This is a transcript and translation into English of document Inventarisnummer U243a5, Aktenummer 90, dated 22-03-1783 - a Scheiding (Estate Division) contained within the The Utrecht Archives collection of the Notarial deeds of the city of Utrecht (1560-1811) held in the Utrecht Archives. You can see details of this document online and view a scanned image.

The significance of this document is that it connects Hendrik Van Cooten of Demerara, with his family in Utrecht.

Many thanks go to Klaasjan Visscher for spotting this document, and alerting me to its existence, and also for sharing his research on the Bosch and Van Cooten families. Credit for the transcription and translation goes to Geert Kamphuis, who has been very generous with his time and research results.

The formatting of the transcript and translation have been altered a little from the original document to make it easier to read. Editorial comments are contained within square brackets.

Translation

Today 22 March 1783 appeared before me Wilhelmus Geerling, Notary of the Court of Utrecht &c.

[1] Cornelis van Cothen having in marriage Cornelia Bosch,

[2] Cunera Bosch widow of Gerrit van Dijk,

[3] Jan van Cothen, as father and guardian, together with Jan Otto van Dugteren as appointed guardian appointed by Testament of Petronella van Nieuwendaal widow of Hendricus Bosch executed by and before Notary Mr. Antonie van Goudoever and witnesses at Doorn, of his minor children Geertruid van Cothen, Jan van Cothen and Willem van Cothen, - and [4] the same as mandatory of his adult children Claas van Cothen and Anthonij van Cothen - also de rato guarding the interest of his son Hendrik van Cothen, presently in the colony of Demmerary.

[5] Same, Jan Hendrik Stoltekamp, having in marriage Petronella van Cothen,

[6] As well aforementioned Jan van Cothen as mandatory of Coenraad van Gumster having in marriage Cornelia van Cothen, which aforementioned Claas, Antonij, Hendrik, Petronella, Cornelia and aforementioned minors Geertruid and Willem van Cothen, together are the sole children and heirs of the late Maria Bosch spawn by the mentioned Jan van Cothen.

[7] Arie Bosch, for himself and also as mandatory for his sister Maria Bosch according to power of attorney of the 20st of March 1783 passed before Notary Arnoldus van Geijtenbeek and witnesses at Doorn and of which the original was shown to me. [looks like Hendricus and Petronella had a second daughter Maria : GK]

[8] Antonij Bosch, and [9] Cornelis van Os, having in marriage Elisabeth Bosch.

The first party living in Neerlangbroek, the other parties under the jurisdiction of Doorn, the sixth party within this city, and the ninth party under [the jurisdiction of] Werkhoven, known to me Notary.

Making known that the parents and grandparents of the parties, Hendricus Bosch and Pieternella van Nieuwendaal, when living a married couple, in their last will, executed and witnessed on 25th of March 1763 by the Notary Mr. Antonij van Goudoever and witnessed at Doorn, made a legate for their eldest son Georgius Bosch, then already absent, instead of his child's part and his rights of eldest child (successor of his father) the sum of twelve hundred guilders, - with the will and desire that those twelve hundred guilders must be paid from the sum of two thousand guilders, for which the testators had made and given to their three unmarried children aforementioned Arie, Maria and Elisabeth, or to those of these three, which at the time of death of the longest living of the Testators were still unmarried, the preference of being allowed to accept in property their home cum annexis at Doorn - and that the same home and annexes should remain as such untill the mentioned Georgius Bosch might appear, or that tiding of his decease had arrived and the last mentioned sum had been paid in full.

Furthermore that aforementioned Georgius Bosch, (who was insane) had been absent for more than twenty years, without ever having been able to discover anything about him or having seen him in alive.

That therefore the parties had convened and agreed to divide his prescribed part evenly across all stakeholders, after first having putting advertisements in the Utrecht and South-Holland newspapers (as has been done) in which it is made known that aforementioned Georgius Bosch, still being alive, or anyone who might be able to provide knowledge about him, were requested to contact Advocate Mr. Joan Frederik Gobius, or the Procurator Wilhelmus Geerling, both at Utrecht, before the 1st October 1782.

After which the parties (as there had been no information forthcoming about Georgius Bosch) had decided to divide amongst each other the 1200 from which the following costs had to be deducted, which must be carried evenly by the parties:

for advertisements in the Utrecht Courant: 22 guilders 8 stuiver 0 duiten [stuiver = 5 cents]
same for the South Hollands Courant: 12 - 16 - 0
for this deed 17 - 16 - 0
(subtotal) 52 - 18 - 0
remaining to be divided the sum of 1147 - 2 - 0
[all seven parties receive 163 - 17 - 6 7/8]

And acknowledged all parties to have received their part from Mr. Joan Frederik Gobius because of Arie and Maria Bosch, etc, etc.

Transcript

Op Huiden den 22 Maart 17 drie en tachtig compareerden voor mij Wilhelmus Geerling, Notaris 's Hoovs van Utrecht &c.

Cornelis van Cothen als in Huwelijk hebbende Cornelia Bosch, Cunera Bosch Weduwe van Gerrit van Dijk, Jan van Cothen, als vader en voogd, mitsgaders Jan Otto van Dugteren als gestelde voogd blijkens Testament van Petronella van Nieuwendaal Wed. Hendricus Bosch voor de Notaris Mr. Antonie van Goudoever en Getuigen te Doorn gepasseerd, van zijn minderjarige kinderen Geertruid van Cothen, Jan van Cothen en Willem van Cothen, - En noch denzelven als last hebbende van zijn meerderjarige kinderen Claas van Cothen en Antonij van Cothen - mitsgaders de rato caverende voor zijn zoon Hendrik van Cothen, thans in de Colonie Demmerarij - Item, Jan Hendrik Stoltekamp, als in Huwelijk hebbende Petronella van Cothen. Alsmede noch voornoemde Jan van Cothen als gelaste van Coenraad van Gumster als in Huwelijk hebbende Cornelia van Cothen, welke voornoemde Claas, Antonij, Hendrik, Petronella, Cornelia en voornoemde onmundige Geertruid en Willem van Cothen, te zamen zijn de eenige nagelaten kinderen en Erfgenamen van wijlen Maria Bosch bij opgemelde Jan van Cothen in Echte verwekt - Arie Bosch, Item denzelven als Gemagtigde van zijne Suster Maria Bosch volgens Procuratie den 20e Maart 1783 voor Notaris Arnoldus van Geijtenbeek en Getuigen te Doorn gepasseerd en aan mij Notaris in originali vertoond, - Antonij Bosch, en Cornelis van Os, als getrouwt met Elisabeth Bosch, wonende de eerste Comparant in Neerlangbroek, de verdere comparanten onder den Gerechte van Doorn, de zesde Comparant binnen deze Stad, en de negende comparant onder Werkhoven, mij Notaris bekend. Te kennen gevende dat der Comparanten ouders en Grootouders respective Hendricus Bosch en Pieternella van Nieuwendaal in leven Echtelieden bij derzelver Testament op den 25e Maart 1763 voor den Notaris Mr. Antonij van Goudoever en Getuigen te Doorn gepasseerd aan hunnen als toen bereids afwezende oudste zoon Georgius Bosch, voor en in plaatse van zijn kindsgedeelte, mitsgaders recht van Voordeel en Leenvolger van zijn vader uit hunnen Boedel hadden gemaakt en besproken de Somma van twaalf honderd guldens, - met deze verdere wil en begeerte dat die twaalf honderd guldens uit de Somma van twee duizend guldens zoude werden betaald, waarvoor de Testateuren aan hun drie ongetrouwde kinderen voornoemde Arie, Maria en Elisabeth, ofte wel aan die geenen van deze drie, dewelke op 't overlijden van de langstlevende der Testateuren noch ongetrouwt zijn, de voorkeur hadden gemaakt en gegeven om derzelver Huisinge cum annexis te Doorn, te mogen aannemen - en dat dezelve Huizinge en toebehoren voor voorschreeve Somme van twaalf honderd guldens speciaal moest blijven verbonden tot dat gemelde Georgius Bosch mogte opkomen, of van zijn overlijden zekere tijding was gekomen en laatstgemelde Somme dadelijk en ten vollen was uitgekeerd.

En voorts dat voornoemde Georgius Bosch, (die krankzinnig was) sedert meer dan twintig Jaren was afwezig geweest, zonder dat men in dien tijd ietwat omtrent denzelven heeft kunnen ontdekken of denzelven noch in levende Lijve mogte zijn.

Dat derhalven de Comparanten waren geconvenieerd en overeengekomen om zijn voorschreeve aandeel onder hun zeven Broeder en Susters Staaksgewijs te verdeelen nadat drie Maanden te voren een en andermaal in de Utrechtsche en Zuidhollandsche Couranten publique advertentien zouden zijn gesteld (zoals geschied is) dat meergenoemde Georgius Bosch noch in levende Lijve zijnde, of een ijgelijk welke omtrent denzelven eenige onderrichting zoude kunnen geven verzocht wierden zich voor den 1e October des voorleden Jaars 1782 t' adresseren aan de Heer Advocaat Mr. Joan Frederik Gobius, of den Procureur Wilhelmus Geerling, beide binnen Utrecht.

Wien volgende de respective Comparanten (vermits geen de minste informatie van voren gemelde Georgius Bosch was ingekomen) besloten hadden die Somme van twaalf honderd guldens onder elkander te verdeelen,
dus 1200,-,- dan waarvan moeten worden afgetogen de volgende onkosten, welke door de Comparanten dienaangaande gemeen moeten worden gedragen, alsse:
Voor de advertissemeten in de Utrechtse Courant 22,8,-
Ut Supra in de Zuidhollandsche courant 12,16,-
Item voor deze acte van Scheidinge met de zegels 17,16,-
(subtotaal) 52,18,-
blijvende dus zuijver deelbaar over, eene somme van 1147,2,-
Waar in competeert Cornelia Bosch getrouwt met Cornelis van Cothen een zevend tot 163,17,6 7/8
Cunera Bosch weduwe van Gerrit van Dijk een zevende
De kinderen van Maria Bosch in Echte verwekt bij Jan van Koten een zevende
Arie Bosch een zevende
Maria Bosch een zevende
Antonii Bosch een zevende
En Elisabeth Bosch getrouwt met Cornelis van Os het laatste sevende
Uitmakende bovenstaande somme van 1147,2,-.

En bekenden de respective Comparanten ijder hunne partieter somme bovengemeld te hebben ontvangen uit handen van gemelde Heer Mr. Joan Frederik Gobius van wegen Arie en Maria Bosch, en dus dat geld onder den anderen te hebben verdeeld, mitsgaders deswegens ten vollen te quiteren en te consenteren in de voijering van de attestatie ten Registre van Vestenissen en Transporten van den Gerechte van Doorn, ten aanzien van voorschreeve Huizinge cum annexis.

Belovende wijders de Comparanten zo in prive als qualiteit elkander over en weder ten anzien van elks ontfangen portie te zullen guaranderen en voor alle op- en aanspraak te zullen indemneren, onder renunciatie van 't Beneficie van relief, relievement en alle andere hulpmiddelen in rechten bekend, onderwerpende ten dien einde hunne respectieve personen en goederen als naar rechten.

Verzoekende en consenterende hiervan acte, die is deze.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Utrecht ter presentie van

Cornelis Van Cooten
Cunera Bosch wedow van G Dijk
Jan Van Cooten
For Daugteren
Arie Bosch
Cornelis van Os
Anthonie Van Cooten
Jan Stoltenkamp
C. V Koos
[unclear]