The following are extracts from the Netherlands West-Indische Compagnie (WIC) contained within the archives of the Netherlands Algemeen Rijksarchief. Many thanks to Geert Kamphuis for transcribing these extracts and providing an English translation.


Extract from the short minutes of the Zeeland Chamber of the WIC dated 10 Nov 1777 (WIC 774)

Transcript

Demerarij Landmeters
---------Raad
---------Plantage v. Santeval

Requeste Landmeeters van Demerarij Desbarate en van Coten om Aanschrijving aan Commandeur en Raaden tot betaling van hunne specificatie weegens gedane Meetingen ter hunnen requisitie ... 30 November

de Koopmanschappen.

Translation

Demerary Surveyors
---------Council
---------Plantation v. Santeval

Request (of) Surveyors of Demerarij Desbarate and van Coten for a written order to Commander and Council for payment of their specification because of performed measurements as requested by them ... 30 November

The Chambers of Commerce

Extract from the unabridged minutes of the Zeeland Chamber of the WIC dated 10 Nov 1777 (WIC 707)

Transcript

Request Landmeeters van Demerarij Ch: Desbarate en H. Van Cooten, om aanschrijving aan Commandeur en Raaden van Demerarij tot betaling van hunne specificaties wegens meetingen der Rivieren en Plantagien

Is geleezen de Requeste van C. desbarate, en H. van Cooten geswoore Landmeeters van Demerarij, te kennen geevende dat ingevolge de Ordners van Commandeur en Raden aldaar, alle Plantagien aan de Westwal van Demerarij tusschen Hobabo en Canoenij, alsmeede alle Plantagien aan de westzeekust, en alle Plantagien aan de Westwal van de Mond der Rivier af, tot aan voor Kreek Hobaboe opgemeeten hadden, en daar van neegen Kaarten geleeverd, dat zig gevleijd hadden aanstonds betaaling te zullen ontfangen, dog zig tot nog toe daar van vonden verstooken, omdat Commandeur en Raaden de Rekeningen te hoog vonden, schoon niet meer gereekend hadden voor hun beiden te zamen, dan zij volgens een oude Instructie van den Directeur Generaal van Essequebo aan Voorige Landmeeters gegeeven, yder apart gewoon waaren te reekenen, te weeten 3 stuijvers per Akker, en voor volk en vaartuijg f 12 per dag, verzoekende om deeze en andere reedenen aanschrijving aan Commandeur en Raden in Demerarij om der Supplianten Specificatien met betaaling te honoreeren,

Koopmanschappen

Waar op gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan: Voorsz: Requeste te stellen in handen der Heeren van de Koopmanschappen ten fina van Examinatie op rapport aan de vergadering.

Translation

Request of the surveyors of Demerary Ch. Desbarate and H. van Cooten, to write an order to the Commander and Council of Demerarij for the payment of their specifications because of measurements of the Rivers and Plantations.

Has been read the requests of C. desbarate and H. van Cooten, sworn Surveyors of Demerarij, which acknowledge that by order of Commander and Council of Demerarij, (they) had surveyed all Plantations on the Westside of Demerarij between Hobabo and Canoenij, as well as all Plantations on the west-coast, and all Plantations on the westside of the Mouth of the River, up to the creek Hobaboe, and based there on issued nine Maps, that (they) had flattered themselves (with the hope) of receiving direct payment, but until now (they) were left deprived, because Commander and Council considered the bill too high, although (they) had not charged more for them both together, than they, according to an old Instruction from the Director General of Essequebo given to Previous Surveyors, each for himself was used to charge, i.e. 3 stuiver (stuiver = 5 cents) per Field, and for people and boat 12 per day (I assume they refer here to payment of the people and boat they had to hire for their transport), urge you because of this and other reasons to write an order to Commander and Council in Demerarij to honour bill of the suppliants (= humble petitioner) with payment, after having deliberated, is approved and understood:

Commerce

To put Aforementioned Request in the hands of the Gentlemen of the Chambers of Commerce for Examination and report to this meeting.

 

Extract from the short minutes of the Zeeland Chamber of the WIC dated 2 Mar 1778 (WIC 774)

Transcript

Demerarij Landmeters
------------ Kaarten
------------ Borsselen:
------------ Huijzen en Gebouwen v. d. Comp:
------------ Metingen van Gronden
Vergader: X. (Resolut:)
Wissel.

Adviesbrief Commandeur in Demerarij P. van Schuijlenburg 30 July 1777, Wissel g f 234,-- item van een Wissel g f 1750,-- Ordre van Cooten voor het meeten van Land het afsteeken der Gebouwen op het Eiland Borsselen & ’t maaken van Kaarten & vermits bedenkelijk geoordeeld word of zulks door de Comp: moet worden voldaan, goed gevonden ingevolge Resolutie der Vergad: v: Thienen 24 April 1776 daar over met de Kamer Amsterdam te Corresponderen 2 Maart

Translation

Demerary Surveyors
------------ Maps
------------ Borsselen
------------ Houses and Buildings of the Company
Meeting, X (Decision)
Bill of exchange (or Cheque)

Advisory letter Commander in Demerary P. van Schuijlenburg 30 July 1777, Bill of Exchange value of f 234.-- idem a Bill of Exchange value of f 1750,-- to the order of van Cooten for measuring of Land and delineating the Buildings on the Island Borsselen & the making of maps & as it is considered doubtful whether such should be paid by the Comp(any), was approved as a Decision of Meeting van Thienen 24 April 1776 to correspond on this subject with the Chamber of Amsterdam 2 March

Extract from the unabridged minutes of the Zeeland Chamber of the WIC dated 2 Mar 1778 (WIC 707)

Transcript

Advies briev van Commandeur Demerarij P. v. Schuijlenburg de 30 July 1777, Herre presentatie van de wissels een gt f 234: een gt f 1750:-- ? Resolutie om daar Over met de Kamer Amsterdam te Correspondeeren,

Is geleezen eene Missive van den Commandeur in Demerarij P. van Schuijlenburg Do: 30 July 1777 contineerende Advies van een Wissel Laste Hun Ed: AGMo: groot f 234: Ordre H: van Coten, voor het meeten van het Land aan de Brandwagt, als meede voor het afsteeken der gebouwen op 't Eijland Borsselen, en voor 't maken van twee Kaarten van de West Zeekust,

Is geleezen een Missive van Voorn: Commandeur Do: 26 Aug: 1777 Contineerende advies van een Wissel groot f 1750:- lasten H. ? AGMo: order H. van Coten, ingevolge Resolutie van Commandeur en Raden Do: 15 April 1777 afgegeeven,

Zijn nog ter Acceptatie gepreesen- teerd de Wissels bij voorsz: advies- brieven vermeld,

Waarop gedelibereerd zijnde en in agting genomen zijnde dat het aan deze Kamer bedenkelijk is voorgekomen of de Meetingen door de Landmeeters in Demerarij gedaan, voornamelijk die Waar- voor de Laastgemelde Wissel is getraceerd, door de Compagnie behoeven te worden Voldaan Is goedgevonden en Verstaan ter Voldoening aan de Resolutie der Vergadering van Thienen Dato ___ over de Voorsz: Wissels met de Kamer Amsterdam te Correspondeeren, en de gedagten van Welgem: Kamer daar omtrent in neemen, Waartoe den Advocaat verzogt is de noodige missive te concipierren.

Translation

Advisory letter of Commander Demerarij P. v. Schuijlenburg of 30 July 1777, ? presentation of the cheques one value of f 234: one value of f 1750:-- ? Resolution to correspond on the subject with the Chamber Amsterdam,

Was read a letter of Commander in Demerarij P. van Schuijlenburg of 30 July 1777 Requesting (?) advise about a Cheque payable by Their Honourable (something) With a value of f 234: payable to H. van Coten, for Measuring the Land on the Brandwagt, as well as for the delineation of the buildings on the Island Borsselen, and for making Two maps of the west Seecoast.

Has been read a letter of aforementioned Commander dated 26 Aug 1777 Containing the advise of a cheque with a value of f 1750 to the account of H.?. AGMo: payable to H. van Coten, as per Resolution of Commander and Council dated and issued 15 April 1777,

Have additionally been presented for acceptation the cheques as announced in aforementioned advisory letters,

After which, having deliberated and taking into account that it appears doubtful to this Council that the Measurements performed by the Surveyors in Demerarij, especially those for which the last-mentioned cheque is intended, should need to be paid by the Company, it has been approved and understood as fullfilling the resolution of the meeting of Thienen dated ___. about the aformentioned cheque, to correspond with the Chamber of Amsterdam, and to await the position of the mentioned chamber,

To which purpose the Lawyer has been requested to draft the necessary letters.