Essequebo and Demerary Gazette 1807 May 30

Home
Background
Description
Transcripts
Indexes
Search
Assist
Discuss
Images

Ao. 1807 )

The

Essequebo and Demerary

Gazette.

( No. 231.

 
Saturday, the 30th of May.

Secretary's Office. This is to inform the Public that the following persons intend quitting this Colony:
Mrs. Beaujon, Miss M. C. van Oolen, Messrs. D. Telford, Joseph Bowman, Andrew M'Clelland, I. van Ysendoorn, Francis Yates, Hugh Davidson, Hendrick Werninck, John Richardson, and J. L. Morson, within 14 days, or the first Convoy.
John Newton, Wm. Frederick Wells, Thos. B. Copnar, Mr. Grant, and Duncan M'Donald, with the next Fleet.
J. C. Stadtman, first Clerk

Alzo de Wel Edele Heer Dirk Hola Van Nooten Junior, gebooren te Schoonhoven in Holland, meerderjarig jongman Bruidegom ter eenre
En Mejuffrouw Anna Maria Christophels gebooren te St. Eustatius minderjaarige jonge dochter, de geadsisteerd met de Wel Edel Gestrenge Heer M. van Kerkwyk en Vrouw; Anna Spooner echtelieden, als desselfs famiele representeerende Bruyd ter andere zyde,
Van voorneemens met elkander een wettig Huwelyk aan tegaan
Zoo wird een ieder dar van by deezen geadverteerd, ten einde geenen die zich daar teegens vermeenen te kunnen opposeeren, zulks in tyds te doen daar en zoo het behoord.
Zynde dit het 2de Gebod.
Actum ter Secretary van Rio Demerary dezen 30de May, 1807 In Kennisse van my,
J. C. Stadtman, eerste Clercq.

Alzo de Heer Abraham Van Den Bosch, meerdejaarig [sic] jongman, geboore, [sic] te Haarlem, Bruidgom ter eenre,
En Vrouwe Margaretha Raatje eerder Weduwe van Christiaan Geerman en laast weduwe den Heer Paardevoort, Bruid ter andere zyde.
Van voorneemens met elkander een wettig Huwelyk aan te gaan.
word een ieder daar van by dezen geadverteerd ten einde die geenen die zig daar teegens vermeen te kunnen opposeeren zulks in tyds te doen daar en, waar 't behoord.
Actum ter Secretary van Rio Demerary deezen 30de May 1807. In Kennisse van my,
J. C. Stadtman, eerste Clercq

Wordt mits deezen bekend gemaakt, dat ter Commissarialle Vergaadering, in de maand July erstkoomende.
Door de gemachtigdens van Doekscheer & Steenbergen te Amsterdam, zal worden getransporteerd, de Plantagie de Georgia geleegen aan de westwal deeze Rivier, aan G. J. Furnace, welke laaste ter gelyker tyd passeeren Hypotheecq op voormelde Plantagie ten faveure van op gemelde Doekscheer & Steenbergen.
Voorts door A. V. Beckurts, Transport van de halve Concessie No. 46, geleegen aan de noord dam van Stabroek, aan J. Runnels J.Z.
Door ge gemagtig de van John Tapin, Transport van de halve Plantagie Sans souci, geleegen aan de oost zeekust deezer Colonie, in het district van Abary, aan Woolford & Horsham.
Door de Executeuren ten Boedel wylen J. Walcott, hypotheecq op de Plantagie Airy hall, faveur Joseph Reed.
Door Richard Deane q.q. James Maxwell, transport van de Plantagie Dantzic, aan Edward Terrill.
Door Wm. Hallstead, q.q. Robert Elder, transport van een quart concessie en gebouwen aan de noord dam van Stabroek, bekend onder No. 18, aan Benjamin & John A. Thomas. [Note: ten items inserted here in expansion of this announcement in the issue of 5 June 1807]
[para] EN laastelyk door D. Hoola van Nooten, Jr. & P. [illegible]derson, als gemachtigdens van E. Barnwell, Hypotheecq op de Plantagie St. Christopher, geleegen aan de [illegible] zee kust deezer Rivier, met recht van derde ver [illegible], ten faveure van de Kinderen van gemelde E. Barnwell voor de verweering van hun Moederlyke portie.
Actum ter Secretary deezen 22de May, 1807.
J. C. Stadtman,
eerste Clercq

Op Verkreegen Authorisatien zal ik eerste Exploiteur deezer Colonie, na voor afgaande recht spleeging ten overstaan van Heeren Raaden Commisssarissen en Secretaris op de Hoofdplaats Stabroek, op Dingsdag den 7de July aanstaande, publicq op veylen en aan de meest biedende verkoopen 't volgende.
1. Ten behoeven J. Staunton eischer Ca. [Contra] Philidor A. Leith, gedsse. een Concessie of Water Lot geleegen naast van de Heer F. Meagher, op de voorgrond van Plantagie Vlissingen, met het daar op staande woon huys lang 30 by 20 voeten van inlands hout; een nieuw Pakhuys, onvoltooyd; een zy gebouw dienende voor Combuys & en een gemakhuys.
2. Ten behoeven van Thomas Cuming eischer Ca. [Contra] Thomas Frier gedde een Concessie Lands geleegen op de voorgrond van de Plantagie Vlissingenn en tusschhen de Concessien van de Heer L. Barnes en ale [sic] van de Heer Hacket eertyds toebehoord hebbende aan de Heer E. Loncke, met het daar op staaande woon huys van inlands hout (staande op posten lang 40 by 30 voeten nog niet voltoold, een dito van Americaansch hout (meede op posten) lang 30 by 20 voeten, een zy gebouw dienende voor Combuys, Pakhuys, &c. een Smith's winkel, in een gemakhuysje.
3. Ten behoeven van I. D. Scantlebury en Philip Cambridge, Executeuren Testamentair van wylen G. Howard eisschers contra Samuel Mackay gede de Concessie No. 337, geleegen in de stadt Cumingsburg, straat La. F. met de daar op staande gebouwen, bestaande in twee zy gebouwen ieder 30 by 20 voeten min of meer, d'eene dienende voor een woon huys , en d'andere voor Combuys, &c. van inlands hout, twee kleynder gebouwen, een kleynder dito, en duive hak, en gemak huysje.
4. Ten behoeven van de Weduwe de Beet, eisscher contra I. H. Giesenhuyzen geede, een halve Concessie Lands geleegen aan de middledam van Stabroek, zuyd zyde belena tusschen de Concessien van den Heer I. L. Eils ten oosten en 't Coloniaal gevangen huis ten westen met alle de daar opstaande gebouwen zoo als die halve Concessie en gebouwen zo als thans door den geexecuteerde geoccupeerd wordt.
In cas iemand teegens deeze verkooping eenig recht van oppositie zal willen sustineeren addresseeren zig in geschreft en ten Comptoire der Exploiteurs, wanneer ik die als opposant of opposanten dag van rechten beleggen zal, en wyders die geene welke in voorst effecten gading vinden moogen, koomen t[???] daage en plaatse voornoemd en doen hun profyt.
Rio Demerary den 30 May 1807.
Mart Smit, eerste Exploiteur.

Uit krachte van zeker Appointement van den Wed Edele Gestrenge Heer Mr. Victor A. Heyliger fungeerende President in den Edele Achtbaare Hove van Justitie van Rio Demerary verleend op de requeste van
Murdo Downie en Joseph Tuite, in qualiteyt als aangestelde fungeerende Executeurenten Bodel en Nalaattenschap wylen William Allanby, M. D.
Zoo worden door my ondergeschreeve eerste Exploiteur hie by voor de Eeerste Maal by Edicte
GEDAGVAARD,
Alle bekende en onbekende Crediteuren van den zelven Boedel
Omme te compareeren voor den Edele Achtbaare Hove van Justitie Sessie houdende op de Hoofdplaatse Stabroek, tegen den Twintigste July eerstkoomende en volgende dagen.
Ten einde aldaar hunne pretentien in te geeven en tevens van deszelve gesustineerde te dienen.
Zullende na expiratie van de vierde Edicte, tegens de non-comparante worden geprocedeerd ter verk y ring van 't eeuwig silentium
Rio Dem. Den 29 Mey 1807. Mart. Smit
eerste Exploiteur

Uit kracht van zeekere Appointement van de Edele Achtbaare hove van Justitie der Rivier en onderhoerige Districten van Demerary de dato 22 May 1807.
Word mit naam en de van weegens A. Meertens, in qualiteyt als by gemelde appt aanstelde Curator in de geabbandonneerde Boedel van Thomas Walker door my ondergeschreevene Eerste Exploiteur hier by voor de Eerst. Maale by Edicte
GEDAGVAARD,
Alle bekende en onbekende Crediteuren van den zelves Boedel.
Omme te Compareeren voor den Edele Achtbaare Hove van Justitie, Sessie houndende op de Hoofdplaatse Stabroek, teegens den Twintigste July eerstkoomende en volgende dagen.
Ten einde aldaar hunne pretentien in te geeven en teevens deszelver gesustineerde te dienen.
Zullende na expiratie van de Vierde Edicte tegens de non-comparanten worden geprocedeerd ter verkryging van 't eeuwig silentium.
Aldu gepubliceerd en geassigeerd ter plaatse alwaar zulks behoord. Mart. Smit,
Rio Demerary, den 29 May 1807. eerste Exploiteur

In the Advertisement from the Exploiteur's Office in this paper of last week of the sale of the Negroes of Mr. P. Cambridge, in behalf of Mr. P. C. Mickerts, there was a mistake. It should have been P. Cambridge, q.q. The business is now, however, settled, and no Sale whatever will take place.

G. BARRETT [heading]
Presents his most grateful Acknowledgments to his Friends and the Publick in general for their past favours, and earnestly solicits their future patronage at his present Residence - the House and Lot opposite Amos Leeds, Esq. where the utmost attention will be paid to those who honour him with their commands.
Demerary, May 27, 1807.

G.M.O. [heading]
STABROEK DISTRICT. [heading]
His Excellency Brigadier-General Montgomerie has been pleased to transmit a Letter, of which the following is a copy, dated
Sir, Berbice, May 25, 1807.
Being well-convinced of the loyalty of the Royal Demerary Militia, I do not think it necessary to give an Order, but only beg leave to request, that on the 4th of June they will join His Majesty's troops in the Camp, under the command of Col. Nicholson, in order to celebrate the Birth-day of our most gracious Sovereign.
I have the honour to be, Sir, your most obedt Servt,
Jas. Montgomerie.
To Major Macrae, commanding Dem,. Royal Militia.
The Undersigned has much satisfaction in communicating the above to the Corps, and, in order to prepare for the day alluded to, directs that there shall be a Parade on Monday next, at Six A. M. when he expects every individual of the 1st Battalion, capable of doing duty, will attend, with Arms and Accoutrements in the highest order. Such as are in want of good Muskets, will be supplied, each by the Officer of his Company.
The Commanding Officer of the Cavalry Corps and Artillery Company will likewise muster and exercise on their respective parades any day most convenient to them previous to the 4th, and send in due time correct Returns of the number they expect to bring into the field on that day.
Demerary, Colin Macrae,
May 28, 1807. Major commanding D. M.

The Hon. Colonel Nicholson, &c. having been pleased to order the Royal Artillery Volunteers to parade at Ten o'Clock on Thursday next the 4th of June, in Fort William Frederick, in honour of his Majesty's Birth Day, it is expected that every one will attend clean dressed, &c. agreeably to the standing Regulations of the Company.
James Hunter,
Kingston, 30th May 1807. commanding R.A.V.

Commissary General's Office, May 5, 1807.
Public Notice is hereby given, that the Contract for the Supply of Money for the Use of His Majesty's Service with this Command will terminate upon the 24th Day of June next, and that Cash will be wanted by the Subscriber for Bill on the Treasury to the amount of 10,000 Sterling, to be drawn in suitable sums.
Tenders therefore will be received at this Office until the 30th June, sealed and marked –
Tenders therefore will be received at this Office until the 30th June, sealed and marked –
"Tenders for Bills," which will be opened on the 1st Day of July, in the presence of the Commander of the Forces, and, if approved, will be accepted. Samuel Chollet,
Commissary General.

SUGAR AND COFFEE
Wanted, for the Use of His Majesty's Troops in this Colony.
Any Person willing to supply either of the above Articles at the Commissary's Store in such quantities as will be required for the Expenditure of Two Months, say of the former about Five Thousand Pounds weight, are requested to make Tenders for the same to the Subscriber, marked thereon "Tenders for Sugar and Coffee," previous to the 16th of June, on which day they will be opened in the presence of the Officer commanding His Majesty's Troops, when the most advantageous offer or offers will be accepted.
Commissary's Office, Will. N. Firebrace,
Demerary, May 25, 1807. Resident Commissary.

A STILL AND CLARIFIERS [heading]
FOR SALE [heading]
To Be Sold, a Still of 180 Gallons, with Worm and head complete; also Two New Copper Clarifiers. To be seen on Plantation Zorg en Hoop, on application to the Manager of said Estate.
May 26, 1807.

NOTICE [heading]
The Creditors of the Widow Van der Lott, dec. are hereby requested to render in their accounts to the Undersigned for payment; as there is an absolute necessity of bringing the affairs of said estate to a final conclusion.
Demerary, May 26, 1807. A. Meertens.

PUBLIC VENDUES. [heading]
On Wednesday, Thursday, and Friday, the 10th, 11th and 12th June, at the store of F. C. Otto, Esq. the following goods, just imported, viz. - Russia linen, muslins, cotton and French cambricks, quilts and counterpanes, dimities, welt quilting, white diamond towelling, men's and women's cotton and silk stockings, coloured nankeens, Genoa cord, furniture chintz and calicoes, pullicat handkerchiefs, Irish and Bielefeld linen, sheeting, diaper, britannias, and platillas, sail cloth, coffee bagging, checks, negro blankets and jackets, salempores, 4d. 6d. 8d. 10d. 20d. and 30d nails, all kinds of locks, bolts, hinges, &c. cutlasses, pruning knives, carpenter's falling and broad axes, iron hoops, grapnels, boxes of carpenters' tools, paint and paint oil, pickled sausages, tongues, saddles and bridles, horse and chaise whips, a large assortment of earthen and glass ware, &c.
Also, a few Negroes belonging to the late firm of Pasquier & Otto.
May 29, 1807.
On Monday, the 15th of June, at the Store of Philip Yates, in front of Plantation Vlissingen, his remaining Stock of goods, without Reserve, viz. Twilled Coffee Bagging and Bags, Fine Canvas, Paint and Lamp Oil, Spirits Turpentine, Gunpowder and Hyson tea, Gunpowder and patent Shot, sets of Ivory and bone handled Knives and Forks, Nails assorted, Glassware, Jewellery, and Stationary, Jugs Vinegar, Table Linen, Ladies and Gentlemen's Cotton Stockings and Gloves, Coat Patters with trimmings complete, Muslins, Printed Callicoes, Thicksets, Cords, Dyed Jeans, Nankeenet, &c. Refined Sugar, Silk and Beaver Hats and Boyls [sic] Leather Caps, Saddles and Bridles, Gig and Jockey Whips, Martingales, Dog Collars, and a neat mahogany Glass Case with Drawers, &c.
May 30, 1807.

Having received a letter from Mr. I. M. Spooner, one of the Commissaries of Charles Town, dated the 26th Instant, expressing his wish to resign the said office, I the Undersigned deem it necessary to call a meeting of the inhabitants to [illegible] the proper measures in consequence thereof, [illegible] at the same time to consider of the propriety of some other very essential arrangements which [illegible] then be submitted to them.
Meeting is therefore hereby requested on Saturday next the 6th of June, at the house of the Undersigned, at Ten o'Clock in the Morning precisely, and it is hoped every Gentleman interested will attend accordingly.
May 30, 1807. L. St. van s' Gravesande,
Acting Commissary for Charles Town.

Absconded, some time ago, a Middle-sized Negro Man, named Caesar, formerly the property of Mr. William Daniel, of Mahaica, afterwards belonging to Elizabeth Timmerman, and now to the Undersigned. He has a scar under one of his eyes, and speaks good English. It is [illegible]gly suspected that this Negro is harboured by some person up this River (a practice which [illegible]efully prevails at present), as he has been [illegible] on board a sloop belonging to a Sugar Estate on the West Bank, when he told one of his countrymen that he was employed by the Manager thereon. Whoever will give such information as to lead to his recovery, and the punishment of the person so harbouring him, shall be handsomely rewarded, over and above the customary allowance in such cases; and if the Negro will of his own accord return to the Undersigned, no punishment will be inflicted.
May 30, 1807. L. St. van s' Gravesande,
Near the New Stelling, Repentir, now Charles Town.

TO BE LET OR SOLD, [heading]
A Handsome, convenient House, eligibly situated for a Store, near the Water Side, Vlissingen. An approved Tenant or Purchaser will be treated with on advantageous Terms. Apply to Maria Kendrick.
May 30, 1807.

HOUSES FOR SALE AT MAHAICA. [heading]
The Subscriber offers for Sale Two Houses conveniently situated on the East side of Mahaica Creek, (the Canal and public Road passing in front of them); the one 40 feet long and 20 wide, Hard Wood Frame, Two Stories high, [illegible]ered with Wallaba Shingles, having a commodious Ground Store; the other a Hard Wood Frame, covered with Allabany leaves, has Two Floors, and is divided into Four Apartments. There is a suitable quantity of Land attached to the Buildings for a Garden, &c.
The advantageous situation of these Premises [illegible] carrying on Merchantile Business is well known, being in a central and populous part of the Colony. They will be sold on very moderate Terms. Apply for particulars to Wm. M'Bean, Esq. Stabroek, or to Gilbert Robertson.
Mahaica, May 27, 1807.

The Subscriber informs the Publick, and particularly the Gentlemen Coffee Planters, that he has New Coffee Mills complete to [illegible] and also Spare Manaries, and Sheets of Copper. A. D'Anjoy.
May 30, 1807.

ONE JOE REWARD. [heading]
Run Away, from the Undersigned, a Negro Woman, named Matty, of the Angola nation. Whoever will secure and lodge her in the Barracks, or return her to the Undersigned, shall receive One Joe Reward.
There being strong reason to suppose that she is harboured about the fort, the same Reward will be given to whoever can five such information [illegible] may lead to the detection of any person or persons so offending.
May 30, 1807. Catharine Munro.

The Subscriber offers for Sale a House and whole Lot of Land in Cumingsburg, situated behind Mr. M'Rae, on low Terms, for immediate Payment. Please apply to Mr. H. Fleisch[illegible - Fleischman?] residing at the house of H. Mutz, Esq. Werk & Rust.
May 30, 1807. Catharina Simon.

TWO JOES REWARD. [heading]
Lost, some time since, an Acceptation of N. Rousselet, Esq. for f 156. 10. Whoever may have found the same and will return it to the Undersigned, shall receive Two Joes Reward. The said Acceptation is of no use to any one but the Owner, as payment of it is stopped.
Werk & Rust, May 30, 1807. L. Van Dalen.

The Subscriber particularly requests, that from this Date there may be no Monies paid upon the Partnership account, without the [illegible]nt [joint?] receipts of Frier and Morgan.
May 30, 1807. His
Thos X Frier.
Mark.

FOR SALE, [heading]
AT THE HOUSE OF MR. I. L. EILS, [heading]
BRICK DAM, STABROEK, [heading]
[first column]
Tar, Pitch, Rosin
Paint Oil in jugs
White lead
Spermaceti Candles
Castile Soap
Tobacco in hhds. & barrels
Beef and Pork in whole and half barrels
Butter, Cheese
Hams
[second column]
Flour in whole & half barrels
Dutch Cutlasses
Haarlem and Vries Checks
Linen Checks and Stripes
Brabant laces
Silk piquee for ladies' gowns
Silk Waistcoats
An assortment of Medicines
Spices, Black Pepper
Malaga and Cape Wines, &c.
[end columns]
Stabroek, May 30, 1807.

SELLING OFF, [heading]
BY THE SUBSCRIBERS, [heading]
[first column]
Oats in Hhds.
Beef and Shads in Barrels
Loaf Sugar
Hyson Tea
Pease and Barley
Spermaceti Candles
Boots and Shoes
Lamp oil in jugs and barrels
Temper lime in kegs and tierces
Paints of various colours
Parasols and Walking Sticks
Saddles and Bridles
Chaise Harness & Do. Whips
Spare Girths and Stirrup leathers
Spurs
Mane combs with sponges
Halters and watering cloths
Curry combs and brushes
Paint brushes, different sizes
Marking do.
Knives and forks, with carvers and steels
Razors in cases
Penknives and scissors
Hooks, hinges, bolts
Hooks and Eyes
Nails in kegs
Carpenters' & Coopers' tools
Gridirons
Rudder irons
Grapnels
Iron rods for nails
[second column]
Hoes
Brass & Plated Candlesticks
Brass wire
Tin ware, consisting of Dish covers, coffee pots and biggins, tea pots, candlesticks, lanthorns, candle boxes, spice boxes, sauce and stewpans, tea trays and waiters japann'd
Earthen ware and glass ware
A few barrels tar
Men's and Women's hats and stockings, gloves, & mitts
Printed calicoes
Platillas and Britannias
Coarse Irish linen
Brown sheeting and linen
Plain and other Muslins
Plain Book muslin for Musquito Netting
Cotton Lining
White and Colour'd Jean
Fine linen pocket handkfs
Cotton ditto
Madras ditto
Coloured threads
Black and blue Cassimere
Ready-made Clothes
Seine and sewing twine
Pickles and raisins in bottles
Mustard in do.
Paper and Quills
Garden Seeds, &c. &c.
[end columns]
May 30, 1807. Jas. Lyon & Co.
Who will be much obliged to those indebted to them prior to 1st January last, to pay their accounts. Much longer indulgence cannot be given.

NOTICE. [heading]
The Subscribers being desirous of closing the Accounts of Culpeper & Troughton, give this public Notice, that the Copartnership is dissolved by mutual consent. The Books and Papers are in the hands of Mr. Troughton. All indebted are requested to make immediate payment, to enable them to discharge the claims against themselves. John Culpeper.
May 27, 1807. Ellis Troughton.

TE KOOP VOOR CONTANT. [heading]
EENIGE KOOPERE BLAADEN VOOR COFFY MOOLENS. Te bevragen by
Cumingsburg, May 30, 1807, John Shepley.

Wanted an Overseer, particularly to attend Negroes in the Field; and, should he know well how to make Bricks, a good salary will be given. Apply at this Printing Office.
May 30, 1807.

The Subscriber begs leave to return his most grateful Thanks to those who have favoured him with their orders in the Coppersmith, Plumbing, and Brass foundering Line; and having erected an Air Furnace, and every other necessary Apparatus for carrying on the business on an extensive scale, he will be thankful to them for their continued favours; assuring them that every thing in that line will be executed in the most workmanlike manner, and with the utmost despatch.
He has for Sale, at his Store, No. 29, Robb's Town, opposite Mr. Mackay's Stables, a number of ready made Pumps, which he will dispose of on easy terms for Cash.
May 30, 1807. Aulay M'Aulay.

The Royal Assent was given by commission to the Slave Trade Abolition Bill on the 25th March.

The Hon. Court of Justice, at their rising on Saturday last, appointed Wednesday the 10th of June for their next sitting.

The body of a Gentleman was on Monday last picked up off the stelling of Mr. Fasy, the Ferry-man. It proved to be that of Mr. I. F. Sanderus, Planter, in Canal No. 1. The report is, that the unfortunate Gentleman, on Sunday last, tumbled into the canal, thus effectually drowning all the cares of mortal and matrimonial existence.

On Wednesday last, died suddenly, at Berbice, Dr. Van der Landen.

There were two Spanish privateers off the Coast the beginning of this week; one of which was very near capturing the schooner of I. G. Walteling, Esq. of Essequebo, on Monday morning last. Mr. Walteling was on his passage hither with C. I. A. Stakman, Esq. on board, when they discovered a vessel lying outside the Sugar Bank, which having a very suspicious appearance induced them to alter their course and again stand in for the River. On seeing this, the privateer immediately manned two boats and sent them after the schooner. Finding the boats not likely to overtake her, however, she slipped her own cable in order to stand after her; but being over eager she got aground on the bank, when the boats returned to her assistance. The next tide Mr. Walteling again came out, and arrived here without seeing any thing further of the enemy.

A reinforcement of 30 Artillery men arrived on Monday evening in the army ship Emma; at the same time came about 30 men belonging to the Royals who had been to Barbados for the benefit of their health.

Broken Jaw and his Master [Mr. Foote] left this Colony on Sunday last for Barbados, to the great regret of his numerous admirers.

Vessels Entered and Cleared Since Our Last.

ENTERED.
May 25. Schooner Ocean, J. Clena[?]chan, from New York.
May 25. Sloop Fancy, R. Strickland, from Barbados.

CLEARED.
May 27. Schooner Fame, F. Lightbourn, for Barbados.
 

List of Runaway and Arrested Slaves, in the Colony Stocks of

Demerary, on this 29d [sic] day of May, 1807.

Names.

Proprietors.

By whom brought.

Naamen.

Eigenaaren.

Aanbrengers.

Jacob

Fraser

S'Gravesande

Faraba

Montreaux

Corobana

Nelson

Paynter

I. van Well

Prins

Wm. Munro

Ts. Frankland

Jack

Hukson

I. H. King

Frank

Holings

Plt. Best

Pompe

King

Berteling

Franky

Meff. Jansen

Idem

And one Negro woman, the name of the Owner unknown.
S. G. Martens, Drossaart.

Printed By T. Bond, No. 20, Brick Dam, Stabroek.

Supplement
 


Created: 29 April 2005   Last modified:     Creator: Wilmer, John Lance    Maintainer: Rodney Van Cooten
Creative Commons License

Except where otherwise noted, this site is licensed under a Creative Commons License

up arrow