Essequebo and Demerary Gazette 1805 October 19

Home
Background
Description
Transcripts
Indexes
Search
Assist
Discuss
Images

Ao. 1805 )

The

Essequebo and Demerary

Gazette.

( No. 147.

 
Saturday, the 19th of October.

By the Honble: Court of Policy of the Colonies of Essequebo and Demerary, and their Dependencies, &c. &c. &c.
Unto all whom these Presents shall and may concern, Greeting! be it known:
Whereas in consequence of the death of His Excellency Anthony Beaujon Esq. Governor of these Colonies, an Extraordinary Meeting of this Court has been immediately Called by Brigadier General Montgomorie, Commandant of His Majesty's Troops in this Colony, and this Court having assembled accordingly; - and Whereas Brigadier-General Montgomorie did state to the Court that upon the death of the late Governor, without its being known as yet whether any provision had been made by His Majesty's Government respecting the administration of the Civil Authority in the event now existing, he had judged it incumbent upon him, as Commandant of His Majesty's Troops, and in order the interests of individuals might not suffer by any interruption, however short, in the Public Business, to issue a Notice informing the Inhabitants of these Colonies of his having convened this Court, and of his having, in the interval authorised the Honble: Fiscaal F. P. Van Berckel Esqr. who during the indisposition of His Excellency the late Governor, had attended to the discharge of the Business incident to the Civil Government, to continue carrying on the detail of such urgent Business untill further order; - and Whereas the said Brigadier-General Montgomorie did further state to the Court, that upon examination since made of the Official Papers in the Possession of His Excellency the late Governor, Documents had been found containing a clear manifestation of His Majesty's intention that the Officer Commanding the Troops for the time being, should in the event of the Governor's death or absence from the Colony, succeed pro tempore in the Civil Administration of the Government, and that upon the strength of these Documents, (which were at the same time laid before the Court by the said Brigadier-General) he though it his duty now fully to take upon him the Civil Administration of the Government of these Colonies, until His Majesty's Pleasure should be known; the Brigadier-General having nevertheless requested to know the sense of this Court on the subject of his said communication. - Now these are to Notify to the Inhabitants of these Colonies, and all others whom it may concern, that in consequence of the communication so made by Brigadier-General Montgomorie, and on his having made the aforementioned declaration on the subject of the said Documents, We have given our full acquiescence in the Declaration made by Brigadier-General Montgomorie, in consequence of which he did take before this Court the Oath appointed, in the same form as it was taken by His Excellency the late Governor, at the time of his entering upon his Office on the 13th of August of last Year, and that consequently from this date, until His Majesty's pleasure shall be known on the subject, the said Brigadier-General Montgomorie, Commandant of His Majesty's Troops in these Colonies of Essequebo and Demerary, or the Officer who may succeed him in such Command for the time being, is to exercise the Authorities annexed to the Situation of Civil Governor, in the same manner as was done by His Excellency the late Governor; - Subject with respect to that part of the functions of the Civil Administration, as relate to the presiding in the Court of Justice with the duties incident thereto, to such arrangements as will be further made known on the part of Brigadier-General Montgomorie himself.
All Persons whom it may concern, being required to take notice hereof accordingly.
And that no ignorance may be pretended of these presents, the same shall be Published, Posted up and Printed for general information.
Done in our Extraordinary Assembly, held at the Court House in the Town of Stabroek, Demerary, this 19th Day of October 1805 and Published the same day.
By Command of the Court aforesaid.
P. F. Tinne,
Actg: Secty: of the Colony.

I, James Montgomorie Esq: Brigadier-General, Commanding His Majesty's Troops in the Colonies of Essequebo and Demerary and their Dependant [sic] Districts, and exercising the functions of Governor of the said Colonies and of President in all Courts and Colleges. &c. &c. &c.
Do hereby give Notice that the authorisation given by me to the Honble: Fiscaal of this Colony, F. P. Van Berckel Esqr, on the 17th Instant is for the moment to continue in force till further order, as far as relates to the dispatch of Business in the department of the President of the Court of Justice; But that I shall from this date, attend myself to all other matters belonging to the civil department; the Office of the Governor's Secretary continuing to be kept as heretofore in the Yard of the King's House in Stabroek.
Given at Head Quarters, Demerary, this 19th day of October 1805.
Jas: Montgomorie.
Brg. Gnl. Actg. Govr.

BEKENDMAAKINGEN, Van de Secretary. [heading]

Alzo de Heer John Philip Dardier, minderjaarig Jongman, gebooren binnen deeze Colonie, geadsisteerd met deszelfs Mooeder Mevrouw Anne Schultz, gebooren Jeems, bevoorens Weduwe van wylen den Heer Andrew Dardier, ter Eenre, - En Mejuffrouw Judith Elizabeth Schultz, Meerderjaarige Jonge Dogter, gebooren St. Eustatuis [sic], ter ander zyde - Van voorneemens zyn met elkander een Wettig Huwelyk aantegaan, zoo als dezelve ook reeds, op den 10de October Jorg[???]: voor Heeren Raaden Commissarissen uit den Edele Achtbaare hove van Crimineele en Civile Justitie deezer Rivier in ondertrouw zyn opgenoomen. Zoo word zulks mits deezen aan elk en een igelyk geadverteerd ten einde die geene welke vermeenen zich te kunnen opponeeren, zulks in tyds te doen door waar en zoo het behoord.
Actum ter Secretary, van Rio Demerary deezen 12e October 1805.
In Kennisse van my J. C. Stadtman, gez. Clercq.

Alzoo de Heer Wm. Barth van voorneemens is, in de tyd van Viertien dagen van hier te vertrekken, zoo wordt zulks mits deeze bekend gemaakt, ten einde die geenen, welke iets van hem te pretendeeren hebben, of aan hem verschuldigd zyn, hunne Pretensien koomen Ontsangen, of hunne Schulden betaalen, ter zyner Domicilium.
Actum ter Secretary in [sic, not van] Rio Demerary den 18 October 1805.
In Kennisse van my C. A. Mathey, gezw. Clercq.

Stabroek, 19th October 1805. [heading]
We have a most painful task to perform in announcing the death of His Excellency Anthony Beaujon, Governor of these Colonies. He departed this life, in the 42d year of his age, on Wednesday Morning, the 17th Inst. after a short illness of only seven days.
In him these Colonies sustain a loss, the consequence of which we do not presume to Calculate; nor shall we attempt to portray a Character, the noble features of which, are, far beyond the reach of our feeble Pen: - we will only say, that few men ever filled the high Station, to which he was called, with more dignity; that for soundness of judgement he was equalled by few, - for uprightness of heart, exceeded by none; - and we predict with confidence that time will raise his memory as a model of imitation for those who cherish Virtue, and revere the unerring Laws of Justice.
His remains were committed to the Grave on the 18th Inst. The following is the order of the Funeral Procession observed on this Melancholy occasion: -
The Troops and Volunteers, with arms reversed, in front.
The Clergyman and three Doctors who attended the deceased.
THE BODY.
(borne by 8 Non-Commissoned Officers of the Milita).
Pall Bears: - Chs. Cliften [sic], J. Forbes, H. Cantzlaar, C. D. Forrester, C. J. Rapin, J. C. Gehricke, A. Van Braam and T. Duim Esqrs.
The Music.
The Family Representatives, Thomas Cuming, Lachlan Cuming, P. F. Tinne and C. T. Tinne, Esqrs.
His Excellency Brigadier-General Mongomorie, and the Honble: F. P. Van Berckel Esqr. Fiscall.
Lt.-Colonel Macrae, Comdg. the Demerary Militia.
The Members of the Honble: Court of Police.
The Members of the Honble: Court of Justice.
The Kiezers.
The Finantial [sic] Representive.
The President, Members and Registers of the Orphan Chamber.
The Officers employed in the Civil Government, and a numerous train of Gentlemen who closed the solemn Procession.

BEKENDMAAKINGEN van 't EXPLOITEURS COMPTOIR. [heading]

Op Dingsdag den 5 November aanstaande zal den Ondergeteekende ten overstaan van Heeren Raaden Commissarissen ten Raadhuize op de Hoofdplaatse Stabroek by Executie te Koop opvylen en Verkoopen, ten behoeve van Bollers & Spooner, in relatie als gefungeerd hebbende Vendue Meesters deeser Colonie; - Drie Stuks Neegerinne met naamen Betsey, Tomsin en Mary, aankomende J. Huiberts, gee[umlaut]xecuteerde.
Zo is 't dat iemand die teegens den Verkoop der bovengemelde Neegerinne Betsey, Tomsin en Mary eenig recht van oppositie vermeenen te hebben, handeele en addresseere zig zoodanig als by Rechtens zal te Rade worden, ofte vermeenen te behooren, En zy die in den Verkoop dier Neegerinne hunne gading Vinden, vervoegen zig ten voorschr: Dage, en Plaatse, en doen hun Profyt.
Rio Demerary, den 18e October 1805.
Marts. Smit, St. Eerste Exploiteur.

Op Maandag den 21ste October aanstaande, zal door den Eerste Exploiteur deeser Colonie, ten overstaan van Heeren Raaden Commissarissen worden Verkogt by Executie, ten behoeve van J. Feuillet, Een Stuk Land geleegen binnen deeze Rivier, aan de oost zyde, groot 50 rood Facade by 750 rooden diepte, tusschen de gronden van J. Fletcher ten zuyde, en die van de Vrye Neeger George, Gillen ten noorden; Zynde daaropstaande eenige Banannen Stoelen, als meede Een Inlandsche fraam met Wallaba Cingels bedeckt, alles aan komende J. W. C. Moore Geexecuteerde.
Alle welke eenige Recht van opp[????] hierop vermeenen te hebben, addresseere zig in geschrifte ten Exploiteur's Comptoire, op poene als na Rechten. En Voorts die in den verkoop van 't boven gemelde Stuk Land &c. hunne gading vinden Vervoegen zig ten voorsz: dage, ten Raadhuise op de Hoofdplaats Stabroek, en doen hun profyt.
Actum Rio Demerary, deezen 11e October 1805.
Marts. Smit,
St. Eeerste Exploiteur.

TWEEDE EDICTE. [heading]

Uit Kragte van zeekere Extract Notul van den Hove van Justitie de dato 8 October 1805, in zaake John Reid en Robert Stephenson, in qualiteit als Executeuren Testamentair ten Boedel wylen Elizabeth Mc Kinna, op en jeegens alle bekende en onbekende Crediteuren van deselve Boedel Zoo word door my Ondergeteekende Exploiteur van welgemelde Hove by deese voor de Tweede Maal GEDAGVAARD!
Alle bekende en onbekende Crediteuren van opgemelde Boedel om te Compareeren voor de Edele Achtb: Heer Raad Commissaris, zittende ter Audentie van de Ordinaire 14 Daagsche Rolle die gehouden zal worde op de Hoofdplaatse Stabroek, teegens den. Een en Twintigste October Eerstkomende en volgende dagen.
Ten fine om als nog hunne Pretentien behoorlyk te komen opgeeven en daarby te geenen van hunne Sustenuen als na Raden. Zullende na Expiratie van deese Tweede, Derde en Vierde Exsuperabundantie Edicte worde geprocedeerd tot obtineering van het Euwig Silentium.
Demerary, den 12 October 1805.
L. S. Van S' Gravesande, Expltr.

Uit Kragte van voorenstaande Appoinctement van den Edele Achtb: Hove van Justitie, Verleend op de Requeste van F. C. Elbers, in qualiteit als Executeur ten Boedel en Nalatenschap van wylen C. Straup. Zoo word door my Ondergeteekende Exploiteur van den Hove voornoemd by deese GEDAGVAARD!
Alle Bekende en Onbekende Crediteuren van gemelde Boedel om te Compareeren voor Heeren Raaden Commissarissen uit den Edele Achtb: Hove van Justitie, teegen den Vierden November, Eerstkomende en volgende Dagen.
Ten fine aldaar behoorlyk te koomen op en aangeven hunne Pretensien en daarby te dienen van hunne Sustenuen als naar Raaden Zullende na Expiratie van deese Eerste, 2de, 3de en 4de Exsuperabundanti Edicte door den Hove zoodanig Judicium van Prae en Concurentie daar over worden uitgegeeven als dezelve naar bevind zal oordeelen te behooren en vervolgens verleend worde het Eeuwig Stilswygen. Rio Demerary den 19 October 1805.
L. S. Van S' Gravesande, Expltr.

Uit Kragte van zeeker Appoinctement door den Edele Achtbaare hove van Justitie alhier, verleend op de Requeste van Francis Pittman en John Ashley, ingezeetenen deezer Colonie.
Zoo word door my Ondergetekende Exploiteur van welgemelde Hove by deezen GEDAGVAARD!
Alle Bekende en Onbekende Crediteuren van dezelve Pittman & Ashley om te Compareeren voor Heeren Raaden Commissarissen uit den Hove van Justitie, teegens den Vierde December Eerstkomende ten fine om aldaar op des Supplianten Propositien per Requeste van den 8e December 1804 gehoord en is het doenlyk gedisponeerd of geaccepteerd te worden, of zodanig ander Sortabel arrangementen in het generaal als naar gelang van omstandigheeden zullen geproponeerd worden en als naar Rechten.
Aldus gepubliceerd en geassigeerd daar en zoo het behoord.
Demerary, den 19e October 1805.
L. S. Van S' Gravesande, Exptr.

PUBLIC AUCTIONS. [heading]

On Monday the 28th Inst. will be exposed for Sale at Public Auction to the highest Bidders, at the Store of O. J. Laurin Esqr, Werk & Rust; Baltimore flour, barley, oats, loaf sugar, tea, mustard, sweet oil, vinegar, spices, elegant looking glasses, table setts, paints and oil, nails and a variety of dry goods.
19th October 1805. Brereton & Kingston.

On Monday the 4th of November, will be exposed at Public Auction to the highest Bidders, by order of C. M. Overweg Esqr. q.q. Johs. Theod. Overweg at Amsterdam, and q.q. F. W. Overweg, [misspelled, as "Ovrrweg"] at the Store of F. C. Engels Esqr. on Plantation Werk & Rust near the Public road: - The half Concession known by No. 44, with the thereon standing Dwelling and other Houses, situated on the North side Dam of Stabroek, nearly opposite the Orange Walk of Plantation Vlissingen; as likewise a Negro Boy named Jan, and a Girl named Betsy, a few pieces of cotton bagging, whip and cross cut saws &c. &c.
Farther will be Sold on the same day and place, a Negro Woman named Heinrietta [sic], being a compleat Huxter, with her two Mullato Children viz. William, a Taylor, and Thomsina [sic] a clever house Servant, and other Negroes belonging to the Estate of the deceas'd P. Iskenius, also furniture, gold and silver plate, gold watches, printed marcells for waistcoats, a Forte Piano; the half Concession fronting the middle Dam of Stabroek, North side, known by No. 79, and the quarter Concession No. 211 on La Bourgade, a fast sailing Schooner built of the best wood of this Country, with her New Sails, Cables, Anchors &c.
There will also be Sold by order of Messrs. C. H. de Munnick & Co.: - Medicines, Varnish, turpentine, nails, sago, paints, boots, Ladies and Children shoes, black lead, cinnamon, Carpenter and Coopers tools, Men and Women's silk stockings, kersimeres, a table service, whips, tea, trunk and box locks, steelyards, scales and balances, saws, hoes, cutlasses, cooking irons, scrapers, door hinges, stay barrs, tin ware, paper for music, Dutch tobacco and fine pipes, black pepper, claret, Rhenish wine, Seltzer water, buttons, silk handkerchiefs, and a variety of other dry goods.
19th October 1805. Brereton & Kingston.

ADVERTISEMENTS. [heading]

Office of Ordnance, Demerary, 19th October 1805. [heading]
Wanted Cash, to Amount of L 1000 Sterling, for Bills Drawn at Thirty Days Sight, on the Right Honble: and Honble: the Principal Officers of His Majesty's Ordnance; - Sealed Tenders therefore will be received at this Office, between the Hours of 12 and 2 o'Clock on Monday the 21st Instant, and when opened in the Presence of His Excellency, the Governor, General Montgomorie, the highest Exchange offered will be accepted. Thos. Scott,
Ordnance Store keeper.

WANTED FOR HIS MAJESTY's SERVICE [heading]
CASH. [heading]
For Bills of Exchange, Drawn upon The Right Honorable The Paymaster's General of His Majesty's Forces, to the Amount of
L 820 Sterling,
Sealed Proposals will be received by W. N. Firebrace Esqr, Resident Commissary at his Office untill 10 o'Clock on MONDAY next, the 21st Instant, which Proposals will be opened in the Presence of Brigadier General J. Montgomerie, and the highest Offer, or Offers will be accepted.
Commissary's Office, Demerary, 19th October 1805.

The Subscriber respectfully informs the Public, that he has commenced carrying on the Business of Sail making, and for that purpose, has engaged the commodious Logie of Mr. R. Forshaw, in Cumingsburg, adjoining Messrs. Wilson & Holmes; and will be thankfull to the Public for their support, when they may depend upon every attention being paid to their Commands.
The Subscriber further begs leave to remark, that he has the materials with him necessary for carrying on said Business.
Demerary, 19th October 1805 Alexr: McDonald.

The Subscriber begs leave to acquaint his Friends and the Public in general, that he intends opening School in New-Town, where he will Undertake Teaching Schollars the full Art of Arthmetic, Reading, Writing &c. He will be much Obliged for their Favors, and will pay every attention to merit their Approbation.
Who also will be thankful for any piece of Writing, that may be entrusted to his charge and that all dispatch will be used in executing them on reasonable terms.
Demerary, 19th October 1805. John Hall Junr.

NOTICE. [heading]
Those indebted to the Vendue Office, are requested to Discharge their Accounts in the course of the ensuing Week, if not the whole of the Accounts due will be put into the hands of the Deurwarder without respect to Persons.
19th October 1805. Brereton & Kingston.

Mr. Vincent offers for Sale, the Houses and Premises he now Occupies, situate on the Front Land of Plantation Werk & Rust; the whole in Compleat order, and will be Sold reasonable to an approved Purchaser.
N.B: He also offers for Sale, a Lott of Land situate in Cumingsburg, known by No. 94.
Demerary, 19th October 1805.

FOR LIVERPOOL. [heading]
The Copper Bottom'd Ship BRITANIA [sic], Capt. Burts, ( to Sail with the November Convoy ), is in want of, from 70 to 100 Bales of Cotton to complete her cargo. - Please to apply to the Subscribers, or to the Captain on board.
Heywood & Taylor.
She has Excellent accommodations for Passengers.
Demerary, 19th October 1805.

Three Joes Reward, will be given by Cahrlote [sic, Charlotte?] Rogers, ( exclusive of Goal [sic] Fees ), for the apprehension, and lodging in the Barracks, her Negro Woman, named Mary Samms, she absented herself on Saturday Evening last without any cause whatever; she is of the middle size, a good looking Negro and speaks English well.
Kingston, 19th October 1805.

The Subscriber Living in the House lately occupied by Lawyer Verroen, opposite to the Premises of P. F. Tinne Esqr, in Stabroek, has for Sale, all sorts of Bottle Liquors, particularly genuine old Port.
Stabroek, 19th October 1805. James Sampson.

The Subscriber requests all those indebted to him, or to the Firm of Hugh Douglas & Co., to come forward with Payment, in order to enable him to settle the Debts against said Concerns.
Cumingsburg 19th October 1805. Hugh Douglas.

Vessels Entered from the 12th to the 19th of October 1805.
16th Sloop Neptune, Capt. P. Liverock, from Barbados.
17th Schr. Amazon, Capt. James Phillips, from Baltimore.
18th Army Schr. Nelly, Capt. Pruden, from Barbados.

[List of Runaway and Arrested Slaves – no photocopy made for transcription]

Printed and Published by E. J. Henery & Co., Stabroek.

 


Created: 23 March 2005   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow