Transcript

The Essequebo and Demerary Gazette

No. 52

Saturday, December 24, 1803.

Essequebo & Demerary Gazette (a heading) [para] The Subscriber, as

Bekendmaakingen, Van de Secretary.

Alzoo de Heer Adrianus van der Haas, minderjarrig Jongman, geboren te Ysselstein, gea(umlaut)dsisteerde met deszelfs Broe der Johannes van der Hass ter eenre & Juffrouw Catharina Elisabeth van Cooten, minderjaarige jonge Dogter, gebooren alhier, en gea(umlaut)dsisteerd met haar Vader, den Heer Hendrik van Cooten ter andere zyde van voorneemens zyn met elkander een wettig Howelyk aan te gaan, zoo als dezelve ook reeds op den 17de December 1803 voor Heeren Commislarissen uit den Edelen Achtbaaren Hove van Justitie in ondertrouw zyn opgenomen, zoo wordt zulks mits dezen aan elk en een iegelyk geadvertteerd, ten einde diegeenen, welke vermeenen zich te kunnen opposeeren, zulks in tyds doen, daar en waar zulks behoor. [para] Actum ter Secretary van Rio Demerary dezen 19 December 1803. [para] In Kennisse van my J. C. Stadtman, Gezw. Clercq

Translation

Announcement, from the Secretary.

That Mr Adrianus van der Haas, young man under age, born at Ysselstein, assisted by his brother Johannes van der Haas on one side & the young lady Catharina Elisabeth van Cooten, under age young daughter, born at this place, and assisted by her father, Mr Hendrik van Cooten on the other side, have the intention to be joined in legal matrimony. Just as this already has been announced on the 17th December 1803 in the marriage banns published by the Gentlemen Commissars of the Honourable Court of Justice, the same is hereby advertised to one and all, so those who believe they should oppose, will do so in time, there and where such should be done.