In May 1999 I was able to visit the Netherlands National Archives in Amsterdam. I was seeking information about my ancestor Hendrik Van Cooten, who I understood to have been involved in surveying the Dutch colony of Demerara under the auspices of the Dutch government.

One of the documents I accessed was a list of plantation owners in 1785. It includes the name of my forebear.

This document has been transcribed and translated into English. Many thanks go to those who have assisted me with this, particularly Geert Kamphuis.

Click on the image thumbnails to view a scan of the page. The images are about 1500Kb and may take some time to download. I have attempted to maintain an approximation to the original layout in the transcription. The translation has been slightly reformated to bring the footnote text adjacent to the planter's name.

Nederlands transcription

English translation

Transcript


O1785p1-72t.pngPage 1Translation

Copie van een Bylaag van een Brief, van den heer ......

aan den heer ......

Naamen der Eijgnaaren van een ofte meer Plantagien, die zig in Julij 1785 inde revier van Demerarij bevenden.

NB: de naamen waar voor een X staat hebben sich Request aan H. H. Mogende, niet getekend, die met een R zijn tot de raad behorenden, en die met O.R zijn de ouden raaden thans gelicensieend.

Deese Lijst begint van de meest westelijke plantagien, op de Zee kust, loopt de westwal van de rivier langs, en in de Canaalen, de oostwal aff de Zee kust langs, en dan in de Ckeerg Mahaijka de oostelijke Limit van de gecultiveerde Landen, alles opgemaakt uijt het Tableau der Fransche en verders gecorrigeerd, en vermeerderd door twee Ingezetene die lang inde Colonies en Zeer wel bekend daar omtrend zijn.

R

 

Stecke

Rus

 

 

Herault

Creool

 

 

Boode

Duijts

 

1

Senas

Holl

 

 

Stocklin

Pruijs

X

2

Branders

Holl

 

 

W. Elliot

Eng

R

3

L. Espinasje

Holl

 

4

V. den Heuvel

Holl

 

5

M. de Vries

Holl

 

 

Orsandi

Italiaan

 

 

Waterton

Eng

 

 

David Elliot

Eng

 

 

Waller

Eijl

 

 

Schepperd

Eng

 

 

Bermingham

Eng

 

 

Krain

Brab

 

6

Albinius

Holl

 

 

S. Felix

Fra

 

7

Mulder

Holl

 

 

D S Baratz

Fra

 

 

Cornette

Fra

 

8

Bastiaansen

Holl

 

 

L. Alleman

Fra

 

 

Seurdan

Zwitser

 

 

Fresen

Fra of Zw.

 

 

Frislin (wed)

Eijl

 

 

Mansfeld

Eng

X

 

Cells

Eng

 

 

Flaumond

Fr

 

 

S.S. Lenke

Creool

 

 

D. Breton Sr

Fra

 

9

L. Bai

Holl

 

 

Sampson

Eijl

 

 

van Oolen

Brab

 

 

Van Loof

Creool

 

10

M.B. Hantsink

Holl

 

 

wed. Roth

Eng

 

11

Grovestins

Holl

 

 

Slengandes

Fra

 

 

Collins

Duijtsch of Fra

 

 

Bunton

Eijl

 

12

Le?gius

Holl

 

 

Pearsen

Fra

 

13

vanden Staf

Holl

 

 

F. Lencke

Creool

 

 

P. Brothersen

Eng

 

14

Smits

Holl

O1785p2-72t.pngPage 2Translation

15

OR

Framaken

Holl

 

 

Cumming

Eng

 

 

Haslen

Eng

 

 

Culpeper

Eng

 

 

Jas Brothershen

Creool

16

 

Lutens

Holl

 

 

Osborn

Eng

 

 

Hallerij

Creool

 

 

Ramsden

Eijl

 

 

Dengar

Eijl

 

 

Eijkhend

 

 

 

Knies

Duijts

 

 

Forbes

Eng

17

 

Vanden Santheuvel

Holl

18

OR

van Helsdingen

Holl

   

wedr de Saffen

Holl

19

OR

Bourda

Holl

   

Drayton

Eijl

20

 

Estink

Holl

 

 

Dardier

Fr

 

 

Bollens

Duijts

 

 

Leolard

Fr

 

 

Niesher

Duijts

21

 

A. Soneg

Holl

22

 

De Witt

Holl

 

 

Breton D. Z.

Fr

23

 

Timmerman

Holl

 

 

Chignard

Fr

24

 

van Kaggen

Holl

25

 

Bellot

Holl

26

 

Post

Holl

27

R

Meertens

Holl

28

R

van Baarlen

Holl

29

X

F. Changuien Sr

Holl

 

 

Cuche

Fr of Zwis

 

 

E. Batten

Ierl

 

 

Rigano

Maltha off Surinaams

 

 

Vuljarnoz

Duitser

30

 

anemaats

Holl

 

 

Gareau

Fr

 

 

Martin

Fr

 

 

Berminclos

Fr

 

 

Bruck

Duijts

 

 

Bennet

Eijl

 

 

Sunples

Eijl

 

 

F Bogens

Eng

 

 

Parkinson

Eng

 

 

Paxten

Eng

 

 

Matthews

Eijl Eng of Creool

31

 

van Cooten

Holl

 

 

Chapman

Eijl

 

 

Lewes

Eng

 

 

Kirwan

Eng

 

 

Vander Wehe

Creool

 

 

Dowding

Eng

 

 

Linc. Rogers

Eng

 

 

Long

Eng

 

32

Van s'gravesande

Holl of Creool

 

 

Laurens

Eng

 

 

Nieuwiters

Duijts

NB. door Fr verstaat men Franschen, door Eng verstaat men Engelsche, Schotten, Ieren of N. Americanen, en zoo erbij abuijs eenige onder Engelsche opgegeeven zijn, die van de Eijlanders zijn dan is het van de Engelsche Eijlanden, door Eijl verstaat men Eijlanders meerendeels

O1785p3-72t.pngPage 3Translation

deels zijn het Barbadianen, en eenige van de andere Eijlanden, en eenige weijnige van St Eustatius, door Brab, meend men Brabanders off Vlamingers, door Holl meend men uijt een der VII provincies of Generaliteijds Landen.

Deese Lijst is ter goeder trouw opgemaakt, ? vooral vrij naaukeurig opgeeven. Zelf heeft men er Houdmakers, en de geringste Planters opgebragt. Eenige zijn absent, onzeker of terug zullen komen of tenminsten om teblijven, Macaré

Die geenen buijten de ouden of gelicentieerde Raaden en de tegenwoordige Lieden van den Raad, die het Request niet geteekend hebben zijn dus alleenig drie, Carel Brandes. Holl. Zwager van den Raad Macaré

Cells Een Engelsman,

Fr. Changuion, Holl. oom van den Tegenwoordigen Raad F C Changuion.

NB. Indien men nu de Zoogenaande Hollanders opteld dan zal men een zeer gering getal vinden, en indien men die allen kend, zelfs maar oppervlakkig, dan zal men er nog verre de meeste van vinden te zijn, zoodanige, die men zonder hun eenige Fout te doen, vrijlig kan zeggen, dat volstrekt onbekwaam zijn, om Leeden van een raad van Justitie te zijn, al waaren er zelfs een off twee Leeden van kunden aan 't Hoofd van zulk een Regtbank.

O1785p4-72t.pngPage 4Translation

1

Als bediende van den heer Bercheijk uijtgekomen

2

Van Gouda. Is tot chirurg opgebracht en deurwaarder alhier geweest

3

Bekend

4

Bekend

5

Zoon van een schipper op alhier

6

Bekend

7

Van Amsterdam. Men geloofdt van zeer laage extractie

8

Van Mulatten Oost Ind. Afkomst. Getrouwd met een halv Indiaans vrouw en als adsistent uijtgekomen

9

Directeur en teffens Eijgenaar van een kleijne plantagie

10

Bekend

11

Bekend (na Holland gaande)

12

Zoon van den gewezen predicant

13

Van Surinaam geretireerd naar hier. Waarom is liefst onbekend

14

Een slegte dronke chirurgijn

15

Zoon van een ? of transport verkooper

16

Geweesen Artillerist en garde ? corps in Holland

17

Bekend

18

Bekend

19

Bekend

20

geweeze Timmerman

21

Bekend, dog niet ten goede

22

Geweeze Loots

23

Goede Burgerlieden te Amsterdam, teffens thans Directeur

24

Do Do

25

gewezen Deurwaarder

26

Bekend

27

Bekend

28

Bekend

29

Bekend

30

Een gemene Dronkelap

31

Zoon van een Timmerman & Landmeter

32

Bekend