Essequebo and Demerary Gazette 1806 January 04

Home
Background
Description
Transcripts
Indexes
Search
Assist
Discuss
Images

Ao. 1806 )

The

Essequebo and Demerary

Gazette.

( No. 158.

 
Saturday, the 4th of January.

MILITIA ORDERS. [heading]

The Governor, in consequence of Directions given some time ago to the Majors Commandants of the Essequebo and Demerary Militia, now hereby orders, that the Uniform of the said Militia is for the future to be Red, with Blue Facings, with such Distinctions as the Major Commandants shall point out to the Companies, in the respective Battalions.
King's House, Stabroek, 9th Feb. [sic] 1805.
By His Excellency's command,
C. T. Tinne, Gov. Sec.
His Excellency Governor Montgomorie requires, that the above general Orders of His Excellency the late Governor shall be immediately and generally complied with
King's House, Stabroek, 4th January, 1806.
By His Excellency's Command,
C. T. Tinne, Gov. Sec.

EERSTE EDICTAALE CITATIE. [heading]

Uit kragte van zeeker appointement door den Edele Achtbaare Hoove van Justitie verleend, op de Requeste van Helena Adriana van Eeten, Gebr; Luder, geadsisteerd met haare Curator adlites J. C. Stadtman.
Zo word door my ondergeteekende 1st. Exploiteur deezer Colony, by Edicte GEDAGVAARD. J. C. van Eeten, gehuwd thet voormelede H. A. Luder.
Omme te Compareeren of Gemugtgde te zenden voor de Edele Achtbaare Hoove van Justitie voornoemd. Zullende vergadert zyn ten Raadhuise op de Hoofdplaats Stabroek in Demerary den 20st. January 1806 en eyndelyk nog in de maand Maart den 17 desselvigen Jaars, zynde dit de peremtoire bepaalde tyd, binnen welke alle de Edictaale Citatien zullen geschieden.
Tenfine aantehoore zodanige Eisch en Conclusie als den Eischeresse geadsisteerd als vooren, ten daage dienende, teegens den gedaagde zal willen doen en neemen, tot vernietiging van den band des Huwelyks, welke tusschen de Eischeressen en de gedaagde, heest geexceerd; [large blank] En hem gedaagde verklaart te zien, verstoken te zyn, van alle zodaanige voordeelen, en benefisien, als by uit 't gemelde Huwelyk zoude hebben kunnen genieten, voorts dat de Eischeresse ( des te raade wordende ) zal worden verklaard met een ander een wettig huwelyk te moogen aangaan;
Met Intimatie aan de gedaagde dat, het zy, Compareert of niet, teegens hem zal worden voortgeprosedeert als na Rechte.
Aldus ten Puye van 't Raadhuys door den Exploiteur F. P Francke aan den Volke afgekondigt, in Rio Demerary den 28st. December 1805. - en op de gewoone affixtie plaatsen allomme aangeplakt.
Martinus Smit.
Eerst Exploitr.

PUBLIC AUCTIONS. [heading]

[nothing new]

ADVERTISEMENTS. [heading]

All Persons having Demands against the Subscriber, are requested to call upon him for payment, and those indebted to him, to come forward and discharge the same, within Three Months from the date hereof. As the Subscriber is going to quit the country, he is obliged to make up his accounts, and finally settle his concerns; if, therefore, people do not come forward with the above mentioned time, he will be necessitated to proceed against them by law. He also informs those persons who have not settled their accounts of 1804, that they can have no longer credit.
Stabroek, Jan. 3, 1806. P. C. Mickerts.

The Subscriber intending to leave this Colony for Europe, next April, requests all those who have demands against him, or Plantation Felicity, to send in their accounts to him, or to Francis Meagher Esq. that they may be examined and paid.
Demerary, Jan. 1, 1806. James Samms.

EDICTAALE CITATIE. [heading]
Uit krachte van appointement en authorisatie van den Edele Hove van Civile Justitie dato 19 January 1805. Doen de E. E. Heeren Weesmeesteren deezer Colonie, als beheerdets der boedels van de navolgende overleedenen persoonen, namentlyk:
[first column]
F. H. Biermaan
H. van Dommelen
W. Torver
W. Low
P. de Rooy
H. van Dieren
J. H. Ebersbach
Ann Lonton, Wed: T. Young
U. Heyniger
J. Ryan
John Moore
John Smith
F. Rouse
J. B. von Bulow
W. A. van der Heyden
J. W. Eischnach
Hugh Ross
E. Pursel
J. Graham
J. B. Kraeyenhooff
W. Hollowday
A. Macpharson
J. A. Hostein
A. van Dooyeweerdt
James Fraser
[second column]
F. W. Schroder
A. Seton
J. H. Kreutzinger
J. van Emder
J. H. Knaud
J. Dustan
C. Welmers
A. Rouse
J. Lenderink
H. O[?]ker
C. L. Bonn
J. Lucas
N. van der Horst
G. Vervooren, Jz.
G. M. Suys
K. Appel
G. Stoel
A. B. van Noordhooren
C. Richard
J. Koulisnach
J. H. Michels
W. Hussey
W. Arntzen en
C. F. Leigtweys.
Door my Exploiteur en Deurwaarder der gemelde Colonie by edicte dagvaarden alle bekende en onbekende Creidteuren van opgemelde boedels, om te compareeren of gemachtigdens te zenden, voor den Edele Hove van Civilie Justitie, ter ordinaire vergadering 20 January 1806; ten einde preferentie te sustineeren, dezelve te zien debatteeren, en voords by preferentie en concurrentie over de geprovenieerde penningen van voornoemde boedels te zien wyzen wat recht is, op poene dat die geene welke hieraan in gebreke blyven een eeuwig silentium zullen worden opgelegd. En op dat niemand hiervan eenige onweetendheid voorwende, zal deeze worden gesteld in de Gazette deezer Colonie, en voords geassigeerd en in de respective divisien rondgezonden worden als gebruiklyk is.
Aldus deeze naar voorafgegaane trommelslag van den Raadhuize te Nieuw-Amsteldam gepubliceerd op heden den 2 October 1805.
K. Francken, Exploiteur.
Berbice, 10 October 1805.

Zeedert 21 December is vermist, een neger Jongen genaamt Mercurius, van de mandingo natie, aan de ondeugeteekende [sic] toebehoorende, hebbende by zich een pagaal met eenige kleeren dezelve was gezonde van de west zeekust na het veer, die dezelve aan de ondergeteekende bezorgd. of in de Tronk brengt, of onderrichting geest waar by zich ophond zal genereus beloont worden.
Plantagie Met en Meer Zorg den 31st December 1805.
J. H. van Kant Pruyns [or Bruyns? - no further reprint in a later issue]

TO THE PUBLIC. [heading]
The Contract between the Proprietor of this Paper and Mr. E. J. Henery having been yesterday annulled by mutual consent, and Mr. Henery having, in consequence, NOTHING FURTHER TO DO WITH THIS CONCERN, the Public are requested to send all their Advertisements and Communications in future to the Printing-Office, at the House of N. Volkerts, where they will meet with every possible attention.
N. Volkerts respectfully informs his Subscribers, that he is making arrangements to remedy any inconvenience they may have hitherto experienced, and he confidently trusts, that, in a short time, he shall be enabled to give general satisfaction.
Demerary Gazette Printing-Office, Jan. 4, 1806.

Vessels Entered from the 28th Dec. 1805 to the 4th Jan. 1806.
Dec. 28. Brig First Attempt, J. Crawford, from Boston.
Dec. 30. Brig Dolphin, Church C. Trouant, from Boston.
Dec. 30. Sloop Charlotte, W. Turner, from Surinam.
Dec. 30. Bark Jane, M. Pool, from Portland.
Dec. 30. Sch. Phoebe, L. M'Gowty, from Portsmouth.

List of Runaway and Arrested Slaves. [not transcribed]

Printed and published by N. Volkerts, Stabroek.
 


Created: 26 April 2005   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow