Essequebo and Demerary Gazette 1805 July 20

Home
Background
Description
Transcripts
Indexes
Search
Assist
Discuss
Images

Ao. 1805 )

The

Essequebo and Demerary

Gazette.

( No. 134.

 
Saturday, the 20th of July.

BEKENDMAAKINGEN, Van de Secretary. [heading]

Alzo Mevrouw de Wed. M. W. Heintzen van voorneemens is, binnen den tyd van Veertien Daagen, van hier na Noord America te Vertrekken, zoo wordt mits deezen aan elk en een iegelyk geadverteerd, ten einde die geenen welke iets van haar Ed: te pretendeeren hebben of verschuldigt zyn, hunne pretensien te koomen opgeeven in hunne Schulden voldoen, op de Plantagie Nismes.
Actum ter Secretary van Rio Demerary den 18de July 1805.
In kennisse van my J. C. Stadtman, Gezw. Clerq.

Alzo de Heeren William Roach en Richard Wilson van voorneemens zyn binnen den tyd van Viertien daagen deeze Colonie te verlaaten, zoo wordt mits deezen aan elk en een iegelyk geadverteerd ten einde die geenen welke iets te pretendeeren hebben ofte verschuldigt zyn, hunner pretensien te koomen opgeeven en hunne Schulden Voldoen ter haarer Domicilium.
Actum ter Secretary van Rio Demerary den 18de July 1805.
In kennisse van my J. C. Stadtman, Gezw. Clercq.

Alzo de Heer George Wilson van voorneemens is binnen den tyd van Veertien Dagen van hier te vertrekken, zo wordt zulks mits deezen bekend gemaakt, ten einde die geenen, welke iets van hem te pretendeeren hebben, of aan hem verschuldigd zyn, hunne pretensien koomen ontvangen, of hunne Schulden betaalen, ter zyner Domicilium
Actum ter Secretary van Rio Demerary dezen 20ste July 1805.
In Kennisse van my J. C. Stadtman, gezw. Clercq.

BEKENDMAAKINGEN van 't EXPLOITEURS COMPTOIR. [heading]

Uit Kragte van zeekere Extract Notul de dato 17 Juny 1805. Worden Uit naam en van weegens Alexander McNabb en Alexander Wishart, als Executeuren ten Boedel wylen John Louden voor de derde maal GEDAGVAARD! Alle Bekende en Onbekende Crediteuren van welgemelde boedel Om te Compareeren voor den Heer Raad Commissaris zittende ter Audientie van de Ordinaris Veertien daagsche Rolle gehouden op de Hoofdplaats Stabroek, teegens den Vyf de Augustus eerstkoomende.
Alle fine Elk en Een iegelyk te koomen aangeeven hunne Pretensien, en voorts daarby te dienen van dezelver Sustinuen zullende na asloop van de Vierde en laatste Edicte worden geprocedeerd tot het Eeuwig Silentium als na Rechten.
Rio Demerary den 18de July 1805.
F. P. Francken, Exploictr.

Uit Krachte van zeezere Extract Notul de dato 17 Juny 1805. Worden Uit naam en van weegens J. C. Stadtman en B. Teyssen Jr als Curateuren in de agter gelaatene Goederen van P. C. J. Van Ryssel, voor de derde maal GEDAGVAARD! Alle Bekende en Onbekende Crediteuren van welgemelde Boedel Om te Compareeren voor den Heer Raad Commissaris zittende ter Audientie van de Ordinaris Veertien daagsche Rolle op de Hoofdplaats Stabroek, teegens den Vyf de Augustus Eerstkoomende.
Ten fine Elk en Een Iegelyk te komen aangeeven hunne Pretensien, en voorts daarby te dienen van dezelver Sustenuen zullende na asloop van de Vierde en laatste Edicte worden geprocedeerd tot het Eeuwig Silentium als na Rechten.
Rio Demerary den 18de July 1805.
F. P. Francken, Exploictr.

Uit Krachte van zezere Extract Notul de dato 17 Juy 1805. worden Uit naam en van weegens Alexander Wishart en R. Stephenson, door het Overlyden van G. Handasyde alhier Overgebleevene Executeur Testamentair ten Boedel wylen J. Addison voor de derde maale GEDAGVAARD! Alle Bekende en Onbekende Crediteuren van gemelde Boedel Om te Compareeren voor den Heer Raad Commissaris Sittende ter Audientie der Ordinaris Veertien daagsche Rolle op de Hoofdplaats Stabroek, teegens den Vyfde Augustus Eerstkoomende.
Ten fine Elk en Een iegelyk te komen aangeeven hunne Pretensien en voorts daarby te dienen van derzelver Sustinuen zullende na asloop van de vierde en laatste Edicte worden geprocedeerd tot het Eeuwig Silentium als na Rechten.
Demerary den 18 July 1805.
F. P. Francken, Expltr.

Op bekoome Authorisatie van den Edele Achtbare Hove van Justitie, zal den Ondergeteekende, St. Eerste Exploiteur deeser Colonie, op den 19e Augustus aanstaande, ten Raadhuise op de Hoofdplaatse Stabroek, ten overstaan van Heeren Raaden Commissarissen, en den Secretaris, Publicq by Executie verkopen, voor en ten behoeve van Brereton & Kingston, Fungeerende Vendue Meesters alhier, als Executanten op en de jeegens den Boedel Wylen W. Verhagen, Gee[umlaut]ecuteerde. - Een Concessie Lands bekend onder No. 23, geleegen op de Hoofdplaats Stabroek, met 't daaropstaande woonhuys (Inlandse Fraam) zy gebouwen, paarde stal, Combuys, en gemack huysje, alles in zeer goed Order; Onverminderd ten alle tyde 't Gouvernements recht, met te gevolgen, en aanvleeven van dien, op en aan 't boven genoemde Erv; Wordende 't zelve alleene gelyk op deeze Conditien, ten Verkoop aangeboden, en Verders of anders niet.
Allen de geenen die in 't bovengenoemde alsoo gading vinden moge, kome ten dage en plaatse voornoemd, en doen hun Profyt; En voorts die Vermeenen zullen, teegens deeze Verkoop eenigsints Opposeeren te kunnen addresseeren hun in tyds by den Ondergeteekende als naa behooren.
Actum Rio Demerary, deezen 20ste July 1805.
Marts. Smit, St. Eerste Exploiteur.

PUBLIC AUCTIONS. [heading]

On Friday the 26th Instant will be exposed for sale to the highest Bidders, at the Vendue Office, Chairs, tables, bedsteads with curtains, mattrasses, chamber looking glasses, porter and ale, corks, dry goods, provisions, Negroes, Horses, &c.
20th July 1805. Brereton & Kingston.

On Wednesday the 31st Instant, and Thursday the 1st of August will be exposed for sale to the highest Bidders, by order of Louis Favarger Esqr, Executor to the Estate of the late P. Lafont, at his House; House furniture consisting of Dining tables, chairs, bedsteads, mattrass, sophas, tea table, an elegant pendule, chints, checks, muslins, beef, pork, candles, soap and provisions, a Schooner with her Rigging and the Negroes belonging to the said vessel, House boys, a cook, washer woman, and other Negroes.
July 20th 1805. Brereton & Kingston.

On Monday and Tuesday the 5th and 6th of August next, will be exposed for sale to the highest Bidders, by order of O. I. Laurin Esqr, at his Store on Werk & Rust, at 3 Months Credit, the following articles viz. - An elegant plated tea and coffee sett, Jewelry, elegant looking glasses, corded dimity, embroider'd muslin, cotton cambrick, printed calicoes, ginghams, striped cottons, chints, Irish linen, pocket handkerchiefs, Madrass do, colour'd genet, flannel, broad cloth, table cloths and napkins, silks, lace, Ladies veils, do bonnetts, do silk gloves and mitts, Men's and Women's silk and cotton hose, Gentlemens gloves, white thread, great coats of waxed silk, Ladies straw bonnetts, Men's and Women's silk and beaver hatts, Ladies parasols, umbrellas, Ladies shoes, boots, salempores, checks and oznabrug shirts, Negro blankets, Sadlary [sic], China table and tea setts, glass ware, perfumery, spices of all kinds, tea, loaf sugar, almonds, currants, pickles, mustard, sallad oil, wax candles, barley in kegs and barrels, tobacco in barrels, twine and fishing lines, brown Earthen ware, gin and brandy in cases, claret, and a variety of other articles too tedious to enumerate.
20th July 1805. Brereton & Kingston.

ADVERTISEMENTS. [heading]

The Underwritten informs the Gentlemen who has not yet discharged their Notes due since the 17th February last, for Tickets taken in his Lottery, that he has delivered to them all without Exception to his Lawyer Mr. Rousselet in order to demand and receive Payment; they will therefore be pleased to make Payment to the said Lawyer without delay, as those that will not Comply with his first warning shall possitively [sic] be sued without respect to Persons.
Demerary, 20th July 1805. P. C. Ouckama.

For Sale: - A Punt almost new, 30 feet long by 9 and a half wide; a small do. with Rudder and Tiller, a large tent Boat and a large Canoe: - Apply to the Subscriber.
Bridge Town, 20th July 1805. G. Craig.

Die geneegen zyn met de Schoender Henrietta, Captyn Buleken, na Surinam te Vertreke, gelieve sig te Adresseeren by
Stabroek den 20 July 1805. H. D. Obermuller.

Lost: - On Thursday the 27th Ulto: a pocket Book, the Property of A. Dalglish decd., between the Ferry and Plantation Windsor Forrest, containing Obligations, Accounts, Receipts and other papers. Whoever will deliver it at the Store of Mr. A. Reith, Bridge Town Stelling, shall receive One Joe reward.
Demerary, 20th July 1805. Jas. Tipper, q.q.

WANTED FOR HIS MAJESTY'S SERVICE [heading]
CASH [heading]
For Bills of Exchange drawn upon the Right Honorable the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, to the amount of
L 500 Sterling.
Sealed proposals will be received by W. N. Firebrace Esqr. Resident Commissary, at his Office until 10 o'Clock on Tuesday next, the 23d Instant: - The Tenders to be opened in the presence of Brigadier General J. Montgomorie, and the highest offer or offers will be accepted.
Demerary, 20th July 1805.

OFFICE of ORDNANCE, 19th July 1805. [heading]
Wanted for Service of this Department, Cash for Billls of Exchange drawn on The Right Honorable and Honorable Board of Ordnance, at 30 Days Sight, to Amount of
L 600 Stg.
Sealed Tenders therefore will be received at this Office, on or before Tuesday next, the 23d Instant, at 12 o'Clock, and when opened before Brigadier General Montgomorie or His Excellency Governor Beaujon, the highest Exchange will have the preference.
Thomas Scott, Store Keeper &c.

FOR LIVERPOOL. [heading]
The Ship William, Wm. Thompson, Master - Warranted to Sail with the first Convoy, one half her cargo being already on board. - She is a remarkable fine Vessel, and only Four Years old. For Freight or Passage apply to the Master on Board, or
Stabroek, 20th July 1805. C. D. Forrester.

The Subscriber has for Sale the following Articles, imported in the Fleet lately arrived from London: - Fine Yorkshire Hams, Split Pease, Pearl Barley, Grotes, Oatmeal, Refined Sugar, Spices, Currants in jars, Vinegar, Mustard, Sallad Oil, White Lead, Paint Oil, Cordage, Nails of all sizes, Locks, Bolts, Hinges &c.
Stabroek, 20th July 1805. C. D. Forrester.

Mr. Robertson having purchased the House and Stock in Trade of Mr. Ward, takes this opportunity to return to his Friends and the Public for the assistance and encouragement they have hitherto given him his most hearty and sincere acknowledgments, and hopes to pursue his present Business with the same Patronage, as no attention will be spared on the his part to give every satisfaction: - He has for sale a great variety of articles, and has made an arrangement for an early supply of Provisions and Plantation Stores. It having been recommended to Mr. Robertson to follow Town Agency for the general service of the Planters he begs leave to offer himself in this capacity: it would be too tedious in an Advertisement to convey an accurate Idea of the plan adopted, but Gentlemen inclined to employ him in this way may be assured of his vigilance, and of every confidential service being rendered by him, so as to make it the most useful and eligible Undertaking possible.
Stabroek: 20th July 1805.

FOR SALE [heading]
A Select and roomy convenient House, situated in Stabroek, the Property of Mr. Robertson, in complete Repair, and out Buildings of every description, an excellent Kitchen Garden &c., remarkably well adapted for the residence of a small genteel Family; the Price and Terms will be made easy. The Premises may be viewed any day, and particulars known by application to Mr. Robertson.
Stabroek, 20th July 1805.

For Sale: Fourteen strong, young, healthy, and good working seasoned Negroes, consisting of ten Men and four Wenches. The Terms will be made easy and reasonable to an approved Purchaser: - For Particulars apply to P. Jourdan in Stabroek.
Demerary, 20th July 1805.

The Subscriber requests all those indebted to the late Firm of Bynoe and Culpeper, to come forward and settle the amount of their respective Accounts, otherwise he shall be under the disagreeable Necessity of enforcing Payment without respect of Persons. - Those who have any demands against the said Firm, are requested to render their Accounts.
Demerary, 20th July 1805. John Culpeper.

NOTICE [heading]
The Subscriber's Ill state of Health rendering it necessary to bring her Concerns to a speedy close, that she may be enabled to go to Europe, she requests all those indebted to her to forthwith Pay her the amount of their several Accounts: - She will, otherwise, be compel'd, in order to satisfy the importunate Demands of her own Creditors, to give them to an Attorney at Law to be sued for the next Court, a necessity which will give her much pain.
Demerary, 20th July 1805. Frances Wilson.

Alzo J. H. Dankelman in de Maand December 1804 op een onbekende wys deeze Colony heest verlaaten, zonder Acht op zyn Eyge nog op het geen hem aanvertrouwt was Eenige verantwoording te doen, als met de Gezegdens om voor Eenige Weeken naa Suriname te gaan, waarop zig tot Borg deezer Secretary alhier heest gesteld H. D. Obermuller, dewelke by deezen oproept aan de Geenen die van boven gemelde J. H. Dankelman iets te Pretendeeren heest, ofte aan hem verschuldigt zyn, opgave te doen en betaaling te koomen ontsangen ten Huize van H. D. Obermuller, Dewelke by deezen adverteert dat niemand Eenige Goederen op zyn Naam zal laaten volgen als met bewys van Procuratie of Qualificatie in geene deezer Colonies.
Rio Demerary den 20 July 1805. H. D. Obermuller.

NOTICE. [heading]
All Persons who stand indebted to the Firms of R. Younghusband, Younghusband, Corbet & Co, and Robert Younghusband & Co., are requested to make immediate Payment to the Subscriber, as he intends leaving the Colony in the course of two Months. He has received by the last Fleet a few articles, consisting of Boots and Shoes of a superiour quality, and a small assortment of dry Goods, which will be Sold on reasonable terms for Cash Only.
Demerary, 20th July 1805. Robt. Younghusband.

All Persons indebted to the late Firm of Ridley, Dodson & Co. are earnestly desired to make Payment without further delay, as there is great necessity for closing that Concern as soon as possible.
Heywood & Taylor q.q.
Demerary, 20th July 1805. Ridley & Dodson.

The Subscribers request that all Demands against the Estate of James G. Blackhurst, deceas'd, may be sent in immediately for Payment, to enable them to close the Boedle [sic].
Peter Heywood.
Demerary, 20th July 1805. Joseph Taylor. Executors

The Underwritten hereby gives Notices to his Friends and the Public, that he recommends himself to any Gentlemen inclined to entrust him with the care of his affairs in Town, who perhaps living in the Country should find it difficult to come over as often as his Concerns my require. He begs leave to assure those Gentlemen that the greatest assiduity and correctness will be used in attending to any Business so entrusted to him.
Demerary, 20th July 1805. G. A. F. Van Kinschot.

The Subscriber offers for sale to an approved purchaser his coffee plantation called Flensburg, situated on the West side of the River Demerary, containing 500 Acres of good Coffee Land, 200 Roods in front and 750 in depth, at present cultivated with 30,000 coffee trees of which 10,000 are in bearing, and a number of vegitables [sic], fruit trees &c. with or without 30 or 40 healthy Slaves. The Buildings consist of a dwelling house of colony wood, newly repaired and on a brick foundation nine feet high: 'tis 42 feet long and 28 broad; a new side building which has three rooms, being Store house, Manager's house, and Kitchen, the latter with conveniences necessary; together with a range of Negro Houses 120 feet, and a platform for drying coffee.
For the purchase of the above property 2,000 l. sterling or 24,000 guilders is required for the first instalment, in approved bills of exchange; the remaining will be made most agreeable to suit those he shall approve of, as 'tis his intention to leave these Colonies next year.
Further particulars may be known by applying at the above Plantation.
Demerary, 20th July 1805. N. Volkerts.

NOTICE [heading]
All Persons indebted to Alexander Bremner, deced:, are requested to come forward and settle the same in two Months from this date; - And all those who have demands against said Estate are requested to render the same for arrangement, before the above time is expired.
Demerary, 20th July 1805. Paul Smith q. q.

Picked Up some time ago on Pln. Schoon-Oord, two Punts and a Yawl: - Any Person claiming the same as their Property, and Paying for this Advertisement, can have them by applying to the Subscriber on said Estate.
Demerary, 20th July 1805. P. Gastebois.

Den Ondergeteekende maakt bekent, dat een Negerin van haar, genaam: Saly Iddie zeets tien Weeken, van Huys gegaan is, zonder Pas of Permit, - zy versoekt dat niemant haar ophout nog Crediteert, de geene die de voornoemde Meyd Saly Iddie opbrengt ten Domicilium van den Ondergeteekende zal wel beloont worden; zy is een Barbadiaanse Negerin, bootagtig van vel lang van gestalte, zeer wel bekent in Demerary.
Stabroek den 20 July 1805. Weduwe G. R. Pletsz.

List of Vessels Entered and Cleared from the 13th to the 20th July 1805

ENTERED.
16th. Sloop Hebe, Capt. R. Strickland, from Barbados.
19th. Brig America, Capt. Eastwick Pray, from Portsmouth.
20th. Schooner Roby, Capt. Richard Stevens, from Baltimore.

CLEARED.
16th. Brig Polly, Capt. W. Kenison, for Portsmouth.
16th. Brig Phoebe, Capt. Reuben Spencer, for Newyork [sic].
17th. Brig Joseph, Capt. Henry Salter, for Portsmouth.
17th. Schooner Sally, Capt. Samuel Fernald, for Portsmouth.
17th. Schooner Louisiana, Capt. Nehemiah Lovell, for Boston.
17th. Schooner George, Capt. Asa Hewet, for Boston.
17th. Brig Dolphin, Capt. Chruch C. Trouant, for Boston.
17th. Brig Dispatch, Capt. Robert Strong, for Portland.
17th. Brig Fedelity, Capt. Samuel Jenkins, for Portsmouth.
17th. Schooner Jack, Capt. Benjamin Tarr, for Gloucester.
17th. Schooner Topsham, Capt. Joseph Miller, for Gloucester.
17th. Schooner Fishhawk, Capt. William Cook, for Salem.
19th. Schooner Fame, Capt. James Lawson, for Barbados.
19th. Schooner Synthian, Capt. Joseph Manson, for Portsmouth.
20th. Schooner Richard, Capt. J. McGowty, for New-London.
 

List of Runaway and Arrested Slaves, on this 18th day of July 1805,

in the Stocks of Demerary.

Lyst der op heden den 18de July 1805, zig in Arrest bevindende

Weglopper Slaaven, in Rio Demerary.

Names.

Proprietors.

By whom brought.

Naamen.

Eygenaaren.

Aanbrengers.

Anna.

John Ashly.

Pionier Baas.

John.

Sandiford in Essquebo.

Mac Donal.

Azor.

Fieullet.

Mac Pharson.

Tam.

Serjeants.

Eigenaar.

Succes. [sic]

Levi Hart, in Suriname.

Capt. Falconer.

Henry.

Simon Fraser, in Berb.

Littledale.

Law.

Colonie Berbice.

Drossaart.

Primo.

Nutt.

Waard.

Jacob, Mulat.

Cooper, q.q.

Kent en Leslie.

Bootswain.

Dennison.

J. Samson.

Adam.

Daniel.

Order Fiscaal.

Frico.

N. Jacobs.

John Lucke.

Coffy.

Elizabeth Hall.

John Burtly.

Pieter.

De Rooy.

Van Well.

Luis.

Capt. Bonjies.

Plantagie Success.

Babtist.

Jourdan.

Gerechts Dienaars.

Mary'a. [sic]

Daby Preis.

Keene.

Jut.

Minas in Essequebo.

Brummel.

And 5 New Negroes, the names of their Owners unknown.
Voorts 5 Nieuwe Negers, waarvan men de naamen der Eygenaaren niet kan ontwaaar worden
J. Runnels, Drossaart

Published and Printed by E. J. Henery, Stabroek.

 
 


Created: 23 March 2005   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow