Essequebo and Demerary Gazette 1805 June 22

Home
Background
Description
Transcripts
Indexes
Search
Assist
Discuss
Images

Ao. 1805 )

The

Essequebo and Demerary

Gazette.

( No. 130.

 
Saturday, the 22d of June.

BEKENDMAAKINGEN, Van de Secretary. [heading]

Alzoo de navolgende Persoonen zig by Requesten aan den Edele Achtbaare Hove van Politie de Rivieren en onderhoorige Districten van Essequebo en Demerary hebben geaddresseerd, verzoekende om Brieven van Vrydom. als: - Tully Higgins, Inwoonder van Essequebo, voor de Mulattine Sally Kelly, hem in Eigendom toebehoorende. - De Neegerin Patience, geadsisteerd met G. A. de Villeneuve, voor haar zelve, bevoorens de Eigendom van W. D. Boon. –
Zo is 't, dat allen en een iegelyk, die eenig Recht of Pretentie op de Voornoemde Slaaven zoude vermeenen te hebben, by deezen worden geadverteerd, hunne Sustenuen daar van aan 't Commandement der Rivier Essequebo en ter Secretary van den Hove van Politie in Demerary, behoorlyk te koomen aangeeven, tusschen deeze en de aanstaande Sessie van welgemelde Hove die zyn zal in de maand July Eerstkoomende Zullende by faute van dien, op de gedaane verzoeken van de Requestranten worden gedisponeerd als bevonden zal worden te behooren.
Actum in Raade van Politie der Rivieren en onderhoorige Districten van Essequebo en Demerary deezen Eerste May 1805.
Ter ordonnantie van Welgemelde Hove.
P. F. Tinne Secretaris.

Alzo de Heer John Ryan van voorneemens is met het eerste vertrekkende Convoy, en Grace van de Lande binnen den tyd van Veertien Dagen van hier te vertrekken, zo wordt zulks mits deezen bekend gemaakt, ten einde die geenen, welke iets van hun te pretendeeren hebben, of aan hun verschuldigd zyn, hunne pretensien koomen ontvagen, of hunne Schulden betaalen, ter hunner Domicilium.
Actum ter Secretary van Rio Demerary, dezen 21ste Juny 1805.
In Kennisse van my J. C. Stadtman, gezw. Clercq.

Alle de geenen die Eenige Pretentien hebben of Schuldig zyn, aan den Beedel [sic] van wylen P. La Font, overleeden in de Colonie Essequebo, op de Plantagie Engel Rust, Wakkename Eiland, geleeve dezelve op en aan te geeven, binnen den tyd van Drie Maanden na dato deses, ter Secretary alhier, ofte ten Huise van de Heer Louis Favarger, in qualiteit als Executeur Testamentair in voorm: Boedel, of by zyn Procureur den Heer N. Rousselet in Stabroek, ten einde den Boedel zo spoedig mogelyk tot liquideteit te brengen.
Actum ter Secretary van Rio Demerary den 22ste Juny 1805.
In Kennisse van my C. A. Mathey, gezw. Clercq.

BEKENDMAAKINGEN van 't EXPLOITEURS COMPTOIR. [heading]

Op Dingsdag tweede July aanstaande, zal den Ondergetekende in desselvs qualiteit als St Eerste Exploiteur deeser Colonie, ten overstaan van Heeren Raaden Commissarissen by Executie Verkoopen, als volgt: - Ten behoeven van Hugh Wilson, een derde gedeelte van 't Huys op t' Lot of Concessie No. 19 en 20, geleegen op de Voorgrond van Plantagie Vlissengen, zyn de 40 voeten lang en 18 breed, twee verdiepingen hoog; als meede negtens op gem: Concessie een Agterhuys 32 by 15 Voeten, een en een halve Verdieping hoog, aankomende Robert Stephenson. - Idem ten behoeve van Wm. Brown, Drie Stuks Neegers genaamt Adam, Gibaralter [sic] en Waxton, aankomende R. Barnes.
Zo Iemand teegens deeze Verkoop eenig recht van Oppositie vermeenen zal te hebben, addresseere zig by den Ondergeteken de ingeschrifte, wanneer by den dag vav. Rechten beteekenen zal; En voorts die in 't bovengemelde gading vinden Mooge, vervoegenzig op voorschr: Daagen ten Raadhuyse op de Hoofdplaats Stabroek, en doen hun Profyt.
Actum Rio Demerary, deezen 21ste Juny 1805
Marts: Smit, St Eerste Exploiteur.

Vermogens Appoinctement door Zyne Excellentie den Heere Gouverneur dezen Colonie verleent, op de Requeste van Richardson Barrows Knight: - Worden door my Onderges: Exploiteur alhier opgenoepen en gedagvaard alle de Crediteuren van denzelven R. B. Knight.
Omme te compareeren voor Heeren Raaden Commissarissen uit den Ede: Achtb: Hove van Justitie op de Hoofdplaats Stabroek, zitting houdende tegens den Eerste July deezes Jaars en volgende Daagen.
Ten einde aldaar aantehooren de voordragt en propositien door meergedagte R. B. Knight te doen, daarin toete[?]reeden ofte zich zodanig tegedragen als zyn zullen te Raade worden sub poene als naar Rechten.
Rio Demerary den 22e Juny 1805. F. P. Francken, Esqr.

Uit Kragte van voorenstaande Extract Notul, Worden door my Exploiteur van den Hove van Justitie, uit naam en van weegens J. S. Masse en F. A. Vernede Curators in den Boedel wylen Martin & Dutilh, Voor de derde maale GEDAGVAARD!
Alle Bekende en onbekende Crediteuren van Welgemelde Boedel Om te Compareeren voor de Heer Raad Commissaris uit den Hove van Justitie, Sessie houdende op de Hoofdplaats Stabroek, teegens den Eersten July Eerstkoomende en volgende Daagen. Ten fine aldaar hunne Pretensien behoorlyk te komen opgeeven en daarby te dienen van hunne Sustinuen als na Rade.
Demerary den 21 Juny 1805.
L. S. Van S' Gravesande, Exptr.

PUBLIC AUCTIONS. [heading]

On Wednesday and Thursday next, the 26 and 27th Instant, will be exposed for sale to the highest Bidders, by order of Messrs. M'Donald, Halket & Co. at their House in the New Town, the following Articles, viz - A large assortment of dry goods, Plantation Stores &c. consisting of chinses, calicoes, jeans, muslins, cambricks, Irish linen and sheeting, cotton shirting, linen pocket handkerchiefs, table linen, checks, stripes, Romal, French, and pullicate handkerchiefs, tapes and threads, bed tick, boots, shoes and stockings, silk umbrellas, Gentlemens ready made coats, Negro blankets, jackets, shirts and trowsers, soap and candles, paints and oil, cordage, Carpenters tools, nails, hoes, cutlasses, hooks, bolts, and hinges, tin, glass and earthen ware, sadlery and harness, mahogany sideboards, tea tables, liquor and knife cases, bureaus and writing desks, fowling pieces and pistols, Madeira wine in pipes, hogsheads and quarter casks, porter, beer and Vinegar in barrels, &c.
22nd June 1805. Brereton & Kingston.

On Monday and Tuesday the 1 [sic] and 2nd July will be exposed for Sale to the highest Bidders, by order of Jos. Ward Esqr. at his store on Werk & Rust, Payable on the 1st November: - A compleat assortment of jewelry, Ladies dresses and dress caps of the newest Fashion, Ladies fashionable straw bonnets, patent silk and beaver hats, laced muslin, jackonet, plain, sprig and black ditto, white and coloured cotton cambrick, coloured silks, sewing ditto, white and pink persian, gawze and lace, silk Vails, and cotton fringe and trimming, silk and silver cords and tassles, silver fringe and lace, muslin and silk shawls, pocket handkerchiefs, white thread, Ladies long and short silk and leather gloves, glove knots, silk and satin ribbon, pins, silver wreaths and feathers, ostrige do, artificial flowers, Ladies combs, pocket books and fans, silk purses, Ladies shoes and shoe roses and silk stockings, corded dimity, ginghams, printed calicoes, furniture chints, mourning cotton prints, crepe and bombazeen, Gentlemens white and black silk stockings, cotton ditto, cotton and silk pantaloons, silk and cotton braces, white and yellow nankeen, blue, white and green kersimere, waistcoat patterns, coloured cotton velvits, coloured jeans, cockades, silver and gold amulets, sword knots, Childrens hats and shoes, Mens boots and shoes, shoe brushes and blaking [sic] balls, coat brushes, fine pullicat handkerchiefs, snuff ditto, dowlas, check, check shirts, oznabrugs trowsers, brown thread, blue jackets and trowsers, Negro hats, sewing twine, cotton bagging, saddles and bridles, horse whips, chaise ditto, chaise and harness portmantues and umbrellas, cups and saucers, china tea services, tea trays, table mats, mother of pearl salt and egg spoons, fish and counter liquor stands and bottles ditto, swing looking glasses, different sent waters, smelling salts, wash balls, windsor soap, shaving boxes and brushes, and an assortment of glass and tin ware, stationary, spices, black pepper, hyson and green tea, cherry and rasberry brandy, Holland's and Colona gin, brandy, port wine of the very best quality, corks, an assortment of nails, hinges and bolts, band saws do files, gimlets and augers, chissels and planes, stock, drawer and pad locks, iron pots, grid irons, herrings, split pease, rice, barley, grots and pearl barley, superfine flour, corn meal, all colours of paints, do brushes and oil, cordage, hair broom, horse brushes, scouring do, white wash do, copper tea kettles, spermacite and mold candles, glauber salts and an assortment of cutlery, coffin furniture &c. &c.
22nd June 1805. Brereton & Kingston.

On Monday and Tuesday the 8 and 9th of July next, will be exposed for Sale to the highest Bidders, by order of O. J. Laurin Esqr. at his store on Werk & Rust, the following articles viz: pork, beef, candles, soap, tongues, sausages, kegs of salmon and mackrell, porter, ale, claret, gin, brandy, cheese, also a variety of dry goods to tedious to enumerate.
Brereton & Kingston.

ADVERTISEMENTS. [heading]

WANTED FOR HIS MAJESTY'S SERVICE [heading]
CASH [heading]
For Bills of Exchange drawn upon the Right Honorable the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, to the amount of
L 1000 Sterling.
Sealed proposals will be received by W. N. Firebrace Esqr. Resident Commissary, at his Office until 10 o'Clock on Tuesday next (25th Instant June) The Tenders to be opened in the presence of Brigadier General J. Montgomorie, and the highest offer or offers will be accepted.
Demerary, 22d June 1805.

NOTICE. [heading]
A General Meeting of the Subscribers for the Erection of an HOSPITAL for Merchant Seamen, is requested on Saturday the 29th Instant, at 12 o'Clock, at the Union Coffee House, for the purpose of submitting to their Consideration a Plan and Estimate of the Buildings, the Regulations to be adopted, and other matters regarding this Institution.
Demerary, 22d June 1805.

The Subscribers will Expose to Sale, on Wednesday next the 26th Instant, the Cargo of the Ship Harriet, Captain Sutherland, consisting of 250 Prime Gold Coast Slaves.
Colin Macrae & Co.
N.B. The Ship Harriet loads for London, to Sail with the last Convoy in July, is a new Ship, British Built, Coppered and well armed: For Freight or Passage apply as above.
Demerary, 22nd June 1805.

On Tuesday the 25th Instant, the Subscriber will Expose for Sale, 200 Prime Gold Coast Slaves. - Arrived in the Ship Admiral Colpoys, Captain Morrison, from Cape Coast.
Kingston, 22nd June 1805. William King.

Uyt de Hand, te Koop, de halve Concessie, met de Gebouwen daar opstaande, geleegen op de Noord Dam in Stabroek, tans bewoond wordende by de Heer Bouille. - Nader Informatie by
Demerary den 22 Juny 1805. Hugo Cantzlaar q.q.

Thomas Finlayson has for Sale at reduced prices, for Cash or Produce: - Irish and American Beef, Scotch Herrings in barrels and kegs, Ship bread, calivances and beans, Charleston and East India Rice, Bristol tripe in jars, Teas, Spices and basket salt, west of England superfine Cloths, Marcells quilting, every discription [sic] of ready made Clothes, boots and shoes, paints assorted, tempered lime, coffee and cotton bagging, choice Madeira wine in pipes, quarter casks and bottles, claret in hogsheads and bottles, port wine in bottles, French Brandy in pipes and kegs, Hollands Gin in kegs, Taunton Ale, Herifordshire Cyder, London porter wired and in Draft, distilled Venegar [sic], sallad Oil, &c. &c. &c. Also a few negroes.
Demerary, 22nd June 1805.

PLANTAINS FOR SALE [heading]
Any Quantity of Plantains may be had Weekly, at a Moderate Price by applying on La Grange Estate, West Coast.
Demerary, 22nd June 1805.

FOURTH SUBSCRIPTION CONCERT. [heading]
The Subscribers are respectfully informed the next Performance will take place on Saturday next, the 29th Instant, at the Great Room on Plantation Vlissengen.
ACT 1st.
Grand Overture. Hayden.
Sonata Piano Forte. Mr. De Veer.
with Accompaniment for Violin. - Pleyel.
Quartello - Flute, Violin, Alto and Bass.
ACT 2d.
A new Battle Piece for full Orchestra,
Composed by Captain Von Firks.
And other favourite Compositions from select Authors.
After the Concert will be a Ball and Supper; and those Gentlemen who remain, will Pay One Joe.
Demerary, 22nd June 1805.

William Leeds has for Sale on reasonable terms, at his Store, near the American Stelling, formerly occupied by Messrs. Good & Barrel [sic]: - One hundred hogsheads Newfoundland Cod Fish of a superior quality, mess Beef in barrels and half barrels, No. 1 Beef in ditto and ditto, Pork in barrels and half do, Tongues in kegs, Butter, Hams, Pilot and Ship Bread, soap, spermicite and tallow Candles, Corn and Oats in barrels, Brandy, Gin, Claret, Wine, &c. &c.
Demerary, 22nd June 1805.

Den Ondergeteekende geest by deezen kennis, dat hy thans bewoond het door hem Nieuw gebouwde Huis en Concessie geleegen op Werk & Rust, schuyns over de Wel Edele Gestrenge Heer J. J. Kotwyk. - Hy geest mits deezen kennis dat de zogenaamde Concessie JERUSALEM genaamt, zig thans in de geheele Possessie van de Heer J. L. Eils bevind.
N.B: Heest meede aller hande Sorten van Horologie Glaasen, 20 in 't kleine als in 't groote.
Demerary den 22 Juny 1805. Louis Favarger.

Wanted a foot Boy to wait on a single Person, and who is able to do some House drudgery: he must be brought up in a Genteel family, and the Owner be able to recommend him for cleanness, good tempered, and that he is no Thief. Any Person wishfull to hire out a boy of that description by the Month, is requested to apply for further explanation at the house of
Stabroek, 22nd June 1805. J. Huiberts.

Plan Eener Lootery op welke by bekoomen Permissie van Zyn Excellentie den Hoog Edele Gestrenge Heer Anthony Beaujon, den Ondergeschreeven voornemens is zyn Effecten te verloten, te weeten: - Deeze Lootery zal bestaan in Een Honderd en tien Looten, ieder tegens Een Honderd en tien Guldens, het welk ni opleeveren . . . f 12,100.
Die 1ste Prys is het Huis, zygebouwen met de half Concessie zynde Een Erspragt het welk Ao., 1810 zal vervallen, geleegen op de voorgrond van Plantagie Vlissengen en onder No. 36, gepriseerd door drie Timmerleeden. . . . f 11,447.
1ste Premie voor het Lot dat het Eerste uit de [hanging indent] Bus komt, - 175. Contant
2de Premie voor het Lot dat het laaste uit de [hanging indent] Bus komt, - 175. Contant.
Onkosten van het Trekken, Publiceeren &c. [hanging indent] gereekend op - 30.. f 12,100.
De Lootery zal door twee Kinderen, geadsisteerd met Eeen [sic] be[?]mpt Scryver en by zyn der deelneemer getrokken worden. De betaaling der looten zal gescheeden Een Maand na de Trekking in Coffy, Cattoen, Contanten, Wissels of Acceptatien van den Ondergetekende. De Trekking in de Courant werden geadverteerd tot [?]arigt der Deelneemer.
De Looten te Koop by de Heer N. Rousselet in Stabroek.
Demerary den 22 Juny 1805. Engel Loncke.
N.B: De Bewyfen van Eigendom van gemelde Huis en Erf, zy te zeen by den Ondergeschreeven.
N. Rousselet, q.q. gen. gw.
van den Heer Engel Loncke.

Lyst van Papiern behoorende aan diverse Ingezeetenen door den Heer Engel Loncke, als Procureur, aan myn Ondergs: overleeverd, ten einde dezelve door zyn Clienten kunnen werden afgehaald, in de staat als dezelve ontsangen zyn, by Voldoening zyner Salaris en vas kosten, zullende de Onderges: na drie maal Bekendmaaking de onafgehaalde Papieren tot voorkoming zal brand of van ander Casueele toevallen dezelve als dan ter Secretary in de Yzere Kist deponeeren.
KIST No. 1.
Ariaans, J. Bible, A. Baum, J. D. Z. Breton, Chaudonnie, Cooke, G. Craig, Boedel Donaldson, Widow Eyman, M. C. Evertz, Thomas Frankland, J. Fletcher, Doctr. Gerrets, Gray, q.q., I. Fraser, J. Hicks, A. I. I. Heuvel, James Hunter, James Jackson, B. Jacobs, Lachtrop, Latham, Bodel Lewis, I. R. Lamprey, Ledger, Martine & Hecke, I. W. C. Moore, I. Marchant, I. A. Matthews, Ths. Milbourn, Sal. Merchants, Osborne & Co., Wm. Odwin, James Parss, Boedel de Rooy, Louisa de Rooy, Cornelis Smit, Stephenson, D. Timmerman, H. Tubman, Th. Thomson, H. Thesing, Wortman, Yearwood, Flora Van Zagen.
KIST No. 2.
Butteweg, Beis, Brouwer, M. Bastiaanse, R. Collier & Co., R. Cozier, Roberta Chinetta, W. Casely, J. Collony, Boedel John Carol, A. Cart & Co., Wm. Caird, Van Dura, Vry Meyd Diana, Van Eete, Boedel Fletcher, Farly, Floriment, Fuillet, Boedel Graham, W. Harris, Hazeman, F. Horne, Jelleba, E. Jones, Kingschot, R. B. Knight, King Howard [?], Miss Patty Lord, Ths. Laurence, Ths. Morson, Martin q.q., Docksh & Staub, Van Langen, C. M. Overweg, John Olderson,[,?] Polak, Staunton, H. B. Solomons, Shanks, van Straton, Sampson, N. Wischrop, Weeskamer q.q., Nieuwenhuys, John Walcot, Boedel Wood, R. S. Walcott.
Demerary den 22 Juny N. Rousselet, q.q.
1805. Engel Loncke.

Notice: - The Subscriber intending to leave this Colony for Europe by the first Opportunity from hence; all those he may stand Indebted to are hereby requested to render their Accounts addressed to him, at Messrs: William McKenzie & Co's. for Payment.
Demerary, 22d June 1805. Wm. B. Denison.

The Subscriber intends for England by the first Convoy, those who have any demands against him will please call for Payment, and all those indebted to him are requested to come to an immediate settlement.
Demerary, 22nd June 1805. J. Ryan.

For Sale: - That large unfinished House adjoining Bridge Town Stelling, the dementions [sic] are 50 feet long and 20 wide, two Storie high, the frame all of Green Hart, with a side Building 40 feet long and 12 wide: - For Particulars apply to Jas. Kenyon, or to Alxr. Reith & Robt. Stephenson, Executors to the Estate of the decd. Richard Porter.
Demerary, 22nd June 1805.

The Subscriber having Advertised on the 1st Instant, in the Gazette a Negro Woman named Veronica, and a Negro Man Zondag absented, neither of whom have yet been found, and by some late intelligence he has good reason to suspect that the Negro Zondag is harboured on board of some Vessel in the River. - All Masters of Vessels, and others are cautioned not to harbour nor carry the said Negro Man Zondag off the Colony, all possible means will be immediately used to find out the Aggressor who will be prosecuted to the utmost rigour of the Law; and any Person who can give information so as to recover the said Negro Zonday, or bring him to the Subscribers House on Werk & Rust, or lodge him in the Barracks shall receive Five Johannes reward.-
Demerary, 22nd June 1805. Jos. Ward.

Op den 20 January 1805 is door P. C. J. Van Ryssel geweesenen Koopman in Demerary aan 't Veer by den Ondergetekende alhier in Rio Berbice agter gelaaten, een Rypaard met Zadel en Toom dewelke nu berieds 2 of 3 Maanden aldaar gewest, zynde zonder dat gedagte Van Ryssel agtervolgens zyn belofde 't zelve heest komen afhaalen, en de Kosten voor den Onderhouden Oppassing te voldoen: den Ondergetekende heest zich dierhalven gewend by twee differne Briefen aan de Heeren J. C. Stadtman on B. Teyssen Jr. als ant-gestelde Curators in den geabandoneerden Boedel van gezegde Van Ryssel, en aan dezelven gepresnteerd om tegens betaaling der gevallen Onkosten 't Paard en toebehooren uit te leeveren, dan daar ook dit van geen 't mindeste Effect gewest, is zo zy hiermeede aan Curators in den Boedel van P. C. J. Van Ryssel ofte alle de geene die zulks mogten betrekken geadverteerd, dat by aldien daar hun 't zelve Paard tegens betaaling der Oppassing en Onderhouds Onkosten binnen den tyd van Veertien Dagen na dato dezes, niet word afgehaald, by Ondergetekende als dan zich zaal genoed zaakt vinden ten einde zyn agterweezen te recouvereren meerged: Paard en toebehoeren Publicq te doen Verkoopen, ofte wel zodanige mesures te neemen als overeen komstig Regtens hem zullende stade komen.
Berbice Veer, 18 Juny 1805. G. C. R. Reuss.

Vessels Entered from the 15th to the 22nd June 1805.

19th Ship Admiral Nelson, Capt. Richard Davidson, from Africa.
20th Brig Mercury, Capt. Jno. Bogg, from Newfoundland.
20th Ship Harriet, Capt. S. Sutherland, from Africa.
 

List of Runaway and Arrested Slaves, on this 20th day of June 1805,

in the Stocks of Demerary.

Lyst der op heden den 20de Juny 1805, zig in Arrest bevindende

Weglopper Slaaven, in Rio Demerary.

Names.

Proprietors.

By whom brought.

Naamen.

Eygenaaren.

Aanbrengers.

Providence.

Pittman Pl. Cotage in Berb.

Gerechts Dienaars.

Bootsman.

Van den Broek, in Berbice.

Fraser.

Anna.

John Ashly.

Pionier Baas.

John.

Sandiford in Essequebo.

Mac Donal.

Primo.

Hatfield en Morrow.

Griffin.

Thony.

Farly.

Newton.

Ketty.

G. Cammel, op de Rivier.

Fiedtkow.

Frans.

M. Spooner.

Langevin.

Azor.

Fieullet.

Mac Pharson.

Joe.

R. Douglas, in Berbice.

Ridly en Dodson.

Tam.

Ms. [sic] Selby, in Mahaica.

Zelf aangegeeven.

Tam.

Serjeants.

Eigenaar.

Paul.

Beausobre.

Emmerson.

Succes. [sic]

Levi Hart, in Suriname.

Capt. Falconer.

Claas.

Nixon.

Mutz.

Jan.

Mc Monvielle.

Zelf aangegeeven.

Betzy.

Martinie.

Facy.

Henry.

Simon Fraser, in Berb.

Littledale.

Law.

Colonie Berbice.

Drossaart.

Joe.

Oorlogs Schip the Hyeena.

Stoll.

Mary.

Welhousen.

Manget.

Jenny.

Frico.

Lands-Bomba.

Windsor.

Coocke.

Idem.

Zeeland.

Schovers.

Pantlitz.

Kit.

Paadevoorth. [sic]

B. Smith.

And 4 New Negroes, the names of their Owners unknown.
Voorts 4 Nieuwe Negers, waarvan men de naamen der Eygenaaren niet kan ontwaaar worden
J. Runnels, Drossaart

Published and Printed by E. J. Henery, Stabroek.

 

 
 


Created: 23 March 2005   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow