Essequebo and Demerary Gazette 1805 October 26

Home
Background
Description
Transcripts
Indexes
Search
Assist
Discuss
Images

Ao. 1805 )

The

Essequebo and Demerary

Gazette.

( No. 148.

 
Saturday, the 26th of October.

Notice is hereby given that His Honor Brigadier General Montgomorie, Acting Governor, will attend every Wednesday and Friday, from Ten o'Clock in the Forenoon 'till Two in the Afternoon, at the King's-House in Stabroek, to give Public Audience to all those who may have occasion to see His Honor on Business in the Civil Department: - On all matters, however of a pressing nature His Honor may at all times be applied to at Head Quarters in Camp.
King's House, Stabroek, 26th October 1805.
By Command,
C. T. Tinne, Gov: Secty.

BEKENDMAAKINGEN, Van de Secretary. [heading]

Alzo de wel Edele gestrenge Heer Thomas Cuming zig by Requesten aan den Edele Achtbaare Hove van Politie der Rivieren en onderhoorige Districten van Essequebo en Demerary beest geaddresseerd, verzoekenede om Brieven van Vrydom, voor de Mulatten Nelly. Zo is 't, dat allen en een igeleyk, die eenig Recht of Pretentie op de voornoemde Slaavin zoude vermeenen te hebben, by deezen worden geadverteerd, hunne Sustenuen daar van aan 't Commandement der Rivier Essequebo en ter Secretary van den Hove van Politie in Demerary, behoorlyk te koomen aangeeven, tusschen deeze en de aanstaande Sessie van welgemelde Hove die zyn zal in de maand October Eerstkoomende. Zullende by faute van dien, op de gedaane verzoeken van de Requestranten worden gedisponeerd als bevonden zal worden te behooren.
Actum in Raade van Politie der Rivieren en onderhoorig Districten van Essequebo en Demerary deezen 1 September 1805.
Ter ordonnantie [sic] van welgemelde Hove
P. F. Tinne, Secretaris.

Alzoo de Heeren Thomas Finlaison [Finlayson] Donald Cameron, en Wm. Smally, van voornemens zyn binnen den tyd van Veertien Daagen van hier te Vertrekken, zo word zulks mits deezen bekend gemaakt, ten einde die geenen, welk iets van hun te pretendeeren hebben, of aan hun verschuldigd zyn, hunne Pretensien komen ontvangen, of hunne Schulden betaalen ter zyner Domicilium.
Actum ter Secretary van Rio Demerary dezen 25 October 1805.
In kennisse van my J. C. Stadtman, gez. Clercq.

BEKENDMAAKINGEN van 't EXPLOITEURS COMPTOIR. [heading]

Den Ondergeteekende St. Eerste Exploiteur deezer Colonie, zal op bekome Authorisatien op de onderstaande Datums, ten overstaan van Heeren Raaden Commissarissen, by Executie opvylen en Verkopen, als: - Op den 5 November 1805, ten behoeven van P. Verbeke, Eischer en triumphant, op en de jeegens W. Dodgson, gedaagde en geExecuteerde [sic], twee Neegers genaamt Jack en Dublin. Op dato ut supra, ten behoeven van Bollers & Spooner, in relatie als gefungeerd hebbende Vendue Meesters in deeze Colony, op en de jeegens J. Huiberts, gedaagde en geExecuterde [sic], drie Negerinne Betsy, Tomsia [sic] en Mary. - Op den 18 November ten behoeven van Bruninghaus & Bergh, C. M. Overweg, J. J. Kotwyk & Comp., en H. Mutz, Triumphanten en Executanten, op en de jeegens W. Ramakers, gedaagde en geExecuteerde, een Stuck land groot 125 Ackers geleegen binnen deese Rivier, aan de West zyde, waarvan 70 Roeden Vierkant met Banannen zyn beplant, en voorts deselve 70 roeden vierkant met jonge circa draagbaare Coffy; voorts nog twee Neegers genaamt Bienvenue en Dimba, en twee Neegerinne genaamt America en Sophia - Op dato ut supra, ten behoeven van Brereton & Kingston, Vendue Meesters alhier, Executanten, op en de jeegens Constantia Overbroek, geExecuteerde [sic], een halve Concessie Lands geleegen op Werk & Rust, tusschen die van den Heer J. F. Meyer en die van de Vrye Mulat Daly, met de daaropstaande twee klyne Woonhuysen, en een dito zy gebouw, als meede een glas tasel, een celinder, 4 kommen, 5 bierglasen, 3 wyn dito, 2 zoutvatjes, 3 carassen, 2 klyner dito, 2 water kannen, 1 spiegel, 7 stoelen, 1 bank, 1 thee servies met desselfs blaadje, 4 zilver thee leepels, 1 pleete zuyket tang, 1 oud Bureau, 1 liqueur kalder en 3 tasels in soorten. - Op Dato ut supra, ten behoeven van E. N. Wichers, Eischer en Triumphant, op en de jeegens A. Danjoy, gedaagde en geExecuteerde [sic], een Concessie Lands met de daaropstaande gebouwen, geleegen op Iveleary, thans door geExecuteerde zelvs bewoond. - En laastelyk op den 3 December aanstaande, ten behoeven van R. B. Daly, als in huwelyk hebbende Maria Bourda, en alsoo meede Erssgenaam van, mitsgaders nog als gemagtigde van de overige Erssgenaamen van wylen J. Bourda, een stuck land zynde een Water Lott, gelegen op de voorgronden van de Plantagie Vlissingen met 't daar opstaande Woonhuys genaamt Demerary Hotel, verdiepingen hoog, geowd van Inlandsche en Americaans Hout, een combuys en een gemak huysje. - Nog op dato ut supra, ten behoeven van Bynoe & Goddard, Eischers en Triumphanten, op en de jeegens Roderick Cozier, gedaagde en geExecuteerde [sic], een helvte in zeekere Concessie en gebouwen, geleegen naast aan 't veer van Mahaica, ( en waarvan de weder helvte aan zeekere - Perkins behoorende ) alles blyk ens Inventaris dagelyks voor een ider op 't Exploiteurs Comptoir te zien.
Zo is 't dat iemand teegens den Verkoop van alle 't bovengenoemde, eenig recht van oppositie vemeenen te hebben, adresseere zig ten Exploiteur's Comptoir, in geschrifte, als wanneer ik deselve als opposant ontsangen, en een dagen van Rechten beleggen zal, sub poene van verstek en Eeuwig Stilswygen.
En zy die in den Verkoop bovengenoemmd, hunne gading Vinden, Vervoege ten voorsch: geprevigeerde dagen, ten Raadhuyse op de Hoofdplaatse Stabroek, en doen hun Profyt.
Rio Demerary, den 25e October 1805.
Marts: Smit, St. Eerste Exploiteur.

DERDE EDICTALE CITATIE. [heading]
Uit kragte van zeekere Extract Notul Word uit naam en van weegens John Reid en Robert Stephenson in qualiteit als Executeuren Testamentair ten boedel wylen Elizabeth Mackenna door my Exploiteur voor de derde maal GEDAGVAARD! Alle bekende en onbekenede Crediteuren van opgemelde Boedel om te compareeren voor den Heer Raad Commissaris uit den Hove van Justitie zettende ter audentie der Ordinaris 14 daagsche rolle, die gehouden worden op de Hoofdplaatse Stabroek, teegens den Vierde November Eerstkomende en volgende dagen. Ten fine om als nog hunne Pretentien Mehoorlyk [sic] te komen op en aangeeven en daarby te dienen van hunne sustenuen als naar raade. Zullende naar expiratie van deese derde en vier Exsuperabundantie Edicte, door den Hove van Justitie zoodanige judicium van prae en concurentie worde uitgegeeven als deselve naar bevind zullen oordeelen te behoorende en wyders verleend worde het Eeuwig Stilwygen.
Aldus gepubliceerd daar en zoo het behoord
Demerary, den 25 October 1805.
L. S. Van S' Gravesande, Expltr.

PUBLIC AUCTIONS. [heading]

On Tuesday the 29th Instant, will be exposed for Sale at Public Vendue, by order of Messrs H. Tulloh & Co. at their Stores in Cumingsburg, Fifty Casks of New Cod-Fish, imported in the Ship Jane, the 15th Instant.
The Casks will be different sizes to accomodate [sic] the Purchasers.
26th October 1805. Brereton & Kingston.

On Thursday the 31st Instant will be exposed for sale to the highest Bidders, at the Vendue Office, fine old Jamaica Rum in 20 gallon casks, London particular Madeira Wine, beef, Baltimore Flour in whole and half barrels, callicoes, muslin, check and other Dry Goods.
October 26th 1805. Brereton & Kingston.

On Friday the 1st of November will be exposed for sale to the highest Bidders, at the Store of Mr. Fredrick Butteweg, in Stabroek, by order of G. Timmerman Esqr, Executor to the dec'd. A. van Harencarspel, the following articles, viz: Plate, Watches, and House-hold Furniture. On the same day and place will be offered for Sale, dry Goods, a beautiful Mahogany Cabinet, silver spoons and forks, chairs, looking glasses &c. &c.
26th October 1805. Brereton & Kingston.

On Tuesday the 5th of November next, will be exposed for Sale to the highest Bidders, at Public Auction at the Vendue Office, by order of Alexander Arthur Esq: - Eleven Excellent Carpenter Negroes, names as follows, Henry, Ajax, William, Alert [sic], Duncan, Prince, Brittain, Hazard, Emanuel, Dick & Mitchel: - The Proof of their Work may be seen by application to M. Campbell Esq. On the same day will be Sold, a Washer Woman named Mimba, likewise his Property.
26th October 1805. Brereton & Kingston.

On Wednesday the 6th Of November next, will be exposed for Sale to the highest Bidders, by order and at the Store of Messrs. P. Jourdan & Co. opposite that of Mr. I. L. Eils, ( middle dam of Stabroek ), the following articles, viz: an assortment of dry goods consisting of various kinds of white and colour'd fine muslins lately imported, do handkerchiefs, do shawls, dimities, marscilies, waistcoat patterns, madrass handkerchiefs, bed tick, table cloths, callicoes assorted, Ladys shoes, do gloves, Scotch cambricks, lace worked veils, Lady's fans, cotton bagging, nails assorted, Carpenters tools, excellent claret in bottles, ale and porter in do, brandy, sag, vinegar, snuff &c. &c.
Brereton & Kingston.

On Monday the 11th of November will be exposed for Sale to the highest Bidders, at the House of Mr. Winandy, on the South Dam, Stabroek: Noyeau, Martinique and other Liquors, Dutch gin, brandy, Ratasea, orgeat, &c. currants, port, claret, Rhenish, Champaigne and Mascat [sic] wines, candles, spermacite ditto, anchovies, capers, boots, shoes, glass lanthorns, shades, Earthen ware, chairs, card tables, water casks, a large and elegant assortment of French books, a Catalogue to be seen at Mr. Winandy's.
Brereton & Kingston.

ADVERTISEMENTS. [heading]

For Sale, a remarkable fast sailing Schooner Boat, 26 feet Keel and 9 feet Beam, with her Sails, Rigging, Cable and Anchor, all perfectly new, is well adapted for a Coffee or Plantain Property, she will be Sold reasonable to an approved Purchaser; only one half the Money required down: - For Further information enquire of the Printer.
N.B: Should the above Boat be not Sold within a fortnight, she will then be put-up and Sold at Public Auction.
Demerary, 26th October 1805.

NOTICE. [heading]
All Persons having any Demands against the Commissary Department, are requested to render them in to the Resident Commissary, made up to this day ( 24th October ), that they may be adjusted and Paid.
No attention will be paid to any Accounts made up to the above date, which are not sent in by the 31st Instant.
Resident Commissary's Office, October 24th 1805.

Mr. Fleischman begs leave to inform the Public, that he has been admitted as Solicitor at the Bar of the Honble: Court of Commissaries, of this Colony, and to assure those of his Friends, who will Favour him with their Business in that line, that their Interests will be attended to with Punctuality and Dispatch
N.B: His Office will be kept at the House lately occupied by N. Wichers Esq. next to that of C. Vincent Esq.
Demerary, 25th October 1805

To Be Lett, the Premises at present occupied by Mr. T. Duim, next that of C. Vincent Esqr. Possession will be given on the 1st of November. - Enquire at the Office of the Subscriber.
Demerary, 26th October 1805. A. Fleischman.

The Subscribers have for Sale at their Store in the New Town: Newfoundland Fish, Irish mess Beef and Pork in whole and half barrels, Hams, Ox and Sheep's tongues, Soap and Candles, fine and coarse Irish linen, white and brown Russia sheeting, Plattillas, Dowlas, Diaper and table cloths, cotton Shirting, hair Mattrasses, Gentlemen's fine Hats, a small assortment of elegant Muslins, cambricks and Chintses, gun powder and shot, nails, Negro clothing &.
Macdonald, Halket & Co.
Demerary, 26th October 1805.

In Consequence of an Advertisement in the Gazette of the 19th Instant and Continued, by order of the Honble: Court of Justice, Francis Pittman & John Ashley request the Favor of the Creditors of any of their late Concerns, to meet them at the House of Mr. Robt: Stephenson in the Town usually called Bridge Town, on the 25th of November next, with their Accounts made up to that day, in order that a correct Schedule of them may be formed, and such provision be made for their discharge, as the situation of those affairs will admit of.
Demerary, 26th October 1805.

The Subscriber intending to leave this Colony, early in the ensuing year, offers for Sale or Rent, his House in Bridge-Town, in front of Pln. Vlissingen, at present occupied by him and formerly by Doctor Gall. The House is 3 storie high, the first of which forms a spacious Store for Merchantile Business and the Buildings have all lately been painted and put in Compleat repair.
The Terms of Purchase will be made very easy, and if either Purchased or hired, Possession can be given in one Month.
Demerary, 26th October 1805. Philip Yates

All Persons having Demands against the Effects of the late Mr. Comptor, of the Hospital Staff, are requested forthwith to send their Accounts properly attested to Mr. Newton, at the General Hospital.
Demerary, 26th October 1805.

To Be Sold: - a Negro Man who is an Excellent Coachman, and a good attendant on Horses. - Further Particulars may be known on application to the Printer.
Stabroek, 26th October 1805.

For Sale by the Subscriber, at the Union Coffee House, for immediate Payment; One Hundred dozen of best Brown-Stout, at f 16, 10 per dozen, to be counted out: - Also a few dozen Spaw Water at f 18 per dozen.
Demerary, 26th October 1805. M. Campbell.

Picked-Up, by the People of the Subscriber, some time ago, in this River, a small Punt, 22 feet long and 6 and a loft feet wide: - The Owner may have the same by Paying the Charges.
Demerary, 26th October 1805. C. M. Overweg

For Sale, by the Subscriber; an Excellent fast sailing Deck'd Schooner Boat, Built of best Colony wood, 35 feet long 11 and a half feet Beam and 5 feet deep, with her New sails, Cables, Anchors &c., in Compleat order.
Demerary, 26th October 1805. C. M. Overweg.

Drifted on the 23d Instant, from along side the Ship Diana, Capt. Vaughan, a large Punt about 26 feet long 8 feet wide and 4 feet deep, Iron bound at each end. - Whoever may have Picked up the above Punt and will deliver her to John Jackson Esq., or Mr. Knight in Cumingsburg, or to Capt. Vaughan, shall be handsomely Rewarded for their Trouble
Demerary, 26th October 1805.

Den Ondergeteekende van voorneemens zynde deeze Colonie te Verlaaten, Presenteerd zy uit dien hoefde, voor Contante betaaling, uit de hand te Koop, een jonge sterke Neeger-Meid genaamt Madaleentje, zy is een goede Waster, Strykster, Naaister en Verkoop-Meid - Nader berigt te bekoomen ter Domicilium van den Heer A. H. Walstab, op de Pl. Endragt in 't Canaal.
Per Order M. Wagster.
Demerary den 26 October 1805. A. P. Bollaertz.

On Friday the 1st November at 11 o'Clock in the forenoon; the Subscriber will expose for Sale in the Logie at La Bourgade, the Cargo of the Ship John, Capt. Phillips, consisting of 227 Prime Negroes.
Demerary, 26th October 1805. Alfd: Littledale.

FOR SALE. [heading]
A Few Casks Dutch Tarrace, Beef in Barrels, Gin in Cases, Canvas, and Oznabrugs. - Also a few Puncheons fine old Jamaica Rum.
Cornfoot, Bell & Co.
N.B: An Excellent new long Boat on reasonable Terms.
Demerary, 26th October 1805.

Runaway, on Saturday the 19th Instant, from the Subscriber, a Negro woman named Mariana, of the Mandingo Nation, stout made and has her country marks on her forehead; she speaks English and Dutch well, and was formerly the Property of the dec'd. E. Butler Esqr. - All Persons are hereby cautioned against harbouring the said Negro, as the Subscriber will spare no cost for bringing such offenders to Justice: - One Joe will be given to any Person who will apprehend said Negro, and lodge her in the Barracks of Stabroek, or deliver her to
Stabroek, 26th October 1805. P. C. Mickerts.

Een Nugteren [sic] Man, van geenen Wispelturigenaard, geneegen zynde zich direct geplaats te zien, als Directeur op een Coffy Plantagie; die voldoende getuigen van zyn kunde en goed gedragt kan geeven, gelieve zich om verdere narigt te vervoegen by den Druker van dit blad. Stabroek, 26e October 1805.

Den Ondergetekende adverteerd mits deezen dat by zyne Domicilium Citandi en Executandi heest verkoosen ten zyne Huize op het Concessie Lesperancie, naast de Heeren Remy & Boter, op Plantagie Werk & Rust, en soliciteert ieder die van hem mogte benoodigt hebben, Steenen, Kalk, en Temper Lym, daarvan een Briefie aldaar te zenden, of wel anders aan het Plantagie Lesperancie.
Demerary den 26 October 1805. E. A. Christiani.

Drifted from the Stelling of Plantation Ruymveld, a four oared Tent Boat: a good Reward will be given to the Person who will bring her back to the said Plantation, or give information where she lays.
Demerary, 26th October 1805.

The Subscriber warns all Persons whom it may concern, to deliver nothing on his Account, to any Person whatever, without a written Order, Signed by himself.
Demerary, 26th October 1805. James Mackid.

Vessels Entered from the 19th to the 26th of October 1805.

17th Schr. Mary, Capt. Dan: Place, from Barbados.
23d Schr. Accan, Capt. J. Mountfort, from Boston.
23d Brig Betsy, Capt. J. St[??]p, from New York, last from Cayenne.
24th Schr. Fame, Capt. J. Lawton, from Barbados.
26th Brig Phoebe, Capt. M. Miller, from New York.

[List of Runaway and Arrested Slaves – no photocopy made for transcription]

Printed and Published by E. J. Henery & Co., Stabroek.

 


Created: 23 March 2005   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow