
Den 13 Maart. Een Matroos Morphy Sannagen, van het Schip Minerva, geboren te Dublin, oud 14 Jaaren.
Militairen.
Den 10 Maart. Etiene D' Aile, Capt. by het 7de Batt Bataffsche Jaager, oud 45 Jaaren, gebooren in Frankryk.

Printed and Published by E. J. Henery, Stabroek.

 
Supplement
to the
Essequebo and Demerary
Gazette.

Saturday, the 17th of March.

Printed by E. J. Henery, Stabroek.

 
 


Created: 23 March 2005   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow